Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2730/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 4804/TTr-STP-TC ngày 28 tháng 5 năm 2018 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2228/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tư pháp.

Điều 2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ,

Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong