Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO - VIỆC LÀM CỦA TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 2364/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình Xóa đói giảm nghèo - Việc làm của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình Xóa đói giảm nghèo - Việc làm của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010, với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn dưới 4% vào năm 2010. Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn lên 83%;

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 35%, trong đó lao động đã qua đào tạo nghề lên 27%;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12% năm 2010 (theo chuẩn mới).

2. Chỉ tiêu

a) Lĩnh vực việc làm

- Tạo việc làm mới trên địa bàn tỉnh: 110.000 lao động;

- Trang bị nghề nghiệp, hỗ trợ chi phí nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm ngoài tỉnh, ngoài nước 15.000 lao động, trong đó giới thiệu việc làm ngoài tỉnh 5.000 lao động, lao động ở nước ngoài 3.000 lao động;

- Cho vay hỗ trợ việc làm: tạo việc làm mới 15.000 lao động, tạo thêm việc làm 42.500 lao động;

- Lao động được đào tạo nghề trong các cơ sở đào tạo nghề của Nhà nước: 45.000 lao động, trong đó đào tạo nghề dài hạn 7.000 lao động, đào tạo nghề ngắn hạn 38.000 lao động;

- Đầu tư nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề hiện có, xây dựng 02 trung tâm dạy nghề của tỉnh ở 02 khu vực phía Đông và phía Tây;

b) Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo

- Số hộ nghèo giảm trong 05 năm: 27.000 hộ, bình quân mỗi năm giảm 5.400 hộ. Đến năm 2010 tổng số hộ nghèo còn dưới 48.000 hộ;

- Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các chính sách về vốn, y tế, giáo dục. Thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng nghèo.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch, biện pháp cụ thể hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh