Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2003/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2003 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 8 VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC DỰ BỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của HĐND tỉnh Sơn La khoá XI, kỳ họp thứ 8 về chính sách đối với công chức dự bị; Báo cáo thẩm tra số 275/BC-PC ngày 03/8/2007 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI, kỳ họp thứ 8 về chính sách đối với công chức dự bị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh bãi bỏ những văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND ngày 18/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khoá XI, kỳ họp thứ 8 về chính sách đối với công chức dự bị.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB TV Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB QH tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ, thị uỷ; HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Lãnh đạo, CV VP HĐND;
- Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Sở Nội vụ (01b) 250b
.

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng