Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG KỲ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TTTH&CB tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
- VPĐĐBQH, HĐND&UBNP: CVP, PVP (Đồng);
- Lưu: VT, NCPC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

Số 42/1999/NQ-HĐND ngày 21/7/1999

Về việc thu phí gom rác

Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh thay thế

24/12/2012

2.

Nghị quyết

Số 30/2004/NQ-HĐNDK7 ngày 09/9/2004

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2014

3.

Nghị quyết

Số 32/2004/NQ-HĐND ngày 09/9/2004

Về thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh thay thế

15/7/2012

4.

Nghị quyết

Số 57/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005

Về thành lập và mức phụ cấp Đội hoạt động tình nguyện cấp xã

Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2014

5.

Nghị quyết

Số 85/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về thực hiện Chương trình xóa đói, giảm nghèo - việc làm của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

6.

Nghị quyết

Số 113/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về thu phí sử dụng cảng cá tại cảng cá Tiền Giang.

Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

01/01/2015

7.

Nghị quyết

Số 114/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006

Về thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đã có các Nghị quyết thay thế:

- Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh

01/01/2015

8.

Nghị quyết

Số 132/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh thay thế

15/7/2012

9.

Nghị quyết

Số 133/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

01/01/2015

10.

Nghị quyết

Số 68/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế

27/7/2015

11.

Nghị quyết

Số 164/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

12.

Nghị quyết

Số 165/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ nội dung quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng thay thế nội dung mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 238/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 thay thế nội dung quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (Tuy nhiên, NQ số 238/2010/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011, Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015, Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND)

01/8/2017

13.

Nghị quyết

Số 166/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2014

14.

Nghị quyết

Số 169/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Về việc quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

22/12/2014

15.

Nghị quyết

Số 170/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động điện lực không có trong danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

16.

Nghị quyết

Số 171/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Về việc chuyển đổi loại hình các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập

Hết thời gian chuyển đổi, sáp nhập

31/5/2009

17.

Nghị quyết

Số 185/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

18.

Nghị quyết

Số 194/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

19.

Nghị quyết

Số 198/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2009 đến năm 2013

Hết hiệu lực thời gian

01/01/2014

20.

Nghị quyết

Số 205/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Do Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hết hiệu lực nên văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực

30/11/2015

21.

Nghị quyết

Số 221/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực về thời gian

01/7/2013

22.

Nghị quyết

Số 222/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế

27/7/2015

23.

Nghị quyết

Số 235/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

01/01/2015

24.

Nghị quyết

Số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 bãi bỏ

01/8/2018

25.

Nghị quyết

Số 239/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế

27/7/2015

26.

Nghị quyết

Số 240/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2013

27.

Nghị quyết

Số 250/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2010 - 2011 đến năm 2014 - 2015

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

28.

Nghị quyết

Số 252/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định mức trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã không đủ chuẩn

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2012

29.

Nghị quyết

Số 253/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2014 và 22/12/2014

30.

Nghị quyết

Số 263/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2011 - 2015

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 thay thế

01/01/2017

31.

Nghị quyết

Số 265/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Về dự toán và phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011

Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Tiền Giang

24/12/2012

32.

Nghị quyết

Số 267/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế

01/01/2018

33.

Nghị quyết

Số 268/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

34.

Nghị quyết

Số 02/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

35.

Nghị quyết

Số 04/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế

27/7/2015

36.

Nghị quyết

Số 10/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

37.

Nghị quyết

Số 11/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2012

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2013

38.

Nghị quyết

Số 13/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 của tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2013

39.

Nghị quyết

Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

40.

Nghị quyết

Số 18/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

41.

Nghị quyết

Số 24/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh thay thế

27/7/2015

42.

Nghị quyết

Số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

43.

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

44.

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 2015

Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh thay thế

21/7/2013

45.

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

46.

Nghị quyết

Số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

Quy định cơ chế tài chính đầu tư thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ

01/8/2017

47.

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

Quy định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

48.

Nghị quyết

Số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế

29/12/2017

49.

Nghị quyết

Số 37/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2014

50.

Nghị quyết

Số 39/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2014

51.

Nghị quyết

Số 42/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế

01/01/2018

52.

Nghị quyết

Số 45/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

53.

Nghị quyết

Số 47/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Sửa đổi điểm 2 khoản II Điều 1 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

15/11/2016

54.

Nghị quyết

Số 48/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thay thế

01/01/2015

55.

Nghị quyết

Số 49/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

56.

Nghị quyết

Số 53/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

57.

Nghị quyết

Số 56/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Thông qua Đề án “Về một số cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Tiền Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2017

58.

Nghị quyết

Số 59/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2014

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2015

59.

Nghị quyết

Số 65/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định mức hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

60.

Nghị quyết

Số 68/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 268/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

61.

Nghị quyết

Số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2019

62.

Nghị quyết

Số 70/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

16/8/2016

63.

Nghị quyết

Số 72/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ

01/8/2017

64.

Nghị quyết

Số 78/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012 Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế

29/12/2017

65.

Nghị quyết

Số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 thay thế

16/8/2016

66.

Nghị quyết

Số 89/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ

01/8/2017

67.

Nghị quyết

Số 90/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ

01/8/2017

68.

Nghị quyết

Số 91/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 Bãi bỏ

01/8/2017

69.

Nghị quyết

Số 92/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

70.

Nghị quyết

Số 93/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

71.

Nghị quyết

Số 94/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Mỹ Tho và Cảng cá Vàm Láng, tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố hết hiệu lực

08/11/2017

72.

Nghị quyết

Số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 bãi bỏ

16/8/2016

73.

Nghị quyết

Số 99/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

74.

Nghị quyết

Số 100/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

75.

Nghị quyết

Số 103/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

76.

Nghị quyết

Số 104/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút 100 trí thức đã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012-2016

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2017

77.

Nghị quyết

Số 106/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

78.

Nghị quyết

Số 107/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

79.

Nghị quyết

Số 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

80.

Nghị quyết

Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

81.

Nghị quyết

Số 111/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế

01/01/2018

82.

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

83.

Nghị quyết

Số 05/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Sửa đổi, bổ sung điểm 2, Khoản II, Điều 1 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 bãi bỏ

01/8/2018

84.

Nghị quyết

Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

25/7/2017

85.

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 thay thế

01/8/2017

86.

Nghị quyết

Số 21/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018

Hết hiệu lực về thời gian

22/7/2018

87.

Nghị quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2019

88.

Quyết định

Số 09/1999/QĐ-UB ngày 24/5/1999

Về việc ban hành quy định tạm thời về quan hệ tiếp xúc của công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang với cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh thay thế

26/11/2012

89.

Quyết định

Số 20/1999/QĐ-UB ngày 28/8/1999

Ban hành quy định việc nộp lưu tài liệu của các cơ quan vào Trung tâm thông tin và lưu trữ

Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 25/01/2000 của UBND tỉnh thay thế

25/01/2000

90.

Quyết định

Số 21/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/01/2014

91.

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UBND ngày 08/3/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, huyện

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/01/2014

92.

Quyết định

số 42/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

30/12/2013

93.

Quyết định

Số 43/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

94.

Quyết định

Số 49/2002/QĐ-UBND ngày 11/12/2002

Phê duyệt phương án quản lý khai thác Dự án nuôi tôm công nghiệp xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Giải thể bởi quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

04/8/2015

95.

Quyết định

số 10/2003/QĐ-UB ngày 27/02/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

24/12/2013

96.

Quyết định

Số 31/2003/QĐ-UBND ngày 12/5/2003

Ban hành Quy chế hoạt động của tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 21/9/2010 thay thế

21/9/2010

97.

Quyết định

Số 33/2003/QĐ-UB ngày 13/5/2003

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp và khu phố

Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND Ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

16/12/2013

98.

Quyết định

Số 57/2003/QĐ-UB ngày 12/11/2003

Ban hành quy định tạm thời về lộ trình, điểm dừng, điểm đỗ cho các loại xe tải, xe khách du lịch trong thành phố Mỹ Tho

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 bãi bỏ

01/9/2017

99.

Quyết định

Số 03/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004

Về việc ban hành quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

24/9/2014

100.

Quyết định

Số 17/2004/QĐ-UB ngày 07/4/2004

Về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh bãi bỏ

31/12/2013

101.

Quyết định

Số 23/2004/QĐ-UBND ngày 25/5/2004

Ban hành quy định về quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

06/4/2015

102.

Quyết định

Số 43/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004

Về việc ban hành mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND Ngày 24/6/2013 UBND tỉnh thay thế

03/7/2013

103.

Quyết định

Số 50/2004/QĐ-UBND ngày 27/9/2004

Về việc ban hành quy định về xử lý nhà ở, công trình xây dựng, lắp đặt vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/3/2014

104.

Quyết định

Số 58/2004/QĐ-UB ngày 23/11/2004

Ban hành quy định về việc thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

24/9/2014

105.

Quyết định

Số 65/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004

Về việc thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh thay thế

13/12/2012

106.

Quyết định

Số 15/2005/QĐ-UBND ngày 06/4/2005

Về việc quy định đối với các phương tiện xe gắn máy kéo lôi, xe ba gác máy, xe máy cày, xe máy kéo, xe mô tô ba bánh, xe lam khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh thay thế

17/5/2012

107.

Quyết định

Số 38/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005

Ban hành quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh thay thế

27/9/2012

108.

Quyết định

Số 48/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005

Ban hành quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chế độ đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh thay thế

24/10/2014

109.

Quyết định

số 51/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2010

Ban hành quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 UBND tỉnh thay thế

25/11/2013

110.

Quyết định

Số 56/2005/QĐ-UBND ngày 09/11/2005

Ban hành quy định xử lý vi phạm về bảo vệ công trình lưới điện cao áp tại Tiền Giang.

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/02/2015

111.

Quyết định

Số 61/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005

Về việc ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh thay thế

30/01/2015

112.

Quyết định

Số 62/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005

Ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

26/9/2015

113.

Quyết định

Số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 bãi bỏ

20/10/2017

114.

Quyết định

Số 03/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/02/2014

115.

Quyết định

Số 21/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo Quyết định số 43/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND tỉnh

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 UBND tỉnh thay thế

03/7/2013

116.

Quyết định

Số 34/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

Xác định địa điểm cấm, khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

25/12/2015

117.

Quyết định

Số 52/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006

Ban hành quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế

12/7/2014

118.

Quyết định

Số 62/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006

Ban hành quy định lộ giới bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh thay thế

01/3/2013

119.

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 09/2/2007

Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất và lệ phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh thay thế

11/4/2015

120.

Quyết định

Số 19/2007/QĐ- UBND ngày 11/5/2007

Ban hành quy chế chuyển giao bảo quản, tổ chức, bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của UBND tỉnh thay thế

16/6/2011

121.

Quyết định

Số 28/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

06/4/2015

122.

Quyết định

Số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

123.

Quyết định

Số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007

Ban hành quy định về các biện pháp tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh thay thế

27/4/2013

124.

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Ban hành Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

30/12/2013

125.

Quyết định

Số 43/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh thay thế

27/9/2012

126.

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007

Ban hành Quy định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh thay thế

11/4/2015

127.

Quyết định

Số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008

Ban hành danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh thay thế

25/8/2012

128.

Quyết định

Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008

Về việc giao UBND cấp huyện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh thay thế

28/3/2013

129.

Quyết định

Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/02/2008

Ban hành quy định về định mức xây dựng và phân bổ kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

31/12/2015

130.

Quyết định

Số 07/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

28/12/2013

131.

Quyết định

Số 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008

Ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2008 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

132.

Quyết định

Số 14/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 bãi bỏ

18/8/2017

133.

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008

Ban hành quy định về việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh thay thế

09/6/2012

134.

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008

Ban hành quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh thay thế

24/5/2012

135.

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 17/6/2008

Ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực thời gian

01/01/2013

136.

Quyết định

Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008

Ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh thay thế

16/6/2013

137.

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh thay thế

03/3/2011

138.

Quyết định

Số 32/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

Ban hành quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh thay thế

02/11/2013

139.

Quyết định

Số 33/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh thay thế

19/3/2013

140.

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh công bố hết hiệu lực

03/5/2018

141.

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 bãi bỏ

22/5/2017

142.

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008

Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh thay thế

24/5/2013

143.

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

144.

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/02/2014

145.

Quyết định

Số 01/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Ban hành quy chế quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh thay thế

23/7/2012

146.

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 UBND tỉnh thay thế

16/6/2013

147.

Quyết định

Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

Ban hành quy định về trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh thay thế

21/8/2014

148.

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

11/11/2016

149.

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế

13/6/2015

150.

Quyết định

Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

Ban hành chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

14/02/2014

151.

Quyết định

Số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009

Ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

14/02/2014

152.

Quyết định

Số 23/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 công bố hết hiệu lực

28/12/2016

153.

Quyết định

Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế

13/6/2015

154.

Quyết định

Số 28/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

155.

Quyết định

Số 33/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Ban hành quy định về quản lý và khai thác mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 UBND tỉnh thay thế

15/4/2013

156.

Quyết định

Số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009

Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh thay thế

20/12/2016

157.

Quyết định

Số 35/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh thay thế

23/5/2013

158.

Quyết định

số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh thay thế

04/6/2013

159.

Quyết định

Số 38/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh thay thế

18/8/2016

160.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010

Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

161.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/6/2016

162.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

Ban hành Chương trình phòng chống bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

163.

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

Ban hành Quy định lưu trú, tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 thay thế

15/01/2017

164.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/02/2014

165.

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010

Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 thay thế

01/9/2017

166.

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010

Ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh thay thế

19/01/2015

167.

Quyết định

số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh thay thế

14/11/2013

168.

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010 trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND thay thế

13/7/2015

169.

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh thay thế

17/8/2014

170.

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế

12/7/2014

171.

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

172.

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 27 của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 UBND tỉnh thay thế

03/6/2013

173.

Quyết định

Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Sửa đổi Điều 6 của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh thay thế

12/7/2014

174.

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Quy định mức trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn không đủ chuẩn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2012

175.

Quyết định

Số 28/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/01/2017

176.

Quyết định

Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Quy định số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 thay thế

20/4/2017

177.

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

15/6/2015

178.

Quyết định

Số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 công bố hết hiệu lực

07/11/2018

179.

Quyết định

Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND tỉnh thay thế

09/10/2014

180.

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

Về mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh thay thế

26/3/2015

181.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại UBND xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

26/12/2013

182.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

03/3/2015

183.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 UBND tỉnh thay thế

02/8/2013

184.

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang và các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

10/01/2017

185.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

10/01/2017

186.

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

10/01/2017

187.

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/03/2011

Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 bãi bỏ

10/01/2017

188.

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011

Ban hành quy định về phân công quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh thay thế

20/4/2013

189.

Quyết định

Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011

Quy định về trình tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

190.

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Quy định nội dung chi, mức chi đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

11/11/2016

191.

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ

29/11/2013

192.

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/02/2015

193.

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh thay thế

25/4/2014

194.

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/10/2016

195.

Quyết định

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/6/2016

196.

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/9/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh thay thế

14/11/2013

197.

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh thay thế

19/5/2013

198.

Quyết định

Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

02/6/2014

199.

Quyết định

Số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011

Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh thay thế

21/8/2014

200.

Quyết định

Số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh thay thế

07/9/2016

201.

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh thay thế

19/02/2015

202.

Quyết định

Số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh thay thế

06/5/2014

203.

Quyết định

Số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Quy định Cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp biến động sau cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

204.

Quyết định

Số 39/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/10/2016

205.

Quyết định

Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011

Phê duyệt đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

15/11/2014

206.

Quyết định

Số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Ban hành quy chế tổ chức quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh thay thế

10/01/2019

207.

Quyết định

Số 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/4/2016

208.

Quyết định

Số 45/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh thay thế

15/5/2017

209.

Quyết định

Số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2012

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh thay thế

31/12/2012

210.

Quyết định

Số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh thay thế

11/12/2017

211.

Quyết định

Số 48/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 thay thế

01/4/2018

212.

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

17/11/2014

213.

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

30/12/2013

214.

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, các loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 bãi bỏ

01/7/2018

215.

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

Ban hành Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

216.

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Về việc sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế

13/6/2015

217.

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012

Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh thay thế

23/4/2016

218.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

Ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 bãi bỏ

15/12/2017

219.

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

02/6/2014

220.

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012

Ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/7/2016

221.

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012

Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh thay thế

20/6/2014

222.

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012

Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc cấp huyện quản lý

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 thay thế

20/01/2018

223.

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012

Về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7 quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/02/2015

224.

Quyết định

Số 19/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

225.

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh thay thế

16/11/2017

226.

Quyết định

Số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 công bố hết hiệu lực

15/01/2018

227.

Quyết định

Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Về việc điều chỉnh chỉ số của Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

228.

Quyết định

Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

Ban hành Quy định về xét, cho phép và quản lý cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 bãi bỏ

24/3/2017

229.

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 thay thế

15/6/2018

230.

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

17/11/2014

231.

Quyết định

Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh thay thế

30/12/2013

232.

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013

Quy định chính sách thu hút 100 trí thức tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012-2016

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2017

233.

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 và Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/4/2014

234.

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 thay thế

19/4/2018

235.

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013

Ban hành quy định về phân cấp quản lý và cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/01/2015

236.

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

Về việc ban hành mức vận động, thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh thay thế

02/8/2013

237.

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013

Ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2016

238.

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

18/10/2016

239.

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

09/5/2016

240.

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/03/2017 của UBND tỉnh thay thế

10/4/2017

241.

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh thay thế

30/5/2017

242.

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh thay thế

26/12/2014

243.

Quyết định

Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

Ban hành Quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 bãi bỏ

18/8/2017

244.

Quyết định

Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

10/7/2016

245.

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013

Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh thay thế

07/02/2016

246.

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND Ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thay thế

03/7/2013

247.

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013

Sửa đổi một số điều của quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Apec ban hành kèm theo quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

02/7/2016

248.

Quyết định

Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh thay thế

19/02/2015

249.

Quyết định

Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh thay thế

19/5/2016

250.

Quyết định

Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Quy định về mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

01/01/2019

251.

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Về việc điều chỉnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến Đường tỉnh 871 và Đường tỉnh 873B của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh thay thế

16/11/2017

252.

Quyết định

Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 45/2016 /QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

11/9/2016

253.

Quyết định

Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

15/6/2015

254.

Quyết định

Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

Sửa đổi, bổ sung danh mục các địa điểm cấm và khu vực cấm ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh về xác định địa điểm cấm và khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

25/12/2015

255.

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 bãi bỏ

05/11/2018

256.

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Ban hành quy chế sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh thay thế

15/11/2017

257.

Quyết định

Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh thay thế

26/3/2015

258.

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/10/2013

Ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước; thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh thay thế

15/11/2016

259.

Quyết định

Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

260.

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Ban hành quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 bãi bỏ

05/11/2018

261.

Quyết định

Số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

21/7/2016

262.

Quyết định

Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013

Về việc bổ sung một số nội dung của quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh thay thế

13/6/2015

263.

Quyết định

Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 bãi bỏ

15/12/2017

264.

Quyết định

Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh thay thế

15/12/2018

265.

Quyết định

Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 bãi bỏ

15/12/2017

266.

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2014

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh thay thế

29/12/2014

267.

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh thay thế

5/11/2015

268.

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 thay thế

30/5/2017

269.

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/04/2014

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 bãi bỏ

24/3/2017

270.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/7/2016

271.

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/7/2016

272.

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

30/11/2014

273.

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh thay thế

09/4/2016

274.

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014

Sửa đổi một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/01/2017

275.

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014

Sửa đổi một số nội dung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh thay thế

18/10/2016

276.

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ

18/8/2017

277.

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục I bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

15/11/2014

278.

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014

Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

10/6/2016

279.

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh thay thế

29/8/2015

280.

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ

15/12/2017

281.

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh thay thế

01/6/2017

282.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

Sửa đổi Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh thay thế

01/4/2018

283.

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 thay thế

15/01/2019

284.

Quyết định

Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/03/2017 thay thế

10/4/2017

285.

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh thay thế

16/01/2017

286.

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014

Quy định tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thay thế

15/01/2019

287.

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh thay thế

14/9/2015

288.

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 thay thế

15/01/2019

289.

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh thay thế

01/01/2016

290.

Quyết định

Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Quy định về chính sách phát triển cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh thay thế

03/6/2016

291.

Quyết định

Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014

Ban hành Quy chế về trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh TG

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

22/12/2018

292.

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 4 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút 100 trí thức tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2012 - 2016

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2017

293.

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015

Sửa đổi khoản 1, Điều 2 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

12/10/2015

294.

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 bãi bỏ

10/3/2017

295.

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015

Ban hành Quy chế phối hợp ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 bãi bỏ

09/6/2018

296.

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 công bố hết hiệu lực

15/01/2018

297.

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh thay thế

06/10/2016

298.

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

22/12/2018

299.

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 và bổ sung khoản 4 Điều 7 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 công bố hết hiệu lực

15/01/2018

300.

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 thay thế

26/02/2018

301.

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe máy điện vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe mô tô kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, các loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 bãi bỏ

01/7/2018

302.

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Sửa đổi khoản 2, Điều 1; khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 bãi bỏ

01/12/2017

303.

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định đặc biệt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh thay thế

01/01/2019

304.

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Quy định thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 bãi bỏ

01/10/2018

305.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 bãi bỏ

18/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

306.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Sửa đổi điểm b, khoản 2; điểm d, khoản 3 Điều 11 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với đất, nhà, các loại tài sản khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 bãi bỏ

01/7/2018

307.

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ

15/11/2017

308.

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 bãi bỏ

18/8/2017

309.

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh thay thế

06/7/2017

310.

Quyết định

Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

Ban bành Quy định mua sắm tài sản nhà nước, thẩm quyền phê duyệt trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh

Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 công bố hết hiệu lực

07/11/2018

311.

Quyết định

Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 bãi bỏ

01/01/2019

312.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

Ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 bãi bỏ

20/10/2017

313.

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 thay thế

16/4/2018

314.

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Ban hành bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh thay thế

18/8/2017

315.

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 bãi bỏ

01/9/2018

316.

Chỉ thị

Số 20/1998/CT. UB ngày 04/11/1998

Về việc phát huy vài trò giám sát và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

317.

Chỉ thị

Số 03/1999/CT-UBND ngày 25/02/1999

Về việc quản lý hoạt động kinh doanh của các đại lý mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/3/2014

318.

Chỉ thị

Số 15/2002/CT. UB ngày 27/6/2002

Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

319.

Chỉ thị

Số 23/2002/CT-UB ngày 14/11/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư

Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh thay thế

27/5/2012

320.

Chỉ thị

Số 22/2004/CT-UBND ngày 09/11/2004

Về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/3/2014

321.

Chỉ thị

Số 10/2005/CT-UBND ngày 01/8/2005

Về tăng cường bảo vệ lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

27/3/2014

322.

Chỉ thị

Số 12/2005/CT-UBND ngày 10/8/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh thay thế

26/9/2015

323.

Chỉ thị

Số 15/2005/CT-UBND ngày 28/10/2005

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/01/2014

324.

Chỉ thị

Số 17/2006/CT-UBND ngày 26/7/2006

Về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

23/12/2015

325.

Chỉ thị

Số 30/2006/CT-UBND ngày 17/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2011

326.

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 10/4/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

07/3/2014

327.

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UBND ngày 13/4/2007

Về việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2011

328.

Chỉ thị

Số 14/2008/CT-UBND ngày 13/5/2008

Về tăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

07/3/2014

329.

Chỉ thị

Số 23/2008/CT-UBND ngày 08/10/2008

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ

06/02/2017

330.

Chỉ thị

Số 25/2008/CT-UBND ngày 03/11/2008

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/01/2014

331.

Chỉ thị

Số 07/2009/CT-UBND ngày 11/3/2009

Về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008 - 2013

Hết hiệu lực về thời gian

01/01/2014

332.

Chỉ thị

Số 07/2010/CT-UBND ngày 29/3/2010

Về việc phòng, chống bệnh dại ở động vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 bãi bỏ

18/8/2017

333.

Chỉ thị

Số 09/2011/CT-UBND ngày 21/6/2011

Về tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ

11/9/2015

334.

Chỉ thị

Số 04/2012/CT-UBND ngày 22/02/2012

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 28/2014/CT-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh thay thế

01/12/2014

335.

Chỉ thị

Số 16/2012/CT-UBND ngày 17/5/2012

Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh thay thế

09/11/2014

336.

Chỉ thị

Số 25/2012/CT-UBND ngày 17/9/2012

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực về thời gian

20/9/2013

337.

Chỉ thị

Số 10/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 bãi bỏ

09/6/2018

338.

Chỉ thị

Số 11/2014/CT-UBND ngày 26/4/2014

Về tăng cường quản lý sử dụng điện thoại không dây, thiết bị phát lặp vô tuyến điện và thiết bị thu truyền hình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh thay thế

05/10/2014

339.

Chỉ thị

Số 25/2014/CT-UBND ngày 30/10/2014

Về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 bãi bỏ

18/6/2018

340.

Chỉ thị

Số 13/2015/CT-UBND ngày 16/9/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 bãi bỏ

14/12/2017

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

Số 101/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Khoản 3, Điều 1

Nghị quyết 62/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 điều chỉnh, bổ sung

22/12/2013

2.

Nghị quyết

Số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh

- Điểm a, Khoản 2, Điều 1

- Điểm a, Khoản 3, Điều 1

Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 sửa đổi bổ sung

24/12/2012

3.

Nghị quyết

Số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

- Khoản 3, Mục II, Điều 1

- Khoản 2, Mục III, Điều 1

Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 sửa đổi, bổ sung

22/12/2014

4.

Nghị quyết

Số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 1 Điều 1

- Điểm b khoản 3 Điều 1

Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 sửa đổi, bổ sung

01/01/2017

5.

Nghị quyết

Số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của HĐND tỉnh Tiền Giang về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang

- Điểm a, khoản 1, Mục I, Điều 1

- Điểm b, khoản 1, Mục I, Điều 1

- Điểm a, b, khoản 1, Mục II, Điều 1

- Điểm c, khoản 2, Mục II, Điều 1

- Tiết b.1 và tiết b.2, điểm b, khoản 1, mục III, Điều 1

- Điểm b, c, khoản 1 và bổ sung khoản 2, Mục IV, Điều 1

- khoản 2, khoản 3, Mục V, Điều 1

Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung

21/7/2014

6.

Nghị quyết

Số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Tiền Giang về việc dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012

Gạch đầu dòng thứ 2, Mục VI, Điều 1

Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung

21/12/2015

7.

Nghị quyết

Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định về chế độ phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm, trợ cấp cho một số chức danh ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 1

NQ 22/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 bãi bỏ

25/7/2017

8.

Nghị quyết

Số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh

Điểm f, khoản 1, Điều 1

Điểm c, khoản 3, Điều 1

Nghị quyết 74/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 điều chỉnh

21/7/2014

9.

Nghị quyết

Số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014

Mục II, III, IV, V Điều 1 Biểu số 01

Nghị quyết 76/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 điều chỉnh

21/7/2014

10.

Nghị quyết

Số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Tiền Giang

- Điểm b, khoản 1, Điều 1

- Điểm c, khoản 3, Điều 1

Nghị quyết 75/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 điều chỉnh

21/7/2014

11.

Nghị quyết

Số 98/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

- Khoản 2, Mục V, Điều 1

- Khoản 2, Mục VI, Điều 1

- Điểm k, khoản 4, Mục VI, Điều 1

Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung

21/12/2015

12.

Nghị quyết

Số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Tiền Giang về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 1, Khoản 3, Mục I

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 sửa đổi, bổ sung

01/4/2017

13.

Nghị quyết

Số 127/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch đầu tư công năm 2016

Điều 1

Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 sửa đổi, bổ sung

18/12/2016

14.

Nghị quyết

Số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các Trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

khoản 3, Điều 3

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 sửa đổi, bổ sung

01/01/2019

15.

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017-2020

- Khoản 2, Điều 3

- Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 3

- Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 3

- Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 3

- Tiết a, Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 3

- Khoản 1, Điều 3

Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 sửa đổi, bổ sung

01/01/2018

16.

Quyết định

Số 53/2004/QĐ-UBND ngày 25/10/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các quy định về công chức xã, phường, thị trấn

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 thay thế

16/3/2014

17.

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh

Một số điều của quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 sửa đổi, bổ sung

21/6/2013 & 04/7/2013

18.

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 7 và khoản 3, Điều 8 của Quy định

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 sửa đổi

24/4/2016

19.

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

- Điểm c, d, Khoản 1, Điều 3

- Điểm d, khoản 3, Điều 3

- Khoản 1, Điều 4

Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 sửa đổi, bổ sung

09/6/2013

20.

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Điểm a, Khoản 2, Điều 2

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 sửa đổi

02/8/2013

21.

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm, trợ cấp cho một số chức danh ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Tiền Giang

Điều 2

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 thay thế

19/5/2013

22.

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Sửa đổi phần căn cứ quyết định;

- Sửa đổi Điều 4 của Quy chế;

- Bãi bỏ Khoản 5, Điều 6 Quy chế.

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 sửa đổi;

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 bãi bỏ Khoản 5, Điều 6 Quy chế

30/12/2012 & 15/01/2017

23.

Quyết định

Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Khoản 4 Điều 5, khoản 1 Điều 7 và Khoản 4 Điều 52 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 sửa đổi

22/10/2017

24.

Quyết định.

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/2/2015 sửa đổi, bổ sung

22/02/2015

25.

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu, bảo hiểm y tế tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/8/2015 sửa đổi, bổ sung

13/8/2015

26.

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 1, Điều 6 của Quy chế

- Khoản 1, Điều 7 của Quy chế

- Khoản 2, Điều 14 của Quy chế

- Điểm d, khoản 1 và điểm b, c khoản 3, Điều 20 của Quy chế

- Điểm e, khoản 2, Điều 21 của Quy chế

- Điểm c, khoản 1, Điều 23 của Quy chế

- Khoản 4, Điều 25 của Quy chế

- Điều 28 của Quy chế

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 sửa đổi, bổ sung

15/11/2017

27.

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi Điểm e, Khoản 3, Điều 4

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 sửa đổi

24/4/2016

28.

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Điều 1

- Điều 2

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 sửa đổi, bổ sung

01/9/2018

29.

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 3, Điều 5

- Khoản 1 Điều 12

- Điểm a, Khoản 2, Điều 15

- Khoản 2, Điều 20

- Điều 32

- Điểm b, c Khoản 6 Điều 34

- Khoản 3, 5, 9, 10 Điều 37

- Đoạn 1, Khoản 2, Điều 38

- Điều 45

- Điều 55

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 Sửa đổi, bổ sung

08/5/2016

30.

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 ban hành quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Điều 1 quy định

- Điều 5 quy định

- Khoản 1, Điều 6 quy định

- Khoản 3, Điều 6 quy định

- Khoản 1,2,4, 5, Điều 9 quy định

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 sửa đổi, bổ sung

01/01/2019

31.

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 Sửa đổi, bổ sung

Quyết định

32.

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015, Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 3, Điều 3;

- Điều 4;

- Khoản 6 Điều 7;

- Điều 9;

- Khoản 2 Điều 12.

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung

20/11/2017

33.

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 ban hành quy định về giá các loại đất đinh kỳ 05 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

QĐ 09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 sửa đổi, bổ sung

24/4/2017

34.

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 5, Điều 6

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 sửa đổi

15/10/2017

35.

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 11 Điều 2 quy định;

- Điều 3 quy định;

- Điểm a Khoản 2 Điều 5 quy định;

- Điều 8 và Điều 15 quy định;

- Khoản 2 và 3 Điều 19 quy định;

- Điều 25 quy định;

- Khoản 4 Điều 31 quy định;

- Khoản 6 Điều 35 quy định;

- Điểm c Khoản 2 Điều 38 quy định;

- Điều 17 và Điều 33 quy định;

- Mục 2 Chương IV quy định;

- Điểm b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 37 quy định bỏ cụm “UBND huyện”.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung

20/11/2017

36.

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khoản 1, Điều 4 Quy định

QĐ 20/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 bãi bỏ

18/8/2017

37.

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 Ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 27 của Quy định

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Sửa đổi

22/10/2017

38.

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Quy định nội dung chi, mức chi đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

Điểm a và điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 Bãi bỏ

24/10/2017

39.

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/20147 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi mục 9

Bổ sung mục 16a

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 sửa đổi, bổ sung

01/10/2018

40.

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sửa đổi mục 9

Bổ sung mục 16a

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 sửa đổi, bổ sung

01/10/2018

41.

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bãi bỏ thứ tự 18 (đường trung tâm xã Yên Luông, số hiệu đường bộ ĐH.16B), thứ tự 20 (đường huyện 10 và 10B cũ, số hiệu đường bộ ĐH.17) thuộc mục II (huyện Gò Công Tây); thứ tự 9 (đường huyện 84E, số hiệu đường bộ ĐH.84E) thuộc mục VIII (huyện Tân Phú Đông) của Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bãi bỏ

01/10/2018

42.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bãi bỏ thứ tự 18 (số hiệu đường bộ ĐH.16B), thứ tự 20 (số hiệu đường bộ ĐH.17) thuộc mục II (huyện Gò Công Tây); thứ tự 9 (số hiệu đường bộ ĐH.84E) thuộc mục VIII (huyện Tân Phú Đông) của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bãi bỏ

01/10/2018

 

Mẫu số 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú3

I. LĨNH VỰC KINH TẾ, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, XÂY DỰNG, CÔNG THƯƠNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI

1.

Nghị quyết

Số 187/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Quy định mức trích tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo quỹ phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

16/12/2008

 

2.

Nghị quyết

Số 181/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 của tỉnh

16/12/2008

 

3.

Nghị quyết

Số 192/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

16/12/2008

 

4.

Nghị quyết

Số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách

13/7/2009

 

5.

Nghị quyết

Số 215/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Tiền Giang

14/12/2009

 

6.

Nghị quyết

Số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh

02/8/2010

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị quyết

Số 249/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

06/11/2010

 

8.

Nghị quyết

Số 262/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Tiền Giang

27/12/2010

 

9.

Nghị quyết

Số 264/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

27/12/2010

Hết hiệu lực một phần

10.

Nghị quyết

Số 02/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

04/9/2011

 

11.

Nghị quyết

Số 06/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

04/9/2011

 

12.

Nghị quyết

Số 08/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh

04/9/2011

 

13.

Nghị quyết

Số 09/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Quy định mức phụ cấp hàng tháng và chế độ hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó quân sự cấp xã và ấp, khu đội trưởng

04/9/2011

 

14.

Nghị quyết

Số 12/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về việc dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012

25/12/2011

Hết hiệu lực một phần

15.

Nghị quyết

Số 14/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 (bổ sung) của tỉnh Tiền Giang

25/12/2011

 

16.

Nghị quyết

Số 15/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 của tỉnh Tiền Giang

25/12/2011

 

17.

Nghị quyết

Số 17/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh

25/12/2011

 

18.

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh

15/7/2012

 

19.

Nghị quyết

Số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh

24/12/2012

Hết hiệu lực một phần

20.

Nghị quyết

Số 41/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013

24/12/2012

 

21.

Nghị quyết

Số 44/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc Ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

24/12/2012

 

22.

Nghị quyết

Số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014

22/12/2013

Hết hiệu lực một phần

23.

Nghị quyết

Số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Tỉnh Giang

22/12/2013

Hết hiệu lực một phần

24.

Nghị quyết

Số 63/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

22/12/2013

 

25.

Nghị quyết

Số 64/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

22/12/2013

 

26.

Nghị quyết

Số 71/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, bổ sung định hướng đến năm 2030

21/7/2014

 

27.

Nghị quyết

Số 73/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh

21/7/2014

 

28.

Nghị quyết

Số 74/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của tỉnh Tiền Giang

21/7/2014

 

29.

Nghị quyết

Số 75/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh Tiền Giang

21/7/2014

 

30.

Nghị quyết

Số 76/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014

21/7/2014

 

31.

Nghị quyết

Số 77/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang

21/7/2014

 

32.

Nghị quyết

Số 97/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Tiền Giang

22/12/2014

 

33.

Nghị quyết

Số 98/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

22/12/2014

Hết hiệu lực một phần

34.

Nghị quyết

Số 101/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

22/12/2014

Hết hiệu lực một phần

35.

Nghị quyết

Số 110/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định nội dung hỗ trợ đặc thù trong phạm vi nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

27/7/2015

 

36.

Nghị quyết

Số 114/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

27/7/2015

 

37.

Nghị quyết

Số 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm 2016-2020

21/12/2015

 

38.

Nghị quyết

Số 118/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2016

21/12/2015

 

39.

Nghị quyết

Số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016

21/12/2015

 

40.

Nghị quyết

Số 120/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Tiền Giang

21/12/2015

 

41.

Nghị quyết

Số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020

21/12/2015

 

42.

Nghị quyết

Số 125/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

21/12/2015

 

43.

Nghị quyết

Số 126/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh quản lý

21/12/2015

 

44.

Nghị quyết

Số 127/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2016

21/12/2015

Hết hiệu lực một phần

45.

Nghị quyết

Số 128/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định về nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2016-2020

21/12/2015

 

46.

Nghị quyết

Số 131/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

21/12/2015

 

47.

Nghị quyết

Số 01/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Tiền Giang

16/8/2016

 

48.

Nghị quyết

Số 02/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Về phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016

16/8/2016

 

49.

Nghị quyết

Số 03/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Về thông qua Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

16/8/2016

 

50.

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/8/2016

 

51.

Nghị quyết

Số 06/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/8/2016

 

52.

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

18/12/2016

 

53.

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2017

 

54.

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017 - 2020

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

55.

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017

01/01/2017

 

56.

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/8/2017

 

57.

Nghị quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/8/2017

 

58.

Nghị quyết

Số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017-2020

01/01/2018

 

59.

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định thời hạn gửi và giao dự toán; gửi và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

01/01/2018

 

60.

Nghị quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2018

 

61.

Nghị quyết

Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2018

 

62.

Nghị quyết

Số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2018

 

63.

Nghị quyết

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang

01/01/2018

 

64.

Nghị quyết

Số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/8/2018

 

65.

Nghị quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

66.

Nghị quyết

Số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

67.

Nghị quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

68.

Nghị quyết

Số 12/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định chi phí quản lý chung và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

69.

Nghị quyết

Số 13/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định về phân cấp các nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

70.

Nghị quyết

Số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

71.

Nghị quyết

Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định nội dung chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

72.

Quyết định

Số 46/2003/QĐ-UB ngày 01/7/2003

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

16/7/2003

 

73.

Quyết định

Số 44/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004

Về việc bổ sung QĐ số 72/2001/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức CT - XH

18/8/2004

 

74.

Quyết định

Số 47/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004

Về việc bổ sung Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 21/12/2001 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức CT - XH

13/9/2004

 

75.

Quyết định

Số 54/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004

Về việc ban hành quy chế quản lý cụm dân cư, tuyến bờ bao khu dân cư có sẵn thuộc vùng ngập lũ tỉnh Tiền Giang

11/11/2004

 

76.

Quyết định

Số 33/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với nhân viên làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở các chợ ven các tuyến lộ trên địa bàn tỉnh

05/8/2005

 

77.

Quyết định

Số 04/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006

Về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

02/02/2006

 

78.

Quyết định

Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007

Về việc phân cấp quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

20/01/2007

 

79.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007

Về việc ban hành quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh

15/4/2007

 

80.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 12/4/2007

Về việc ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh

22/4/2007

 

81.

Quyết định

Số 31/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

16/8/2007

 

82.

Quyết định

Số 36/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007

Ban hành quy định cao độ chuẩn cho phép san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

09/9/2007

 

83.

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008

Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoạt động trên địa bàn tỉnh

22/8/2007

 

84.

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/01/2009

 

85.

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị để tạo quỹ phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

20/6/2009

 

86.

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Ban hành quy định về việc tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh

03/9/2010

 

87.

Quyết định

Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

Ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

01/01/2011

Hết hiệu lực một phần

88.

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh

29/5/2011

 

89.

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

07/7/2011

 

90.

Quyết định

Số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

Ban hành quy định về điều kiện an toàn, phạm vi và thời gian hoạt động của các xe thô sơ ba bánh, bốn bánh tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

29/10/2011

 

91.

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

14/11/2011

Hết hiệu lực một phần

92.

Quyết định

Số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011

Ban hành quy định về thành lập và quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

19/11/2011

 

93.

Quyết định

Số 41/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011

Quy định một số chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

23/12/2011

 

94.

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

17/5/2012

 

95.

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

24/5/2013

 

96.

Quyết định

Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

09/6/2013

 

97.

Quyết định

Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013

Ban hành quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

16/6/2013

 

98.

Quyết định

Số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh

28/6/2013

Hết hiệu lực một phần

99.

Quyết định

Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

02/8/2013

 

100.

Quyết định

Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

Ban hành quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

25/11/2013

 

101.

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

30/12/2013

 

102.

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014

Ban hành quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

18/4/2014

 

103.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

Ban hành quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

12/7/2014

 

104.

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014

Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

06/10/2014

 

105.

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

Ban hành quy định đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/11/2014

 

106.

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014

Ban hành Quy định về phát triển nhà ở xã hội theo hình thức hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê, cho thuê mua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

23/11/2014

 

107.

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Ban hành ban hành quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

30/01/2015

Hết hiệu lực một phần

108.

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 09/2/2015

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất

19/02/2015

 

109.

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang

22/02/2015

 

110.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 16/03/2015

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

26/3/2015

 

111.

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

26/3/2015

 

112.

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

11/6/2015

Hết hiệu lực một phần

113.

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015

Xếp loại đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh TG

13/7/2015

 

114.

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

14/9/2015

 

115.

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016

Ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/02/2016

 

116.

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

25/4/2016

 

117.

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09/5/2016

 

118.

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/6/2016

 

119.

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09/7/2016

 

120.

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020

10/7/2016

 

121.

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/7/2016

 

122.

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Ban hành Danh mục và phân cấp quản lý tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

20/10/2016

 

123.

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

07/9/2016

Hết hiệu lực một phần

124.

Quyết định

Số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

20/12/2016

Hết hiệu lực một phần

125.

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/01/2017

 

126.

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/3/2017

 

127.

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/4/2017

 

128.

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

25/4/2017

 

129.

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/5/2017

Hết hiệu lực một phần

130.

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/6/2017

 

131.

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

30/5/2017

 

132.

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

01/9/2017

 

133.

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/9/2017

 

134.

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/9/2017

 

135.

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/11/2017

Hết hiệu lực một phần

136.

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

23/11/2017

 

137.

Quyết định

Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

01/12/2017

 

138

Quyết định

Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

11/12/2017

 

139.

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018

Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

20/01/2018

Hết hiệu lực một phần

140.

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Quy định giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/4/2018

 

141.

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16/4/2018

 

142.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018

Ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

19/4/2018

Hết hiệu lực một phần

143.

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/10/2018

 

144.

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

09/6/2018

 

145.

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/6/2018

 

146.

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/7/2018

 

147.

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/7/2018

 

148.

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018

Ban hành Quy định phạm vi chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

08/8/2018

 

149.

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/9/2018

 

150.

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

01/10/2018

 

151.

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

Ban hành quy định quản lý và sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

05/11/2018

 

152.

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

22/12/2018

 

153.

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

10/01/2019

 

154.

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

155.

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Bãi bỏ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

156.

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

01/01/2019

 

157.

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/01/2019

 

158.

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/01/2019

 

159.

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

15/01/2019

 

160.

Chỉ thị

Số 06/2008/CT-UBND ngày 22/02/2008

Về phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh

03/3/2008

 

II. LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

161.

Nghị quyết

Số 29/2004/NQ-HĐNDK7 ngày 09/9/2004

Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09/9/2004

 

162.

Nghị quyết

Số 104/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006

Về việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

07/10/2006

 

163.

Nghị quyết

Số 105/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006

Về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Gò Công

07/10/2006

 

164.

Nghị quyết

Số 116/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

18/12/2006

 

165.

Nghị quyết

Số 117/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Gò Công

18/12/2006

 

166.

Nghị quyết

Số 172/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Về việc đặt tên đường, tên cầu trên địa bàn thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy

13/7/2008

 

167.

Nghị quyết

Số 188/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

16/12/2008

 

168.

Nghị quyết

Số 220/2009/NQ-HĐND ngày 04/12/2009

Về việc đặt tên công viên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

14/12/2009

 

169.

Nghị quyết

Số 251/2010/NQ-HĐND ngày 27/10/2010

Quy định mức hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên y tế khu phố

06/11/2010

 

170.

Nghị quyết

Số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh

25/12/2011

 

171.

Nghị quyết

Số 26/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định một số chính sách về xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

15/7/2012

 

172.

Nghị quyết

Số 34/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

Quy định chính sách hỗ trợ cho người tự nguyện đình sản trên địa bàn tỉnh

22/10/2012

 

173.

Nghị quyết

Số 35/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo

22/10/2012

 

174.

Nghị quyết

Số 51/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định định mức chi tuyển sinh đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Tiền Giang

21/7/2013

 

175.