Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 355/TTr-STP ngày 01 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị (có Phụ lục I kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018: 496 văn bản, gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị (có Phụ lục II kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 34 văn bản, gồm: 05 Nghị quyết, 29 Quyết định (có Phụ lục III kèm theo);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 90 văn bản, gồm: 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị (có Phụ lục IV kèm theo).

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện:

- Đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đăng công báo của tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham mưu, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Cục công tác phía nam - BTP;
- TT.HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Dương;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- LĐVP
(Lg,V), Th;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH, CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương)

STT

Hình thức; số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan ban hành

Ghi chú

I. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH)

1.

Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND7

10/12/2010

Quy định số lượng Phó Trưởng công an xã, công an viên; chế độ hỗ trợ lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND8

11/12/2015

Về việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

 

6.

Quyết định số 142/2004/QĐ-UB

25/10/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND

24/3/2006

Về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008

8.

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

01/10/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND

12/6/2009

Ban hành Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ, trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND, ngày 23/9/2009

10.

Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND

23/9/2009

Về việc sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Về việc Quy định số lượng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND

04/11/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Về việc Quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND

02/6/2016

Quy định khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND

16/9/2016

Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

03/10/2018

Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

II. LĨNH VỰC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH)

1.

Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND7

10/12/2010

Mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ chỉ huy phó cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp, đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

40/2011/NQ-HĐND8

08/8/2011

Phê chuẩn Đề án tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

63/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Quyết định số 03/1998/QĐ-UB

17/01/1998

Về việc sử dụng quân trang dã chiến.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Về việc ban hành Quy chế Giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND

29/8/2011

Về việc Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND

01/8/2012

Về việc bố trí 02 chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã và chế độ hỗ trợ, phụ cấp đặc thù đối với Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

1.

Nghị quyết số 61/2011/NQ-HĐND8

09/12/2011

Về việc quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND8

24/7/2014

Về việc bổ sung Nghị quyết số 61/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của HĐND khóa VIII quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND8

24/7/2014

Về một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014

4.

Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND8

10/12/2014

Về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND8

20/4/2015

Về việc Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở và mức chi hỗ trợ cho Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND

20/7/2017

Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

9.

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND

20/7/2017

Về việc chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

10.

Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Về việc quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

20/6/2013

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015

12.

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND

11/11/2013

Về việc bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND

25/7/2014

Về việc bổ sung Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND

25/7/2014

Quy định mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

15.

Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND

22/12/2014

Về việc quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần và kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND

23/3/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND

26/02/2015

Về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND

27/4/2015

Về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

30/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND

21/6/2016

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND

05/5/2017

Về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND

21/8/2017

Về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

06/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND

21/9/2018

Về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND

11/10/2018

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND

21/12/2018

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

29.

Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND

22/12/2010

Về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

30.

Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND

03/10/2014

Về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

IV. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH)

1.

Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7

07/4/2009

Về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND

13/6/2018

Quy định về mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND

30/11/2018

Quy định kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

16/02/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND

24/4/2009

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

03/4/2015

Ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND

06/4/2015

Ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND

27/01/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

02/5/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

V. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

1.

Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND7

16/12/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND7

16/12/2009

Về việc hỗ trợ đối với viên chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố; quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 58/2011/NQ-HĐND8

09/12/2011

Về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 59/2011/NQ-HĐND8

09/12/2011

Về việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố; bổ sung chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và sửa đổi kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8

31/7/2013

Về việc thông báo số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND8

24/7/2014

Về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND8

24/7/2014

Về mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND8

10/12/2014

Về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

9.

Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND

16/12/2016

Về việc quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.

HĐND tỉnh

 

10.

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND

30/11/2018

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

11.

Quyết định số 06/2004/QĐ-UB

15/01/2004

Về việc ủy quyền cho phép thành lập Hội khuyến học cơ sở.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 66/2004/QĐ-UB

21/6/2004

Về việc thành lập Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 29/2005/QĐ-UB

23/02/2005

Về việc thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND

16/02/2006

Về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND

27/3/2007

Về việc quy định mức phụ cấp cán bộ Cụm văn hóa thể thao liên xã.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND

31/5/2007

Về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

17.

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

14/3/2008

Quy định tổ chức và chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

72/2009/QĐ-UBND

23/10/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND

29/3/2011

Ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND

30/8/2011

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND

17/10/2011

Ban hành quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành Quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

24.

Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

16/01/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND

11/9/2012

Ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND

12/12/2012

Ban hành Quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

17/6/2013

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND . ngày 21/12/2018

29.

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND

21/8/2013

Về việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

30.

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

25/9/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

31.

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND

25/10/2013

Ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

32.

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND

11/3/2014

Ban hành Quy định công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

33.

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND

11/3/2014

Về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

34.

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND

31/3/2014

Về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

35.

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND

25/6/2014

Quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

36.

Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND

25/7/2014

Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả do tỉnh Bình Dương ban hành.

UBND tỉnh

 

37.

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND

10/9/2014

Về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

38.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND

20/11/2014

Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

39.

Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND

18/12/2014

Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

40.

Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND

18/12/2014

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

41.

Quyết 53/2014/QĐ-UBND

22/12/2014

Về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

42.

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND

23/3/2015

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

43.

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND

01/6/2015

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

44.

Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND

21/12/2015

Về việc Quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

45.

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

20/3/2017

Về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.

UBND tỉnh

 

46.

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND

13/11/2017

Sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

47.

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND

27/9/2018

Về việc Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

48.

Chỉ thị số 13/1998/CT-UB

18/6/1998

Về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở xã.

UBND tỉnh

 

49.

Chỉ thị số 30/1999/CT-CT

30/9/1999

Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

50.

Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND

02/8/2007

Về triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

UBND tỉnh

 

51.

Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND

18/12/2007

Về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh

 

52.

Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND

05/3/2015

Về triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

VI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ)

1.

Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

31/10/2008

Ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

2.

Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND

17/12/2009

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào đang học tại tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

3.

Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

4.

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND

16/9/2016

Về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND

16/11/2017

Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND

19/6/2017

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

VII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG)

1.

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND8

21/7/2015

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Quyết định số 47/2005/QĐ-UB

25/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

3.

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

4.

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND

25/7/2014

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND

13/5/2015

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND

07/9/2015

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND

07/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND

15/10/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND

18/6/2018

Về việc bãi bỏ quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

VIII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

1.

Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND8

11/12/2015

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND9

12/8/2016

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND7

7/20/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

HĐND tỉnh

 

5.

Quyết định số 29/1998/QĐ-UB

06/3/1998

Về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 12/1999/QĐ-CT

06/02/1999

Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 29/1998/QĐ-UB ngày 06/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

Về việc Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND

22/12/2015

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND

05/10/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND

19/12/2017

Quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

27/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND

14/11/2018

Ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

14/11/2018

Ban hành Quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH)

1.

Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7

16/7/2010

Về việc Quy định chế độ chtiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Dương, chtiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Dương và chtiêu tiếp khách nước ngoài.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

Được đính chính bởi văn bản số 255/HĐND-VP ngày 02/10/2018

6.

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND

30/11/2018

Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

HĐND tỉnh

 

8.

Quyết định số 162/2001/QĐ-UB

16/10/2001

Về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 106/2003/QĐ-UB

19/3/2003

Ban hành quy chế tạm thời về cơ chế tài chính đối với quản lý kinh doanh các loại tài sản nhà nước dôi dư và quỹ đất công chưa sử dụng do giải thể, sáp nhập, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương quản lý cho Công ty Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 173/2003/QĐ-UB

04/7/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (ban hành kèm theo Quyết định 162/2001/QĐ-CT ngày 16/10/2001 của UBND tỉnh Bình Dương).

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 262/2003/QĐ-UB

06/11/2003

Về việc đổi tên Sở Tài chính vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

21/7/2009

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND

28/9/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

14.

Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

08/12/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

15.

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND

06/9/2010

Về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND

17/11/2011

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND

30/3/2012

Về việc sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 69/2009/QĐ-UBND.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

22/7/2014

Về Quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND

22/7/2015

Về Quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

20.

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND

04/12/2015

Về Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2017 và giai đoạn năm 2017-2020.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

16/01/2017

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

17/02/2017

Về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

21/7/2017

Về việc Quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND

18/12/2017

Về việc Quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND

09/02/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

29.

Quyết định số 04/2018/1QĐ-UBND

22/02/2018

Về Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022.

UBND tỉnh

 

30.

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

06/3/2018

Về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

31.

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND

30/5/2018

Quy định về mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020.

UBND tỉnh

 

32.

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND

20/12/2018

Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

X. LĨNH VỰC THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC THUẾ TỈNH)

1.

Nghị quyết số 20/2002/NQ-HĐND

6/02/2002

Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 cho hộ nghèo.

HĐND tỉnh

 

2.

Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

3.

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND

23/3/2015

Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

4.

Chỉ thị số 34/2005/CT-UBND

15/7/2005

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu Ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh

 

XI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

1.

Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND7

15/12/2005

Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND7

22/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bình Dương ban hành.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND7

13/10/2008

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Quyết định số 122/1998/QĐ-CT

11/8/1998

Về việc điều chỉnh và quy định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Thuận An.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

6.

Quyết 135/1998/QĐ-UB

28/8/1998

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ-chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Tân Uyên.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết 136/1998/QĐ-UB

28/8/1998

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Bến Cát.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 142/2000/QĐ-UB

20/9/2000

Về việc Điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 172/2000/QĐ-UB

01/12/2000

Về việc điều chỉnh và quy định chỉ giới đường đỏ- chỉ giới xây dựng thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

12/01/2005

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Du Một với các sở, ngành thuộc tỉnh trong quản lý, xây dựng và phát triển thị xã.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

15/3/2006

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND

30/01/2007

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND

26/9/2007

Về việc Quy định quản lý chiều cao công trình xây dựng tại khu vực trung tâm thị xã Thủ Dầu Một.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND

11/10/2007

Về việc ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND

29/9/2009

Ban hành Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

16.

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND

13/5/2011

Sửa đổi “Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong xây dựng công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn của tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND

24/11/2011

Ban hành Quy định về trách nhiệm kiểm tra đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND

11/12/2013

Ban hành Quy định cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND

24/01/2014

Về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND

16/6/2014

Về Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

26/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND

16/9/2014

Về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND

08/6/2015

Về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND

07/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND

22/7/2016

Về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2016.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về việc Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND

18/5/2018

Về Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

29.

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

18/5/2018

Về Quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

30.

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND

19/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

31.

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

19/7/2018

Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

32.

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND

29/01/2019

Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XII. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

1.

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND7

16/4/2010

Về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND8

10/12/2014

Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND8

12/12/2015

Về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

9.

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND

20/7/2017

Ban hành quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

10.

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

20/7/2017

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

11.

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

12.

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

 

13.

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

12/02/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND

31/5/2010

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND

03/8/2011

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

11/5/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ để xem xét hỗ trợ di dời cho các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND

25/01/2014

Về việc ban hành đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

09/10/2014

Về việc Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

04/12/2014

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

04/12/2014

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

18/12/2014

Ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

11/3/2015

Ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND

27/4/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND

25/5/2015

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

05/11/2015

Về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND

31/12/2015

Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND

29/02/2016

Về việc ban hành đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

29.

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND

19/5/2016

Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

30.

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND

02/6/2016

Về việc Quy định đơn giá về tư liệu môi trường và lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

31.

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

16/6/2016

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

32.

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND

05/8/2016

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

33.

Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND

30/9/2016

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do nhà nước quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

34.

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND

01/11/2016

Ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

35.

Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

36.

Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

37.

Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

38.

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

39.

Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

40.

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

17/4/2017

Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

41.

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

21/8/2017

Về việc Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

42.

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

21/8/2017

Về việc Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

43.

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

30/8/2017

Ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

44.

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

25/9/2017

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được kèm theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND.

UBND tỉnh

 

45.

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND

25/9/2017

Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

46.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND

27/9/2017

Về Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

47.

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND

13/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh

 

48.

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

19/01/2018

Về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

49.

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

06/3/2018

Về việc Quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

50.

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND

20/6/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điều 5 của Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

51.

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

06/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

52.

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

20/8/2018

Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

53.

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

20/12/2018

Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

54.

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

20/12/2018

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

55.

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND

20/12/2018

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

1.

Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND8

21/7/2015

Về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND8

11/12/2015

Về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND

12/8/2016

Quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Quy định số lượng nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Quyết định số 11/2002/QĐ-UB

23/01/2002

Về việc ban hành Quy định hành lang bảo vệ công trình kênh tiêu nước Bình Hoà và kênh tiêu nước Sóng Thần-Đồng An -huyện Thuận An.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB

14/3/2003

Về việc ban hành bảng Quy định (tạm thời) hành lang bảo vệ các kênh, rạch thoát nước (không có lưu công thủy) và hành lang bảo vệ các công trình tưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 155/2005/QĐ-UBND

04/8/2005

Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND

19/10/2007

về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND

04/5/2010

Ban hành Quy định trình tự thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND

14/6/2012

Ban hành tiêu chí xác định hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

31/10/2012

Ban hành Quy định nội dung và mức chi phí hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND

04/10/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND

08/4/2014

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND

17/8/2015

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND

30/9/2015

Quy định Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

17/02/2016

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Ban hành Quy định bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ tại xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND

01/11/2011

Ban hành Quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

17/02/2017

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

20/02/2017

Về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

12/4/2018

Ban hành Quy định kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND

17/5/2018

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XIV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

1.

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND8

20/4/2015

Về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND8 ngày 19/9/2016

2.

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND8

19/9/2016

Về bãi bỏ quy định liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

 

3.

Quyết định số 137/2004/QĐ-UB

13/10/2004

Về việc ban hành quy định về hành lang bảo vệ đường bộ của các tuyến đường thuộc huyện Phú Giáo.

UBND tỉnh

 

4.

Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND

25/12/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND

02/10/2007

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND

19/11/2007

Về việc ban hành Quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND

12/11/2009

Ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND

19/8/2011

Ban hành Quy định khen thưởng phong trào Giao thông nông thôn - Chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND

05/9/2011

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong các đô thị của tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định 69/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

10.

Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

11/6/2012

Về việc Quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

12.

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND

17/4/2013

Sửa đổi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND

23/9/2014

Về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 

14.

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND

22/5/2015

Về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

15.

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND

29/02/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

16.

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Về bãi bỏ quy định có liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Ban hành quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

30/3/2018

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND

07/9/2018

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XV. LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP

Thuộc chức năng quản lý của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

1.

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

04/4/2012

Về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

UBND tỉnh

 

2.

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND

29/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

UBND tỉnh

 

3.

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND

08/12/2017

Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp.

UBND tỉnh

 

Thuộc chức năng quản lý của Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore

4.

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND

08/3/2010

Ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

5.

Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Về bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND

19/12/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam -Singapore.

UBND tỉnh

 

XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

1.

Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND

18/12/2006

Về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND7

20/7/2007

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND7

12/12/2007

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7

07/4/2009

Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND7

24/7/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND7

24/7/2009

Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND8

08/8/2011

Về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND8

09/12/2011

Về việc hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thi đấu thể dục, thể thao.

HĐND tỉnh

 

9.

Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND8

10/12/2012

Về việc hỗ trợ tiền công cho Vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho Vận động viên thể thao của tỉnh.

HĐND tỉnh

 

10.

Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8

10/12/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh

 

11.

Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về việc Quy định mức chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

12.

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

13.

Quyết định số 124/1999/QĐ-UB

31/7/1999

Về việc đặt tên đường trong thị xã Thủ Dầu Một và trong khu Công nghiệp Sóng Thần I và Sóng Thần II.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 78/2000/QĐ-UB

28/4/2000

Về việc đặt tên Quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 143/2002/QĐ-CT

09/12/2002

Về việc đặt tên đường thuộc thị xã Thủ Dầu Một.

Chủ tịch UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND

26/7/2007

Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

14/8/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

20.

Quyết định số  28/2010/QĐ-UBND

17/8/2010

Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành Quy định hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thi đấu thể dục thể thao.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND

18/12/2012

Về việc hỗ trợ tiền công cho Vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho Vận động viên thể thao của tỉnh

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

18/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

24.

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND

23/5/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

25.

Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND

09/10/2015

Ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

26.

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND

01/8/2016

Về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

27.

Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND

31/8/2016

Ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

28.

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND

07/10/2016

Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

29.

Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND

13/10/2016

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh

 

30.

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND

20/10/2016

Về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

31.

Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Về việc ban hành Quy định mức chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

32.

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND

12/12/2018

Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh

 

XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

1.

Nghị quyết số 33/2005/NQ-HĐND7

29/7/2005

Về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy trình độ Cao đẳng (ngoài Sư phạm).

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND7

24/7/2009

Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2020.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8

08/8/2011

Về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012

4.

Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8

08/8/2011

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8

18/7/2012

Về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016

6.

Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND8

18/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND8

10/12/2014

Về chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND

12/8/2016

Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

9.

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND

12/8/2016

Về việc Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

HĐND tỉnh

 

10.

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND

20/7/2017

Về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

HĐND tỉnh

 

11.

Quyết định số 06/2003/QĐ-UB

13/01/2003

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà công vụ cho giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND

28/8/2006

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Về hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND

15/8/2011

Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011-2012.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

15.

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

26/7/2012

Về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục -đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

16.

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

26/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND

08/10/2012

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

18.

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND

14/12/2012

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND

22/12/2014

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND

30/11/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Về việc Quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017

22.

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND

22/8/2017

Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

UBND tỉnh

 

XVIII. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

1.

Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND7

10/12/2010

Chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, cán bộ tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8

08/8/2011

Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND8

18/7/2012

Về chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND8

03/10/2012

Về việc Điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND

24/7/2014

Về chế độ hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND

21/7/2015

Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND9

12/8/2016

Về bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

HĐND tỉnh

 

8.

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

9.

Quyết định số 267/2003/QĐ-UB

25/11/2003

Ban hành bảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 270/2003/QĐ-UB

08/12/2003

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 271/2003/QĐ-UB

08/12/2003

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND

04/4/2006

Về việc xếp lại hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND

05/10/2006

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND

07/8/2008

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND

22/12/2010

Ban hành chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND

09/8/2011

Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

03/8/2012

Về việc quy định chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

27/8/2012

Về việc ban hành chế độ hỗ trợ đối với cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

16/10/2012

Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND

25/8/2014

Về chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

21.

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND

12/8/2015

Về hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

22.

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Về việc bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

UBND tỉnh

 

23.

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND

19/10/2016

Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XIX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

1.

Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND7

24/7/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8

09/12/2011

Về hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8

11/12/2015

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Về quy định mức thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

6.

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

7.

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Về chính sách hỗ trợ việc tang đối với đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

8.

Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND

31/7/2009

Về việc Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

24/7/2015

Quy định việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND

18/8/2015

Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND

21/12/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND

23/12/2015

Quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

UBND tỉnh

 

15.

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND

26/5/2016

Về việc Quy định mức đóng góp đối với các đối tượng tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động -Tạo việc làm.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND

08/7/2016

Quy chế tổ chức hoạt động của Hòa giải viên lao động do tỉnh Bình Dương ban hành.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND

01/8/2016

Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

19/6/2017

Quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

01/8/2016

Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

21.

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

03/8/2017

Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XX. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

1.

Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND

29/6/2009

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

2.

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND

30/9/2009

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

3.

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND

27/4/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

4.

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND

12/5/2015

Về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

15/9/2015

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

15/9/2015

Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND

10/11/2015

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

21/12/2015

Về việc ban hành Quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố về thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND

20/12/2016

Ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

02/02/2017

Bãi bỏ Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành.

UBND tỉnh

 

XXI. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG)

1.

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND7

22/7/2008

Về quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

2.

Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND7

07/4/2009

Về chế độ ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

3.

Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

HĐND tỉnh

 

4.

Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND

20/7/2018

Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

5.

Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND

23/8/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý và điều hành chương trình công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

14/4/2009

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND

08/6/2009

Về việc ban hành Quy định chế độ ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

9.

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND

05/01/2011

Ban hành Quy chế phối hợp về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

10.

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND

12/01/2012

Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

11.

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND

23/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh

 

12.

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

05/01/2013

Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

13.

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

11/3/2013

Quy chế hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương trên Internet.

UBND tỉnh

 

14.

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND

08/10/2013

Quy chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

15.

Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND

25/3/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

16.

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND

16/5/2014

Về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

17.

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

12/8/2014

Về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

18.

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

18/8/2015

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

19.

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

23/6/2016

Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

20.

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

05/6/2017

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1.

Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND9

16/12/2016

Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017

2.

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND

15/12/2017

Về sửa đổi Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND9 về chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN

3.

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND9

12/8/2016

Về việc quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

HĐND tỉnh

 

4.

Quyết định số 135/2000/QĐ-UB

07/9/2000

Về việc sắp xếp và tổ chức lại Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

5.

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

14/5/2009

Ban hành Quy chế hoạt động của trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

6.

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND

30/5/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

7.

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND

19/8/2016

Quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh

 

8.

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

19/9/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND tỉnh

 

9.