Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2325 – 78

LINH KIỆN BÁN DẪN - HỆ THỐNG KÝ HIỆU

Semiconductor - Devices designation

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại linh kiện bán dẫn: tranzito, điôt, thyrito, phôtô tranzito, phôtô điôt, phôtô thyrito, điôt laze, điôt huỳnh quang, quang điện trở, pin quang điện và quy định hệ thống ký hiệu các linh kiện kể trên.

Ký hiệu các linh kiện bán dẫn gồm bốn thành phần như sau:

1. Thành phần thứ nhất của ký hiệu: chữ cái hoặc chữ số, chỉ vật liệu bán dẫn chế tạo ra linh kiện và được quy định như bảng 1.

2. Thành phần thứ hai của ký hiệu: chữ cái, xác định tên và chức năng của linh kiện:

T – Tranzito (Bipôla)

F – Tranzito trường

S – Tranzito chuyển mạch

V – Tranzito siêu cao tần

A – Điốt siêu cao tần (trộn sóng, tách sóng, khuếch đại thông số, điều khiển, nhân tần số, tạo dao động)

B – Điốt biến dung (tinh chỉnh, nhân tần số)

Bảng 1

Vật liệu chế tạo ra linh kiện

Ký hiệu linh kiện

1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4273:1986 về Linh kiện bán dẫn - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành