Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 411.100 văn bản.

Quyết định 1577/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam của Bộ Y tế giai đoạn 2022-2030
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1577/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam của Bộ Y tế giai đoạn 2022-2030 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1577/QĐ-BYT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1571/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi độ mê, an thần trong gây mê hồi sức và hồi sức tích cực bằng điện não số hóa (Bao gồm Bis, Entropy và các thiết bị có công dụng tương đương)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1571/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi độ mê, an thần trong gây mê hồi sức và hồi sức tích cực bằng điện não số hóa (Bao gồm Bis, Entropy và các thiết bị có công dụng tương đương)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1571/QĐ-BYT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 1310/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 17/06/2022, Quyết định 1310/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1310/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 17/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2086/TCT-DNNCN năm 2022 về xác định thu nhập sau thuế của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 2086/TCT-DNNCN năm 2022 về xác định thu nhập sau thuế của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2086/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2022 về hành động, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 16/06/2022, Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2022 về hành động, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 384/KH-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2523/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 2523/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2523/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/06/2022, Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 21/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Hướng dẫn 59-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Hướng dẫn 59-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 59-HD/BTGTW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 60-HD/BTGTW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Hướng dẫn 61-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 61-HD/BTGTW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 20-NQ/TW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 18-NQ/TW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày 16/06/2022, Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 116/KH-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 168/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày 16/06/2022, Kế hoạch 168/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 168/KH-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 19-NQ/TW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Ngày 16/06/2022, Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 21-NQ/TW Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 16/06/2022, Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2022 triển khai Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 47/KH-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2022 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Ngày 16/06/2022, Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2022 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Tuyên Quang ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 367/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Kế hoạch 383/KH-UBND thực hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Ngày 16/06/2022, Kế hoạch 383/KH-UBND thực hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 383/KH-UBND Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 28218/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 16/06/2022, Công văn 28218/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 28218/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra