Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2010/CT-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Nghị định này thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ và có nhiều quy định mới, hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu của hoạt động bán đấu giá tài sản, đặc biệt Nghị định quy định những nội dung về xã hội hoá hoạt động bán đấu giá tài sản, theo đó mọi tài sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất) do cơ quan Nhà nước xử lý bán, phải do các tổ chức chuyên nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện.

Để thực hiện thống nhất và tổ chức thi hành có hiệu quả các quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; đồng thời bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động bán đấu giá tài sản; thống nhất trình tự, thủ tục bán đấu giá đối với các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá theo quy định của pháp luật (bao gồm tài sản Nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất), bảo đảm việc bán đấu giá tài sản thực sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với tài sản công, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo các nội dung của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được thực hiện theo đúng quy định.

Các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân biết thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

2. Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi xử lý bán tài sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá tài sản để tổ chức bán, cụ thể:

a) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, căn cứ quyết định tịch thu của người có thẩm quyền quản lý, cơ quan tạm giữ phương tiện, tang vật chuyển giao tài sản cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện để tổ chức bán đấu giá mà không phải ký hợp đồng bán đấu giá tài sản;

b) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất (được thành lập theo quy định của pháp luật về đất đai) quản lý, khi thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản về nguyên tắc; tài sản bán đấu giá và áp dụng trình tự, thủ tục bán đấu giá; thẩm quyền bán đấu giá tài sản cũng như quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đến các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng bộ trong tổ chức thực hiện;

b) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền;

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương và văn bản pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản còn hiệu lực để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ;

d) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, bố trí đủ cán bộ phù hợp về số lượng, chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, hướng dẫn các cấp, các ngành về các loại tài sản phải xử lý bán đấu giá, ...;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ để thay thế Quyết định số 263/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

c) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước với thành phần đúng với quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ;

b) Chỉ đạo việc bán đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Khi thực hiện bán đấu giá tài sản phải thực hiện ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá;

c) Định kỳ 06 tháng và hằng năm thực hiện báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản do mình thành lập.

6. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai Chỉ thị.

Quá trình thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 30/2010/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do tỉnh Ninh Thuận ban hành

  • Số hiệu: 30/2010/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 02/12/2010
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Nguyễn Chí Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 18/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản