Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2006/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 528/TTr- LĐTBXH ngày 22/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Quyết định số 514/2000/QĐ-UB ngày 29/3/2000 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức đóng tiền thay cho mỗi ngày công lao động công ích.

2. Các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã ban hành để chỉ đạo và thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Như điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX(1). PB 120.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức