Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:162/2007/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2004/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2004 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHOÁ XII VỀ SỐ LƯỢNG CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ VÀ CÁN BỘ BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Điều 17 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 121 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 31/7/2007 của UBND tỉnh về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 275/BC-PC ngày 03/8/2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm 3, điểm 4 phần B, mục I Nghị quyết số 60/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố, như sau:

3. Văn hoá - Xã hội kiêm phụ trách đài truyền thanh, quản lý nhà văn hoá xã.

4. Địa chính - Xây dựng.”

Điều 2. Bổ sung điểm 6, điểm 7 phần B, mục I Nghị quyết số 60/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XII về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố, như sau:

6. Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi – Nông, lâm, ngư nghiệp: 0,7;

7. Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 0,7.

Chức danh Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi – Nông, lâm, ngư nghiệp; Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được hưởng chế độ phụ cấp kể từ ngày 01/9/2007.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ dự nguồn của các xã, phường, thị trấn đã qua đào tạo để đảm nhận nhiệm vụ của chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, sử dụng cán bộ không chuyên trách theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Uỷ ban KT - NS của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- VP QH, VP CP, VP CT nước;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Sở Nội vụ (01b) 250b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng