Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTTTT ngày    tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật

29-LCT/HĐNN8 ngày 28/12/1989

Luật Báo chí

Hết hiệu lực bởi:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016

01/01/2017

2.

Luật

12/1999/QH10 ngày 12/6/1999

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Hết hiệu lực bởi:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016

01/01/2017

3.

Nghị định

26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007

Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

4.

Nghị định

106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

5.

Nghị định

170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007

Bị thay thế bởi:

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

6.

Thông tư

24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009

Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

15/8/2018

7.

Thông tư

25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009

Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

15/8/2018

8.

Thông tư

26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009

Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

01/6/2018

9.

Thông tư

29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009

Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc

01/5/2018

10.

Thông tư

33/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009

Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc với giá cước kết nối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc

01/5/2018

11.

Thông tư

06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010

Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

12/02/2018

12.

Thông tư

30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010

Ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

01/7/2018

13.

Thông tư

15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011

Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

01/12/2018

14.

Thông tư

19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

15/01/2018

15.

Thông tư

04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

23/01/2018

16.

Thông tư

20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013

Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

 

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

01/12/2018

17.

Thông tư

22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

01/7/2018

18.

Thông tư

13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

15/8/2018

19.

Thông tư

42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi :

Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/7/2018

20.

Quyết định

31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008

Quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 11/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng

01/01/2018

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTTTT ngày   tháng   năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Khoản 1 Điều 60;

- Điều 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 và 72.

Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

2.

Nghị định

47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính

- Điều c khoản 3 Điều 11;

- Điểm b khoản 2 Điều 12;

- Điều 18.

Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

3.

Nghị định

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

- Điểm b khoản 2 Điều 14;

- Điểm b khoản 2 Điều 15.

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

- Khoản 11 Điều 3;

- Khoản 1 và 2 Điều 9;

- Cụm từ “điều kiện” quy định tại khoản 7 Điều 12;

- Khoản 1 Điều 14;

- Khoản 3 Điều 15;

- Khoản 5 Điều 23;

- Cụm từ “điều kiện” quy định tại khoản 10 Điều 23;

- Khoản 1, 2 và 3 Điều 32;

- Điều 33, 35;

- Khoản 3 Điều 36.

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

15/4/2018

4.

Nghị định

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

- Điểm c khoản 1 Điều 6;

- Điểm a và b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7;

- Điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 8;

- Điểm a và c khoản 1 Điều 9;

- Điểm b khoản 2 Điều 13;

- Điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 14;

- Điểm a, b, c và e khoản 1, khoản 2, điểm a, b khoản 3 và khoản 5 Điều 17;

- Điểm b khoản 2 Điều 18.

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

5.

Nghị định

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

- Khoản 1 Điều 1;

- Điều 3, 16, 18, 19, 21, 22, 23 và 24;

- Khoản 1 và 4 Điều 8;

- Khoản 1, 2 và 3 Điều 11;

- Khoản 1, Điểm b, c, d, đ và e khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12;

- Điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 13;

- Khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 14;

- Khoản 5 Điều 15;

- Điểm b khoản 2 Điều 20;

- Điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 25;

- Điểm a, b và c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 27;

- Khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 2 và khoản 4 Điều 28;

- Khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 30;

- Khoản 1 và 2 Điều 32.

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ bởi:

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

01/5/2018

6.

Nghị định

27/2018/NĐ-CP

- Khoản 2 Điều 23a;

- Khoản 3 và 4 Điều 23b;

- Khoản 1 và 2 Điều 32a;

- Khoản 2 Điều 32b;

- Khoản 3 và điểm e khoản 4 Điều 32d;

- Điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 33.

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018

7.

Thông tư

11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động

- Khoản 9 và 10 Điều 5;

- Khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 8;

- Khoản 2 Điều 9;

- Điều 10.

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất

01/3/2018

8.

Thông tư

29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

Khoản 13 Điều 1

Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 33/2017/TT-BTTTT ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị viba số điểm - điểm"

01/7/2018

9.

Thông tư

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

- Khoản 1 Điều 24;

- Điều 26;

- Mẫu 2 Phụ lục V

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ bởi:

Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

01/3/2018

10.

Thông tư

25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

- Điểm b khoản 2 Điều 10;

- Điểm b khoản 2 Điều 11;

- Khoản 2 Điều 12;

- Điểm a khoản 1 Điều 13.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 40/2018/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

30/01/2018

11.

Thông tư

31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

- Điều 3;

- Phụ lục 1.

Bị thay thế bởi:

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

30/11/2018

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1602/QĐ-BTTTT năm 2019 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

  • Số hiệu: 1602/QĐ-BTTTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/10/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/10/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản