Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI CUỘC GỌI TỪ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT NỘI HẠT ĐẾN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (sau đây gọi là mạng nội hạt) đến mạng thông tin di động mặt đất (sau đây gọi là mạng di động) như sau:

1. Trường hợp mạng nội hạt và mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối 415 đồng/phút.

2. Trường hợp mạng nội hạt và mạng di động kết nối với nhau qua mạng đường dài trong nước, mạng nội hạt khởi phát cuộc gọi trả cho mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối theo quy định tại Khoản 1 Điều này và trả cho mạng đường dài trong nước chuyển tiếp cuộc gọi cước kết nối theo quy định về cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
Như Điều 5;
Bộ trưởng (để b/c);
Các Thứ trưởng;
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
Các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT;
Các doanh nghiệp viễn thông;
Công báo;
Website Chính phủ;
Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Lê Nam Thắng

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 29/2009/TT-BTTTT ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 29/2009/TT-BTTTT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 19/11/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Lê Nam Thắng
  • Ngày công báo: 09/12/2009
  • Số công báo: Từ số 565 đến số 566
  • Ngày hiệu lực: 15/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản