Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2008/QĐ-UBND NGÀY 10/9/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1079/TTr-SXD ngày 16 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lý do: Các quy định về công tác quản lý hệ thống giao thông đường bộ thay đổi.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu, đề xuất về phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La theo các Quy định về công tác quản lý hệ thống giao thông đường bộ hiện hành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND - UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- Như Điều 3;
- TT Lưu trữ, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-Châu (265b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh