Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3140/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 30 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 2221 – 77

Thuốc thử Amoni Sunfat

2.

TCVN 2222 – 77

Thuốc thử Axit Oxalic

3.

TCVN 2297 – 78

Thuốc thử Axit Nitric

4.

TCVN 2298 – 78

Thuốc thử Axit Clohidric

5.

TCVN 2310 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định tạp chất kim loại nặng

6.

TCVN 2311 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất amoni

7.

TCVN 2312 – 78

Thuốc thử. Phương pháp so màu ngọn lửa xác định hàm lượng tạp chất natri, kali, canxi và stronti

8.

TCVN 2313 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất đồng

9.

TCVN 2314 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt

10.

TCVN 2317 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitơ (trong dung dịch không màu)

11

TCVN 2319 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat (trong dung dịch không màu)

12.

TCVN 2320 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua (trong dung dịch không màu)

13.

TCVN 2322 – 78

Thuốc thử. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất photphat (trong dung dịch không màu)

14.

TCVN 2611 – 78

Thuốc thử Natri clorua

15.

TCVN 2718 – 78

Thuốc thử Axit sunfuric

16.

TCVN 2741 – 79

Thuốc thử Amoni clorua

17.

TCVN 2842 – 79

Thuốc thử Kali clorua

18.

TCVN 3289 – 80

Thuốc thử Natri cacbonat khan

19.

TCVN 3290 – 80

Thuốc thử Amoni hyđroxit

20.

TCVN 3291 – 80

Thuốc thử Đồng sunfat

21.

TCVN 3732 – 82

Thuốc thử. Phương pháp xác định cặn không tan trong nước

22.

TCVN 3733 – 82

Thuốc thử. Phương pháp xác định phần còn lại sau khi nung

23.

TCVN 3739 – 82

Thuốc thử. Magiê clorua

24.

TCVN 3766 – 83

Thuốc thử Axit axetic

25.

TCVN 3778 – 83

Thuốc thử. Phương pháp xác định asen

26.

TCVN 4066 – 85

Thuốc thử Axeton

27.

TCVN 4294 – 86

Thuốc thử Kali sunfat. Yêu cầu kỹ thuật

28.

TCVN 4321 – 86

Thuốc thử Axit boric

29.

TCVN 4322 – 86

Thuốc thử Kali đicromat. Yêu cầu kỹ thuật

30.

TCVN 3731 – 82

Sản phẩm hóa học dạng lỏng. Xác định khối lượng riêng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3140/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về thuốc thử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 3140/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/12/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Quốc Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản