Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH SƠN LA BAN HÀNH TỪ NĂM 1998 ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 216/TTr-STP ngày 25 tháng 04 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành từ năm 1998 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm 03 danh mục sau (có Danh mục kèm theo):

- Danh mục 1: Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013: 1.162 văn bản;

- Danh mục 2: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013: 721 văn bản;

- Danh mục 3: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013: 441 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp - Cục KTVB (B/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các phòng khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ;
- Trung tâm Công báo - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC,100b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành từ năm 1998 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

  • Số hiệu: 1124/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 12/05/2014
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/05/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản