Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên (Phụ lục I);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên (Phụ lục II);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa đầu tiên (Phụ lục III).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Trang tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Trang tin điện tử của đơn vị mình; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31/12/2013 theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này và Quyết định số 75/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương rà soát những văn bản chưa có trong chương trình để đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 với lộ trình cụ thể.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trang tin điện tử Bộ TTTT;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 


PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẦU TIÊN (ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của Văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LUT, PHÁP LNH

1

Luật

12/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xuất bản

Thay thế bởi Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

01/7/2013

2

Luật

30/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Luật xuất bản

Thay thế bởi Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012

01/7/2013

3

Pháp lệnh

43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002

Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông

Thay thế bởi:

 

+ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

01/01/2011

+ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

01/7/2010

+ Luật tần số VTĐ số 42/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

01/7/2010

NGHỊ ĐỊNH

Năm 2011

4

 

83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Thay thế bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

5

 

58/2011/NĐ-CP ngày 08/7/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Thay thế bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

6

 

51/2011/NĐ-CP ngày 27/6/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Thay thế bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

7

 

02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, xuất bản

Thay thế bởi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

01/01/2014

Năm 2010

8

 

110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Thay thế bởi nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xuất bản

01/3/2014

9

 

55/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Thay thế bởi Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/7/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

01/9/2011

Năm 2009

10

 

50/2009/NĐ-CP ngày 25/5/2009

Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

01/12/2011

11

 

28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

12

 

11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Thay thế bởi nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xuất bản

01/3/2014

Năm 2008

13

 

121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông

Thay thế bởi:

 

+ Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

01/6/2011

+ Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

15/8/2011

14

 

97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Thay thế bởi Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

Năm 2007

15

 

187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thay thế bởi Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

02/12/2013

16

 

128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007

Nghị định của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát

Thay thế bởi Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

15/8/2011

17

 

63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Thay thế bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

Trước năm 2007

18

 

115/2006/NĐ-CP ngày 04/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thay thế bởi nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thông tin và truyền thông

10/12/2013

19

 

111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Thay thế bởi nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xuất bản

01/3/2014

20

 

160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Thay thế bởi Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

01/6/2011

21

 

157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính

Thay thế bởi Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

15/8/2011

22

 

142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Thay thế bởi:

 

+ Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/07/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính.

01/9/2011

+ Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27/6/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

01/9/2011

+ Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

01/12/2011

23

 

101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004

Về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thay thế bởi Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

16/3/2008

24

 

24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số vô tuyến điện

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về lĩnh vực tần số vô tuyến điện được thay thế bởi Luật Tần số Vô tuyến điện

01/7/2010

25

 

24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Được thay thế bằng Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/01/2014

26

 

88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002

Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Được thay thế bằng Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (trong đó không điều chỉnh xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm)

01/6/2012

27

 

55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001

Về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Thay thế bởi Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

27/9/2008

28

 

08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001

Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế bằng Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

20/10/2009

29

 

109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997

Về Bưu chính và viễn thông

Trái với Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002

01/10/2002

30

 

67/CP ngày 31/10/1996

Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

20/12/2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Năm 2009

31

 

125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Được thay thế bằng Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

15/01/2014

32

 

48/2009/QĐ-TTg ngày 31/03/2009

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

Năm 2008

33

 

43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2008

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2008

Năm 2007

34

 

77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Được thay thế bởi Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

01/7/2013

Năm 2006

35

 

74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006

Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

36

 

32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006

Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

Trước năm 2005

37

 

336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005

Phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Thay thế bởi Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia

15/12/2009

38

 

219/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005

Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

39

 

191/2005/QĐ-TTg ngày 29/7/2005

Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

40

 

331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004

Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

41

 

190/2004/QĐ-TTg ngày 08/01/2004

Quản lý dịch vụ chuyển phát

Bị thay thế bởi Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

15/8/2011

42

 

217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003

Về quản lý giá cước bưu chính, viễn thông

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông

25/4/2007

43

 

119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

44

 

79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002

Về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

15/5/2011

45

 

158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001

Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

01/10/2012

46

 

81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001

Về việc phê duyệt chương trình triển khai chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2005

47

 

99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998

Về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Bị thay thế bởi Quyết định 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông

14/11/2003

48

 

85/1998/QĐ-TTg ngày 16/4/1998

Phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

Thay thế bởi Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

09/01/2006

THÔNG TƯ

Năm 2011

49

 

01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011

Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

15/2/2014

Năm 2010

50

 

19/2010/TT-BTTTT ngày 11/8/2010

Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

51

 

13/2010/TT-BTTTT ngày 20/5/2010

Quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

52

 

07/2010/TT-BTTTT ngày 02/3/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

18/01/2014

53

 

05/2010/TT-BTTTT ngày 09/02/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06/05/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011

15/8/2011

Năm 2009

54

 

43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

01/9/2012

55

 

39/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

56

 

38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

57

 

36/2009/TT-BTTTT ngày 03/12/2009

Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

Được thay thế bởi Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/03/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

10/5/2012

58

 

27/2009/TT-BTTTT ngày 03/8/2009

Ban hành Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000MHz)

Được thay thế bởi Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-­30000MHz

15/8/2013

59

 

23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009

Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

60

 

22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009

Quy định quản lý thuê bao di động trả trước

Được thay thế bởi Thông tư 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

01/6/2012

61

 

21/2009/TT-BTTTT ngày 22/6/2009

Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

62

 

13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009

Quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

18/01/2014

63

 

11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

15/8/2011

64

 

10/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

15/8/2011

65

 

09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

15/8/2011

66

 

08/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Ban hành “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy”

Được thay thế bởi Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

01/01/2012

67

 

07/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Được thay thế bởi Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

01/01/2012

68

 

06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Được thay thế bởi Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

01/01/2012

69

 

05/2009/TT-BTTTT ngày 16/3/2009

Về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

70

 

04/2009/TT-BTTTT ngày 11/3/2009

Ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

Năm 2008

71

 

14/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008

Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

72

 

13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008

Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Thay thế bởi văn bản hợp nhất số 2204/VBHN-BTTTT ngày 01/8/2013 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

30/8/2013

73

 

11/2008/TT-BTTTT ngày 26/12/2008

Hướng dẫn quản lý hỗ trợ phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho ngư dân

Hết hiệu lực về thời gian

 

74

 

08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát

Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 02/08/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát bị thay thế bởi Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

15/8/2011

75

 

02/2008/TT-BTTTT ngày 04/4/2008

Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

15/12/2010

76

 

02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

15/02/2010

77

 

01/2007/TT-BBCVT ngày 03/01/2007

Hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do Bưu chính Việt Nam cung ứng

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

15/8/2011

Năm 2006

78

 

30/2006/TT-BVHTT ngày 22/02/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xuất bản

Thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

15/3/2010

79

 

04/2006/TT-BBCVT ngày 28/7/2006

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của TCBĐ hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong BCVT

Hết hiệu lực do Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đã bị thay thế bởi Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

27/9/2008

80

 

05/2006/TT-BBCVT ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

81

 

02/2006/TT-BBCVT ngày 24/4/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ BCVT

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Bưu chính Viễn thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/8/2011

Từ năm 2005 trở về trước

82

 

01/2005/TT-BBCVT ngày 06/5/2006

Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011

15/8/2011

83

 

04/2004/TT-BBCVT ngày 29/11/2004

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện đã được thay thế bởi Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/7/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

01/9/2011

84

 

04/2001/TT-TCBĐ ngày 05/12/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông

Hết hiệu lực do Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đã bị thay thế bởi Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

27/9/2008

85

 

02/2001/TT-TCBĐ ngày 25/4/2001

Hướng dẫn QĐ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của TTCP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2005

86

 

01/2001/TT-TCBĐ ngày 26/3/2001

Sửa đổi bổ sung một số điểm trong Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/2008 của TCBĐ “hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông”

 

 

87

 

06/2000/TT-TCBĐ ngày 29/9/2000

Hướng dẫn hoạt động đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet

 

 

88

 

05/1999/TT-TCBĐ ngày 06/12/1999

Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện

Trái với Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002

01/10/2002

89

 

04/1999/TT-TCBĐ ngày 01/10/1999

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ.

Hết hiệu lực do Quyết định số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ đã hết hiệu lực.

09/01/2006

90

 

03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá, cước bưu chính, viễn thông

Trái với Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002

01/10/2002

91

 

04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ Viễn thông.

Trái với Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002

01/10/2002

92

 

06/VP ngày 28/11/1997

Quản lý nhà nước đối với các điểm phát thanh truyền hình

 

 

93

 

02/TT-KHCN ngày 28/9/1996

Hướng dẫn hoạt động khoa học - công nghệ ngành bưu điện

 

 

94

 

38/TT-XB ngày 07/5/1994

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 06/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Thay thế bởi Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT ngày 22/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

18/3/2006

96

 

01/BĐ-TT ngày 05/03/1994

Quy định tiêu chuẩn xếp hạng DN BCVT

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Năm 2008

97

 

43/2008/TTLT- BTC-BTTTT ngày 26/5/2008

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Được thay thế theo thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

01/4/2012

Năm 2006

98

 

60/2006/TTLT- BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006

Quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

Bị bãi bỏ bằng Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

01/9/2013

Từ năm 2005 trở về trước

99

 

02/2005/TTLT- BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005

Hướng dẫn về quản lý đại lý Internet

Bị bãi bỏ bằng Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

01/9/2013

100

 

02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở BC, VT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thay thế bởi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện

01/8/2008

101

 

01/2001/TTLT- TCBĐ-BCA ngày 07/6/2001

Hướng dẫn việc bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông

 

09/01/2009

102

 

84/TTLB ngày 31/12/1996

Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ.

20/12/2012

Quyết định của Bộ trưởng

Năm 2008

103

 

55/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008

Ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

104

 

51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008

Ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

105

 

46/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế bởi Quyết định số 1253/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

04/9/2009

106

 

42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện

Thay thế bởi Quyết định số 503/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

20/4/2009

107

 

41/2008/QĐ- BTTTT ngày 08/07/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

15/8/2011

108

 

40/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2008

Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

01/10/2009

109

 

34/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Thay thế bởi Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

17/12/2010

110

 

32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

 

111

 

27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008

Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 02/2013/TT-BTTTT ngày 21/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

09/3/2013

112

 

20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008

Ban hành danh mục tiêu chuẩn về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

25/02/2011

113

 

15/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

Năm 2007

114

 

08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007

Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

15/02/2010

115

 

06/2007/QĐ-BTTTT ngày 06/12/2007

Sửa đổi 1 số điều của Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005

Được thay thế bởi Thông tư 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số nội dung về tem bưu chính

03/02/2013

116

 

04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007

Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT ngày 18/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

03/02/2013

117

 

03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2007

Quy định quản lý thuê bao di động trả trước

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

10/8/2009

118

 

22/2007/QĐ-BBCVT ngày 02/8/2007

Về việc dịch vụ dành riêng cho bưu chính Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2007 ban hành dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

09/10/2007

119

 

21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20/7/2007

Ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 2006-2007

Thay thế bởi Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

20/12/2008

120

 

17/2007/QĐ-BBCVT ngày 15/6/2007

Quyết định ban hành định mức hỗ trợ và duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

Hết hiệu lực về thời gian

20/4/2009

121

 

11/2007/QĐ-BBCVT ngày 24/5/2007

Sửa đổi, bổ sung quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15/02/2010

122

 

09/2007/QĐ-BTTTT ngày 26/12/2007

Về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới)

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

123

 

09/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/5/2007

Công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

124

 

08/2007/QĐ-BBCVT ngày 07/5/2007

Quyết định ban hành cước kết nối đối với liên lạc từ mạng điện thoại cố định vào mạng điện thoại di động

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

125

 

06/2007/QĐ-BBCVT ngày 07/5/2007

Quyết định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam vào mạng cố định

Thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

03/02/2013

126

 

03/2007/QĐ-BBCVT ngày 06/2/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

127

 

02/2007/QĐ-BBCVT ngày 30/01/2007

Về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính năm 2010 và Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011

15/8/2011

Năm 2006

128

 

1141/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006

Quyết định ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và CNTT

Thay thế bởi Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông và Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

01/10/2009

129

 

63/2006/QĐ-BVHTT ngày 02/8/2006

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

Thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

130

 

49/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/11/2006

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/03/2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng bưu chính và công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông

11/6/2008

131

 

48/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/11/2006

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược BCVT và CNTT

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông

07/5/2008

132

 

47/2006/QĐ-BBCVT ngày 29/11/2006

Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2009/TT-BTTTT ngày 03/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện

01/02/2010

133

 

43/2006/QĐ-BBCVT ngày 02/11/2006

Về danh mục dịch vụ viễn thông công ích

Hết hiệu lực về thời gian
Các sở cứ đều hết hiệu lực

31/12/2010

134

 

42/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/10/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

135

 

41/2006/QĐ- BBCVT ngày 19/9/2006

Về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

136

 

39/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/12/2006

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

03/02/2013

137

 

33/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006

Ban hành quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông

Bị thay thế bởi:

 

+ Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông;

10/5/2013

+ Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

12/8/2011

138

 

31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006

Ban hành các mẫu giấy phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

15/3/2010

139

 

30/2006/QĐ-BBCVT ngày 05/9/2006

Ban hành Tiêu chuẩn Ngành 1 Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật, Mã số TCN 68-247: 2006

Hết hiệu lực theo Thông tư 10/2011/TT-BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

14/10/2011

140

 

27/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/7/2006

Ban hành Tiêu chuẩn Ngành thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz - Yêu cầu kỹ thuật. Mã số: TCN 68-242:2006

Hết HL theo Thông tư 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

01/01/2012

141

 

26/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/7/2006

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tập đoàn BCVT VN cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

142

 

24/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/7/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

143

 

23/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/7/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

144

 

22/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/7/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế qua cáp quang biển của Tập đoàn BCVT VN cho các doanh nghiệp kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

145

 

21/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/7/2006

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tập đoàn BCVT VN

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

146

 

20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006

Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15/02/2010

147

 

18/2006/QĐ-BBCVT ngày 12/6/2006

Điều chỉnh giá cước bưu kiện đi quốc tế cho tập đoàn BCVT Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

148

 

17/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/6/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz

Hết hiệu lực về thời gian

19/5/2008

149

 

16/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/5/2006

Ban hành cước hòa mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

150

 

15/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/5/2006

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do tập đoàn BCVTVN cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

151

 

14/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/5/2006

Điều chỉnh cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) của Tập đoàn BCVT Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

152

 

13/2006/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam.

Thay thế bởi Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

27/7/2008

153

 

11/2006/QĐ-BBCVT ngày 13/4/2006

Điều chỉnh cước các dịch vụ Inmarsat

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

154

 

09/2006/QĐ-BBCVT ngày 10/4/2006

Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá

Bị bãi bỏ theo Thông tư 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

10/5/2012

155

 

05/2006/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2007

Sửa đổi một số điểm của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Quyết định số 148/2003/QĐ-BBCVT đã hết hiệu lực

 

156

 

04/2006/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2006

Quy định việc quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

Năm 2005

157

 

35/2005/QĐ-BBCVT ngày 21/12/2005

Phê duyệt “Quy hoạch phân bổ kênh tần số cho phát thanh FM băng tần (87­108) MHz đến năm 2010”

Hết hiệu lực theo thời gian

31/12/2010

158

 

33/2005/QĐ-BBCVT ngày 02/12/2005

Quy định cước dịch vụ điện thoại CDMA nội tỉnh có máy đầu cuối là di động do VNPT cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

159

 

31/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/11/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2008/QĐ-BTTTT ngày 05/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

29/3/2008

160

 

30/2005/QĐ-BBCVT ngày 12/9/2005

Ban hành cước thuê bao và phương thức tính cước đối với dịch vụ điện thoại di động GSM của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

161

 

29/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/8/2005

Về việc điều chỉnh mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

Thay thế bằng Quyết định 04/2006/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định việc quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế và cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế

13/02/2006

162

 

27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/8/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

163

 

26/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005

Về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài nội tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

164

 

24/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

165

 

25/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

166

 

18/2005/QĐ-BBCVT ngày 12/5/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện

Thay thế bởi Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà xuất bản bưu điện

08/8/2008

167

 

16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý tem bưu chính

Thay thế bởi Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

03/02/2013

168

 

15/2005/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

169

 

14/2005/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

170

 

13/2005/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

171

 

12/2005/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2005

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

172

 

11/2005/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2005

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

173

 

10/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/4/2005

Điều chỉnh mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam

Thay thế bằng Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc điều chỉnh mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

22/9/2005

174

 

08/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/4/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

16/5/2008

175

 

06/2005/QĐ-BBCVT ngày 24/3/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Thay thế bởi Quyết định số 16/2008/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin

 

176

 

04/2005/QĐ-BBCVT ngày 04/02/2005

Điều chỉnh một số quy định về cước liên lạc sử dụng dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam

Từ ngày 25/03/2013 đã ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại thẻ

25/3/2013

177

 

02/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt “Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470 MHz”.

Thay thế bởi Quyết định số 07/2007/QĐ-BTTTT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-407 MHz.

14/01/2008

Năm 2004

178

 

70/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/12/2004

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

26/6/2008

179

 

58/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/11/2004

Ban hành Biểu mẫu báo cáo thống kê trong hoạt động bưu chính và chuyển phát thư

Thay thế bởi 2 Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các đơn vị hoạt động thông tin truyền thông và Thông tư 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

01/10/2009

180

 

44/2004/QĐ-BVHTT ngày 28/6/2004

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

Thay thế bởi Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

28/6/2008

181

 

44/2004/QĐ-BBCVT ngày 15/10/2004

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

Thay thế bởi Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Viêt Nam

 

182

 

38/2004/QĐ-BBCVT ngày 15/9/2004

Ban hành cước dịch vụ điện thoại sử dụng thẻ trả tiền trước của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. (Mạng điện thoại thế hệ mới - NGN).

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

183

 

30/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/7/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

184

 

29/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/7/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông VN

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

185

 

28/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/7/2004

Ban hành bảng cước dịch vụ thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

186

 

26/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/6/2004

Về việc ban hành “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2007”

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2007

187

 

23/2004/QĐ-BBCVT ngày 27/5/2004

Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giám đốc, phó giám đốc sở BCVT

 

20/4/2009

188

 

22/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

189

 

21/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

190

 

20/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

191

 

19/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet Quốc tế

Theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

11/3/2006

192

 

18/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

193

 

17/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

194

 

16/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước thuê bao ngày GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

195

 

15/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả trước GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

196

 

14/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả sau GSM của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

197

 

13/2004/QĐ- BBCVT ngày 09/4/2004

Sửa đổi một số điểm của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

198

 

12/2004/QĐ-BBCVT ngày 09/4/2004

Ban hành cước dịch vụ điện thoại IP chiều đi quốc tế do Công ty Viễn thông Quân đội cung cấp

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

199

 

03/2004/QĐ-BBCVT ngày 14/01/2004

Điều chỉnh các quy định tạm thời về quản lý cước kết cuối hạn mức lưu lượng, cước kết nối đối với điện thoại IP quốc tế chiều đến VN

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

Năm 2003

200

 

192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003

Phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

201

 

188/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VIII trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

202

 

187/2003/QĐ- BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VII trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

203

 

186/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực VI trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

204

 

185/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực V trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

205

 

184/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực IV trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

206

 

183/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực III trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

207

 

182/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực II trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

208

 

181/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực I trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

209

 

180/2003/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật và tin học trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện

Bị thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

31/7/2008

210

 

174/2003/QĐ-BBCVT ngày 30/10/2003

Ban hành cước dịch vụ trả trước thuê bao ngày điện thoại vô tuyến nội thị máy đầu cuối là di động

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

211

 

171/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003

Quy định về việc chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông

 

31/12/2006

212

 

170/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ FREE 1

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

213

 

168/2003/QĐ-BBCVT ngày 13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (Báo BĐVN)

Hết hiệu lực về thời gian

 

214

 

167/2003/QĐ-BBCVT ngày 13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (NXB Bưu điện)

Hết hiệu lực về thời gian

 

215

 

166/2003/QĐ-BBCVT ngày 13/10/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu (VNNIC)

Hết hiệu lực về thời gian

 

216

 

162/2003/QĐ-BBCVT ngày 30/9/2003

Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc BBCVT

Thay thế bởi Quyết định số 360/QĐ-BTTTT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

06/3/2008

217

 

157/2003/QĐ-BBCVT ngày 10/9/2003

Ban hành quy chế hoạt động của Ban VSTB của PN ngành BĐ

Hết hiệu lực về thời gian

 

218

 

156/2003/QĐ-BBCVT ngày 08/9/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam.

Thay thế bởi Quyết định số 192/2005/QĐ-TTg , ngày 29 tháng 7 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

 

219

 

155/2003/QĐ- BBCVT ngày 06/9/2003

Ban hành quy chế hoạt động của HĐ lịch sử truyền thống Bộ BCVT

Hết hiệu lực theo thời gian

 

220

 

154/2003/QĐ-BBCVT ngày 05/9/2003

Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BTTTT ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

1/3/2010

221

 

148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/8/2003

Về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

222

 

147/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/8/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường thuộc Cục quản lý chất lượng BC, VT, CNTT

Được thay thế bởi Quyết định số 1694/QĐ-BTTTT ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm đo lường trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông

11/11/2008

223

 

146/2003/QĐ-BBCVT ngày 19/08/2003

Về bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực I, II, III

Hết hiệu lực theo Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

15/01/2008

224

 

144/2003/QĐ-BBCVT ngày 14/8/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục quản lý chất lượng khu vực 2 thuộc Cục quản lý chất lượng, BC, VT, CNTT

Được thay thế bởi Quyết định số 1696/QĐ-BTTTT ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm kiểm định và chứng nhận 2 trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông

11/11/2008

225

 

132/2003/QĐ-BBCVT ngày 16/7/2003

Điều chỉnh mức cước liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh của dịch vụ điện thoại vô tuyến điện nội thị

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

226

 

120/2003/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại IP (VoIP) liên tỉnh và quốc tế sử dụng thẻ trả tiền trước.

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

227

 

119/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày CDMA gói dịch vụ HAPPY

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

228

 

118/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày CDMA gói dịch vụ DAILY

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

229

 

117/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả trước CDMA gói FRIEND

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

230

 

116/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả trước CDMA gói ECONOMY

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

231

 

115/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ VIP

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

232

 

114/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ STANDARD

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

233

 

113/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/6/2003

Ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại Internet PC-to-Phone chiều đi quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

234

 

105/2003/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2003

Ban hành tạm thời cước các dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

235

 

103/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/6/2003

Sửa đổi các quy định tạm thời về hạn mức lưu lượng và cước kết nối đối với dịch vụ điện thoại IP liên tỉnh

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

236

 

102/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/6/2003

Sửa đổi các quy định tạm thời về quản lý cước kết cuối, hạn mức lưu lượng, cước kết nối đối với điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

237

 

101/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/6/2003

Điều chỉnh mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

238

 

93/2003/QĐ-BBCVT ngày 27/5/2003

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Quyết định số 01/QĐ-BCĐCNTT ngày 29/7/2008 của BCĐ QG về CNTT

 

239

 

92/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/5/2003

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

 

05/9/2005

240

 

90/2003/QĐ-BBCVT ngày 15/5/2003

Ban hành quy định phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2011/TT-BTTTT ngày 26/09/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

01/01/2012

241

 

75/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/4/2003

Giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển Bưu chính VN đến 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

242

 

74/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/4/2003

Giao nhiệm vụ xây dựng quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet VN đến 2010

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2010

243

 

66/2003/QĐ-BBCVT ngày 28/3/2003

Quy định tạm thời về quản lý mức sàn đối với cước kết cuối điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

244

 

65/2003/QĐ-BBCVT ngày 28/3/2003

Quy định tạm thời về mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

245

 

59/2003/QĐ-BBCVT ngày 21/3/2003

Thành lập Hội đồng lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính Viễn thông

Hết hiệu lực về thời gian

 

246

 

56/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

247

 

54/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

248

 

53/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

249

 

52/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

250

 

51/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

251

 

50/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước GSM

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

252

 

49/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/03/2003

Ban hành cước dịch vụ thông tin di động trả sau GSM. Kèm theo Bảng cước thông tin di động trả sau GSM

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

253

 

48/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/03/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

254

 

47/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế (mạng PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

255

 

46/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003

Phê duyệt “Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-­2200 MHZ”.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2006/QĐ-BBCVT ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông phê duyệt điều chỉnh quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHZ và 1710-2200 MHZ

05/7/2006

256

 

41/2003/QĐ-BBCVT ngày 17/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2007/QĐ-BBCVT ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện

08/3/2007

257

 

39/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

15/4/2008

258

 

38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông

11/6/2008

259

 

37/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

25/4/2008

260

 

35/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông

07/5/2008

261

 

34/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin

17/5/2008

262

 

33/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học-Công nghệ

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2003/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ

11/6/2008

263

 

32/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông

30/4/2008

264

 

29/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn Thông

Thay thế bởi Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông

08/8/2008

265

 

28/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm INTERNET Việt Nam (VNNIC)

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-BTTTT ngày 05/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

29/3/2008

266

 

27/2003/QĐ-BBCVT ngày 10/3/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-BTTTT ngày 20/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

30/7/2008

267

 

22/2003/QĐ-BVHTT ngày 16/7/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

28/6/2008

268

 

20/2003/QĐ-BBCVT ngày 19/2/2003

V/v ban hành cước liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh (Mạng điện thoại công cộng - PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

269

 

19/2003/QĐ-BBCVT ngày 19/2/2003

Ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại IP liên tỉnh)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

270

 

18/2003/QĐ-BBCVT ngày 18/2/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

24/4/2008

271

 

16/2003/QĐ-BBCVT ngày 18/2/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ KHTC

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2008/QĐ-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính

30/5/2008

Năm 2002

272

 

907/2002/QĐ-TCBĐ ngày 30/10/2002

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc phê duyệt bản “Điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ”.

Hết hiệu lực do Quyết định số 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ đã hết hiệu lực.

09/01/2006

273

 

483/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

V/v ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày.

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

274

 

482/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

Ban hành cước dịch vụ chuyển tiếp khung (Frame Relay).

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

275

 

481/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

Về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (X25).

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

276

 

480/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

Về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN).

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

277

 

479/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

V/v: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

278

 

478/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

V/v ban hành cước hòa mạng thông tin di động

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

279

 

477/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

Ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế

Thay thế bằng Quyết định số 26/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước viễn thông quốc tế

01/01/2003

280

 

476/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002

V/v Ban hành bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

281

 

67/2002/QĐ-BBCVT ngày 06/12/2002

Ban hành cước dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

282

 

31/2002/QĐ-BBCVT ngày 19/12/2002

QĐ v.v thành lập Hội đồng TĐKT cơ quan Bộ BCVT

Hết hiệu lực về thời gian

 

283

 

30/2002/QĐ-BBCVT ngày 19/12/2002

QĐ v.v thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Thay thế bởi Quyết định số 1007/QĐ-BTTTT ngày 10/7/2008 về thành lập Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ TTTT

 

284

 

28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 04/2014/TT-BTTTT

01/9/2011

285

 

26/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002

Về việc ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

286

 

25/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002

Ban hành bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế (mạng PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

287

 

24/2002/QĐ-BBCVT ngày 18/12/2002

Về việc Ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

288

 

17/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

Thay thế bằng Quyết định số 55/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế

01/4/2003

289

 

16/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP), Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) thuê để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet

Thay thế bằng Quyết định số 53/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet để cung cấp dịch vụ kết nối, dịch vụ truy nhập Internet

01/4/2003

290

 

15/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

291

 

14/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

Thay thế bằng Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

01/4/2003

292

 

13/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước (NIX) của các IXP

Thay thế bằng Quyết định số 57/2003/QĐ-BBCVT ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế (IIG) của các IXP

01/4/2003

293

 

12/2002/QĐ-TCBĐ ngày 11/01/2002

Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê luồng liên tỉnh áp dụng đối với Bộ Công an để phục vụ dự án “Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học của Bộ Công an”

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

Năm 2001

294

 

921/2001/QĐ-TCBĐ ngày 01/11/2001

QĐ sửa đổi bổ sung một số điều trong thể lệ Bưu phẩm, bưu kiện 1999

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính

15/8/2011

295

 

882/2001/QĐ-TCBĐ ngày 14/10/2001

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện

 

 

296

 

839/2001/QĐ-TCBĐ ngày 05/10/2001

Ban hành tạm thời bảng cước các dịch vụ Inmasat

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

297

 

838/2001/QĐ-TCBĐ ngày 05/10/2001

Ban hành tạm thời cước kết nối giữa mạng Inmasat của Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải với mạng viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

298

 

831/2001/QĐ-TCBĐ ngày 02/10/2001

V/v ban hành bổ sung cước kết nối tạm thời giữa các mạng điện thoại IP quốc tế với các mạng viễn thông công cộng

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

299

 

519/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/6/2001

Về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

300

 

518/2001/QĐ-TCBĐ ngày 28/6/2001

Về việc ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp

Thay thế bằng Quyết định số 13/2002/QĐ-TCBĐ ngày 01/02/2002 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước (NIX) của các IXP

01/02/2002

301

 

505/2001/QĐ-TCBĐ ngày 22/6/2001

V/v ban hành tạm thời cước kết nối giữa các mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

302

 

504/2001/QĐ-TCBĐ ngày 22/6/2001

V/v ban hành tạm thời cước kết nối giữa các mạng điện thoại IP quốc tế với các mạng viễn thông công cộng

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

303

 

503/2001/QĐ-TCBĐ ngày 22/6/2001

V/v ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại quốc tế sử dụng giao thức IP (điện thoại IP quốc tế)

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

304

 

492/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21/6/2001

V/v ban hành cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập Internet trực tiếp áp dụng cho các Khu công nghiệp phần mềm tập trung.

Hết hiệu lực về thời gian

31/12/2011

305

 

491/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21/6/2001

V/v Ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

306

 

490/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21/6/2001

V/v ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông trong nước

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

307

 

126/2001/QĐ-TCBĐ ngày 26/02/2001

V/v giảm cước điện thoại di động GSM phục vụ việc mở rộng dung lượng số thuê bao từ 0 giờ ngày 01/6/2001

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

308

 

74/2001/QĐ-TCBĐ ngày 12/02/2001

Ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung.

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

309

 

68/2001/QĐ-TCBĐ ngày 07/02/2001

Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

Từ năm 2000 trở về trước

310

 

1197/2000/QĐ-TCBĐ ngày 12/12/2006

Phê duyệt “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)”

Được thay thế bởi Thông tư số 27/2009/TT-BTTTT ngày 03/8/2009 Ban hành “Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30­-30000 MHz)”

01/01/2010

311

 

812/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15/9/2000

Ban hành cước thuê bao điện thoại vô tuyến cố định GMH 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

312

 

810/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15/9/2000

Ban hành cước một số dịch vụ bưu phẩm trong nước

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg ngày 06/3/2009 Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

30/4/2009

313

 

809/2000/QĐ-TCBĐ ngày 15/9/2000

Ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

314

 

693/2000/QĐ-TCBĐ ngày 07/8/2000

Ban hành giá cước dịch vụ điện thoại sử dụng công nghệ CDMA trong thời gian thử nghiệm

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

315

 

397/1999/QĐ-CSBĐ ngày 15/6/1999

Ban hành thể lệ Bưu phẩm bưu kiện 1999

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Bưu chính 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bưu chính

15/8/2011

316

 

75/1999/QĐ-BVHTT ngày 8/11/1999

Ban hành “Quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm”

Thay thế bởi Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản

13/7/2008

317

 

705/1998/QĐ-TCBĐ ngày 17/11/1998

Ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, phân bổ tên miền và địa chỉ Internet

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

318

 

99/1998/QĐ-CSBĐ ngày 14/02/1998

Về việc ban hành “Thể lệ vô tuyến điện nghiệp dư”

Thay thế bởi Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư

07/5/2008

319

 

679/1997/QĐ-TCBĐ ngày 14/11/1997

Thể lệ dịch vụ Internet.

Bị bãi bỏ bằng Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

320

 

776/QĐ-BC ngày 21/6/1993

Quy chế tạm về việc mua tin kinh tế của các hãng tin nước ngoài

 

 

CH THỊ

321

 

07/2004/CT-BBCVT ngày 19/7/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng

 

20/4/2009

322

 

05/2004/CT-BBCVT ngày 19/4/2004

Thực hiện chỉ thị 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần NQ TW khóa IX và tổ chức triển khai thực hiện luật Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

323

 

08/2001/CT-TCBĐ ngày 22/6/2001

Chỉ thị của Tổng cục trưởng TCBĐ triển khai thực hiện QĐ 93/2001/QĐ-TTg ngày 13/6/2001

 

 

324

 

99/CSBĐ/CT-TCBĐ ngày 26/02/1999

Phát triển và quản lý dịch vụ điện thoại trên Internet và các dịch vụ viễn thông cơ bản khác trên Internet

Nội dung liên quan đã được quy định tại Luật Viễn thông năm 2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

01/6/2011

TIÊU CHUẨN

325

TCVN

TCVN 6055:1995 ngày 23/9/1995

Tiêu chuẩn Việt Nam về tem bưu chính

Thay bằng QCVN 69:2013/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính ngày 10/7/2013

10/7/2013

Tổng s: 325 Văn bản

 

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1

 

77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

2

 

106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Khoản 19, 20 và 21 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/01/2014

3

 

72/2011/NĐ-CP ngày 23/08/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Điều 1

Thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/3/2014

4

 

90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác

Điều 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

15/1/2014

5

 

80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Khoản 4 Điều 10

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ

9/1/2011

6

 

71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

Chương III

Thay thế bởi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

1/1/2014

7

 

26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Điều 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 và 71

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 106/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

1/2/2012

Điều 3 (bổ sung khoản 18, 19, 20, 21);

Điều 6 (bổ sung điểm g, h, i, j, k khoản 1); Điều 52, 53, 54, 57

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP

1/1/2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8

 

169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 về việc đầu tư mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Điều 1;

- Khoản 5 Điều 2;

- Khoản 2 Điều 4.

Được sửa đổi trong Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 về việc đầu tư mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

2/11/2006

9

 

191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Khoản 2 Điều 6

Được sửa đổi bởi Quyết định số 186/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

26/12/2007

THÔNG TƯ

10

 

40/2009/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009

 

Thông tư 08/2012/TT-BTTTT ngày 25/6/2012 hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định 65/2008/QĐ-TTg

31/12/2013

11

 

17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 quy định chi tiết thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013

 

Thông tư 08/2012/TT-BTTTT ngày 25/6/2012 hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg và Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định 65/2008/QĐ-TTg

31/12/2013

12

 

05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet

Các điều còn hiệu lực:

- Điểm c, d

Khoản 1, Điều 2;

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 2, 3 Điều 3

- Điều 6, 7 và 11.

Nghị định 97/2008/NĐ-CP đã hết hiệu lực

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

13

 

01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 25/5/2004 hướng dẫn trách nhiệm, quan hệ, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và chuyển phát thư

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

14

 

53/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động

Các điều còn hiệu lực:

- Khoản 2, 3 Điều 1;

- Điều 2, 3 và 4.

Thông tư 29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất

15/1/2010

15

 

18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư”

Hết hiệu lực Chương III

Thay thế bởi Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

15/12/2010

16

 

148/2003/QĐ-BBCVT ngày 26/08/2003 về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.

Các điều còn hiệu lực:

- Khoản 2, 3 Điều 1;

- Điều 2, 3, 10 và 11.

 

 

17

 

28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 10.

Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin bãi bỏ một số thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa;

Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

25/7/2007

 

Tổng s: 17 văn bản

 

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẦU TIÊN (ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của Văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

LUẬT, PHÁP LNH

1

 

29-LCT/HĐNN8 ngày 02/01/1990

Luật Báo chí

Thay thế

Nhiều quy định tại Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí sau gần 15 năm thực hiện đến nay đã bộc lộ sự bất cập, do đó cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Một số nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

+ Các loại hình báo chí (cho phép cơ quan báo chí được thực hiện các loại hình báo chí, so với trước đây chỉ được 01 loại hình).

+ Trả lời trên báo chí.

+ Cải chính trên báo chí.

+ Cơ quan chủ quản.

+ Cơ quan báo chí.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

+ Tài chính của cơ quan báo chí.

+ Cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông/ Cục Báo chí

Theo chương trình công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Luật Báo chí sửa đổi

2

 

12/1999/QH10 ngày 12/06/1999

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Thay thế

NGHỊ ĐỊNH

3

Nghị định

72/2011/NĐ- CP ngày 23/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Thay thế

Được thay thế bởi Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Nghị định quy định về hoạt động in đang được trình Chính phủ ban hành

4

 

 

Về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Thay thế

Được thay thế bởi Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đang trình Chính phủ ban hành

5

 

102/2009/NĐ-CP

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Thay thế

Do qua áp dụng thực thể Nghị định 102/2009/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập

Cục Tin học hóa

2014

6

 

61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2006

Chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Thay thế

 

Cục Báo chí

2014

7

 

 

Quy định về việc trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Ban hành mới

Triển khai Luật CNTT hướng dẫn quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa

2014

8

 

 

Dịch vụ Công nghệ thông tin

Ban hành mới

Luật Công nghệ thông tin năm 2006 đã quy định một số loại dịch vụ CNTT, đồng thời quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ CNTT và Chính phủ quy định cụ thể chế độ ưu đãi và các điều kiện khác cho một số loại hình dịch vụ CNTT. Nghị định nhằm hướng dẫn Luật CNTT.

Vụ CNTT

Đã trình chính phủ lần 4. Hiện Vụ đang tổng hợp ý kiến của một số Bộ, ngành, hiệp hội và thẩm định lại của Bộ Tư pháp, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ

Nghị định sẽ quy định về danh mục, chế độ ưu đãi và chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin; quản lý cung cấp và sử dụng một số dịch vụ công nghệ thông tin; và cung cấp, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

9

 

 

Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành mới

Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý về hoạt động phát thanh, truyền hình

Cục PTTH&TT ĐT

2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

10

 

118/QĐ-TTg ngày 26/3/1993

Về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài

Thay thế

Phù hợp với nội dung của Nghị quyết 71 của Thủ tướng Chính phủ

Cục PTTH&TTĐT

2014

11

 

 

Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia giai đoạn 2015-2020

Ban hành mới

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Cục Tin học hóa

2014

12

 

 

Ban hành Quy định phân bổ băng tần phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh băng tần trên 470MHz

Ban hành mới

Điều 45 của Luật tần số vô tuyến điện quy định Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy định về phân bổ băng tần phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh dải tần 9kHz - 470 MHz đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tuy nhiên, chưa có quy định nào phân bổ tần số cho mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội trong đoạn băng tần trên 470 MHz.

Cục Tần số Vô tuyến điện

2014

THÔNG TƯ

13

 

11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012

Quy định danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Sửa đổi

Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT là thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định số 187/2013/NĐ-CP , trong đó có một số nội dung, nhiệm vụ mới được giao. Vì vậy, cần sửa đổi Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT cho phù hợp với tình hình thực tế.

Vụ CNTT

2014

14

 

32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Thay thế

Cần bổ sung, điều chỉnh danh mục sản phẩm, hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý

Cục Viễn thông

2014

15

 

31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Thay thế

Cần bổ sung, điều chỉnh danh mục sản phẩm, hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý

Cục Viễn thông

2014

16

 

20/2011/TT-BTTTT ngày 1/7/2011

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thay thế

Cần bổ sung, điều chỉnh danh mục sản phẩm, hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý

Cục Viễn thông

2014

17

 

15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011

Thông tư quy định về quản lý chất lượng

sửa đổi, bổ sung

Một số quy định không còn phù hợp

Vụ BC

 

18

 

14/2011/TT-BTTTT ngày 7/6/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa đổi, bổ sung

Nghị định 12/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng văn bản mới

Cục Viễn thông

2014

19

 

13/2011/TT-BTTTT ngày 06/6/2011

Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Thay thế

Được thay thế bởi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật xuất bản 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đang được gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan

20

 

12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011

Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thay thế

Được thay thế bởi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật xuất bản 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đang được gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan

21

 

29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010

Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thay thế

Được thay thế bởi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật xuất bản 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đang được gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan

22

 

22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thay thế

Được thay thế bởi Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều, khoản của Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Dự kiến ban hành trong năm 2014

23

 

24/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Sửa đổi

Sửa đổi một số nội dung liên quan đến cấp phép tần số vô tuyến điện; bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Lý do: để phù hợp với tình hình mới trong quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện (quy định về lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện; số hóa truyền hình)

Cục Tần số Vô tuyến điện

2014

24

 

12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều và một số phụ lục chi tiết

Nhằm đảm bảo phù hợp với Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước

Cục Tin học hóa

2014

25

 

02/2010/TT-BTTTT ngày 11/1/2010

Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản ngày 3/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009

Thay thế

Được thay thế bởi Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đang được gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan

26

 

41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009

Ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước

Sửa đổi