Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 38/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/1999/QĐ-BVHTT ngày 08/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành “Quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc nhà xuất bản và các chủ thể tham gia hoạt động liên kết xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội;
- Ban Tuyên giáoTƯ;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Công báo VPCP, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQLPL (Bộ TP);
- A25 Bộ Công an;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ TT&TT;
- Các nhà xuất bản;
- Các cơ sở in;
- Các cơ sở phát hành;
- Các Sở TT&TT;
- Các Sở VH-TT;
- Lưu VT Bộ TT&TT, Cục XB (LTV 400).

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

QUY CHẾ

LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên kết trong hoạt động xuất bản

Liên kết trong hoạt động xuất bản quy định tại Quy chế này là hình thức hợp tác giữa một bên là nhà xuất bản với một bên là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành xuất bản phẩm và tổ chức có tư cách pháp nhân (sau đây gọi chung là đối tác liên kết) để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng xuất bản phẩm.

Điều 2. Các hình thức liên kết trong hoạt động xuất bản

Liên kết trong hoạt động xuất bản bao gồm các hình thức: tổ chức bản thảo, in, phát hành xuất bản phẩm. Các bên tham gia liên kết có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức trên.

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên kết xuất bản

Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết của mình; Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm liên kết.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN VÀ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Điều 4. Đăng ký kế hoạch xuất bản

1. Nhà xuất bản có xuất bản phẩm liên kết khi đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản phải ghi rõ tên, địa chỉ của đối tác liên kết. Xuất bản phẩm liên kết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và thực hiện sau khi được Cục Xuất bản xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản.

2. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản của Cục Xuất bản có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch. Trường hợp thay đổi tên xuất bản phẩm, tên tác giả, đối tác liên kết, nhà xuất bản có công văn đề nghị Cục Xuất bản xác nhận. Khi thay đổi số lượng in, nhà xuất bản quyết định và thông báo bằng văn bản với Cục Xuất bản.

Điều 5. Quy trình chuẩn bị bản thảo liên kết

1. Việc biên tập bản thảo xuất bản phẩm liên kết phải tuân thủ đúng quy trình của nhà xuất bản.

2. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm liên kết theo quy định tại Điều 26 Luật Xuất bản.

3. Bản thảo xuất bản phẩm liên kết đưa in phải được sao thành hai bản (trên giấy hoặc các vật liệu khác), một bản giao cho đối tác liên kết, một bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu.

Điều 6. Những nội dung cơ bản trong hợp đồng liên kết

Khi thực hiện liên kết trong hoạt động xuất bản, nhà xuất bản phải ký hợp đồng với đối tác liên kết, trong đó có các nội dung cơ bản sau:

1. Hình thức liên kết theo quy định tại Điều 2 Quy chế này;

2. Mục đích liên kết, phạm vi phát hành;

3. Nghĩa vụ, quyền lợi cụ thể của các bên liên kết;

4. Cam kết về bản quyền;

5. Trách nhiệm của các bên liên kết khi vi phạm hợp đồng hoặc khi vi phạm pháp luật về xuất bản.

Điều 7. Ký phát hành xuất bản phẩm liên kết

Khi xuất bản phẩm liên kết được in xong, nhà xuất bản có trách nhiệm:

1. Đọc kiểm tra xuất bản phẩm liên kết;

2. Nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 3 Quy chế Lưu chiểu xuất bản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

3. Sau 10 ngày kể từ ngày nộp lưu chiểu, Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành vào hai bản sách, một bản lưu tại nhà xuất bản, một bản giao cho đối tác liên kết.

Điều 8. Trách nhiệm của đối tác liên kết

1. Ký hợp đồng với nhà xuất bản đối với từng xuất bản phẩm liên kết;

2. Thực hiện đúng hợp đồng liên kết đã ký với nhà xuất bản;

3. Sau khi in xong, nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng ghi trong hợp đồng;

4. Chỉ được phát hành xuất bản phẩm liên kết sau khi Giám đốc nhà xuất bản ký phát hành.

Mục II. ĐỐI VỚI CƠ SỞ IN

Điều 9. Điều kiện in xuất bản phẩm liên kết

Các cơ sở in khi ký kết hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết phải tuân theo các quy định sau:

1. Chỉ ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản. Hồ sơ để ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết bao gồm:

a) Giấy ủy quyền do Giám đốc nhà xuất bản ký (ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người được ủy quyền);

b) Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản (Bản gốc);

c) Bản thảo đưa in đã được Giám đốc nhà xuất bản ký duyệt;

2. Số lượng xuất bản phẩm liên kết ghi trong hợp đồng in không được vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản.

3. Việc ký hợp đồng in xuất bản phẩm liên kết thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng.

Điều 10. In nối bản xuất bản phẩm liên kết

Việc in nối bản xuất bản phẩm liên kết phải ký hợp đồng như in lần đầu theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Mục III. ĐỐI VỚI CƠ SỞ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Điều 11. Điều kiện phát hành xuất bản phẩm liên kết

Các cơ sở phát hành chỉ phát hành xuất bản phẩm liên kết khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất bản phẩm liên kết theo quy định của pháp luật;

2. Xuất bản phẩm được in đủ các thông tin theo quy định tại Điều 26 Luật Xuất bản.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Xử lý vi phạm

Giám đốc nhà xuất bản, Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở phát hành xuất bản phẩm, đối tác liên kết khi tham gia liên kết trong hoạt động xuất bản mà vi phạm quy định của Luật Xuất bản và Quy chế này, thì ngoài việc chịu trách nhiệm theo hợp đồng liên kết còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Xuất bản có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này trong phạm vi cả nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Quy chế này tại địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản) để nghiên cứu, điều chỉnh.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT ban hành quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 38/2008/QĐ-BTTTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/06/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Lê Doãn Hợp
  • Ngày công báo: 28/06/2008
  • Số công báo: Từ số 369 đến số 370
  • Ngày hiệu lực: 13/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản