Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B MT S VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật đu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị đnh s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 297/TTr-STP ngày 07/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong nh vực tư pháp, cụ thể như sau:

1. Chthị số 30/2010/CT-UBND ngày 02/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

2. Quyết định số 1319/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh:
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Cng Thông tin điện tử tnh;
- VPUB: LĐ, TTTH-CB;
- Lưu: VT, NC, ĐDM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trong lĩnh vực tư pháp

  • Số hiệu: 22/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/03/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản