Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 12, QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2007 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 07/01/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác phòng chống ma tuý;

Căn cứ Thông báo số 699/TB-TU ngày 01/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nội dung trong công tác phòng chống ma tuý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 612/TTr-STC ngày 19/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12, Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007 của UBND tỉnh quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La, như sau:

1. Mức hỗ trợ

Nâng mức chi hỗ trợ công tác triệt xoá điểm tệ nạn ma tuý cho lực lượng Công an, Biên phòng từ: 3.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/01 đối tượng bị bắt giữ và khởi tố về tội phạm ma tuý được quy định tại các Điều 194, 197, 198, 200 Bộ Luật Hình sự.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2007.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí an ninh - quốc phòng hàng năm.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 06/10/2007 của UBND tỉnh quy định chính sách tài chính phục vụ công tác phòng chống ma tuý tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh ;
- TT BCĐ 03 TU;
- VP BCĐ 03 TU;
- BCĐ 03 các huyện, thị xã;
- Như Điều 3; ( Để thực hiện )
- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 40 bản

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

.