Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2317:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT NITƠ
Reagents-Methods for the determination of nitrogen compounds

 Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc thử vô và hữu cơ, quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng tạp chất nitơ dưới dạng nitrat, nitrit v. v. . . 

 Trọng lượng cân thuốc thử đem phân tích có hàm lượng nitơ khác nhau cần áp dụng co phương pháp thích hợp theo quy định dưới đây:

 0,02-0,08 mg-so màu bằng mắt;

 0,01-0,05 mg-so màu bằng máy. 

Phương pháp dựa trên việc dùng hỗn hợp nóng chảy Đềvacđa khử hợp chất nitơ như nitrat, nitrit v.v. . . trong môi trường kiềm đến amoniac, sau đó đem chưng cất để tách amoniac và xác định với thuốc thử Netsle hoặc thuốc thử hoặc thuốc thử Netsle-Vincle 

Những yêu cầu chung theo TCVN 2315-78

1.THUỐC THỬ, DUNG DỊCH VÀ DỤNG CỤ

Nước cất

Các dung dịch đem phân tích, dung dịch kiểm tra và dung dịch so sánh đều chuẩn bị đồng thời với mẫu đã lấy được

Axit sunfuric , dung dịch 1:3 và 0,1 N

Axit clohidri ( xut ăn da), dung dịch 20%

Natri cacbonat khan

Dung dịch chứa N

Thuốc thử Netsle theo TCVN 1055-71. . . có dùng thuỷ ngân iodua

Rượu polyvinyla, ...