Hệ thống pháp luật

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 475-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 27 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 27 (hai mươi bảy) tiêu chuẩn về thuốc thử chất chỉ thị, phương pháp xác định hàm lượng nước, tạp chất kation và anion; Mối ghép then hoa răng chữ nhật; Linh kiện bán dẫn. Hệ thống ký hiệu. (Danh mục kèm theo quyết định này).

DANH MỤC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC ĐÃ BAN HÀNH

(kèm theo quyết định số 475-KHKT/QĐ ngày 16-11-1978)

Số TT

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

1

2

3

4

5

6

1

TCVN 2299-78

Chất chỉ thị. Quỳ

Khuyến khích áp dụng

 

Các ngành các địa phương có liên quan

2

TCVN 2300-78

Chất chỉ thị. Tropéolin 00

 

3

TCVN 2301-78

Chất chỉ thị. Tropéolin 000

nt

 

4

TCVN 2302-78

Chất chỉ thị. Dimétyla vàng

nt

 

5

TCVN 2303-78

Chất chỉ thị. Iodéozin

nt

 

nt

6

TCVN 2304-78

Chất chỉ thị. Fénola đỏ

nt

 

nt

7

TCVN 2305-78

Chất chỉ thị. Métyla da cam

nt

 

nt

8

TCVN 2306-78

Chất chỉ thị. Công gô đỏ

nt

 

nt

9

TCVN 2307-78

Chất chỉ thị. Crézola đỏ

nt

 

nt

10

TCVN 2308-78

Chất chỉ thị. Métyla đỏ

nt

 

nt

11

TCVN 2309-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng nước.

nt

 

nt

12

TCVN 2310-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định tạp chất kim loại nặng

nt

 

nt

13

TCVN 2311-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất Amoni

nt

 

nt

14

TCVN 2312-78

Thuốc thử. Phương pháp so màu ngọn lửa xác định hàm lượng tạp chất Natri, Kali, Canxi và stronti

nt

 

nt

15

TCVN 2313-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất đồng

nt

 

nt

16

TCVN 2314-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt

nt

 

nt

17

TCVN 2315-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định tạp chất Anion. Những chỉ dẫn chung

nt

 

nt

18

TCVN 2316-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất axit silicxic

nt

 

nt

19

TCVN 2317-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định tổng hàm lượng tạp chất nitơ

nt

 

nt

20

TCVN 2318-78

Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitrat (trong dung dịch không màu)

nt

 

nt

21

TCVN 2319-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat (trong dung dịch không màu)

nt

 

nt

22

TCVN 2320-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua (trong dung dịch không màu)

nt

 

nt

23

TCVN 2321-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất cacbonat

nt

 

nt

24

TCVN 2322-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất phốt phát (trong dung dịch không màu)

nt

 

nt

25

TCVN 2323-78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất Anion. Xác định hàm lượng tạp chất nitrit.

nt

 

nt

26

TCVN 2324-78

Mối ghép then hoa răng chữ nhật. Dung sai

Chính thức áp dụng

01-01-1979

nt

27

TCVN 2325-78

Linh kiện bán dẫn. Hệ thống ký hiệu.

nt

nt

nt

Điều 2. Tuỳ theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc.

 

 

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 475-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 27 tiêu chuẩn Nhà nước về chất chỉ thị do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 475-KHKT/QĐ
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/11/1978
  • Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
  • Người ký: Lê Khắc
  • Ngày công báo: 30/11/1978
  • Số công báo: Số 21
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1979
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản