Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 348.995 văn bản.

Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 10/05/2020
Công văn 2599/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra nếp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Công văn 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành Ban hành: 23/04/2020
Ngày hiệu lực: 23/04/2020
Thông báo 2538/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 26128/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 2571/TCHQ-GSLQ năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp do Tổng cục Hải quan ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 2599/SGTVT-QLVT năm 2020 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020
Thông báo 4774/TB-SGTVT năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Ban hành: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 22/04/2020

Menu