Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Loại: Công văn   Số hiệu: 2093/TCT-TCCB Ban hành: 17/05/2024 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: 55/2024/NĐ-CP Ban hành: 16/05/2024 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 2071/TCT-CS Ban hành: 16/05/2024 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quyết định   Số hiệu: 32/2024/QĐ-UBND Ban hành: 16/05/2024 Hiệu lực: Kiểm tra