Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 158/2007/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3, ĐIỀU 1 - NGHỊ QUYẾT SỐ 109/2006/NQ-HĐND NGÀY 15/7/2006 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XII VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Khoản 6, Điều 10 - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 02/11/2004 của liên Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 24/7/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 1 - Nghị quyết số 109/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XII về chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 272/BC-VHXH ngày 02/8/2007 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 1 - Nghị quyết số 109/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII về chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

“Toàn bộ chế độ chi hỗ trợ chữa trị, cai nghiện cho các đối tượng mắc nghiện ma tuý chỉ áp dụng một lần. Nếu tái nghiện lần đầu phải kiểm điểm trước nhân dân bản, tiểu khu, tổ dân phố và được hưởng chi phí cai tái nghiện tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động; riêng tiền ăn, tỉnh hỗ trợ mức 3.000 đồng/người/ngày trong 12 tháng, bản thân người tái nghiện ma tuý hoặc gia đình phải đóng góp thêm 3.000 đồng/người/ngày”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND các huyện, Thị xã;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NL(01b) 230b.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 158/2007/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3, Điều 1 - Nghị quyết 109/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chữa trị, cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

  • Số hiệu: 158/2007/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 10/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Thào Xuân Sùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản