Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2669/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ 993 Tiêu chuẩn Việt Nam trong danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN) HUỶ BỎ
(ban hành kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ)

TT

Số hiệu TCVN

Tên gọi của TCVN

THÉP

1.

TCVN 166 - 64

Sắt dùng cho đồ hộp

2.

TCVN 1652-75

Thép cán nóng. Ray đường sắt hẹp. Cỡ, thông số, kích thước

3.

TCVN 1844-89

Thép băng cán nóng

4.

TCVN 1850-76

Phôi thép cán nóng. Cỡ, thông số, kích thước

5.

TCVN 1851-76

Phôi thép cán phá. Cỡ, thông số, kích thước

6.

TCVN 1852-76

Phôi thép tấm. Cỡ, thông số và kích thước

7.

TCVN 2058-77

Thép tấm dày cán nóng. Cỡ, thông số, kích thước

8.

TCVN 3100-79

Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước

9.

TCVN 4508-87

Thép. Phương pháp kim tương đánh giá tổ chức tế vi của thép tấm và thép băng

10.

TCVN 4962-89

Mảnh hợp kim cứng dạng A, B, C, D, E. Kích thước

11.

TCVN 4963-89

(ST SEV 119 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng AA và BA. Kích thước

12.

TCVN 4964-89

(ST SEV 120 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng AB và BB. Kích thước

13.

TCVN 4965-89

(ST SEV 121 – 71)

Mảnh hợp kim cứng dạng AC và BC. Kích thước

14.

TCVN 4966-89

(ST SEV 122 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng CA và CB. Kích thước

15.

TCVN 4967-89

(ST SEV 123 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng CC. Kích thước

16.

TCVN 4968-89

(ST SEV 124 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng CD. Kích thước

17.

TCVN 4969-89

(ST SEV 125 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng DA. Kích thước

18.

TCVN 4970-89

(ST SEV 126 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng EA. Kích thước

19.

TCVN 4971-89

(ST SEV 127 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng M. Kích thước

20.

TCVN 4972-89

(ST SEV 128 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng P. Kích thước

21.

TCVN 4973-89

(ST SEV 129 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng R. Kích thước

22.

TCVN 4974-89

(ST SEV 130 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng TA. Kích thước

23.

TCVN 4975-89

(ST SEV 131 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng UA. Kích thước

24.

TCVN 4976-89

(ST SEV 132 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng V. Kích thước

25.

TCVN 4977-89

(ST SEV 133 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng U. Kích thước

26.

TCVN 4978-89

(ST SEV 134 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng T. Kích thước

27.

TCVN 4979-89

(ST SEV 677 – 74)

Mảnh hợp kim cứng dạng NA và NB. Kích thước

28.

TCVN 4980-89

(ST SEV 3308– 81)

Mảnh hợp kim cứng dạng G.H.J. Kích thước

29.

TCVN 4981-89

(ST SEV 3309– 81)

Mảnh hợp kim cứng dạng G, H, J. Kích thước

30.

TCVN 4982-89

(ST SEV 3310– 81)

Mảnh hợp kim cứng dạng GB và HB. Kích thước

31.

TCVN 4983-89

(ST SEV 3311– 81)

Mảnh hợp kim cứng dạng GC và HC. Kích thước

32.

TCVN 4984-89

(ST SEV 3312– 81)

Mảnh hợp kim cứng dạng JA. Kích thước

THỬ KHÔNG PHÁ HUỶ KIM LOẠI

33.

TCVN 5114-90

Kiểm tra không phá hủy. Kiểm tra siêu âm. Mẫu chuẩn số 1

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ *)

34.

TCVN 1705 -85

Động cơ ô tô. Trục khuỷu. Yêu cầu kỹ thuật

35.

TCVN 1706- 85

Động cơ ô tô. Thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

36.

TCVN 1707 -85

Động cơ ô tô. Bu lông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

37.

TCVN 1708 -85

Động cơ ô tô. Đai ốc bu lông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

38.

TCVN 1709 -85

Động cơ ô tô. Lò xo xupáp. Yêu cầu kỹ thuật

39.

TCVN 1710 -85

Động cơ ô tô. Trục cam. Yêu cầu kỹ thuật

40.

TCVN 1711 -85

Động cơ ô tô. Ống lót hợp kim trắng của trục cam. Yêu cầu kỹ thuật

41.

TCVN 1712 -85

Động cơ ô tô. Xupáp nạp và xupáp xả . Yêu cầu kỹ thuật

42.

TCVN 1713 -85

Động cơ ô tô. Con đội. Yêu cầu kỹ thuật

43.

TCVN 1714 -85

Động cơ ô tô. Chốt pittông. Yêu cầu kỹ thuật

44.

TCVN 1715 -85

Phụ tùng ô tô. Chén chốt cầu. Yêu cầu kỹ thuật

45.

TCVN 1716 -85

Phụ tùng ô tô. Chốt quay lái. Yêu cầu kỹ thuật

46.

TCVN 1717 -85

Phụ tùng ô tô. Chốt cầu. Yêu cầu kỹ thuật

47.

TCVN 1718 -85

Phụ tùng ô tô. Nửa trục. Yêu cầu kỹ thuật

48.

TCVN 1719 -85

Động cơ ô tô điezen. Bạc lót cổ trục khuỷu và cổ thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

49.

TCVN 1720 -85

Động cơ ô tô . Máng đệm cổ trục khuỷu và cổ thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

50.

TCVN 1799 - 76

Động cơ ô tô. Ống dẫn hướng xupáp bằng gang. Yêu cầu kỹ thuật

51.

TCVN 1993 - 77

Van xe đạp – Kiểu, kích thước cơ bản

52.

TCVN 1994 -77

Ren của van dùng cho săm lốp. Profin thông số và kích thước cơ bản, dung sai

53.

TCVN 1995 -77

Van xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật

54.

TCVN 2156 -77

Nhíp ô tô. Yêu cầu kỹ thuật

55.

TCVN 3224 -79

Bóng đèn điện dùng cho ô tô

56.

TCVN 3302 - 80

Phụ tùng ô tô. Chốt nhíp.Yêu cầu kỹ thuật

57.

TCVN 3303 -80

Phụ tùng ô tô. Trục bơm nước.Yêu cầu kỹ thuật

58.

TCVN 3836 - 93

Xe đạp. Yên

59.

TCVN 3837 - 88

Xe đạp. Cọc yên

60.

TCVN 3838 - 88

Xe đạp. Nan hoa và đai ốc nan hoa

61.

TCVN 3841 - 93

Xe đạp. Ổ lái

62.

TCVN 3842-88

Xe đạp. Ổ trục giữa

63.

TCVN 3843-88

Xe đạp. Đùi đĩa và chốt đùi

64.

TCVN 3845 - 93

Xe đạp. Líp

65.

TCVN 3846- 93

Xe đạp. Bàn đạp

66.

TCVN 3847-91

Xe đạp. Phanh

67.

TCVN 4145 - 85

Ôtô khách – Thông số và kích thước cơ bản

68.

TCVN 4461 - 87

Ô tô khách – Yêu cầu kỹ thuật

69.

TCVN 4462 - 87

Ô tô khách - Phương pháp thử

70.

TCVN 4478-91

Xe đạp. Tay lái và cọc lái

71.

TCVN 4479-88

Xe đạp. Ổ bánh

72.

TCVN 4789 – 89

(ST SEV 2562– 80)

Dụng cụ đo kiểm tra của ô tô. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

73.

TCVN 4790 - 89

(ST SEV 3263– 81)

Dụng cụ đo - kiểm tra của ô tô. Kích thước lắp nối

74.

TCVN 4791 – 89

(ST SEV 3822– 82)

Đèn chiếu sáng chính của ô tô. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

75.

TCVN 4957- 89

(ISO 6693 -81)

Xe đạp. Chốt đùi và bộ phận trục giữa chốt đùi

76.

TCVN 5035 -1989

(ST SEV 714 – 77)

Ô tô và rơ moóc. Cơ cấu móc nối của ô tô và rơ moóc. Kích thước lắp nối

77.

TCVN 5036 - 1989

(STSEV 3640 – 82)

Ô tô, rơ moóc và bán rơ moóc. Móc nối điện khí nén và thủy lực. Vị trí lắp đặt

78.

TCVN 5037 -89

(STSEV 3821-82)

Ô tô, rơ moóc và bán rơ moóc. Yêu cầu kỹ thuật chung

79.

TCVN 5418 – 1991

Ô tô chạy bằng động cơ điêzen. Độ khói của khí xả. Mức và phương pháp đo

80.

TCVN 5511-91

Xe đạp. Khung và càng lái

81.

TCVN 5599 - 91

(STSEV 1245-78)

Lốp bơm hơi diagonal và radial cho xe tải nhẹ - Ký hiệu, kích thước cơ bản, chế độ sử dụng và ghi nhãn

82.

TCVN 5600 - 91

(ST SEV6164-88)

Lốp bơm hơi diagonal và radial cho xe tải nhẹ - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

83.

TCVN 5601 – 91

(ST SEV 2936-81)

Lốp bơm hơi radial dùng cho xe tải, xe buýt và romooc. Ký hiệu, kích thước cơ bản, chế độ sử dụng và ghi nhãn

84.

TCVN 5602-91

(ST SEV 6163-88)

Lốp bơm hơi radial dùng cho xe tải, xe buyt và rơmooc – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

85.

TCVN5658 - 1999

Ô tô - Hệ thống phanh – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

86.

TCVN 5743 - 93

Xe vận chuyển cỡ nhỏ – Yêu cầu an toàn chung

87.

TCVN 5748 - 93

Xe chở khách ba bánh - Yêu cầu an toàn chung

88.

TCVN 5749 : 1999

Ô tô khách - Yêu cầu an toàn chung

89.

TCVN 5763 - 93

Khoá xe đạp. Yêu cầu kỹ thuật

90.

TCVN 5774 - 1993

Má phanh. Yêu cầu kỹ thuật

91.

TCVN 5775 : 1993

Má phanh. Phương pháp thử

92.

TCVN 6012: 1995

(ISO 6460 : 81)

PTGTĐB- Phương pháp đo khí ô nhiễm do mô tô lắp động cơ xăng thải ra

93.

TCVN 6205: 1996

(ISO 7645 : 1988)

PTGTĐB - Đo độ khói của khí xả từ động cơ đốt trong nén cháy (điêzen) - Thử ở một tốc độ ổn định

94.

TCVN 6206 : 1996

(ISO 7644 : 1988)

PTGTĐB - Đo đô khói cuả khí xả từ động cơ đốt trong nén cháy (điêzen) - Thử ở một tốc độ giảm tốc nhanh

95.

TCVN 6207 : 1996

(ISO 6855 : 1981)

PTGTĐB - Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra

96.

TCVN 6209 : 1996

ISO/TR 4011:1976

PTGTĐB – Dụng cụ đo độ khói của khí thảI phát ra từ động cơ điêzen

97.

TCVN 6210 : 1996

(ISO 3173:1974)

PTGTĐB – Dụng cụ đo độ khói của khí xả từ động cơ điêzen làm việc ở điều kiện trạng thái ổn định

98.

TCVN 6431 : 1998

PTGTĐB - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ôtô và môtô lắp động cơ xăng - YC phát thải trong thử công nhận kiểu

99.

TCVN 6432 : 1998

PTGTĐB - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ôtô lắp động cơ xăng - PP đo trong thử công nhận kiểu

100.

TCVN 6433 : 1998

PTGTĐB - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ môtô lắp động cơ xăng - YC phát thải trong thử công nhận kiểu

101.

TCVN 6441: 1998

(ISO 8710 : 1995)

Môtô - Phanh và cơ cấu phanh - Thử và phương pháp đo

102.

TCVN 6442: 1998

(ISO 9565 : 1990)

Môtô hai bánh - Độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa

103.

TCVN 6566: 1999

PTGTĐB - Ôtô lắp động cơ cháy do nén - PP đo khí thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

104.

TCVN 7056 : 2002

(ISO 7118 :1981)

PTGTĐB. Mô tô. Lắp giảm xóc sau

105.

TCVN 7233 : 2003

Mô tô, xe máy. Nan hoa. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

106.

TCVN 7235 : 2003

Mô tô, xe máy. Chân phanh. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

107.

TCVN 7236 : 2003

Mô tô, xe máy. Tay phanh. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

108.

TCVN 7237 : 2003

Mô tô, xe máy. Dây phanh, dây ga, dây côn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

109.

TCVN 7354 : 2003

Mô tô xe máy hai bánh. Tay lái. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

110.

TCVN 1729-85

Động cơ điezen và động cơ ga. Đai ốc thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

111.

TCVN 1730-85

Động cơ điezen và động cơ ga. Bulông thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

112.

TCVN 2047-78

Nối ống dùng cho thủy lực, khí nén và bôi trơn pqu 40 MN/m2 (≈ 400 KG/cm2) phần nối chuyển bậc. Kết cấu và kích thước

113.

TCVN 2160-77

Động cơ điezen và động cơ ga. Máng đệm cổ trục khuỷu và cổ thanh truyền. Yêu cầu kỹ thuật

114.

TCVN 2380-78

Động cơ diezen. Bình lọc thô nhiên liệu. Yêu cầu kỹ thuật

CẦN TRỤC VÀ THIẾT BỊ NÂNG

115.

TCVN 4679:89

Máy nâng hạ - Danh mục chỉ tiêu chất lượng

HỆ THỐNG DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

116.

TCVN 209-66

Ren hình thang có đường kính 10-640 mm. Kích thước cơ bản

117.

TCVN 210-66

Dung sai của ren hình thang có đường kính 10-300 mm

118.

TCVN 211-66

Ren đinh vít dùng cho gỗ. Kích thước

MÁY KÉO VÀ MÁY DÙNG TRONG NÔNG LÂM NGHIỆP

119.

TCVN 190-85

Xe kéo tay 250. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

120.

TCVN 191-85

Xe kéo tay 250. Ổ bánh và đầu trục

121.

TCVN 279: 68

Dao chặt

122.

TCVN 1797-76

Động cơ máy kéo. Bánh đà. Yêu cầu kỹ thuật

123.

TCVN 1800-76

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Ống dẫn hướng xupap. Yêu cầu kỹ thuật

124.

TCVN 2157-77

Bánh răng truyền lực của máy kéo. Yêu cầu kỹ thuật

125.

TCVN 2158-77

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Bánh răng. Yêu cầu kỹ thuật

126.

TCVN 2159-77

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Máng đệm cổ trục khuỷu và cổ thanh dẫn. Yêu cầu kỹ thuật

127.

TCVN 2163-77

Cạp bánh lốp C-8. Lưỡi cắt

128.

TCVN 2379-90

Động cơ điezen máy kéo. Vòi phun. Phương pháp thử

129.

TCVN 2382-78

Bình lọc không khí động cơ máy kéo. Yêu cầu kỹ thuật

130.

TCVN 2563-78

Động cơ xăng. Bộ chế hòa khí. Phương pháp thử điển hình

131.

TCVN 2564-78

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Thân xylanh và hộp trục khuỷu. Yêu cầu kỹ thuật

132.

TCVN 2566-78

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Nắp xylanh. Yêu cầu kỹ thuật

133.

TCVN 2567-78

Máy kéo và máy liên hợp. Nửa trục bánh xe dẫn động. Yêu cầu kỹ thuật chung

134.

TCVN 2568 : 78

Máy kéo. Trục then hoa. YCKT

135.

TCVN 2569-78

Động cơ máy kéo và máy liên hợp. Két làm mát dầu. Yêu cầu kỹ thuật

136.

TCVN 2570-78

Động cơ điezen máy kéo và máy liên hợp. Đĩa lò xo xupap. Yêu cầu kỹ thuật

137.

TCVN 4034-85

Máy nông nghiệp. Cày chảo

138.

TCVN 4371-86

Xe kéo tay 350

139.

TCVN 4372-86

Xe kéo tay 350. Ổ bánh và trục

140.

TCVN 5387-91

Guồng tuốt lúa đạp chân. Yêu cầu kỹ thuật chung

ỐNG KIM LOẠI VÀ PHỤ TÙNG

141.

TCVN 2591-78

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van ngắt một chiều, bích nối bằng gang. Kích thước cơ bản

142.

TCVN 2595-78

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van xoáy nối bích. Kích thước cơ bản

143.

TCVN 4136-85

Phụ tùng đường ống. Van một chiều kiểu một đĩa quay bằng thép có Pqư = 10MPa

144.

TCVN 4137-85

Phụ tùng đường ống. Van một chiều kiểu một đĩa quay, bằng thép có Pqư = 16MPa

ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG TRÌNH BIỂN *)

145.

TCVN 2196-77

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Mặt bích. Kiểu loại

146.

TCVN 2197-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Kích thước nối lắp và mặt kín của bích

147.

TCVN 2198-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng gang đúc. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

148.

TCVN 2199-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép đúc. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

149.

TCVN 2200-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng đồng đúc. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

150.

TCVN 2201-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích phẳng bằng thép, hàn chồng mí với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

151.

TCVN 2202-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích phẳng bằng hợp kim nhôm, hàn với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

152.

TCVN 2203-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép, hàn đối đầu với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

153.

TCVN 2204-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng đồng hàn với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

154.

TCVN 2205-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép, lắp tự do với vành thép hàn trên ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

155.

TCVN 2206-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép, lắp tự do với vành thép, hàn đối đầu với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

156.

TCVN 2207-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép lắp tự do với vành đồng hàn trên ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

157.

TCVN 2208-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép lắp tự do với vành thép trên ống đồng bẻ mép. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

158.

TCVN 2209-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép lắp tự do với vành thép trên ống thép bẻ mép. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

159.

TCVN 2210-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép lắp tự do trên ống đồng bẻ mép. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

160.

TCVN 2211-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng hợp kim nhôm, lắp tự do trên ống nhôm bẻ mép. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

161.

TCVN 2212-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích bằng thép, hình bầu dục, hàn với ống. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

162.

TCVN 2213-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích đúc, hình bầu dục. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

163.

TCVN 3628-81

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Phần nối ống mềm dẫn khí nén cho bộ nâng tàu

164.

TCVN 3629-81

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Phần nối ống qua vách, nối bích, bằng thép

165.

TCVN 3630-81

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Tấm đệm hàn để bắt bích phần nối qua vách

166.

TCVN 3631-81

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Phần nối ống mềm dẫn khí nén vào phao nổi

167.

TCVN 3632-81

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Phần nối ống qua vách, nối bích, bằng hợp kim mầu, đúc và hàn

168.

TCVN 3633-81

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Nối ba chạc, nối tiếp bích đúc và hàn. Kích thước cơ bản

169.

TCVN 3634-81

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Nối bốn chạc, nối tiếp bích, đúc. Kích thước cơ bản

170.

TCVN 3635-81

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Nối góc, nối tiếp bích, đúc. Kích thước cơ bản

171.

TCVN 3920-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van xoay hai cửa bằng gang có đệm, nối ren Pqư 100 N/cm2. Yêu cầu kỹ thuật

172.

TCVN 3921-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van xoay hai cửa bằng gang, có đệm, nối bích, Pqư 100 N/cm2. Yêu cầu kỹ thuật

173.

TCVN 3922-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van xoay hai cửa bằng đồng thau, có đệm nối ren, Pqư 100 N/cm2. Yêu cầu kỹ thuật

174.

TCVN 3923-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Nắp ép đệm cuả van xoay hai cửa, có Pqư 100 N/cm2. Yêu cầu kỹ thuật

175.

TCVN 3924-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Lõi của van xoay hai cửa, có đệm, nối ren và bích, bằng gang với Pqư 100 N/cm2. Yêu cầu kỹ thuật

176.

TCVN 3925-84

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Bulông ép đệm của van xoay hai cửa, bằng gang, có đệm, nối ren và nối bích, Pqư 100 N/cm2. Kích thước cơ bản

177.

TCVN 3926-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Tay vặn tròn lõm. Yêu cầu kỹ thuật

178.

TCVN 3927-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Tay quay chữ L. Yêu cầu kỹ thuật

179.

TCVN 3928-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Nút xả. Yêu cầu kỹ thuật

180.

TCVN 3929-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Biển tên thiết bị. Yêu cầu kỹ thuật

181.

TCVN 3930-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Đệm bắt bích hàn và tán đinh

182.

TCVN 3931-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Van phân phối không khí cho thợ lặn. Yêu cầu kỹ thuật

183.

TCVN 3932-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Lò sưởi hơi nước kiểu lá tản nhiệt

184.

TCVN 3933-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Bình phân ly dầu nước trong không khí nén cao áp

185.

TCVN 3934-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Ống thuỷ dẹt bằng đồng thau dùng cho nồi hơi phụ, kiểu đứng. Yêu cầu kỹ thuật

186.

TCVN 3935-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Lỗ thông quy ước tương đương của hệ thống đường ống thông gió

187.

TCVN 3936-84

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Mặt bích. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản

188.

TCVN 4024-85

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Đầu nối ren có vai tỳ và đầu nối ren thông thường. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

189.

TCVN 4025-85

Phụ tùng đường ống tàu thủy. Bơm ly tâm dùng chung. Kiểu và thông số cơ bản

190.

TCVN 4026-85

Thiết bị tàu thuỷ. Nồi hơi phụ ống lửa, kiểu đứng

BẢN VẼ KỸ THUẬT

191.

TCVN 2-74

Hệ thống tài liệu thiết kế. Khổ giấy

192.

TCVN 3-74

Hệ thống tài liệu thiết kế. Tỷ lệ

193.

TCVN 5-78

Hệ thống tài liệu thiết kế. Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt.

194.

TCVN 6-85

Hệ thống tài liệu thiết kế. Chữ viết trên bản vẽ thiết kế

195.

TCVN 11-78

Hệ thống tài liệu thiết kế. Hình chiếu trục đo.

196.

TCVN 223:1966

Hệ thống quản lý bản vẽ. Ký hiệu các bản vẽ và tài liệu. Kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính

197.

TCVN 226:1966

Hệ thống quản lý bản vẽ. Bản vẽ sửa chữa của sản phẩm sản xuất chính.

198.

TCVN 4455-86

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật biểu bảng trên bản vẽ

199.

TCVN 4623-88

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc lập bản vẽ vật rèn

200.

TCVN 4624-88

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc lập hồ sơ thủy lực và khí nén

201.

TCVN 4625-88

Hệ thống tài liệu thiết kế. Biểu diễn đệm kín trên bản vẽ lắp

202.

TCVN 4626-88

Hệ thống tài liệu thiết kế. Sơ đồ. Dạng và loại. Yêu cầu chung về cách lập

203.

TCVN 4746-89

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc sao

204.

TCVN 4747-89

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc lập sơ đồ và bản vẽ sản phẩm quang

205.

TCVN 4748-89

Hệ thống tài liệu thiết kế. Quy tắc thống kê và lưu trữ.

MÁY CÔNG CỤ

206.

TCVN 1686 -86

Truyền động trục vít trụ. Dung sai

207.

TCVN 1742-75

Máy cắt kim loại và máy gia công gỗ. Điều kiện chung để kiểm độ chính xác

208.

TCVN 1743-75

Máy cắt kim loại và máy gia công gỗ. Điều kiện chung để kiểm độ cứng vững

209.

TCVN 1744-86

Máy cắt kim loại và máy gia công gỗ. Yêu cầu kỹ thuật chung

210.

TCVN 1745-75

Máy tiện thông dụng- Kiểm độ chính xác và cứng vững

211.

TCVN 1746-75

Máy bào ngang. Độ chính xác và cứng vững

212.

TCVN 1747-75

Máy khoan thông dụng- Kiểm độ chính xác và cứng vững

213.

TCVN 2001-77

Máy doa nằm. Kiểu, thông số và kích thước cơ bản

214.

TCVN 2855-79

Đầu trục chính của máy cưa đĩa để cưa gỗ xẻ. Kích thước cơ bản

215.

TCVN 2856-79

Máy cưa đĩa để cắt ngang gỗ xẻ. Thông số cơ bản

216.

TCVN 2857-79

Máy cưa đĩa để xẻ dọc gỗ tròn và gỗ hộp. Thông số cơ bản

217.

TCVN 2858-79

Máy cưa đĩa để lạng dọc gỗ xẻ. Thông số cơ bản

218.

TCVN 2859-79

Máy cưa đĩa xén cạnh để xén dọc gỗ xẻ. Thông số cơ bản

219.

TCVN 2860-79

Máy cưa vòng để làm mộc. Thông số và kích thước cơ bản

220.

TCVN 5211-90

Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm độ tròn của sản phẩm mẫu

221.

TCVN 5212-90

Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm độ song song của hai bề mặt phẳng của sản phẩm mẫu

222.

TCVN 5213-90

Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm tra độ vuông góc của hai bề mặt phẳng của sản phẩm mẫu

223.

TCVN 5214-90

Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm độ đảo mặt mút của các bộ phận làm việc

224.

TCVN 5215-90

Máy tự động dập tấm có dẫn động ở dưới. Mức chính xác

225.

TCVN 5216-90

Máy ép vít. Mức chính xác

226.

TCVN 5217-90

Máy cắt kim loại. Phương pháp kiểm dời chổ danh nghĩa nhỏ nhất của bộ phận làm việc khi định vị liên tiếp các vị trí của nó

DỤNG CỤ ĐO

227.

TCVN 259: 86

Kích thước góc

228.

TCVN 1036 : 71

Bán kính góc lượn và mép vát

229.

TCVN 2753-78

Calip nút hai phía có bạc lót và đầu đo đường kính từ 0,1 đến nhỏ hơn 1mm. Kết cấu và kích thước

230.

TCVN 2754-78

Calip nút hai phía có đầu đo lắp ghép đường kính từ 0,3 đến nhỏ hơn 1mm. Kết cấu và kích thước

231.

TCVN 2755-78

Calip nút qua có đầu đo đường kính từ 0,3 đến nhỏ hơn 1mm. Kết cấu và kích thước

232.

TCVN 2756-78

Calip nút không qua có đầu đo đường kính từ 0,3 đến nhỏ hơn 1mm. Kết cấu và kích thước

233.

TCVN 2757-78

Calip nút hai phía có đường kính từ 0,3 đến nhỏ hơn 1mm. Kết cấu và kích thước

234.

TCVN 2758-78

Calip nút, tay cầm hai phía. Kết cấu và kích thước

235.

TCVN 2759-78

Calip nút, tay cầm hai phía đầu lắp đường kính 1mm. Kết cấu và kích thước

236.

TCVN 2760-78

Calip nút hai phía có đầu đo đường kính từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

237.

TCVN 2761-78

Calip nút qua có đầu đo đường kính từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

238.

TCVN 2762-78

Calip nút không qua có đầu đo đường kính từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

239.

TCVN 2763-78

Calip nút hai phía có đầu đo đường kính trên 3 đến 50mm. Kết cấu và kích thước

240.

TCVN 2764-78

Calip nút hai phía không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 6 đến 50mm. Kết cấu và kích thước

241.

TCVN 2765-78

Calip nút qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 75mm. Kết cấu và kích thước

242.

TCVN 2766-78

Calip nút không qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 75mm. Kết cấu và kích thước

243.

TCVN 2767-78

Calip nút không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 50 đến 75mm. Kết cấu và kích thước

244.

TCVN 2768-78

Calip nút qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

245.

TCVN 2769-78

Calip nút không qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

246.

TCVN 2770-78

Calip nút dập qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

247.

TCVN 2771-78

Calip nút dập không qua có đầu đo đường kính trên 50 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

248.

TCVN 2772-78

Calip nút không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 50 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

249.

TCVN 2773-78

Calip nút dập qua có đầu đo khuyết đường kính trên 100 đến 600mm. Kết cấu và kích thước

250.

TCVN 2774-78

Calip nút dập không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 75 đến 160mm. Kết cấu và kích thước

251.

TCVN 2775-78

Calip nút qua có đầu đo khuyết đường kính trên 100 đến 300mm. Kết cấu và kích thước

252.

TCVN 2776-78

Calip nút không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 75 đến 300mm. Kết cấu và kích thước

253.

TCVN 2777-78

Calip nút qua có đầu đo khuyết đường kính trên 160 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

254.

TCVN 2778-78

Calip nút không qua có đầu đo khuyết đường kính trên 160 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

255.

TCVN 2779-78

Calip nút tấm một phía đường kính trên 50 đến 250mm. Kết cấu và kích thước

256.

TCVN 2780-78

Calip đo trong có chỏm cầu không qua đường kính trên 100 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

257.

TCVN 2781-78

Calip hàm lắp ghép kích thước từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

258.

TCVN 2782-78

Calip hàm lắp ghép hai phía cho kích thước từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

259.

TCVN 2783-78

Calip hàm tấm hai phía cho kích thước từ 3 đến 10mm. Kết cấu và kích thước

260.

TCVN 2784-78

Calip hàm tấm cho kích thước từ 3 đến 10mm. Kết cấu và kích thước

261.

TCVN 2785-78

Calip hàm tấm cho kích thước trên 10 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

262.

TCVN 2786-78

Calip hàm tấm cho kích thước trên 100 đến 180mm. Kết cấu và kích thước

263.

TCVN 2787-78

Calip hàm tấm cho kích thước trên 180 đến 260mm. Kết cấu và kích thước

264.

TCVN 2788-78

Calip hàm tấm, mỏ đo thay thợ được cho kích thước trên 100 đến  180mm. Kết cấu và kích thước

265.

TCVN 2789-78

Calip hàm tấm, mỏ đo thay thợ được cho kích thước trên 180 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

266.

TCVN 2790-78

Calip hàm dập cho kích thước trên 10 đến 50mm. Kết cấu và kích thước

267.

TCVN 2791-78

Calip hàm dập cho kích thước trên 50 đến 180 mm. Kết cấu và kích thước

268.

TCVN 2792-78

Calip hàm. Ốp tay cầm. Kết cấu và kích thước

269.

TCVN 2793-78

Calip hàm tấm gắn hợp kim cứng cho kích thước từ 3 đến 10mm. Kết cấu và kích thước

270.

TCVN 2794-78

Calip hàm tấm gắn hợp kim cứng cho kích thước từ 10,5 đến 100mm. Kết cấu và kích thước

271.

TCVN 2795-78

Calip hàm tấm gắn hợp kim cứng cho kích thước từ 102 đến 180mm. Kết cấu và kích thước

272.

TCVN 2796-78

Calip nút qua có đầu đo bằng hợp kim cứng đường kính từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

273.

TCVN 2797-78

Calip nút hai phía có đầu đo bằng hợp kim cứng đường kính từ 1 đến 6 mm. Kết cấu và kích thước

274.

TCVN 2798-78

Calip nút hai phía có đầu đo bằng hợp kim cứng đường kính từ 6,3 đến 50mm

275.

TCVN 2799-78

Calip nút. Tay cầm tròn và sáu cạnh. Kết cấu và kích thước

276.

TCVN 2800-78

Calip nút, tay cầm một phía. Kết cấu và kích thước

277.

TCVN 2801-78

Calip nút lắp ghép, tay cầm một phía bằng chất dẻo. Kết cấu và kích thước

278.

TCVN 2802-78

Calip nút khuyết. Tay cầm lắp ghép. Kết cấu và kích thước

279.

TCVN 2803-78

Calip đo trong hình cầu. Tay cầm. Kết cấu và kích thước

280.

TCVN 2804-78

Calip hàm tấm một phía cho kích thước trên 10 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

281.

TCVN 2805-78

Calip hàm tấm hai phía cho kích thước trên 10 đến 360mm. Kết cấu và kích thước

282.

TCVN 2806-78

Calip hàm tay cầm ống kích thước trên 300 đến 500mm. Kết cấu và kích thước

283.

TCVN 2807 -78

Calip hàm trơn không điều chỉnh. Yêu cầu kỹ thuật

284.

TCVN 2808-78

Calip hàm trơn điều chỉnh

285.

TCVN 2809-78

Calip trơn cho kích thước đến 500mm. Kích thước chế tạo

286.

TCVN 2810-78

Calip giới hạn cho lỗ và trục có kích thước đến 500mm. Dung sai

287.

TCVN 2811-78

Calip giới hạn đo độ sâu và độ cao. Dung sai

288.

TCVN 3260-79

Calip nút ren có profil ren hoàn toàn đường kính từ 1 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

289.

TCVN 3261-79

Calip nút ren có profil ren cắt ngắn đường kính từ 1 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

290.

TCVN 3262-79

Calip nút ren đầu đo hai phía đường kính từ 2 đến 50mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

291.

TCVN 3263-79

Calip nút ren có profil ren hoàn toàn đường kính từ 52 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

292.

TCVN 3264-79

Calip nút ren có profil cắt ngắn đường kính từ 52 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

293.

TCVN 3265-79

Calip nút ren có profil ren hoàn toàn đường kính từ 105 đến 300 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

294.

TCVN 3266-79

Calip nút ren có profil ren cắt ngắn đường kính từ 105 đến 300 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

295.

TCVN 3267-79

Calip vòng ren có profil ren hoàn toàn đường kính từ 1 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

296.

TCVN 3268-79

Calip vòng ren có profil ren cắt ngắn đường kính từ 2 đến 100 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

297.

TCVN 3269-79

Calip vòng ren có profil ren hoàn toàn đường kính từ 105 đến 300 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

298.

TCVN 3270-79

Calip vòng ren có profil ren cắt ngắn đường kính từ 105 đến 300 mm. Kết cấu và kích thước cơ bản

299.

TCVN 3271-79

Calip nút và calip vòng. Kết cấu và kích thước cơ bản

300.

TCVN 3272-79

Calip ren (nút và vòng). Yêu cầu kỹ thuật

301.

TCVN 3273-79

Calip ren tựa. Kích thước chế tạo

302.

TCVN 3274-79

Calip ren hệ mét đầu đo qua gắn hợp kim cứng. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

303.

TCVN 3275-79

Calip ren Vitvo côn góc profin 60o. Kiểu, kích thước cơ bản và dung sai

304.

TCVN 3276-79

Calip ren qua không điều chỉnh. Chiều dài phần cắt ren

305.

TCVN 3277-79

Calip ren hệ mét. Dung sai

306.

TCVN 3278-79

Calip đối với ren hệ mét đường kính từ 0,25 đến 0,9 mm. Dung sai

307.

TCVN 3279-79

Calip ren hệ mét lắp ghép có độ dôi. Dung sai

308.

TCVN 3280-79

Calip ren Vitvo

309.

TCVN 3281-88

Calip ren thang. Dung sai

310.

TCVN 3282-88

Calip ren ống trụ. Dung sai

311.

TCVN 3283-88

Calip ren ống côn. Dung sai

312.

TCVN 3284-88

Calip ren tựa. Dung sai

313.

TCVN 3285-79

Calip ren tựa chũ lực. Dung sai

314.

TCVN 3882-83

Calip kiểm tra vị trí bề mặt. Dung sai

315.

TCVN 3883-83

Calip kiểm tra côn dụng cụ

316.

TCVN 3884-83

Calip kiểm tra độ côn 7:24. Kích thước cơ bản

317.

TCVN 4596 : 88

Calip nút hai phía có đầu đo đường kính từ 1 đến 6mm. Kết cấu và kích thước

318.

TCVN 4672-89

Calip ren hình thang nhiều mối. Dạng, kích thước cơ bản và dung sai

DỤNG CỤ CẮT *)

319.

TCVN 135 : 63

Côn – Bộ côn thông dụng

320.

TCVN 3011 : 79

Dao tiện suốt đầu cong gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

321.

TCVN 3012 : 79

Dao tiện suốt đầu thẳng gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

322.

TCVN 3013 : 79

Dao tiện vai gắn hợp kim cứng

323.

TCVN 3014 : 79

Dao tiện mặt mút đầu cong gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

324.

TCVN 3015 : 79

Dao tiện tinh rộng bản gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

325.

TCVN 3016 : 79

Dao tiện lỗ thông với phi bằng 60o gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

326.

TCVN 3017 : 79

Dao tiện lỗ không thông gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

327.

TCVN 3018 : 79

Dao tiện cắt đứt gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

328.

TCVN 3019-79

Dao tiện suốt đầu cong gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

329.

TCVN 3020-79

Dao tiện suốt đầu thẳng gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

330.

TCVN 3021-79

Dao tiện vai suốt gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

331.

TCVN 3022-79

Dao tiện mặt mút gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

332.

TCVN 3023-79

Dao tiện lỗ thông gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

333.

TCVN 3024-79

Dao tiện lỗ không thông gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

334.

TCVN 3025-79

Dao tiện rãnh và cắt đứt gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

335.

TCVN 3026-79

Dao bào suốt đầu cong gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

336.

TCVN 3027-79

Dao bào tinh rộng bản đầu cong gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

337.

TCVN 3028-79

Dao bào mặt mút gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

338.

TCVN 3029-79

Dao bào cắt rãnh và cắt đứt đầu cong gắn thép gió. Kết cấu và kích thước

339.

TCVN 3030-79

Dao bào suốt gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

340.

TCVN 3031-79

Dao bào tinh rộng bản đầu cong gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

341.

TCVN 3032-79

Dao bào mặt mút gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

342.

TCVN 3033-79

Dao bào rãnh và cắt đứt đầu cong gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

343.

TCVN 3034-79

Dao thép gió. Yêu cầu kỹ thuật

344.

TCVN 3035-79

Dao hợp kim cứng. Yêu cầu kỹ thuật

345.

TCVN 3036-79

Phần chuôi dụng cụ cắt. Đường kính đuôi vuông, đuôi rãnh vát và lỗ mộng vuông. Kích thước

346.

TCVN 3037-79

Răng khía và góc nghiêng của mảnh dao và rãnh dụng cụ cắt. Kích thước

347.

TCVN 3038-79

Mũi khoan xoắn chuôi trụ. Loạt ngắn. Kích thước cơ bản

348.

TCVN 3039-79

Mũi khoan xoắn chuôi trụ. Loạt trung bình. Kích thước cơ bản

349.

TCVN 3043-79

Mũi khoan xoắn chuôi côn. Kích thước cơ bản

350.

TCVN 3045-79

Mũi khoan tâm tổ hợp

351.

TCVN 3046-79

Mũi khoan xoắn côn 1:50, chuôi trụ. Kết cấu và kích thước

352.

TCVN 3047-79

Mũi khoan xoắn côn 1:50, chuôi côn. Kết cấu và kích thước

353.

TCVN 3048-79

Mũi khoan xoắn côn 1:50. Yêu cầu kỹ thuật

354.

TCVN 3049-79

Mũi khoan xoắn đường kính từ 0,1 đến 1 mm. Chuôi trụ lớn

355.

TCVN 3051-79

Mũi khoét nguyên. Kết cấu và kích thước

356.

TCVN 3052-79

Mũi khoét chuôi lắp răng chắp bằng thép gió. Kết cấu và kích thước

357.

TCVN 3053-79

Mũi khoét gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

358.

TCVN 3054-79

Mũi khoét răng chắp hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

359.

TCVN 3055-79

Mảnh dao hợp kim cứng dùng cho mũi khoét. Kết cấu và kích thước

360.

TCVN 3056-79

Mảnh dao thép gió dùng cho mũi khoét chuôi lắp. Kết cấu và kích thước

361.

TCVN 3057-79

Chêm dùng cho mũi khoét răng chắp. Kết cấu và kích thước

362.

TCVN 3058-79

Mũi khoét nguyên và mũi khoét răng chắp bằng thép gió. Yêu cầu kỹ thuật

363.

TCVN 3060-79

Mũi khoét côn

364.

TCVN 3064-79

Mũi doa máy răng chắp bằng thép gió. Kết cấu và kích thước

365.

TCVN 3065-79

Mũi doa máy gắn hợp kim cứng. Kết cấu và kích thước

366.

TCVN 3068-79

Mũi doa máy gắn hợp kim cứng. Yêu cầu kỹ thuật

367.

TCVN 3069-79

Mũi doa côn 1:30 chuôi trụ. Kết cấu và kích thước

368.

TCVN 3070-79

Mũi doa côn 1:30 chuôi côn. K.cấu và kích thước

369.

TCVN 3071-79

Mũi doa côn moóc chuôi trụ. Kết cấu và kích thước

370.

TCVN 3072-79

Mũi doa côn moóc ngắn. Kết cấu và kích thước

371.

TCVN 3074-79

Mũi doa côn hệ mét 1:20 chuôi trụ. Kết cấu và kích thước

372.

TCVN 3075-79

Mũi doa côn hệ mét 1:20 chuôi côn. Kết cấu và kích thước

373.

TCVN 3076-79

Mũi doa côn 1:7. Kết cấu và kích thước

374.

TCVN 3077-79

Mũi doa côn 1:10. Kết cấu và kích thước

375.

TCVN 3078-79

Mũi doa lỗ làm ren côn 1:16. Kết cấu và kích thước

376.

TCVN 3079-79

Mũi doa côn 1:50 chuôi trụ. Kết cấu và kích thước

377.

TCVN 3080-79

Mũi doa lỗ chốt côn 1:50 chuôi côn. Kích thước cơ bản

378.

TCVN 3081-79

Mũi doa côn chuôi côn. Yêu cầu kỹ thuật

379.

TCVN 3082-79

Mũi doa côn tay chuôi trụ. Yêu cầu kỹ thuật

380.

TCVN 3084-79

Tarô. Kích thước sử dụng

381.

TCVN 3085-79

Tarô đai ốc. Kết cấu và kích thước

382.

TCVN 3086-79

Tarô đai ốc chuôi cong. Kết cấu và kích thước

383.

TCVN 3087-79

Tarô. Dung sai ren

384.

TCVN 3088-79

Tarô cắt ren côn

385.

TCVN 3089-79

Tarô cắt ren tròn

386.

TCVN 3090-79

Tarô cắt ren ống trụ. Dung sai ren

387.

TCVN 3091-79

Tarô máy cắt ren hệ mét đường kính từ 0,25 đến 0,9 mm

388.

TCVN 3094-79

Bàn ren tròn cắt ren hệ mét. Dung sai ren

389.

TCVN 3095-79

Bàn ren tròn cắt ren côn

390.

TCVN 3096-79

Bàn ren tròn cắt ren tròn

391.

TCVN 3097-79

Bàn ren cắt ren hệ mét đường kính từ 0,25 đến 0,9 mm

392.

TCVN 3098-79

Bàn cán ren phẳng

393.

TCVN 5883-1995

Mũi doa trụ răng liền

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CHẤT LỎNG

394.

TCVN 1392-72

Phụ tùng đường ống. Vòng dây thép dùng cho van một chiều kiểu một đĩa quay, bằng thép, nối bích. Pqu 640; 1000 và 1600 N/cm2. Kết cấu và kích thước

395.

TCVN 1399-72

Phụ tùng đường ống. Van nắp bằng gang rèn, nối bích, có bánh xích. Pqu 250 N/cm2. Kết cấu và kích thước

396.

TCVN 1419-72

Phụ tùng đường ống. Van nắp bằng thép dập, Pqư = 1000 N/cm2. Kích thước cơ bản

397.

TCVN 2152-77

Bộ lọc của hệ thuỷ lực và bôi trơn. Yêu cầu kỹ thuật chung

398.

TCVN 2396-78

Hệ thuỷ lực, khí nén và bôi trơn. Nối ống chuyển bậc ba ngả không đối xứng có vòng mím Pqu 40 MN/m2 (~400 KG/cm2). Kết cấu và kích thước cơ bản

399.

TCVN 2400-78

Hệ thuỷ lực, khí nén và bôi trơn. Nối ống cuối chuyển bậc ba ngả không đối xứng có vòng mím Pqu 40 MN/m2 (~400 KG/cm2). Kết cấu và kích thước cơ bản

400.

TCVN 2414-78

Nối ống dùng cho thuỷ lực, khí nén và bôi trơn Pqu 40 MN/m2 (~400 KG/cm2). Phần nối cuối chuyển bậc ba ngả không đối xứng. Kết cấu và kích thước

401.

TCVN 2417-78

Nối ống dùng cho thuỷ lực, khí nén và bôi trơn Pqu 40 MN/m2 (~400 KG/cm2). Phần nối cuối không chuyển bậc ba ngả không đối xứng. Kết cấu và kích thước

402.

TCVN 2418-78

Nối ống dùng cho thủy lực, khí nén và bôi trơn Pqu 40 MN/m2 (~400 KG/cm2). Đai ốc hãm Kết cấu và kích thước

403.

TCVN 2864-79

Bộ lọc tách ẩm khí, Pdn = 100 N/cm2

404.

TCVN 2865-79

Bộ lọc lưới ống thẳng dùng cho mỡ bôi trơn

405.

TCVN 2866-79

Bộ lọc lá có độ tinh lọc 25-80 Mm áp suất đến 1600 N/cm2

406.

TCVN 2867-79

Phần tử lọc bằng bột kim loại

407.

TCVN 2869-79

Van tiết lưu khí nén có van một chiều, Pdn = 100 N/cm2

408.

TCVN 2870-79

Rơle áp suất Pdn đến 100 N/cm2

409.

TCVN 3603 : 81

Xilanh khí nén. áp suất danh nghĩa 100 N/cm2

410.

TCVN 4129-85

Phụ tùng đường ống. Van nút bằng gang có đệm, nối ren và nối bích có Pqư = 1 MPa. Yêu cầu kỹ thuật

411.

TCVN 4130-85

Phụ tùng đường ống. Van côn bằng latông chì, ghép căng nối ren có Pqư = 0,6MPa

412.

TCVN 4131-85

Phụ tùng đường ống. Van nút xả bằng latông chì có đệm Pqư = 1MPa

413.

TCVN 4133-85

Phụ tùng đường ống. Van một chiều kiểu một đĩa quay bằng thép có Pqư = 4MPa

414.

TCVN 4135-85

Phụ tùng đường ống. Van một chiều kiểu một đĩa quay bằng thép có Pqư = 6,4MPa

415.

TCVN 4139-85

Phụ tùng đường ống. Van nắp chặn bằng gang rèn, nối bích Pqư = 1,6MPa

416.

TCVN 4140-85

Phụ tùng đường ống. Van nắp chặn bằng gang rèn, nối bích Pqư = 2,5 và 4MPa

CHI TIẾT LẮP GHÉP *)

417.

TCVN 47-63

Phần cuối của bulông, vít và vít cấy. Kích thước

418.

TCVN 53-86

Vít đầu hình trụ có chỏm cầu. Kết cấu và kích thước

419.

TCVN 60-77

Vít định vị đầu có rãnh, đuôi khoét lỗ. Kết cấu và kích thước

420.

TCVN 61-86

Vít định vị đuôi khoét lỗ, đầu có lỗ sáu cạnh. Kết cấu và kích thước

421.

TCVN 62-77

Vít định vị đầu vuông đuôi khoét lỗ. Kết cấu và kích thước

422.

TCVN 63-86

Vít định vị đuôi khoét lỗ đầu vuông nhỏ. Kết cấu và kích thước

423.

TCVN 64-77

Vít định vị đầu vuông, đuôi chỏm cầu. Kết cấu và kích thước

424.

TCVN 66-86

Vít định vị đuôi hình trụ đầu vuông nhỏ. Kết cấu và kích thước

425.

TCVN 67-77

Vít định vị sáu cạnh, đuôi hình trụ. Kết cấu và kích thước

426.

TCVN 68-86

Vít định vị đuôi hình trụ vát côn đầu vuông. Kết cấu và kích thước

427.

TCVN 69-86

Vít định vị đuôi hình trụ vát côn, đầu vuông nhỏ. Kết cấu và kích thước

428.

TCVN 70-77

Vít định vị đầu sáu cạnh, đuôi có bậc. Kết cấu và kích thước

429.

TCVN 71-63

Vít dùng cho kim loại. Yêu cầu kỹ thuật

430.

TCVN 81-63

Bulông thô đầu vuông. Kích thước

431.

TCVN 82-63

Bulông thô đầu vuông nhỏ. Kích thước

432.

TCVN 83-63

Bulông thô đầu vuông to. Kích thước

433.

TCVN 84-63

Bulông thô đầu vuông kiểu chìm. Kích thước

434.

TCVN 87-63

Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to. Kích thước

435.

TCVN 88-63

Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng. Kích thước

436.

TCVN 93-86

Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh. Kết cấu và kích thước

437.

TCVN 94-63

Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có ngạnh dùng cho gỗ. Kích thước

438.

TCVN 99-63

Bulông tinh đầu vuông. Kích thước

439.

TCVN 100-63

Bulông tinh đầu vuông nhỏ có định hướng. Kích thước

440.

TCVN 101-63

Bulông thông dụng. Yêu cầu kỹ thuật

441.

TCVN 103-63

Đai ốc thô sáu cạnh to. Kích thước

442.

TCVN 104-63

Đai ốc thô sáu cạnh xẻ rãnh. Kích thước

443.

TCVN 105-63

Đai ốc thô sáu cạnh to xẻ rãnh. Kích thước

444.

TCVN 106-63

Đai ốc thô vuông. Kích thước

445.

TCVN 107-63

Đai ốc thô vuông to. Kích thước

446.

TCVN 109-63

Đai ốc nửa tinh sáu cạnh to. Kích thước

447.

TCVN 112-63

Đai ốc nửa tinh sáu cạnh to xẻ rãnh. Kích thước

448.

TCVN 124-63

Đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật

449.

TCVN 126-63

Đai ốc tai vòng. Kích thước

450.

TCVN 155-86

Chốt trụ có ren trong

451.

TCVN 261-67

Lỗ suốt đế lắp chi tiết kẹp chặt. Kích thước

452.

TCVN 284-68

Đinh tán mũ côn ghép chắc. Kích thước

453.

TCVN 289-68

Đinh tán mũ chỏm cầu cổ côn ghép chắc kín Kích thước

454.

TCVN 332-69

Đai ốc tròn. Yêu cầu kỹ thuật

455.

TCVN 333-69

Mũ ốc. Kích thước

456.

TCVN 334-86

Mũ ốc thấp.

457.

TCVN 335-86

Đai ốc cánh

458.

TCVN 349-70

Vòng đệm hãm có cựa. Kích thước

459.

TCVN 351-70

Vòng đệm hãm. Yêu cầu kỹ thuật

460.

TCVN 352-70

Vòng đệm hãm có răng. Kích thước

461.

TCVN 353-70

Vòng đệm hãm hình côn có răng. Kích thước

462.

TCVN 1878-76

Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (thô). Kết cấu và kích thước

463.

TCVN 1879-76

Bulông đầu chìm có ngạnh (thô). Kết cấu và kích thước

464.

TCVN 1880-76

Bulông đầu chìm cổ vuông (thô). Kết cấu và kích thước

465.

TCVN 1881-76

Bulông đầu chìm lớn cổ vuông (thô). Kết cấu và kích thước

466.

TCVN 1885-76

Bulông đầu chỏm cầu cổ có ngạnh (thô). Kết cấu và kích thước

467.

TCVN 1886-76

Bulông đầu chỏm cầu có ngạnh (thô). Kết cấu và kích thước

468.

TCVN 1887-76

Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh (thô). Kết cấu và kích thước

469.

TCVN 1888-76

Bulông đầu chìm sâu (thô). Kết cấu và kích thước

470.

TCVN 1891-76

Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (nửa tinh). Kết cấu và kích thước

471.

TCVN 1894-76

Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (tinh). Kết cấu và kích thước

472.

TCVN 1901-76

Đai ốc sáu cạnh cao đặc biệt (nửa tinh). Kết cấu và kích thước

473.

TCVN 1909-76

Đai ốc sáu cạnh cao đặc biệt (tinh). Kết cấu và kích thước

474.

TCVN 2035-77

Chốt lò xo. Kích thước

475.

TCVN 2036-77

Chốt côn xẻ rãnh. Kích thước

476.

TCVN 2037-77

Chốt trụ xẻ rãnh

477.

TCVN 2186-77

Vít đầu cao có khía. Kết cấu và kích thước

478.

TCVN 2187-77

Vít đầu thấp có khía. Kết cấu và kích thước

479.

TCVN 2188-77

Vít đầu thấp có khía đuôi côn. Kết cấu và kích thước

480.

TCVN 2189-77

Vít đầu thấp có khía đuôi có bậc. Kết cấu và kích thước

481.

TCVN 2190-77

Vít đầu thấp có khía đuôi khoét lỗ. Kết cấu và kích thước

482.

TCVN 2191-77

Vít đầu thấp có khía đuôi chỏm cầu. Kết cấu và kích thước

483.

TCVN 2192-77

Vít đầu thấp có khía đuôi hình trụ. Kết cấu và kích thước

484.

TCVN 2503-78

Vít cấy có đường kính ren lớn hơn 48 mm

485.

TCVN 2504-78

Vít cấy có đường kính ren lớn hơn 48 mm (tinh)

486.

TCVN 2544-78

Vòng định vị bằng vít và rãnh để lắp vòng lò xo khóa. Kích thước

487.

TCVN 3207-79

Chốt nối

488.

TCVN 4222-86

Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông dùng cho kim loại. Kết cấu và kích thước

489.

TCVN 4675-89

Cán kẹp có độ côn 7:24 dùng cho chuôi côn có ống lót và trục gá điều chỉnh. Kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

490.

TCVN 6377:1998

Chi tiết lắp xiết. Bulông và vít có đường kính danh nghĩa từ 1 đến 10 mm. Thử xoắn và momen xoắn nhỏ nhất

TRỤC VÀ KHỚP NỐI*)

491.

TCVN 145-64

Then vát. Kích thước

492.

TCVN 146-64

Then vát có đầu. Kích thước

493.

TCVN 1043-71

Then bằng cao

494.

TCVN 1801-76

Mối ghép then hoa răng thân khai. Profin. Kích thước cơ bản và sai số cho phép

495.

TCVN 1802-76

Mối ghép then hoa răng tam giác. Kích thước cơ bản và sai lệch giới hạn

496.

TCVN 1803-76

Mối ghép then hoa răng chữ nhật. Kích thước

497.

TCVN 2003-77

Vòng đệm cao su có mặt cắt tròn để làm kín các thiết bị thuỷ lực và khí nén

498.

TCVN 2167-77

Khớp nối bi an toàn. Thông số và kích thước cơ bản

499.

TCVN 2168-77

Khớp nối cam an toàn. Thông số và kích thước cơ bản

500.

TCVN 2169-77

Khớp nối ma sát an toàn. Thông số và kích thước cơ bản

501.

TCVN 2214-77

Phụ tùng đường ống tàu thuỷ. Vòng đệm mềm. Kích thước và yêu cầu kỹ thuật

502.

TCVN 2261-77

Then bằng. Kích thước cơ bản của then và của mặt cắt rãnh then

503.

TCVN 2324-78

Mối ghép then hoa răng chữ nhật. Dung sai

504.

TCVN 2750-78

Vòng đệm cao su dùng trong các thiết bị máy móc. Yêu cầu kỹ thuật

505.

TCVN 2751-78

Vòng đệm cao su dùng trong các hệ thống hãm. Yêu cầu kỹ thuật

506.

TCVN 3205-79

Khớp nối trục đàn hồi có đĩa hình sao. Kết cấu. Thông số và kích thước cơ bản

507.

TCVN 3206-79

Khớp nối trục bản lề. Thông số và kích thước cơ bản

508.

TCVN 4214-86

Mối ghép then vát. Kích thước, dung sai và lắp ghép

509.

TCVN 4215-86

Mối ghép then tiếp tuyến. Kích thước, dung sai và lắp ghép

510.

TCVN 4216-86

Mối ghép then bằng dẫn hướng được cố định vào trục. Kích thước, dung sai và lắp ghép

511.

TCVN 4217-86

Mối ghép then bán nguyệt. Kích thước, dung sai và lắp ghép

512.

TCVN 4218-86

Mối ghép then bằng cao. Kích thước, dung sai và lắp ghép

513.

TCVN 4219-86

Truyền động trục vít trụ mođun nhỏ. Dung sai

514.

TCVN 4682-89

Mối ghép then hoa răng thân khai có góc profin 300. Kích thước, dung sai và đại lượng đo

BÁNH RĂNG

515.

TCVN 214-66

Truyền động bánh răng. Tên gọi, ký hiệu, định nghĩa

516.

TCVN 1990-77

Truyền động bánh răng trụ môđun m<1mm. Bánh răng trụ răng thẳng và răng nghiêng. Kiểu, thông số và kích thước cơ bản

517.

TCVN 1991-77

Truyền động bánh răng côn. Thông số cơ bản

518.

TCVN 2113-77

Truyền động bánh răng. Thuật ngữ sai số và dung sai. Những khái niệm chung

519.

TCVN 2166-77

Bộ điều tốc bằng xích tấm. Thông số cơ bản

520.

TCVN 3212-79

Đai truyền hình thang dùng cho máy nông nghiệp

521.

TCVN 3213-79

Bánh đai thang dùng cho máy nông nghiệp

Ổ ĐỠ *)

522.

TCVN 1479-85

Ổ lăn. Kiểu và dạng kết cấu

523.

TCVN 1485-88

Ổ lăn có ống kẹp. Kiểu và kích thước giới hạn

524.

TCVN 1489-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ một dãy

525.

TCVN 1492-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ có vòng trong rộng

526.

TCVN 1493-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ một dãy có vai cỡ nhỏ

527.

TCVN 1494-85

Ổ lăn. Rãnh lắp vòng chặn đàn hồi, vòng chặn đàn hồi. Kích thước

528.

TCVN 1495-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ hai dãy

529.

TCVN 1496-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ chặn một dãy

530.

TCVN 1497-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ chặn một dãy có vòng trong tháo được

531.

TCVN 1498-85

Ổ lăn. ổ bi đỡ chặn hai dãy

532.

TCVN 1499-85

Ổ lăn. ổ bi hai dãy đỡ chặn

533.

TCVN 1500-85

Ổ lăn. ổ bi chặn đơn

534.

TCVN 1501-85

Ổ lăn. ổ bi chặn hai dãy

535.

TCVN 1502-85

Ổ lăn. ổ trụ ngắn đỡ

536.

TCVN 1503-85

Ổ lăn. ổ trụ ngắn đỡ hai dãy

537.

TCVN 1504-85

Ổ lăn. ổ trụ ngắn đỡ không vòng trong hoặc vòng ngoài

538.

TCVN 1509-85

Ổ lăn. ổ đũa côn một dãy

539.

TCVN 1510-85

Ổ lăn. ổ đũa côn hai dãy

540.

TCVN 1511-85

Ổ lăn. ổ đũa côn bốn dãy

541.

TCVN 1512-85

Ổ lăn. ổ đũa côn một dãy có góc côn lớn

542.

TCVN 1513-85

Ổ lăn. ổ đũa côn một dãy có vai trên vòng ngoài

543.

TCVN 1514-85

Ổ lăn. ổ đũa côn chặn

544.

TCVN 1515-85

Ổ lăn. ổ đũa cầu đỡ hai dãy

545.

TCVN 1516-85

Ổ lăn. ổ đũa cầu chặn đỡ một dãy

546.

TCVN 2512-78

Ổ trượt. Thân nguyên có hai lỗ để kẹp chặt

547.

TCVN 2513-78

Ổ trượt. Thân mặt bích có hai lỗ để kẹp chặt

548.

TCVN 2514-78

Ổ trượt. Thân mặt bích có ba lỗ để kẹp chặt

549.

TCVN 2515-78

Ổ trượt. Thân mặt bích có 4 lỗ để kẹp chặt

550.

TCVN 2516-78

Ổ trượt. ống lót gang cho thân nguyên và thân mặt bích

551.

TCVN 2517-78

Ổ trượt. Thân ghép có hai lỗ để kẹp chặt

552.

TCVN 2518-78

Ổ trượt. Thân ghép có bốn lỗ để kẹp chặt

553.

TCVN 2519-78

Ổ trượt. Thân nghiêng ghép có hai lỗ để kẹp chặt

554.

TCVN 2520-78

Ổ trượt. Thân nghiêng tháo được có bốn lỗ để kẹp chặt

555.

TCVN 2521-78

Ổ trượt. ống lót gang của thân ghép

556.

TCVN 2522-78

Ống lót kim loại của ổ trượt. Kiểu và kích thước cơ bản

557.

TCVN 2523-78

Thân rộng-bé (RB) của ổ lăn có đường kính từ 47 đến 150mm. Kích thước cơ bản

558.

TCVN 2524-78

Thân rộng-bé (RB) của ổ lăn có đường kính từ 160 đến 400mm. Kích thước cơ bản

559.

TCVN 2525-78

Thân hẹp-bé (HB) của ổ lăn có đường kính từ 80 đến 150mm. Kích thước cơ bản

560.

TCVN 2526-78

Thân hẹp-bé (HB) của ổ lăn có đường kính từ 160 đến 400mm. Kích thước cơ bản

561.

TCVN 2527-78

Thân rộng-lớn (RL) của ổ lăn có đường kính từ 90 đến 150mm. Kích thước cơ bản

562.

TCVN 2528-78

Thân rộng-lớn (RL) của ổ lăn có đường kính từ 160 đến 400mm. Kích thước cơ bản

563.

TCVN 2529-78

Thân hẹp-lớn (HL) của ổ lăn có đường kính từ 85 đến 150mm. Kích thước cơ bản

564.

TCVN 2530-78

Thân hẹp-lớn (HL) của ổ lăn có đường kính từ 160 đến 400mm. Kích thước cơ bản

565.

TCVN 2531-78

Thân ghép-rộng (GR) của ổ lăn. Kích thước cơ bản

566.

TCVN 2532-78

Thân ghép-hẹp (GH) của ổ lăn. Kích thước cơ bản

567.

TCVN 2533-78

Thân ổ lăn. Yêu cầu kỹ thuật

568.

TCVN 2534-78

Nắp kín. Kết cấu và kích thước

569.

TCVN 2535-78

Nắp có vòng bít. Kết cấu và kích thước

570.

TCVN 2536-78

Nắp có rãnh mỡ. Kết cấu và kích thước

571.

TCVN 4633-88

Ổ lăn. Vòng đệm và đai ốc hãm trên ống kẹp

THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN BẰNG TAY

572.

TCVN 271-68

Mai

573.

TCVN 273-68

Xẻng xúc. Kích thước cơ bản

574.

TCVN 278-68

Cuốc chim

575.

TCVN 3910-84

Công cụ lao động phổ thông. Lưỡi cuốc bàn

576.

TCVN 3911-84

Công cụ lao động phổ thông. Lưỡi xẻng

ĐƯỜNG SẮT

577.

TCVN 1652: 75

Thép cán nóng. Ray đường sắt hẹp – Cỡ, thông số kích thước

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHẾ TẠO

578.

TCVN 137 : 70

Côn của dụng cụ. Dung sai

579.

TCVN 386 : 70

Mẫu đúc. Độ nghiêng thoát khuôn

580.

TCVN 2136 : 77

Chuẩn bị công nghệ sản xuất. Nguyên công cắt. Thuật ngữ

581.

TCVN 4518 : 88

Trạm cơ khí nông nghiệp huyện. Xưởng sửa chữa. Tiêu chuẩn thiết kế

MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

582.

TCVN 1984 : 1994

Máy biến áp điện lực. Yêu cầu kỹ thuật chung

583.

TCVN 1985 : 1994

Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử

584.

TCVN 1986-77

Máy biến áp công suất nhỏ. Yêu cầu kỹ thuật

585.

TCVN 2749-78

Vòng đệm cao su dùng cho máy biến áp

586.

TCVN 3259 : 1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn

587.

TCVN 3687-81

Máy biến áp điện lực. Thuật ngữ và định nghĩa

588.

TCVN 3971–84

Điện năng. Mức chất lượng điện năng ở các thiết bị tiêu thụ điện năng nối vào lưới điện công dụng chung

589.

TCVN 4166-85

Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Cấp bảo vệ

590.

TCVN 4272-86

Máy ổn áp xoay chiều OX – 1500 VA

591.

TCVN 5427–91

(ST SEV 634:77)

Máy biến áp điện lực. Thiết bị chuyển đổi đầu phân nhánh cuộn dây dưới tải. Yêu cầu kỹ thuật

592.

TCVN 5428–91

(ST SEV 1098:78)

Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo cường độ phóng điện cục bộ ở điện áp xoay chiều

593.

TCVN 5429–91

(ST SEV 1126:88)

Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Yêu cầu đối với độ bền điện của cách điện

594.

TCVN 5430–91

(ST SEV 3150)

Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền điện của cách điện bên trong xung chuyển mạch

595.

TCVN 5431–91

(ST SEV 3916:82)

Máy biến áp điện lực dầu thông dụng. Tải cho phép

596.

TCVN 5433–91

((ST SEV 4493:84)

Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền khi ngắn mạch

597.

TCVN 5434–91

(ST SEV 5019:85)

Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử phát nóng

598.

TCVN 5435–91

(ST SEV 5266-85)

Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo thông số điện môi của cách điện

599.

TCVN 5770 : 1993

Máy biến áp dân dụng

PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN

600.

TCVN 4480–88

Phương tiện đo điện trở. Sơ đồ kiểm định

601.

TCVN 4481–88

Phương tiện đo điện cảm. Sơ đồ kiểm định

602.

TCVN 4720–89

Phương tiện đo sức điện động và điện áp. Sơ đồ kiểm định

603.

TCVN 5723 -93

Phương tiện đo điện dung. Sơ đồ kiểm định

THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG

604.

TCVN 1777–76

Đầu đèn điện dây tóc thông thường. Yêu cầu kỹ thuật

605.

TCVN 1835: 1994

Đui đèn điện

606.

TCVN 2051–77

Đầu đèn điện. Kiểu và kích thước cơ bản

MÁY ĐIỆN QUAY

607.

TCVN 244-85

Máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW – Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

608.

TCVN 315-85

Động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1 000 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

609.

TCVN 316-85

Máy phát điện đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW – Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định

610.

TCVN 2281-78

Máy điện quay – Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nổi và kích thước choán chỗ

611.

TCVN 3194-79

Máyđiện quay. Đặc tính, thông số tính toán và chế độ làm việc. Thuật ngữ và định nghĩa

612.

TCVN 3620 : 1992

Máy điện quay. Yêu cầu an toàn

613.

TCVN 3622-81

Máy điện quay. Dung sai các kích thước lắp đặt và ghép nối

614.

TCVN 3723-82

Máy điện quay – Dãy công suất danh định

615.

TCVN 4259–86

Máy điện đồng bộ. Phương pháp thử

616.

TCVN 4699-89

Động cơ điện – Danh mục chỉ tiêu chất lượng

617.

TCVN 4757-89

Máy phát điện đồng bộ ba pha – Công suất lớn hơn 110 kW – Yêu cầu kỹ thuật chung

618.

TCVN 4758–89

Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

619.

TCVN 4816-89

Máy điện quay – Cổ góp và vành tiếp xúc – Kích thước đường kính

620.

TCVN 4817–89

Máy điện quay. Sự phối hợp chiều cao tâm trục, đường kính. Vành trượt và kích thước chổi than

621.

TCVN 4818–89

Máy điện quay – Tấm cách điện cổ góp – Dãy chiều dày

622.

TCVN 4819–89

Máy điện quay. Giá chổi than. Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

623.

TCVN 4820–89

Giá chổi than máy điện cửa sổ – Kích thước

624.

TCVN 4821–89

Giá chổi than kép máy điện – Lắp đặt và kích thước bao

625.

TCVN 4822–89

Chổi than máy điện – Kích thước

626.

TCVN 4823–89

Chổi than máy điện – Yêu cầu kỹ thuật chung

627.

TCVN 4824–89

Chổi than máy điện – Phương pháp thử

628.

TCVN 5410–91

Máy điện quay. Ký hiệu đầu ra và chiều quay

AN TOÀN ĐIỆN

629.

TCVN 4086–85

An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung

630.

TCVN 4756-89

Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

631.

TCVN 5556 : 1991

Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

632.

TCVN 5699–2–63 : 2001

(IEC 335-2-63:1990)

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2–63: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng và đun sôi nước dùng trong dịch vụ thương mại

QUẠT ĐIỆN

633.

TCVN 4262–86

Quạt trần. Trục, khớp nối, ống treo. K. thước cơ bản

634.

TCVN 4263–86

Quạt trần. Cánh. Kích thước cơ bản

635.

TCVN 4264 : 1994

Quạt điện sinh hoạt. Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

636.

TCVN 4266–86

Quạt bàn. Cánh. Kích thước cơ bản

637.

TCVN 4267–86

Quạt bàn. Bộ chuyển hướng. Yêu cầu kỹ thuật

638.

TCVN 4268–86

Quạt bàn. Bộ đổi tốc độ. Phân loại và kích thước cơ bản

639.

TCVN 4269–86

Quạt bàn. Bạc đỡ trục

640.

TCVN 4270–86

Quạt bàn. Trục động cơ. Kích thước cơ bản

641.

TCVN 4698–89

Quạt điện. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

THIẾT BỊ ĐIỆN NÓI CHUNG

642.

TCVN 2049–77

Dấu hiệu điện áp

643.

TCVN 2328–78

Môi trường lắp đặt thiết bị điện. Định nghĩa chung

644.

TCVN 3680–81

Khuếch đại từ. Thuật ngữ và định nghĩa

645.

TCVN 3688–81

Sản phẩm cơ điện dùng trong gia đình. Thuật ngữ và định nghĩa

646.

TCVN 3715–82

Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 kVA, điện áp đến 20 kV. Yêu cầu kỹ thuật

647.

TCVN 4910–89

Thiết bị điện và thiết trí điện. Phương pháp thử điện áp cao

648.

TCVN 5020–89

Thiết bị điện và thiết trí điện. Thuật ngữ, định nghĩa và điều kiện chung khi thử cao áp

649.

TCVN 5162–90

Bộ nguồn một chiều. Yêu cầu kỹ thuật chung

CÁCH ĐIỆN, VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN

650.

TCVN 2215–77

Bình sứ cách điện dùng cho đường dây trần thông tin

651.

TCVN 2329-78

Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp thử. Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

652.

TCVN 2330-78

Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

653.

TCVN 3234-79

Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định điện trở bằng điện áp một chiều

654.

TCVN 5170-90

Sứ cách điện kiểu xuyên điện áp đến 35 kV. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

655.

TCVN 5769 : 1993

Sứ máy biến áp điện lực điện áp đến 35 kV

LINH KIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

656.

TCVN 2325–78

Linh kiện bán dẫn. Hệ thống ký hiệu

657.

TCVN 2326–78

Điot tiếp điểm thông dụng bán dẫn loại GD 101, 102, 103, 104 và 105. Yêu cầu kỹ thuật

658.

TCVN 2327-78

Biến trở màng RT. Yêu cầu kỹ thuật

659.

TCVN 2556-78

Biến trở thay đổi. Dãy trị số điện trở danh nghĩa

660.

TCVN 2557-78

Điện trở. Dãy công suất tổn hao danh định

661.

TCVN 2558-78

Điện trở không đổi. Ký hiệu bằng màu

662.

TCVN 3192-79

Điot bán dẫn. Các thông số điện chung. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu bằng chữ

663.

TCVN 3292-80

Linh kiện bán dẫn thông dụng. Yêu cầu kỹ thuật chung. Phương pháp thử và qui tắc nghiệm thu

664.

TCVN 3293–80

Tranzito ST 301, ST 303

665.

TCVN 3767–83

Tranzito ST 601, ST 603, ST 605

666.

TCVN 3768–83

Tranzito lưỡng cực. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu bằng chữ các thông số

667.

TCVN 3874–83

Điện trở và tụ điện không đổi. Dãy trị số điện trở và điện dung danh định

668.

TCVN 3875–83

Điện trở và tụ điện. Dãy sai số cho phép trị số điện trở và điện dung

669.

TCVN 3876–83

Tụ điện có điện dung không đổi. Dãy trị số điện áp danh định

670.

TCVN 3945–84

Linh kiện bán dẫn. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy trong điều kiện nóng ẩm

671.

TCVN 3946–84

Điện trở và tụ điện thông dụng có trị số không đổi. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy trong điều kiện nóng ẩm

672.

TCVN 4027–85

Tranzito ST 351, ST 353

673.

TCVN 4028–85

Điot nắn điện bán dẫn SD 261 A – SD 267 A, SD 264 B – SD 267 B

674.

TCVN 4432–87

Điện trở. Yêu cầu chung khi đo các thông số điện

675.

TCVN 4433–87

Tụ điện. Yêu cầu chung khi đo các thông số điện

676.

TCVN 4464–87

Tụ điện biến đổi điện môi trường

677.

TCVN 4465–87

Điện trở màng than. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

678.

TCVN 4466–87

Tụ hoá nhôm. Thông số, kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

679.

TCVN 4467–87

Tụ điện gốm nhóm I. Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

680.

TCVN 4468–87

Tụ điện gốm nhóm II. Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

681.

TCVN 4492–88

Điot nắn điện bán dẫn có dòng điện nhỏ hơn hoặc bằng 1ê. Phương pháp đo các thông số điện

682.

TCVN 4493–88

Điot bán dẫn. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu bằng chữ các thông số

683.

TCVN 4494–88

Linh kiện bán dẫn và vi mạch tổ hợp. Yêu cầu chung về đo các thông số điện

684.

TCVN 4495–88

Tranzito. Phương pháp đo hệ số truyền đạt dòng tĩnh trong mạch emitơ chung

685.

TCVN 4496–88

Tranzito. Phương pháp đo dòng ngược colectơ–bazơ, dòng ngược colectơ–emitơ, dòng ngược emitơ–bazơ

686.

TCVN 4497–88

Tranzito. Phương pháp đo môđun hệ số truyền đạt dòng trong mạch emitơ chung và tần số giới hạn của hệ số truyền đạt dòng

687.

TCVN 4705–89

Tranzito ST 301, ST 303, ST 305

688.

TCVN 4706–89

Linh kiện bán dẫn thông dụng. Yêu cầu kỹ thuật chung, phương pháp thử và quy tắc nghiệm thu

689.

TCVN 4707–89

Tranzito. Phương pháp đo điện bão hòa

690.

TCVN 4708–89

Tranzito. Phương pháp đo điện dung chuyển tiếp colectơ và emitơ

691.

TCVN 4709–89

Thiết bị điện tử dân dụng. Ký hiệu bằng hình vẽ thay chữ viết

692.

TCVN 4769–89

Biến trở. Phương pháp đo điện trở cực tiểu.

693.

TCVN 4770–89

Biến trở. Phương pháp kiểm tra đặc tính hàm của sự thay đổi điện trở

694.

TCVN 4771–89

Điện trở không đổi. Phương pháp đo độ phi tuyến của điện trở

695.

TCVN 4788–89

Linh kiện điện tử. Quy tắc nghiệm thu

696.

TCVN 5021–89

Linh kiện bán dẫn công suất. Kích thước bao và kích thước lắp nối

697.

TCVN 5029–89

Điện trở không đổi. Phương pháp xác định sự thay đổi điện trở do thay đổi điện áp

698.

TCVN 5031–89

Tranzito. Phương pháp đo hằng số thời gian mạch phản hồi

699.

TCVN 5032–89

Tranzito. Phương pháp đo hệ số ồn

700.

TCVN 5033–89

Tụ điện có điện dung không đổi. Phương pháp đo tổng trở

701.

TCVN 5034–89

Tụ điện có điện dung không đổi. Phương pháp thử nạp–phóng

702.

TCVN 5057–90

Linh kiện bán dẫn. Photođiốt. Phương pháp đo dòng quang

703.

TCVN 5059–90

Tranzito lưỡng cực công suất. Các giá trị giới hạn cho phép của các thông số và các đặc tính

704.

TCVN 5163–90

Linh kiện điện tử. Yêu cầu chung về độ tin cậy và phương pháp kiểm tra

705.

TCVN 5395–91

Dụng cụ bán dẫn công suất. Giá trị giới hạn cho phép và đặc tính

706.

TCVN 5396–91

Dụng cụ bán dẫn công suất. Bộ tản nhiệt của hệ thống làm mát bằng không khí. Kích thước bao và kích thước lắp ráp

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

707.

TCVN 2103: 1994

Dây điện bọc nhựa PVC

708.

TCVN 2104–90

Dây lắp ráp, cách điện bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp điện tử

709.

TCVN 4762–89

(ST SEV 162-75)

Cáp điện lực. Điện áp danh định

710.

TCVN 4764–89

(ST SEV 2783-80)

Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện

711.

TCVN 4765–89

(ST SEV 2784 – 80)

Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở cách điện

712.

TCVN 4766–89

(ST SEV 3227-81)

Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

713.

TCVN 4767–89

Đầu và đai cáp. Kích thước cơ bản

714.

TCVN 4768–89

Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định độ co ngót của cách điện làm bằng polietilen và polivinilclorit

715.

TCVN 4773–89

Sản phẩm cáp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

716.

TCVN 6612 A: 2000

(IEC 228 A:82)

Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612:2000. Ruột dẫn của cáp cách điện. Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn

PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

717.

TCVN 2105-90

Dây thông tin cách điện bằng chất dẻo

718.

TCVN 5861: 1994

(IEC 492 : 74)

Lõi anten – Phương pháp đo

719.

TCVN 6699-1: 2000

(IEC 597 -1:77)

Anten thu tín hiệu phát thanh và truyền hình quảng bá trong dải tần từ 30 MHz đến 1 GHz. Phần 1: Đặc tính điện và cơ

SẢN PHẨM KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

720.

TCVN 2548-78

Sản phẩm kỹ thuật điện. Ghi nhãn. Yêu cầu chung

721.

TCVN 3144-79

Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn

722.

TCVN 4696–89

Sản phẩm kỹ thuật điện điện áp thấp. Yêu cầu về cách điện

723.

TCVN 5028–89

(ST SEV 2745 – 80)

Sản phẩm kỹ thuật điện tử. Ghi nhãn

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

724.

TCVN 4728-89

Xà phòng. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

725.

TCVN 4786-89

Chất tẩy rửa tổng hợp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

PHÂN BÓN

726.

TCVN 4727-89

Phân khoáng − Danh mục chỉ tiêu chất lượng

KHOÁNG SẢN PHI KIM LOẠI

727.

TCVN 253-95

(ISO 332 : 81)

Than. Xác định hàm lượng nitơ. Phương pháp Kjeldahl đa lượng

728.

TCVN 1271-99

Than. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng

729.

TCVN 1791-84

Than dùng cho lò sinh khí tầng chặt. Yêu cầu kỹ thuật

730.

TCVN 1792-84

Than dùng cho lò hơi ghi cố định. Yêu cầu kỹ thuật

731.

TCVN 2733-84

Than dùng cho mục đích sinh hoạt. Yêu cầu kỹ thuật

732.

TCVN 2734-84

Than dùng để nung gạch ngói. Yêu cầu kỹ thuật

733.

TCVN 3949-84

Than dùng cho lò hơi phun than trong nhà máy nhiệt điện. Yêu cầu kỹ thuật

734.

TCVN 3950-84

Than dùng cho lò hơi ghi xích trong nhà máy nhiệt điện. Yêu cầu kỹ thuật

735.

TCVN 3951-84

Than dùng cho sản xuất clinke bằng lò quay. Yêu cầu kỹ thuật

736.

TCVN 3952-84

Than dùng cho lò vòng sản xuất gạch chịu lửa samốt B và C. Yêu cầu kỹ thuật

737.

TCVN 3953-84

Than dùng cho nung vôi. Yêu cầu kỹ thuật

738.

TCVN 3954-84

Than nấu thủy tinh thông thường đốt trực tiếp trong các lò bể thủ công. Yêu cầu kỹ thuật

739.

TCVN 3955-84

Than dùng cho sản xuất đất đèn. Yêu cầu kỹ thuật

740.

TCVN 4308-86

Than cho lò rèn thủ công. Yêu cầu kỹ thuật

741.

TCVN 4309-86

Than cho lò rèn phản xạ. Yêu cầu kỹ thuật

742.

TCVN 4310-86

Than dùng nấu gang cho đúc. Yêu cầu kỹ thuật

743.

TCVN 4311-86

Than dùng cho nhà máy nhiệt điện Phả lại. Yêu cầu kỹ thuật

744.

TCVN 4420-87

Than dùng để sản xuất clinke bằng lò đứng. Yêu cầu kỹ thuật

745.

TCVN 4421-87

Than dùng cho sấy thuốc lá tươi. Yêu cầu kỹ thuật

746.

TCVN 4456-87

Hỗn hợp thấm cacbon thể rắn dùng than củi. Yêu cầu kỹ thuật

747.

TCVN 4600-94

Viên than tổ ong. Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường

748.

TCVN 4915-89

(ISO 348 : 81)

Than đá. Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích. Phương pháp thể tích trực tiếp

749.

TCVN 5229-90

Than đá. Phương pháp xác định hàm lượng oxy

750.

TCVN 5231-90

(ISO 352:1982)

Nhiên liệu khoáng rắn. Xác định clo bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao

751.

TCVN 6254-97

(ISO 331 : 83)

Than. Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích. Phương pháp khối lượng trực tiếp

752.

TCVN 2707-78

Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định độ nhớt qui ước

753.

TCVN 5690:98

Xăng chì - Yêu cầu kỹ thuật

THIẾT BỊ Y TẾ

754.

TCVN 7010-1:2002

(ISO 10651 : 93)

Máy thở dùng trong y tế − Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

755.

TCVN 139:91

Cát tiêu chuẩn để thử ximăng

756.

TCVN 3786:1994

Ống sành thoát nước và phụ tùng

757.

TCVN 4376-86

Cát xây dựng. Phương pháp xác định hàm lượng mica

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

758.

TCVN 3772:1983

Trại nuôi lợn. Yêu cầu thiết kế

759.

TCVN 3773:1983

Trại nuôi gà. Yêu cầu thiết kế

760.

TCVN 3774:1983

Trại giống lúa cấp 1. Yêu cầu thiết kế

761.

TCVN 3775:1983

Nhà ủ phân chuồng. Yêu cầu thiết kế

762.

TCVN 3997:1985

Trại nuôi trâu bò. Yêu cầu thiết kế

763.

TCVN 4515:88

Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế.

GỖ

 

 

764.

TCVN 1463:1986

Gỗ tròn – Phương pháp tẩm khuếch tán.

765.

TCVN 1464:1986

Gỗ xẻ. Phương pháp phòng mục bề mặt.

766.

TCVN 1757-75

Khuyết tật gỗ – Phân loại – Tên gọi, định nghĩa và phương pháp xác định

767.

TCVN 1761-86

Gỗ tròn làm gỗ dán lạng, ván ép thoi dệt và tay đập – Loại gỗ và kích thước

768.

TCVN 1762-75

Gỗ tròn làm gỗ dán lạng, ván ép thoi dệt và tay đập – Yêu cầu kỹ thuật

769.

TCVN 3132-79

Bảo quản gỗ – Phương pháp xử lý bề mặt bằng thuốc BQG 1

770.

TCVN 3133

Bảo quản gỗ. Phương pháp ngâm thường bằng thuốc LN2

771.

TCVN 3134:79

Bảo quản gỗ – Phương pháp phòng mục và mối mọt cho gỗ tròn sau khi khai thác

772.

TCVN 3135:79

Bảo quản gỗ. Phòng trừ mối mọt cho đồ gỗ bằng thuốc BQG1

773.

TCVB 3137 : 79

Bảo quản gỗ. Phòng nấm gây mục và biến màu cho gỗ dùng làm nguyên liệu giấy

774.

TCVN 3721:1994

Thuốc bảo quản gỗ BQG

775.

TCVN 4093:1985

Gỗ chống lò. Bảo quản bằng phương pháp ngâm thường với thuốc LN2.

776.

TCVN 4339:1986

Gỗ tròn làm bản bút chì. Loại gỗ, kích thước cơ bản và yêu cầu kỹ thuật.

777.

TCVN 4810-89

Gỗ – Phương pháp thử cơ lý – Thuật ngữ và định nghĩa.

GIA VỊ

778.

TCVN 4887-89

ST SEV 3014-81

Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Chuẩn bị mẫu để phân tích vi sinh vật.

CÁ VÀ SẢN PHẨM NGHỀ CÁ

779.

TCVN 2064-77

Tôm đông lạnh (ướp đông). Yêu cầu kỹ thuật

780.

TCVN 2065-77

Cá phi lê đông lạnh (ướp đông). Yêu cầu kỹ thuật

781.

TCVN 2066-77

Cá làm sẵn đông lạnh (ướp đông). Yêu cầu kỹ thuật

782.

TCVN 2068:1993

Thuỷ sản đông lạnh. Phương pháp thử.

783.

TCVN 2264-77

Cá biển. Chiều dài kinh tế nhỏ nhất của cá được phép đánh bắt và kích thước mắt lưới rê tương ứng được phép sử dụng

784.

TCVN 2643-88

Thuỷ sản đông lạnh. Ghi nhãn

785.

TCVN 2644-93

Mực đông lạnh. Yêu cầu kỹ thuật

786.

TCVN 2646-78

Cá biển ướp nước đá. Yêu cầu kỹ thuật

787.

TCVN 3250-88

Cá biển tươi. Phân loại theo giá trị sử dụng

788.

TCVN 3696-81

Cá nước ngọt. Cá thịt

789.

TCVN 3726-89

Tôm nguyên liệu tươi

790.

TCVN 4186-86

Tôm tươi và mực đông lạnh. Chỉ tiêu vi sinh vật

791.

TCVN 4379-86

Thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu. Cá. Yêu cầu kỹ thuật

792.

TVCN 4544-88

Tôm tươi. Phân loại theo giá trị sử dụng

793.

TCVN 4813-89

Mực tươi-Xếp loại theo giá trị sử dụng

794.

TCVN 5835-94

Tôm thịt đông lạnh IQF Xuất khẩu

795.

TCVN 7266-2003

(Codex 165 :95)

Quy phạm thực hành đối với thuỷ sản đóng hộp

CHÈ VÀ SẢN PHẨM CHÈ

796.

TCVN 1053-86

Chè đọt tươi. Phương pháp xác định hàm lượng bánh tẻ

797.

TCVN 1054-86

Chè đọt tươi. Phương pháp xác định lượng nước ngoài đọt.

798.

TCVN 1455-93

Chè xanh. Điều kiện kỹ thuật

799.

TCVN 1457-93

Chè đen, chè xanh. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

800.

TCVN 2843-79

Chè đọt tươi – Yêu cầu kỹ thuật

801.

TCVN 4246-86

Chè hương. Phương pháp thử

802.

TCVN 6536-99

(ISO 1447:1978)

Cà phê nhân – Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường)

CHĂN NUÔI

803.

TCVN 1441-86

Vịt thịt

804.

TCVN 1697-87

Kén tươi tằm dâu. Yêu cầu kỹ thuật

805.

TCVN 1857-86

Gà thịt

806.

TCVN 1975-77

Thuật ngữ trong công tác giống gia súc

807.

TCVN 2183-93

Lông vịt xuất khẩu

808.

TCVN 3577-81

Trâu bò sữa- Kiểm tra khả năng xuất sữa

809.

TCVN 3669-81

Lợn cái giống Thuộc nhiêu(heo trắng) – Phân cấp chất lượng

810.

TCVN 5497-91

(ISO 3973-1977)

Bò để giết mổ. Thuật ngữ và định nghĩa

NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN

811.

TCVN 1602-75

Lạc hạt. Bao gói, bảo quản để chống mốc

ĐỒ UỐNG

812.

TCVN 2652-78

Nước uống. Phương pháp lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu

813.

TCVN 2653-78

Nước uống. Phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đục.

814.

TCVN 2654-78

Nước uống. Phương pháp xác định nhiệt độ

815.

TCVN 2655-78

Nước uống. Phương pháp xác định độ pH.

816.

TCVN 2671-78

Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ.

817.

TCVN 2672-78

Nước uống. Phương pháp xác định độ cứng tổng số

818.

TCVN 2673-78

Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng beryli

819.

TCVN 2675-78

Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng molypden

820.

TCVN 2676-78

Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu

821.

TCVN 2678-78

Nước uống. Phương pháp phân tích hoá học. Đơn vị đo độ cứng

822.

TCVN 2677-78

Nước uống. Phương pháp xác định hàm lượng bạc

823.

TCVN 2679-78

Nước uống. Phương pháp phân tích vi sinh vật. Lấy mẫu.

824.

TCVN 5042-94

Nước giải khát. Yêu cầu vệ sinh. Phương pháp thử

825.

TCVN 6298-97

(CAC/GL 11-1991)

Hướng dẫn cho nước quả hỗn hợp

826.

TCVN 6299-97

(CAC/GL 12:91)

Hướng dẫn cho necta quả hỗn hợp.

ĐƯỜNG VÀ SẢN PHẨM ĐƯỜNG

827.

TCVN 1696-1987

Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử.

828.

TCVN 4187-1986

Kẹo chuối xuất khẩu

829.

TCVN 5446-1991

(ST SEV6525:88)

Đường mía thô. Phương pháp xác định cỡ hạt.

830.

TCVN 5447-1991

(ST SEV5228:85)

Đường. Phương pháp xác định độ màu.

LÂM NGHIỆP

831.

TCVN 5379-91

(ISO 55:77)

Sitlac. Yêu cầu kỹ thuật

832.

TCVN 5380-91

(ISO 57:1975)

Senlac tẩy trắng. Yêu cầu kỹ thuật

THUỐC TRỪ DỊCH HẠI VÀ CÁC HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

833.

TCVN 2740-86

Thuốc trừ sâu. BHC 6% dạng hạt

834.

TCVN 3713-82

Thuốc trừ dịch hại. Metyla parathion 50% dạng nhũ dầu

835.

TCVN 4541-88

Thuốc trừ sâu. azođrin 50% dạng dung dịch

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU

836.

TCVN 167-86

Đồ hộp. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

837.

TCVN 1976-88

Đồ hộp. Phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng. Qui định chung

838.

TCVN 4409-87

Đồ hộp. Phương pháp lấy mẫu

839.

TCVN 4410-87

Đồ hộp. Phương pháp thử cảm quan

840.

TCVN 4881-89

ISO 6887 - 83

Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm nghiệm vi sinh vật

841.

TCVN 5449- 91

(ST SEV3833-82)

Đồ hộp. Chuẩn bị dung dịch thuốc thử, thuốc nhuộm, chỉ thị và môi trường dinh dưỡng dùng cho phân tích vi sinh

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

842.

TCVN 5541:91

Sản phẩm sữa. Bao gói, bảo quản và vận chuyển

843.

TCVN 6262-1:1997

ISO 5541/1:1986

Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng coliform. P1-K thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC

844.

TCVN 6262-2:1997

ISO 5541/2:1986

Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng coliform. Phần 2-Kỹ thuật đếm MPN ở 30 oC

845.

TCVN 6505/3:1999

ISO11866-3:97

Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng E.coli giả định. Phần 3 – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 độ C sử dụng màng lọc

846.

TCVN 6686/3:2000

ISO 13366/3 : 1997

Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 3 – Phương pháp huỳnh quang điện tử

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT

847.

TCVN 2830:1979

Thịt lợn. Pha lọc và phân hạng trong thương nghiệp bán lẻ.

848.

TCVN 4784-89

Thịt lạnh đông. Danh mục chỉ tiêu chất lượng.

849.

TCVN 4799-89

(ST SEV3739:82)

Thịt và sản phẩm thịt. Quy tắc nghiệm thu.

850.

TCVN 5157-1990

Thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp phát hiện virut dịch tả lợn.

851.

TCVN 5450-1991

(ST SEV 2435:80)

Đồ hộp thịt. Thịt trong nước sốt thịt. Yêu cầu kỹ thuật.

THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

852.

TCVN 4285-86

Thuốc lá điếu. Phương pháp thử

853.

TCVN 5075-90

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Phương pháp xác định hàm lượng dioxit

RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ

854.

TCVN 280-68

Đồ hộp rau quả. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật

855.

TCVN 1521 - 86

Đồ hộp quả. Chỉ tiêu nước đường. Yêu cầu kỹ thuật

856.

TCVN 3287-79

Đồ hộp rau quả. Các quá trình công nghệ. Thuật ngữ và định nghĩa

857.

TCVN 4712-89

Đồ hộp rau quả. Phương pháp xác định hàm lượng anhyđrit sunfua.

858.

TCVN 4715-89

Đồ hộp rau quả. Phương pháp xác định hàm lượng vitamin C (axit ascorbic)

859.

TCVN 4999-89

(ST SEV4299:83)

Khoai tây. Phương pháp lấy mẫu và xác định chất lượng

860.

TCVN 5246-90

(ST SEV 6245-88)

Rau quả và sản phẩm chế biến. Phương pháp chuẩn độ và so màu xác định hàm lượng axit ascorbic (vitamin C)

861.

TCVN 5368-91

(ISO 3094:74)

Rau quả và sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp quang phổ

862.

TCVN 5608-91

(Codex stan 91-81)

Đồ hộp quả. Xa lát quả nhiệt đới

DẦU MỠ ĐỘNG THỰC VẬT

863.

TCVN 2636-93

Dầu thực vật. Phương pháp xác định hàm lượng tro

864.

TCVN 2638-93

Dầu thực vật. Phương pháp xác định hàm lượng xà phòng

865.

TCVN 5371 – 91

(Codex 29-81)

Mỡ lợn rán

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

866.

TCVN 1539-1974

Thức ăn hỗn hợp cho gia súc. Phương pháp xác định hàm lượng bào tử

867.

TCVN 4783:1989

Thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

PHỤ GIA THỰC PHẨM

868.

TCVN 4887-89

(ST SEV 3014-81)

Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Chuẩn bị mẫu để phân tích vi sinh vật

VẬT LIỆU DỆT

869.

TCVN 1782-76

Len dệt thảm. Yêu cầu kỹ thuật

870.

TCVN 1783-76

Len dệt thảm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản

871.

TCVN 2112-77

Quần âu. Phân loại chất lượng cắt may bằng phương pháp cho điểm

872.

TCVN 3828-83

Thảm len dày dệt tay. Yêu cầu kỹ thuật

873.

TCVN 3829-83

Thảm len dày dệt tay. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

874.

TCVN 4323-86

Áo sơmi nam xuất khẩu

875.

TCVN 5012-89

Vật liệu dệt. Sản phẩm dệt kim. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

876.

TCVN 5812:1994

Vải dệt thoi may quần áo bảo hộ lao động

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

877.

TCVN 1598-74

Khẩu trang chống bụi

878.

TCVN 1599-74

Quần áo bảo hộ lao động dùng cho nam công nhân luyện kim

879.

TCVN 2291-78

Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại

880.

TCVN 2607-78

Quần áo bảo hộ lao động. Phân loại

881.

TCVN 2608-78

Giày bảo hộ lao động bằng da và vải. Phân loại

882.

TCVN 2609-78

Kính bảo hộ lao động. Phân loại

883.

TCVN 2610-78

Quần áo bảo hộ lao động. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng

884.

TCVN 3155-79

Giày bảo hộ lao động bằng da và vải. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng

885.

TCVN 3156-79

Phương tiện bảo vệ tay. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

886.

TCVN 3579-81

Kính bảo hộ lao động. Mắt kính không màu

887.

TCVN 3581-81

Kính bảo hộ lao động – Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY

888.

TCVN 193- 66

Giấy – Khổ sử dụng

889.

TCVN 3225-79

Giấy và cactong – Phương pháp xác định độ axit hoặc kiềm

890.

TCVN 3227-79

Giấy và cactong – Phương pháp xác định độ thấu khí

891.

TCVN 3253- 79

Tờ in Typo – Yêu cầu kỹ thuật

892.

TCVN 4734-89

Giấy in. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

ĐỒ CHƠI TRẺ EM

893.

TCVN 5682:1992

Đồ chơi trẻ em trước tuổi học. Yêu cầu an toàn

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM THUỶ TINH

894.

TCVN 1045-88

Thủy tinh. Phương pháp xác định độ bền xung nhiệt

895.

TCVN 1049-71

Thủy tinh. Phân cấp về độ bền hóa học

BAO BÌ THUỶ TINH

896.

TCVN 4291-86

Chai thuỷ tinh đựng bia xuất khẩu loại 500 ml

897.

TCVN 4439-87

Bao bì vận chuyển. Hòm cactông đựng hàng xuất khẩu

898.

TCVN 4446-87

Bao bì vận chuyển. Hòm gỗ đựng hàng xuất khẩu

899.

TCVN 4736-89

Bao bì. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

900.

TCVN 5512:1991

Bao bì vận chuyển. Thùng cactông đựng hàng thủy sản xuất khẩu

901.

TCVN 6406:1998

Sử dụng bao bì trong sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn

VĂN PHÒNG PHẨM

902.

TCVN 4324-86

Bút máy nắp kim loại

DỤNG CỤ GIA ĐÌNH

903.

TCVN 1579 – 86

Bàn chải răng

SẢN PHẨM GỖ

904.

TCVN 1061-71

Ghế tựa. Kích thước cơ bản

905.

TCVN 1062-71

Tủ đựng quần áo và tài liệu. Kích thước cơ bản

906.

TCVN 1439-73

Bàn ghế học sinh. Cỡ số và kích thước cơ bản

907.

TCVN 1646-75

Bàn ghế mẫu giáo. Cỡ số và k. thước cơ bản

908.

TCVN 3221-90

Ghế tựa xếp xuất khẩu

909.

TCVN 3222-79

Ghế xếp xuất khẩu G3/75

910.

TCVN 3737-82

Thảm cói xe xuất khẩu. Yêu cầu kỹ thuật

911.

TCVN 3738-82

Thảm cói bện xuất khẩu. Yêu cầu kỹ thuật

ÂM HỌC TIẾNG ỒN

912.

TCVN 3150-1979

Phương pháp đo tiếng ồn tại chỗ làm việc trong các gian sản xuất

913.

TCVN 3151-1979

Các phương pháp xác định các đặc tính ồn của máy

914.

TCVN 4922-1989

Tiếng ồn. Xác định các đặc tính ồn của máy trong trường âm tự do trên mặt phẳng phản xạ âm. Phương pháp đo kỹ thuật

915.

TCVN 5041-90

(ISO 7731:86)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc. Tín hiệu âm thanh báo nguy

916.

TCVN 5965:1995

Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. áp dụng các giới hạn tiếng ồn

917.

TCVN 6399:1998

Âm học. Mô tả và đo tiếng ồn môi trường. Cách lấy các dữ liệu thích hợp để sử dụng vùng đất

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

918.

TCVN 3164-1979

Các chất độc hại. Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

919.

TCVN ISO 14010:1997

Hướng dẫn đánh giá môi trường. Nguyên tắc chung

920.

TCVN ISO 14011:1997

Hướng dẫn đánh giá môi trường. Thủ tục đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường

921.

TCVN ISO 14012:1997

Hướng dẫn đánh giá môi trường. Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường

CHẤT LƯỢNG ĐẤT

922.

TCVN 4047-1985

Đất trồng trọt. Phương pháp chuẩn bị đất để phân tích

923.

TCVN 4051-1985

Đất trồng trọt. Phương pháp xác định tổng số nitơ

924.

TCVN 4052-1985

Đất trồng trọt. Phương pháp xác định tổng số photpho

925.

TCVN 5297:1995

Chất lượng đất. Lấy mẫu. Yêu cầu chung

CHẤT LƯỢNG NƯỚC

926.

TCVN 4556-1988

Nước thải. Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu

927.

TCVN 4559-1988

Nước thải. Phương pháp xác định độ pH

928.

TCVN 4561-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nitrit

929.

TCVN 4562-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nitrat

930.

TCVN 4563-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng amoniac

931.

TCVN 4564-1988

Nước thải. Phương pháp xác định độ oxy hòa tan

932.

TCVN 4565-1988

Nước thải. Phương pháp xác định độ oxy hoá

933.

TCVN 4566-1988

Nước thải. Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy

934.

TCVN 4567-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat

935.

TCVN 4568-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng florua

936.

TCVN 4569-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng Brom

937.

TCVN 4570-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng iođua

938.

TCVN 4571-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng asen

939.

TCVN 4572-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng đồng

940.

TCVN 4573-88

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng chì

941.

TCVN 4574-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng crom

942.

TCVN 4575-1988

Nước thải. Phương pháp xác định h.lượng kẽm

943.

TCVN 4576-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng coban

944.

TCVN 4577-88

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng niken

945.

TCVN 4578-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng mangan

946.

TCVN 4579-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng nhôm

947.

TCVN 4580-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân

948.

TCVN 4581-1988

Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng phenolx

949.

TCVN 5499:1995

Chất lượng nước. Phương pháp Uyncle (Winkler)xác định oxy hoà tan

950.

TCVN 5524:1995

Chất lượng nước. Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi nhiễm bẩn

951.

TCVN 5590:1991

Nước bề mặt. Quy tắc chung về mức nước

952.

TCVN 6980:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

953.

TCVN 6981:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải c.nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

954.

TCVN 6982:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

955.

TCVN 6983:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

956.

TCVN 6984:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

957.

TCVN 6985:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

958.

TCVN 6986:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

959.

TCVN 6987:2001

Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước

ECGONOMI

960.

TCVN 2062-86

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

961.

TCVN 2063-86

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

962.

TCVN5950-1:1995

(ISO 10011/1/90)

Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng. Phần 1: Đánh giá

963.

TCVN5950-2:1995

(ISO 10011-2/91)

Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng. Phần 2: Các chuẩn mực về trình độ đối với chuyên gia đánh giáhệ thống chất lượng

964.

TCVN5950/3:1995

(ISO 10011-3)

Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng. Phần 3: Quản lý chương trình đánh giá

965.

TCVN 5951:1995

ISO/DIS 10013)

Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

966.

TCVN 5957:1995

(ISO/IEC Guide39:88)

Yêu cầu chung để công nhận các tổ chức kiểm tra/ giám định

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

967.

TCVN 5680 : 2000

Dấu phù hợp tiêu chuẩn

968.

TCVN 5953:1995

(ISO/IEC Guide61-95)

Yêu cầu chung đối với việc đánh giá và công nhận các tổ chức chứng nhận

969.

TCVN 5954:1995

(ISO/IEC Guide 58 :93)

Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Yêu cầu chung về hoạt động và thừa nhận

970.

TCVN 5955:1995

Yêu cầu chung đối với tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm

ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

971.

TCVN 2600-78

Kiểm tra thống kê chất lượng. Kiểm tra nghiệm thu định tính. Phương pháp nhị phân

972.

TCVN 4550 – 88

(ISO 5725:81)

Thống kê ứng dụng. Độ lặp lại và độ tái lập các phương pháp thử. Nguyên tắc cơ bản

ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO

973.

TCVN 4520-88

Đại lượng vật lý và đơn vị của đại lượng vật lý. Các vấn đề chung

974.

TCVN 4522-88

Đại lượng vật lý và đơn vị đo của đại lượng vật lý. Đại lượng và đơn vị cơ sở

975.

TCVN 4526-86

Đại lượng vật lý và đơn vị do của đại lượng vật lý. Đại lượng và đơn vị không gian, thời gian và các hiện tượng tuần hoàn.

976.

TCVN 5558:1991

Đại lượng vật lý và đơn vị của đại lượng vật lý. Đại lượng và đơn vị hóa lý và vật lý nguyên tử

TIÊU CHUẨN KHÁC

977.

TCVN 3568: 1981

Hàng hoá rời chở bằng tàu biển – Phương pháp xác định khối lượng theo mức nước

978.

TCVN 4875: 1989

ST SEV 258: 81

Ghi nhãn hàng vận chuyển- Nguyên tắc chung

ĐO LƯỜNG

979.

TCVN 2044-77

Đo lường học. Thuật ngữ và định nghĩa

980.

TCVN 3193: 1979

Năng lượng học và điện khí hóa nên kinh tế quốc dân. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa

981.

TCVN 4416: 1987

Độ tin cậy trong kỹ thuật- Thuật ngữ và định nghĩa

982.

TCVN 4437: 1987

Phương tiện đo khối lượng. Sơ đồ kiểm định

983.

TCVN 4438: 1987

Phương tiện đo áp suất dư đến 2500.105Pa. Sơ đồ kiểm định

984.

TCVN 4457: 1987

Độ tin cậy trong kỹ thuật – Lập phương án thử nghiệm

985.

TCVN 4482: 1988

Kính hiển vi công cụ – Quy trình kiểm định

986.

TCVN 4483: 1988

Kính hiển vi đo vạn năng – Quy trình kiểm định

987.

TCVN 4532: 1988

Phương tiện đo thể tích chất lỏng – Sơ đồ kiểm định

988.

TCVN 4711: 1989

Phương tiện đo độ dài. Sơ đồ kiểm định

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

989.

TCVN 7215:2002

Hoạt động ngân hàng – Mẫu xác nhận hợp đồng vay/ gửi.

CÔNG NGHỆ ĐỒ HỌA

990.

TCVN 2243: 1977

Chuyển chữ Nga sang chữ Việt

991.

TCVN 2596: 1978

Dấu sửa bài

992.

TCVN 2597: 1978

Bản thảo đánh máy cho sách và tạp chí của nhà xuất bản

993.

TCVN 3851: 1983

Chữ in, đường kẻ, vật liệu chèn

 

 *) Hệ thống TCVN về PTGTĐB sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

*) Hệ thống TCVN về Đóng tàu và công trình biển sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

*) Hệ thống TCVN về Dụng cụ cắt sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

*) Hệ thống TCVN về Chi tiết lắp ghép sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

*) Hệ thống TCVN về Trục và khớp nối sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.

*) Hệ thống TCVN về Ổ đỡ sẽ được nghiên cứu, biên soạn các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các quy định kỹ thuật hiện hành.