Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 707/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 611/TTr-STP ngày 29/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ TP);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TCDNC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5m 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1.

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016

Về việc ban hành Quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Thay thế

Các căn cứ ban hành văn bản được thay thế bởi Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

2.

Quyết định

139/2004/QĐ-UBND ngày 12/6/2006

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng.

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung do không còn phù hợp với thực tế công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Công an tỉnh

Năm 2019

3.

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009

Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kiến nghị bãi bỏ

Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực

Sở Tài chính

Năm 2019

4.

Quyết định

953/2010/QĐ-UBND ngày 16/6/2010

Ban hành Đề án triển khai thí điểm phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2010-2015

Bãi bỏ

Hiệu quả thực hiện mục tiêu của Đề án thấp và thiếu sự khả thi (Hiện nay dùng thực hiện theo Thông báo số 1642/TB-VPUB ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm 2019

5.

Quyết định

1181/2010/QĐ-UBND ngày 12/07/2010

Ban hành Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài làm việc tại tỉnh, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chi tiêu tiếp khách trong nước.

thay thế

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế

Sở Tài chính

Năm 2019

6.

Quyết định

2542/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

Quy định về việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

thay thế hoặc bãi bỏ

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế

Sở Tài chính

Năm 2019

7.

Quyết định

1592/QĐ-UBND ngày 14/07/2011

Quy định mức chi quà tặng người cao tuổi (VB có chứa nội dung QPPL)

thay thế

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế

Sở Tài chính

Năm 2019

8.

Quyết định

212/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

Ban hành giá thu một phần viện phí.

bãi bỏ

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế

Sở Tài chính

Năm 2019

9.

Quyết định

78/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND về giá thu một phần viện phí

bãi bỏ

Các căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế

Sở Tài chính

Năm 2019

10.

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND ngày

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND về giá thu một

bãi bỏ

Các căn cứ ban hành văn

Sở Tài chính

Năm 2019

 

……

 

 

 

 

 

 

26.

Quyết định

94/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

thay thế

Để phù hợp với quy định hiện hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

27.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố

thay thế

Thông tư số 09/2017/TT-BNV đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Năm 2019

28.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

thay thế

Để phù hợp với quy định hiện hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

29.

Quyết định

76/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

thay thế

Để phù hợp với quy định hiện hành

Sở Xây dựng

Năm 2019

Tổng số văn bản: 29 văn bản (gồm 01 Nghị quyết, 28 Quyết định)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

Điều chỉnh một số nội dung

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

2.

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Điều 1

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 sửa đổi, bổ sung

12/7/2018

3.

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh quy định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/12/2018

4.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh

25/12/2018

5.

Quyết định

121/2003/QĐ-UBND ngày 21/10/2003 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Đổi tên “Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản” thành “Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản”

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

01/9/2018

6.

 

270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 ban hành danh mục khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Điều chỉnh giá 156 danh mục

- Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

- Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

- 09/6/2014

- 31/8/2017

7.

Quyết định

1658/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận

Điều 2

Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 sửa đổi

08/11/2014

8.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

- Kế hoạch giường bệnh

- Nâng hạng III lên hạng II

- Không thành lập Bệnh viện phong - da liễu, Trung tâm giám định pháp y tâm thần, Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện, Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện

Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 điều chỉnh

21/8/2017

9.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Điều 2, 3

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận

04/5/2018

10.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 ban hành Đề án sử dụng nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cô đỡ thôn bản đối với các thôn thuộc xã miền núi, vùng khó khăn của tỉnh đến năm 2020

điều chỉnh, bổ sung thời gian tiếp nhận cô đỡ thôn bản tại Khoản 2, Mục IV, phần II Đề án

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 sửa đổi, bổ sung

24/7/2016

11.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

12/7/2018

12.

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

21/7/2018

13.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 về quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều 9

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung

25/5/2015

14.

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Một số nội dung Điều 6

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 sửa đổi, bổ sung

18/6/2016

15.

Quyết định

68/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3; khoản 2 Điều 8; Điều 10; khoản 2 Điều 13; Điều 15; Điều 19

- Bổ sung khoản 3 Điều 4; Điều 11a

Quyết định số 118/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 sửa đổi, bổ sung

12/11/2017

16.

Quyết định

95/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bãi bỏ Chương III

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 bãi bỏ

06/4/2017

17.

Quyết định

105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

15/7/2018

18.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về việc ban hành quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3, điểm a; gạch đầu dòng thứ 3, điểm a khoản 3 Điều 4

- Sửa đổi khoản 1 Điều 5

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6

- Sửa đổi khoản 1 Điều 9

Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 sửa đổi, bổ sung

09/8/2017

19.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 Ban hành Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án

Quyết định số 84/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

07/10/2018

20.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Điểm a Khoản 1 Điều 1;

- Điểm a Khoản 4 Điều 1;

- Điểm c Khoản 4 Điều 1;

- Khoản 5 Điều 1

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung

08/4/2018

21.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

03/4/2018

22.

Quyết định

72/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 92/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

02/11/2018

23.

Quyết định

85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công tại phần II Đơn giá

Quyết định số 80/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/9/2018

24.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 về việc quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung Điều 2, 4, 7, 8

Quyết định số 69/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/8/2018

25.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

- Khoản 1 Điều 7

- Điểm đ khoản 3 Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh với các tuyến đường tỉnh 701, 704, đường Trường Chinh, đường Yên Ninh, đường Yên Ninh nối dài, đường Ngô Sĩ Liêm, Tự Đức, Minh Mạng

- Bổ sung các Bảng quy định phạm vi đất của đường bộ và giới hạn hành lang an toàn đường bộ

- Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 sửa đổi, bổ sung

- Quyết định số 140/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 sửa đổi, bổ sung

- 17/12/2016

- 31/12/2017

26

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Sửa đổi khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 6

- Bổ sung Điều 5a, Điều 5b, Điều 11a

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

06/02/2018

27.

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 Ban hành Quy định công tác giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19

Quyết định số 133/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

21/12/2017

28.

Quyết định

77/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

05/7/2018

29.

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 Ban hành Quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Sửa đổi Điều 3

- Sửa đổi khoản 2 Điều 8

- Bãi bỏ Điều 6; khoản 1, khoản 2 Đều 7; khoản 3 Điều 8

- Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 sửa đổi

- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi một số Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

05/6/2017

18/02/2018

30.

Quyết định

83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Điều 3;

- Khoản 3 Điều 7.

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung

06/5/2018

31.

Quyết định

59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

13/01/2018

32.

Quyết định

83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số điều

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo

06/5/2018

33.

Quyết định

94/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Phụ lục số 2 - bảng Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung

14/9/2018

34.

Quyết định

100/2017/QĐ-UBND ngày 21/5/2017 Quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch - tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; thời gian phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điểm c khoản 6 Điều 2

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch - tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương; thời gian phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/6/2018

Tổng số: 34 văn bản (04 Nghị quyết, 30 Quyết định)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

30/2004/NQ-HĐND8 từ ngày 28-30/7/2004

Nghị quyết về quy định mức thu và phân phối sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 thay thế

10/8/2015

2.

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008

Quy định mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thay thế

30/4/2016

3.

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 22/04/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ

02/5/2016

4.

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Quy định phân cấp quản lý đối với tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 thay thế.

30/12/2016

5.

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 16/8/2011

Nghị quyết về việc quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 thay thế

26/8/2015

6.

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/12/2016

7.

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014

Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 22/04/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ

02/5/2016

8.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 thay thế.

28/7/2017

9.

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh thay thế

28/7/2017

10.

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014

Về việc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

11.

Nghị quyết

34/2014/NQ-CP ngày 25/12/2014

Về việc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

12.

Nghị quyết

26/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014

Quy định mức thu và vùng thu học phí; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 về việc ban hành Quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 thay thế

02/9/2016

13.

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

14.

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/01/2018

15.

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND 20/7/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

30/12/2016

16.

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số phí, lệ phí.

30/12/2016

17.

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 thay thế

28/7/2017

18.

Nghị quyết

18/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/01/2017

19.

Nghị quyết

22/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh thay thế

28/7/2017

20.

Nghị quyết

37/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

21.

Nghị quyết

38/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc phê duyệt Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

22.

Nghị quyết

47/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 bãi bỏ

02/5/2016

23.

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND 22/4/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 bãi bỏ

22/12/2017

24.

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016

Quy định mức thu, miễn, thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/7/2017

25.

Nghị quyết

51/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016

Quy định mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 thay thế.

28/7/2017

26.

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2018

27.

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2018

28.

Nghị quyết

62/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2018

29.

Nghị quyết

65/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận

23/7/2018

30.

Nghị quyết

77/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh gắn với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2017

31.

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2019

32.

Nghị quyết

55/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2018 (theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2019

33.

Nghị quyết

56/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2019

34.

Nghị quyết

68/NQ-HĐND ngày 11/12/2017

Về bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

01/01/2019

35.

Quyết định

02/2005/QĐ-UBND ngày 11/01/2005

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 thay thế

28/8/2015

36.

Quyết định

377/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2018

Quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 140/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 thay thế

31/12/2017

37.

Quyết định

3203/2005/QĐ-UBND ngày 13/9/2005

Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 thay thế

28/6/2014

38.

Quyết định

191/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh thay thế

22/7/2016

39.

Quyết định

69/QĐ-UBND ngày 10/01/2007

Quy định mức thuê cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản trong vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Ninh Phước - Ninh Thuận

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 thay thế

28/7/2017

40.

Quyết định

107/2007/QĐ-UBND ngày 15/7/2007

Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 thay thế

31/10/2014

41.

Quyết định

112/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007

Về việc thành lập Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/6/2018

42.

Quyết định

114/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007

Ban hành quy định về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 thay thế

06/11/2014

43.

Quyết định

255/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007

Ban hành quy định về trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 thay thế

28/6/2014

44.

Quyết định

311/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 81/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/9/2018

45.

Quyết định

40/2008/QĐUBND ngày 25/2/2008

Quy định về tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh

13/7/2015

46.

Quyết định

113/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác hiến máu nhân đạo

Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/7/2018

47.

Quyết định

135/QĐ-UBND ngày 28/5/2008

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần khảo sát

Quyết định số 89/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

48.

Quyết định

136/QĐ-UBND ngày 28/5/2008

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần xây dựng

Quyết định số 89/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

49.

Quyết định

137/QĐ-UBND ngày 28/5/2008

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần lắp đặt

Quyết định số 86/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

50.

Quyết định

162/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

51.

Quyết định

165/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 90/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận thay thế

29/10/2018

52.

Quyết định

173/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

53.

Quyết định

216/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

Ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 về việc quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

16/6/2016

54.

Quyết định

344/2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2008

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND thay thế

03/12/2014

55.

Quyết định

377/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

Ban hành Quy định phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

140/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 thay thế.

31/12/2017

56.

Quyết định

365/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

13/8/2016

57.

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND ngày 12/6/2009

Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 29/4/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/5/2014

58.

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Xây dựng Ninh Thuận

Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 thay thế

29/11/2014

59.

Quyết định

138/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Công bố tập đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

60.

Quyết định

152/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 thay thế

23/6/2014

61.

Quyết định

169/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Ban hành quy định về quản lý giá tại địa phương.

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 thay thế

20/02/2015

62.

Quyết định

170/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND thay thế

03/12/2014

63.

Quyết định

184/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009

Bãi bỏ Quyết định số 184/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ

29/9/2017

64.

Quyết định

196/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 thay thế

26/6/2016

65.

Quyết định

203/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

66.

Quyết định

278/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh thay thế

17/4/2016

67.

Quyết định

709/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

Về việc Quy định mức chi thực hiện Đề án 30 đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực QLNN giai đoạn 2007-2010 của tỉnh Ninh Thuận.

Hết thời hạn thực hiện theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

 

68.

Quyết định

2173/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Ban hành quy chế người đại diện vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại các doanh nghiệp.

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND thay thế

03/12/2014

69.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Ban hành quy định phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 thay thế

14/01/2017

70.

Chỉ thị

30/2010/CT-UBND ngày 02/12/2010

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

18/3/2018

71.

Quyết định

204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

Về việc ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 thay thế các quyết định này (do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu)

 

72.

Quyết định

209/2010/QĐ-UBND Ngày 12/3/2010

Về việc đổi tên Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thành Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 78/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 209/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đổi tên Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thành Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thay thế

10/9/2018 (chú ý ngày hết do điều chỉnh ngày hiệu lực)

73.

Quyết định

682/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi nhiệm và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

28/02/2014

74.

Quyết định

692/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

17/3/2016

75.

Quyết định

695/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

23/12/2016

76.

Quyết định

717/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 thay thế

14/01/2017

77.

Quyết định

1031/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh thay thế

04/6/2015

78.

Quyết định

1319/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010

Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 bãi bỏ

18/3/2018

79.

Quyết định

1624/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Sửa đổi, bổ sung các văn bản của UBND tỉnh quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Ninh Thuận

Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 thay thế

29/11/2014

80.

Quyết định

1632/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 bãi bỏ

20/7/2017

81.

Quyết định

1794/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Quy định đơn giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp Thành Hải, cụm công nghiệp Tháp Chàm.

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 thay thế

25/01/2015

82.

Quyết định

2095/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

24/8/2014

83.

Quyết định

2255/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 thay thế

 

84.

Quyết định

2374/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010

Về việc Bổ sung vào Phụ lục số 1 của bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 thay thế (do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu)

14/4/2016

85.

Quyết định

2402/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về việc Ban hành định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011-2015.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

86.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh thay thế

22/7/2016

87.

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 2095/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

24/8/2014

88.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 16/4/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 692/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

17/3/2016

89.

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 90/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận thay thế

29/10/2018

90.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh thay thế

04/02/2014

91.

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Về việc Điều chỉnh và bổ sung giá cây trồng tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 thay thế (do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu)

14/4/2016

92.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 08/9/2011

Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 thay thế

19/9/2015

93.

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/01/2015

94.

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính.

Quyết định số 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 thay thế

03/12/2015

95.

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011

Quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 thay thế

12/8/2016

96.

Quyết định

02/2012/QĐUBND ngày 05/01/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 278/2009/QĐUBND ngày 23/9/2009

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh thay thế

17/4/2016

97.

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

Ban hành quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, thành phố, xã, phường và thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 97/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/12/2018

98.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012

Về việc Bổ sung giá cây cao su tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo QĐ 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 thay thế (do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu)

14/4/2016

99.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/10/2018

100.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012

Về việc chuyển Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi chúa trực thuộc chi cục Kiểm lâm sang trực thuộc Vườn Quốc gia Núi chúa và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phước Bình trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sang trực thuộc Vườn quốc gia Phước Bình

Quyết định số 81/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/9/2018

101.

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012

Về quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường và về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh tại một số trường phổ thông đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ thay thế

25/8/2017

102.

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/6/2017

103.

Quyết định

29/2012/QĐUBND ngày 26/6/2012

Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh thay thế

13/8/2016

104.

Chỉ thị

30/2012/CT-UBND ngày 17/10/2012

Triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ Chỉ thị số 30/2012/CT-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

20/7/2018

105.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

22/5/2016

106.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

Ban hành giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

26/01/2017

107.

Quyết định

46/2012/QĐUBND ngày 20/8/2012

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Quy định về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 1031/2010/QĐUBND)

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh thay thế

04/6/2015

108.

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Ban hành quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 bãi bỏ

23/5/2016

109.

Quyết định

53/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/6/2018

110.

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 79/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thay thế

10/9/2018

111.

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/01/2015

112.

Quyết định

58/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Ban hành mức thu phí, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 thay thế

02/10/2016

113.

Quyết định

60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

Ban hành quy định tiêu chuẩn khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới.

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

27/4/2017

114.

Quyết định

67/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 thay thế (do Cục thuế tỉnh tham mưu ban hành)

06/10/2017

115.

Quyết định

70/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/10/2018

116.

Quyết định

75/2012/QĐ-UBND ngày 13/4/2012

Ban hành chế độ tiền thưởng, thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Được thay thế bởi Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận

11/11/2017

117.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013

Quyết định về việc bổ sung 02 thủ tục hành chính vào quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính (ban hành kèm theo QĐ số 67/2011/QĐ-UBND)

Quyết định số 82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 thay thế

03/12/2015

118.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 01/3/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/5/2018

119.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Quy định đơn giá xe ô tô, gắn máy, nguyên tắc xác định đơn giá để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ.

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ QĐ này

13/4/2017

120.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013

Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp với công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đối thoại với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

05/7/2018

121.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013

Ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

24/9/2017

122.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/5/2016

123.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Bãi bỏ Quyết định số 27/2013/QĐUBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh thay thế

24/02/2017

124.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Ban hành Bảng điểm khối thi đua thuộc tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

16/6/2016

125.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

04/7/2015

126.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Thanh tra tỉnh

Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 bãi bỏ

05/01/2017

127.

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 thay thế

01/6/2014

128.

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 ban hành quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

30/7/2017

129.

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 88/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

130.

Quyết định

75/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

Ban hành quy định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 thay thế

16/12/2016

131.

Quyết định

82/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

Về việc quy định khoảng cách và địa bàn học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 thay thế

25/8/2017

132.

Quyết định

85/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Được thay thế bởi Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

24/9/2017

133.

Quyết định

86/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 bãi bỏ

23/5/2016

134.

Quyết định

88/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

22/3/2015

135.

Quyết định

90/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Về việc điều chỉnh một số định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011-2015 của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

 

136.

Quyết định

98/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 thay thế

25/01/2015

137.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung) tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 86/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

138.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi, bổ sung) tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 88/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

139.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014

Về quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 ban hành quy định quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh thuận thay thế

20/6/2017

140.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 Quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 thay thế

12/8/2016

141.

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 bãi bỏ

14/4/2017

142.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 bãi bỏ

07/9/2015

143.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/9/2017

144.

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014

Quy định giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế tại UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

08/10/2016

145.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lắp rác thi đô thị tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 thay thế

02/6/2015

146.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Sửa đổi, bổ sung bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lắp rác thi đô thị tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 thay thế

02/6/2015

147.

Quyết định

45/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 thay thế

17/8/2017

148.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014

Sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 1 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 bãi bỏ

23/5/2016

149.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014

Phân công, phân cấp quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 thay thế

25/10/2015

150.

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

03/7/2015

151.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Ban hành quy định về hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 91/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 ban hành quy định về hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh thay thế

26/12/2015

152.

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Quy định đối tượng, phạm vi, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Ninh thuận

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ

25/9/2016

153.

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Về việc ban hành Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/9/2017

154.

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các thôn đủ điều kiện để xét duyệt học sinh bán trú ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 thay thế

25/8/2017

155.

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh thay thế

05/9/2017

156.

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ờ xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 Ban hành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 thay thế

08/10/2017

157.

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 thay thế

20/01/2017

158.

Quyết định

86/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành quy định giải thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng Ninh Thuận

Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 thay thế

13/11/2016

159.

Quyết định

87/2014/QĐUBND ngày 21/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐUBND ngày 26/6/2012

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh thay thế

13/8/2016

160.

Quyết định

92/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

Về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thay thế

04/5/2018

161.

Quyết định

96/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

Ban hành quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên lĩnh vực Tôn giáo tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016.

31/12/2017

162.

Quyết định

108/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 93/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

11/11/2018

163.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

164

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

17/8/2017

165.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

Ban hành bảng giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 137/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

25/12/2017

166.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

22/4/2017

167.

Chỉ thị

12/2015/CT-UBND ngày 10/4/2015

Về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ

05/7/2018

168.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

Ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 thay thế

01/7/2017

169.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016về việc ban hành Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/10/2016

170.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015

Quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND 06/12/2016 thay thế

16/12/2016

171.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 75/2012/QĐ- UBND ngày 13/4/2012 của UBND tỉnh về ban hành chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

172.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/8/2018

173.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015

Về việc điều chỉnh Phụ lục 2 và Phụ lục 4 của Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Quyết định số 84/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án về chính sách hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 thay thế

07/10/2018

174.

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/9/2018

175.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyền tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

19/3/2017

176.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

21/7/2018

177.

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015

Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý, chôn lắp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 thay thế

26/12/2015

178.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Về việc bổ sung Điều 6 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bổ sung

19/3/2017

179.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/8/2018

180.

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

Ban hành quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 128/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 thay thế

11/12/2017

181.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/3026 thay thế

19/6/2016

182.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

10/9/2017

183.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

Về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh

Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh giá 156 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 270/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

184.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 08/7/2015

Về việc quy định thôn, xã đặc biệt khó khăn

Quyết định số 86/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 bãi bỏ

08/10/2018

185.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/8/2018

186.

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định số 228/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 bãi bỏ

30/6/2016

187.

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015

Về việc Bổ sung giá cây cao su tại bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo QĐ 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 thay thế (do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu)

14/4/2016

188.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 104/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

01/01/2017

189.

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015

Quyết định quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 142/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh ninh thuận thay thế

06/01/2018

190.

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục bành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 bãi bỏ

01/12/2016

191.

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 thay thế

20/8/2017

192.

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 98/20Ị6/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 thay thế

03/01/2017

193.

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

18/8/2017

194.

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh thay thế

05/9/2017

195.

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 bãi bỏ

03/9/2016

196.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bãi bỏ do chuyển từ phí sang giá dịch vụ

01/7/2017

197.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 thay thế

16/12/2016

198.

Quyết định

69/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận (ngưng áp dụng từ 01/01/2017)

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ Quyết định này

13/4/2017

199.

Quyết định

74/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 thay thế (do Cục thuế tỉnh tham mưu ban hành)

06/10/2017

200.

Quyết định

78/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 thay thế

31/8/2017

201.

Quyết định

80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

17/11/2017

202.

Quyết định

81/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

Ban hành Quy định tiêu chí xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Quyết định số 89/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh chính quyền cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

20/10/2018

203.

Quyết định

82/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 bãi bỏ Quyết định này.

21/4/2017

204.

Quyết định

86/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

03/02/2018

205.

Quyết định

87/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

06/02/2018

206.

Quyết định

88/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03/02/2018

207.

Quyết định

89/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

06/02/2018

208.

Quyết định

90/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Mục 43 Phụ lục C. Bảng giá vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 thay thế

16/12/2016

209.

Quyết định

91/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

Ban hành quy định về hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 bãi bỏ

05/02/2017

210.

Quyết định

94/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 16, Điều 35 của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

211.

Quyết định

01/2016/QĐ UBND ngày 02/02/2016

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016. Về việc ban hành Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

09/10/2016

212.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận thay thế

15/8/2018

213.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/9/2018

214.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016

Ban hành quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 99/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

07/01/2019

215.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND 18/12/2017 Quy định, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

28/12/2017

216.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 77/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/10/2018

217.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ngưng áp dụng từ 01/01/2017)

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 thay thế, áp dụng từ 01/01/2017 (ban hành hàng năm)

31/3/2017

218.

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/9/2018

219.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh thay thế

01/9/2018

220.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngây 10/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

221.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe gắn máy và xe máy điện các loại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận (ngưng áp dụng từ 01/01/2017).

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 bãi bỏ Quyết định này

13/4/2017

222.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

Về việc bổ sung khoản 35 vào Điều 2 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/9/2018

223.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Ban hành Bảng điểm các khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 114/2017/QĐ-UBND ngay 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

224.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBDN tỉnh quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

31/8/2017

225.

Quyết định

31/2016//QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

226.

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/02/2018

227.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

228.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

01/9/2018

229.

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 Ban hành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 thay thế

08/10/2017

230.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bãi bỏ

04/02/2018

231.

Quyết định

2285/QĐ-UBND ngày 29/9/3026

Về việc phê duyệt đơn giá tổng hợp công tác thu gom, vận chuyển rác thải đô thị của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành - Ninh Thuận

Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thay thế

08/10/2017

232.

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế

05/6/2017

233.

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

Ban hành mức thu phí, quản lý, sử dụng nguồn thu phỉ bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 thay thế

03/9/2017

234.

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 thay thế

20/7/2017

235.

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (ngưng áp dụng từ ngày 01/01/2017)

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 thay thế, áp dụng từ 01/01/2017.

15/5/2017

236.

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bảng giá tối thiểu tính thuê tài nguyên của một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 67/2012/QĐ-UBND

Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 thay thế (do Cục thuế tỉnh tham mưu ban hành)

06/10/2017

237.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Về việc quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

17/6/2018

238.

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017

Ban hành quy định phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận

17/8/2018

239.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình Phần lắp đặt, Phần sửa chữa, Phần xây dựng, Phần khảo sát ban hành kèm theo Quyết định số 86/2015/QĐ-UBND , Quyết định số 87/2015/QĐ-UBND , Quyết định số 88/2015/QĐ-UBND , Quyết định số 89/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03/02/2018

240.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

01/9/2018

241.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo Thông tư số 49/2016/TT- BTNMT ngày 28/12/2016 về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

 

242.

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (ngưng áp dụng từ 01/01/2018)

Quyết định số 147/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 thay thế, áp dụng từ 01/01/2018 (ban hành hàng năm)

01/01/2018

243.

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

01/8/2018

244.

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định 131/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 thay thế (ban hành hàng năm)

 

245.

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá hoa màu, mật độ cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 và Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc ban hành kèm theo Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/02/2019

246.

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 80/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/9/2018

247.

Quyết định

95/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh thay thế

01/9/2018

248.

Quyết định

111/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thay thế

01/9/2018

249.

Quyết định

115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

01/12/2018

250.

Quyết định

131/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 96/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 thay thế (ban hành hàng năm)

 

251.

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 14 thang 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

01/9/2018

252.

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

Bãi bỏ Khoản 9, 10 Điều 4 Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

01/12/2018

Tổng số: 252 văn bản (gồm 34 Nghị quyết, 214 Quyết định, 04 Chỉ thị)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú3

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1.

Quyết định

77/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/11/2016

Hết hiệu lực một phần

2.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

V/v quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương và chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương là Trưởng, Phó Phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh

12/02/2018

 

3.

Quyết định

40/2018/QĐ- UBND ngày 25/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bận tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

05/7/2018

 

4.

Quyết định

51/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

 

5.

Quyết định

62/2018/QĐ- UBND ngày 01/8/2018

Ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

11/8/2018

 

6.

Quyết định

99/2018/QĐ- UBND ngày 27/12/2018

Ban hành quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận

07/01/2019

 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

7.

Nghị quyết

33/2014/NQ- HĐND ngày 25/12/2014

Về Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

04/01/2015

 

8.

Nghị quyết

10/2015/NQ- HĐND ngày 20/7/2015

Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

29/7/2015

 

9.

Nghị quyết

74/2016/NQ- HĐND ngày 19/12/2016

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

29/12/2016

 

10.

Nghị quyết

75/2016/NQ- HĐND ngày 19/12/2016

Phê duyệt điều chỉnh Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

30/12/2016

 

11.

Nghị quyết

17/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

28/7/2017

 

12.

Nghị quyết

18/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/7/2017

 

13.

Nghị quyết

19/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/7/2017

 

14.

Nghị quyết

23/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/7/2017

 

15.

Nghị quyết

24/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

28/7/2017

 

16.

Nghị quyết

53/2017/NQ- HĐND ngày 11/12/2017

Về bổ sung bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

22/12/2017

 

17.

Nghị quyết

60/2017/NQ- HĐND ngày 11/12/2017

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

01/01/2018

 

18.

Nghị quyết

61/2017/NQ- HĐND ngày 11/12/2017

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

01/01/2018

 

19.

Nghị quyết

19/2018/NQ- HĐND ngày 14/12/2018

Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

14/12/2018

 

20.

Nghị quyết

20/2018/NQ- HĐND ngày 14/12/2018

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

14/12/2018

 

21.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014

Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

17/01/2014

 

22.

Quyết định

85/2014/QĐ- UBND ngày 18/11/2014

Ban hành Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/11/2014

 

23.

Quyết định

93/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

Về việc quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

08/12/2014

 

24.

Quyết định

95/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

11/12/2014

Hết hiệu lực một phần

25.

Quyết định

97/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014

Quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

19/12/2014

 

26.

Quyết định

106/2014/QĐ -UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/01/2015

 

27.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015

Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03/7/2015

 

28.

Quyết định

75/2015/QĐ-UBND 26/10/2015

Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/11/2015

 

29.

Quyết định

76/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015

Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/11/2015

 

30.

Quyết định

11/2016/QĐ- UBND ngày 25/3/2016

Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

04/4/2016

 

31.

Quyết định

13/2016/QĐ- UBND ngày 04/4/2016

Ban hành bảng giá hoa màu, mật độ cây trồng

14/4/2016

Hết hiệu lực một phần

32.

Quyết định

47/2016/QĐ- UBND ngày 12/8/2016

Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

22/8/2016

 

33.

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/10/2016

Hết hiệu lực một phần

34.

Quyết định

83/2016/QĐ- UBND ngày 17/11/2016

Quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

27/11/2016

 

35.

Quyết định

89/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016

Ban hành bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc

16/12/2016

Hết hiệu lực một phần

36.

Quyết định

101/2016/QĐ -UBND ngày 29/12/2016

Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

08/01/2017

 

37.

Quyết định

10/2017/QĐ- UBND ngày 06/02/2017

Về ban hành bảng điều chỉnh giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/02/2017

 

38.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

Về việc bãi bỏ Chương III của Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

06/4/2017

 

39.

Quyết định

142/2017/QĐ -UBND ngày 26/12/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh ninh thuận

06/01/2018

 

40.

Quyết định

51/2017/QĐ- UBND ngày 03/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

13/7/2017

 

41.

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

18/8/2017

 

42.

Quyết định

74/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

31/8/2017

 

43.

Quyết định

75/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

31/8/2017

 

44.

Quyết định

76/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

31/8/2017

 

45.

Quyết định

77/2017/QĐ- UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

31/8/2017

 

46.

Quyết định

92/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07/10/2017

 

47.

Quyết định

108/2017/QĐ -UBND ngày 31/10/2017

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/11/2017

 

48.

Quyết định

138/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Quy định, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/12/2017

 

49.

Quyết định

141/2017/QĐ -UBND ngày 26/12/2017

Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/01/2018

 

50.

Quyết định

142/2017/QĐ -UBND ngày 26/12/2017

Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

06/01/2018

 

51.

Quyết định

146/2017/QĐ -UBND ngày 28/12/2017

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

07/01/2018

 

52.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Về việc bổ sung bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/01/2018

 

53.

Quyết định

15/2018/QĐ- UBND ngày 26/01/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

06/02/2018

 

54.

Quyết định

16/2018/QĐ- UBND ngày 31/01/2018

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/02/2018

 

55.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

Về việc quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

17/6/2018

 

56.

Quyết định

61/2018/QĐ- UBND ngày 01/8/2018

Ban hành quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

11/8/2018

 

57.

Quyết định

07/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019

Ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/02/2019

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

58.

Nghị quyết

02/2012/NQ- HĐND ngày 19/7/2012

Về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

29/7/2012

 

59.

Nghị quyết

19/2015/NQ- HĐND ngày 20/7/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

29/7/2015

 

60.

Nghị quyết

63/2016/NQ- HĐND ngày 19/12/2016

Về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

30/12/2016

 

61.

Nghị quyết

64/2016/NQ- HĐND ngày 19/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

01/01/2017

 

62.

Nghị quyết

25/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28/7/2017

 

63.

Nghị quyết

09/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018

Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

23/7/2018

 

64.

Quyết định

71/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

Về việc ban hành quy định trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

07/11/2013

 

65

Quyết định

41/2014/QĐ- UBND ngày 28/5/2014

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07/6/2014

 

66.

Quyết định

77/2014/QĐ- UBND ngày 10/10/2014

Quy định giá thuê mua căn hộ chung cư C2 (đơn nguyên 2) đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn

19/10/2014

 

67.

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND

Quy định giá thuê mua căn hộ chung cư C5 đường Tôn Đản, phường Thanh Sơn

19/10/2014

 

68.

Quyết định

80/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

Ban hành Quy định cụ thể về quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

31/10/2014

 

69.

Quyết định

81/2014/QĐ- UBND ngày 27/10/2014

Ban hành một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

06/11/2014

 

70.

Quyết định

94/2014/QĐ- UBND ngày 01/12/2014

Quy định phân công, phân cấp quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

11/12/2014

 

71.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/2/2015

 

72.

Quyết định

44/2015/QĐ- UBND ngày 21/7/2015

Về việc chuyển giao các nhiệm vụ quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết quả hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ Sở Xây dựng sang Sở Giao thông vận tải

31/7/2015

 

73.

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

29/08/2015

 

74.

Quyết định

72/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

Ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/10/2015

Hết hiệu lực một phần

75.

Quyết định

85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/12/20'5

Hết hiệu lực một phần

76.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

19/6/2016

 

77.

Quyết định

44/2016/QĐ- UBND ngày 02/08/2016

Ban hành quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

12/8/2016

 

78.

Quyết định

90/2016/QĐ- UBND ngày 06/12/2016

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/12/2016

 

79.

Quyết định

97/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Công bố định mức dự toán công tác xây trát gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03/01/2017

 

80.

Quyết định

98/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03/01/2017

 

81.

Quyết định

103/2016/QĐ -UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/01/2017

 

82.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017

Về việc phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước.

19/3/2017

 

83.

Quyết định

40/2017/QĐ- UBND ngày 30/5/2017

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

09/6/2017

 

84.

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh Trưởng, Phó các phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, phó phòng Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/7/2017

 

85.

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

22/7/2017

 

86.

Quyết định

56/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

Ban hành Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

30/7/2017

 

87.

Quyết định

59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

17/8/2017

Hết hiệu lực một phần

88.

Quyết định

79/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

31/8/2017

 

89.

Quyết định

94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

08/10/2017

Hết hiệu một phần

90.

Quyết định

104/2017/QĐ -UBND ngày 23/10/2017

Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03/11/2017

 

91.

Quyết định

129/2017/QĐ -UBND ngày 01/12/2017

Ban hành quy định quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

22/12/2017

 

92.

Quyết định

135/2017/QĐ -UBND ngày 11/12/2017

Quy định về quy trình lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở XH bằng nguồn vốn ngoài NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

21/12/2017

 

93.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 03/01/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

13/01/2018

 

94.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03/02/2018

 

95.

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03/02/2018

 

96.

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần công tác xây trát gạch bê Block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/02/2018

 

97.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

04/02/2018

 

98.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/02/2018

 

99.

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06/02/2018

 

100.

Quyết định

33/2018/QĐ- UBND ngày 31/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/6/2018

 

101.

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

17/6/2018

 

102.

Quyết định

50/2018/QĐ- UBND ngày 10/7/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

 

103.

Quyết định

67/2018/QĐ- UBND ngày 03/8/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

15/8/2018

 

104.

Quyết định

76/2018/QĐ- UBND ngày 4/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

14/9/2018

 

105.

Quyết định

80/2018/QĐ-UBND ngày 01/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 85/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/9/2018

 

106.

Quyết định

88/2018/QĐ- UBND ngày 09/10/2018

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

19/10/2018

 

107.

Quyết định

91/2018/QĐ- UBND ngày 23/10/2018

Ban hành Quy định đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02/11/2018

 

108.

Quyết định

92/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

02/11/2018

 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

109.

Nghị quyết

08/2014/NQ- HĐND ngày 22/7/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

02/8/2014

 

110.

Nghị quyết

45/2017/NQ- HĐND ngày 11/12/2017

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

01/01/2018

 

111.

Nghị quyết

08/2018/NQ- HĐND ngày 12/7/2018

Quy định tặng thưởng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận"

23/7/2018

 

112.

Chỉ thị

09/2014/CT- UBND ngày 29/4/2014

Về việc đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

27/5/2014

 

113.

Chỉ thị

15/2014/CT- UBND ngày 18/8/2014

Về việc nâng cao hiệu quả và thực hành tiết kiệm trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

28/8/2014

 

114.

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

06/11/2014

 

115.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015

Ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

26/01/2015

 

116.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

15/02/2015

 

117.

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

03/8/2015

 

118.

Quyết định

84/2015/QĐ- UBND ngày 11/12/2015

Ban hành quy định, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận.

21/12/2015

 

119.

Quyết định

23/2016/QĐ- UBND ngày 09/5/2016

Ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

19/5/2016

 

120.

Quyết định

33/2016/QĐ- UBND ngày 28/6/2016

Sửa đổi, bổ sung tiết 2, tiết 6, điểm a, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Quy định thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Bác Ái, ban hành kèm theo Quyết định số 147/2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

09/7/2016

 

121.

Quyết định

39/2017/QĐ- UBND ngày 26/5/2017

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

05/6/2017

 

122.

Quyết định

83/2017/QĐ- UBND ngày 31/8/2017

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

10/9/2017

Hết hiệu lực một phần

123.

Quyết định

89/2017/QĐ- UBND ngày 14/9/2017

Ban hành Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận

24/9/2017

 

124.

Quyết định

97/2017/QĐ- UBND ngày 06/10/2017

Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Tân Tiến.

16/10/2017

 

125.

Quyết định

98/2017/QĐ- UBND ngày 11/10/2017

Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn.

21/10/2017

 

126.

Quyết định

113/2017/QĐ -UBND ngày 01/11/2017

Quy định chế độ tiền thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

 

127.

Quyết định

114/2017/QĐ -UBND ngày 01/11/2017

Quy định ban hành bảng điểm các Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận.

11/11/2017

 

128.

Quyết định

122/2017/QĐ -UBND ngay 07/11/2017

Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

17/11/2017

 

129.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018

Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

21/01/2018

Mật

130.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

08/4/2018

 

131.

Quyết định

29/2018/QĐ- UBND ngày 26/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo

06/5/2018

 

132.

Quyết định

30/2018/QĐ- UBND ngày 08/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức lễ tang cho người từ trần là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

18/5/2018

 

133.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

19/5/2018

 

134.

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tinh Ninh Thuận

01/8/2018

 

135.

Quyết định

46/2018/QĐ- UBND ngày 29/6/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận

09/7/2018

 

136.

Quyết định

89/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Ban hành Quy định Tiêu chí xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/10/2018

 

137.

Quyết định

94/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận"

15/11/2018

 

138.

Quyết định

95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

01/12/2018

 

V. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

139.

Quyết định

22/2013/QĐ- UBND ngày 02/5/2013

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Sau mười ngày kể từ ngày ký

Hết hiệu lực một phần

140.

Quyết định

20/2018/QĐ- UBND ngày 12/02/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

22/02/2018

 

141.

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018

Sửa