Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2313:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT ĐỒNG
Reagents-Methods for the determination of copper admixture

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc thử hoá học, quy định các phương pháp xác định hàm lượng tạp chất đồng như:

Phương pháp sử dụng chì dietyl-dithiocacbamat;

Phương pháp sử dụng cuprizon ( bis-xiclohexanon)-oxalihidrazon.

 1. CHỈ DẪN CHUNG

 1.1Quy định lượng cân thuốc thử đem phân tích theo hàm lượng đồng trong tài liệu kỹ thuật áp dụng cho thuốc thử tương ứng.

 Trong lượng cân của thuốc thử đem phân tích, hàm lượng đồng cần có với mức nêu ra dưới đây:

 0,001-0,002 mg- khi xác định theo phương pháp dietyldithiocacbamat;

 0,002-0,030 mg-khi xác định theo phương pháp cuprizon.

 1.2 Cân lượng thuốc thử đem phân tích , cũng như lượng cân thuốc thử lấy để chuẩn bị các dung dịch cần thiết dùng khi xác định hàm lượng đồng với độ chíh xác đến 0,01 g.

 1.3 Tiến hành xác định không ít hơn hai lượng cân song song. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của hai kết quả xác định được

 1.4 Dung dịch chứa đồng chuẩn bị theo TCVN 1056-71

 1.5 Trong quá trình phân tích, sau mỗi lần thêm thuốc thử đều phải lắc đều hay khuấy đều.

 1.6 Tiến hành so màu trrên máy so ...