Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 113/2006/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Điều 10 khoản 6 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 3005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý đến năm 2010";

Thực hiện Thông báo số 149-TB/TU ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma tuý;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc bố trí cán bộ phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-PC ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bố trí 01 (một) cán bộ phòng, chống ma tuý tại mỗi xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Cán bộ phòng, chống ma tuý ở xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo hệ số bằng 0,7 mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cán bộ phòng, chống ma tuý và chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng