Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2003/QĐ-UB

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư páp tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 354/TTr-STP ngày 07/10/2003 và ý kiến trình của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận (gồm 05 chương trình và 12 điều).

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Chương I

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng:

1.- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Tư pháp; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch, phục vụ công tác.

2.- Trung tâm tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản theo sự ủy quyền của người bán tài sản (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) theo phương thức trực tiếp, công khai, trung thực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia và theo quy định của pháp luật.

3.- trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thị xã Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ:

1.- Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo sự ủy quyền của người bán tài sản, bao gồm các loại tài sản:

a.- Tài sản để thi hành các bản án của Phòng Thi hành án tỉnh và của các Đội Thi hành án huyện, thị xã;

b.- Tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;

c.- Tài sản cầm cố, thế chấp tại ngân hàng của các tổ chức ngân hàng, tín dụng, công ty tài chính;

d.- Tài sản của các doanh nghiệp bị phá sản;

đ.- Tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế- xã hội (nếu có nhu cầu).

2.- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo với cấp trên về tổ chức và hoạt động của Trung tâm;

3.- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương II

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Quyền hạn của Trung tâm:

1.- Yêu cầu người bán tài sản cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến tài sản bán đấu giá và phải chịu trách nhiệm về thông tin đó.

2.- Tham gia cùng người bán tài sản định giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá hoặc định giá khởi điểm trong trường hợp được người bán tài sản ủy quyền.

3.- Nhân danh người bán tài sản thực hiện việc bán đấu giá.

4.- Yêu cầu người mua tài sản thực hiện việc thanh toán theo quy định của pháp luật.

5.- Thu lệ phí do người bán tài sản trả theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của trung tâm:

1.- Tổ chức thực hiện dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật,

2.- Thường xuyên áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Trung tâm, nâng cao hiệu quả công tác của từng viên chức trong đơn vị.

3.- Đền bù vật chất nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng mà không xác định được lý do khách quan đối với các tài sản và trang thiết bị do Trung tâm quản lý.

4.- Hàng tháng, quý, năm Trung tâm tổ chức họp toàn thể viên chức để đánh giá việc thực hiện công tác và phổ biến các kinh nghiệm trong việc bán đấu giá; triển khai công tác cho thời gian tiếp theo; thông tin các vấn đề cần thiết liên quan đến bán đấu giá tài sản. Trường hợp cần thiết, Giám đốc trung tâm triệu tập họp đột xuất.

5. Bảo quản tốt tài sản bán đấu giá (nếu bên bán giao cho Trung tâm giữ); lưu giữ chu đáo và bảo mật tuyệt đối các hồ sơ, tài liệu của Trung tâm và hồ sơ liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có:

1. - Lãnh đạo Trung tâm: gồm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

2. - Các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: gồm có các viên chức làm nhiệm vụ bán đấu giá, kế toán, văn thư, thủ kho, thủ quỹ.

Điều 6. - Nhiệm vụ, quyền hạn của các viên chức:

1. - Giám đốc Trung tâm:

a. Quản lý điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quản hoạt động của Trung tâm;

b. - Đại diện cho Trung tâm thực hiện các giao dịch liên quan đến bán đấu giá tài sản;

c.- Quản lý viên chức và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

d.- Định kỳ báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Tư pháp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

đ.- Quản lý tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

e.- Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

2. - Phó giám đốc Trung tâm:

a. - Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện một số mặt công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả thực hiện các mặt công tác đó;

b.- Khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền giải quyết công việc của Trung tâm thì phải chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện công việc được ủy quyền;

c. - Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền theo quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

3. - Viên chức làm nhiệm vụ bán đấu giá:

a. - Thực hiện các nhiệm vụ công tác do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm phân công;

b. - Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo với lãnh đạo Trung tâm về những vấn đề liên quan đến công việc của Trung tâm;

c. - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá;

d. - Giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các thủ tục, giấy tờ trong việc bán đấu giá tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua.

4. - Các viên chức khác:

a. - Kế toán Trung tâm có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện các hoạt động về kế toán - tài chính theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các hoạt động tài chính của Trung tâm.

b. - Các nhân viên: Thủ quỹ, Thủ kho, Văn thư lưu trữ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.

Điều 7. - Biên chế và việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 8. - kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1. - Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

2. - Để bảo đảm Trung tâm hoạt động trong thời gian đầu mới thành lập, Sở Tư pháp và Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu của Trung tâm.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. - quan hệ làm việc với Sở Tư pháp.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo với Giám đốc Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 10. - Quan hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

1. - Trung tâm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện việc đấu giá tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua theo quy định của pháp luật.

2- Các cơ quan, tổ chức có liên quan khi nhận được yêu cầu của Trung tâm cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm thuận tiện cho hoạt động của Trung tâm.

Điều 11: Quan hệ làm việc với người tham gia bán đấu giá tài sản

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản đối với người tham gia đấu giá.

2. Hướng dẫn người tham gia đấu giá thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ khi đăng ký tham gia đấu giá.

3. Từ chối việc tham gia đấu giá của những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm triển khai nội dung Quy định này để các viên chức thuộc Trung tâm thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc mới phát sinh thì báo cáo với Giám đốc Sở Tư pháp để phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 122/2003/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Ninh Thuận

  • Số hiệu: 122/2003/QĐ-UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/10/2003
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Hoàng Thị Út Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/10/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 14/08/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản