Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 Quyết định do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp, cụ thể:

1. Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên vviệc ban hành Quy chế rà soát, kim tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền.

2. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đính chính văn bn quy phạm pháp luật.

3. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Sơn.

Sonnh\QD68.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc