Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;
-Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
-Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
-Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;
-Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các Tổng Giám đốc, Giám đốc Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, các Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ
- Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 24/2009/TT-BTTTT về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 24/2009/TT-BTTTT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 23/07/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Trần Đức Lai
  • Ngày công báo: 27/08/2009
  • Số công báo: Từ số 419 đến số 420
  • Ngày hiệu lực: 01/10/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản