Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 21 trong 440.847 văn bản

Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK năm 2022 về nội dung chi được bổ sung về đối tượng thụ hưởng và điều chỉnh mức chi tại Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL về công tác lập dự toán và quyến toán thu chi nguồn lãi cho vay 0,5% hàng năm của Quỹ xóa đói giảm nghèo quận-huyện và phường-xã do Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/11/2022, Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK năm 2022 về nội dung chi được bổ sung về đối tượng thụ hưởng và điều chỉnh mức chi tại Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL về công tác lập dự toán và quyến toán thu chi nguồn lãi cho vay 0,5% hàng năm của Quỹ xóa đói giảm nghèo quận-huyện và phường-xã do Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 03/HD-BCĐCTGNTHK Ngày ban hành: 28/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1477/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình
Ngày 25/11/2022, Quyết định 1477/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1477/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1552/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 25/11/2022, Quyết định 1552/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1552/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1475/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/11/2022, Quyết định 1475/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1475/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/11/2022, Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 21/CT-TTg Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12330/BTC-QLCS năm 2022 thực hiện Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/11/2022, Công văn 12330/BTC-QLCS năm 2022 thực hiện Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12330/BTC-QLCS Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7507/BCT-XNK năm 2022 về chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Công thương ban hành
Ngày 24/11/2022, Công văn 7507/BCT-XNK năm 2022 về chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7507/BCT-XNK Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7899/VPCP-QHĐP năm 2022 về ban hành chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 24/11/2022, Công văn 7899/VPCP-QHĐP năm 2022 về ban hành chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7899/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long
Ngày 24/11/2022, Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2430/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9) giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên” sử dụng vốn ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 24/11/2022, Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9) giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên” sử dụng vốn ODA của Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1473/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Công điện 1576/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện
Ngày 24/11/2022, Công điện 1576/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện được ban hành bởi...
Loại: Công điện   Số hiệu: 1576/CĐ-BYT Ngày ban hành: 24/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3170/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3172/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 23/11/2022, Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 719/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3231/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3231/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3199/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3169/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4063/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4060/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 231/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 231/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 231/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực: