Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG TẠM THỜI VỀ HAO PHÍ LAO ĐỘNG, HAO PHÍ THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức tạm thời về hao phí lao động, hao phí về thiết bị trong sản xuất chương trình truyền hình.

Điều 2. Định mức tạm thời ban hành tại Thông tư này được áp dụng trong quản lý dịch vụ truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2012.

Điều 3. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG TẠM THỜI

VỀ HAO PHÍ LAO ĐỘNG, HAO PHÍ THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHỤ LỤC 1

ĐỊNH MỨC HAO PHÍ LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Mục

Tên thể loại sản phẩm

Thời lượng

Ngày công

I

BÁO CHÍ

1

Phổ biến kiến thức 30' máy lẻ loại 1

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,29

Biên tập máy lẻ

3,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

3,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

5,00

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

KT đọc

0,29

KT dựng phi tuyến

2,00

KT máy lưu động

3,00

KT Tquay

1,31

2

Phổ biến kiến thức 30' xe màu loại 1

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

7,14

Đạo diễn chương trình

1,00

Đạo diễn hình

1,00

Quay phim xe màu

4,00

Tổ chức sản xuất

5,00

Trợ lý biên tập

0,58

Trợ lý đạo diễn

1,00

Trợ lý hiện trường

2,00

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến

2,00

KT ghi hình 3 - 4 cam

7,50

3

Phổ biến kiến thức 30' máy lẻ loại 2

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,29

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

2,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

4,70

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

KT đọc

0,29

KT dựng phi tuyến

2,00

KT máy lưu động

2,00

KT Tquay

1,31

4

Phổ biến kiến thức 30' loại 2 TQ lớn

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,29

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

2,00

Quay phim trường quay

1,50

Tổ chức sản xuất

4,70

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

KT đọc

0,29

KT dựng phi tuyến

2,00

KT máy lưu động

2,00

KT Tquay

3,00

5

Phổ biến kiến thức (15 - 20') máy lẻ 5

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,75

Đạo diễn chương trình

1,50

Quay phim máy lẻ

1,00

Tổ chức sản xuất

3,50

Kỹ thuật

KT dựng phi tuyến

1,00

KT máy lưu động

1,00

6

Phóng sự đồng hành 7 - 10' loại 1

7’

Nội dung

Biên tập chương trình

2,71

Biên tập máy lẻ

1,50

Quay phim máy lẻ

1,50

Tổ chức sản xuất

1,00

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến

1,00

KT máy lưu động

1,50

7

Phóng sự đồng hành 7 - 10' loại 2

7'

Nội dung

Biên tập chương trình

1,95

Biên tập máy lẻ

1,50

Quay phim máy lẻ

1,50

Tổ chức sản xuất

0,70

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến

1,00

KT máy lưu động

1,50

8

Phóng sự nhân vật buổi sáng 8'

8'

Nội dung

Biên tập chương trình

1,12

Biên tập máy lẻ

2,00

Quay phim máy lẻ

2,00

Tổ chức sản xuất

0,46

Kỹ thuật

KT đọc

0,07

KT dựng phi tuyến tính

0,50

KT máy lưu động

1,00

9

Phóng sự chính luận 10' loại 1

10'

Nội dung

Biên tập chương trình

3,14

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Quay phim máy lẻ

4,00

Tổ chức sản xuất

2,00

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến tính

1,00

KT máy lưu động

4,00

10

Phóng sự chính luận 10' loại 2

10'

Nội dung

Biên tập chương trình

2,64

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Quay phim máy lẻ

2,00

Tổ chức sản xuất

1,80

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến tính

0,50

KT máy lưu động

2,00

11

Phóng sự chính luận 15' loại 1

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,78

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Quay phim máy lẻ

4,00

Tổ chức sản xuất

2,00

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến tính

1,00

KT hòa âm

0,14

KT máy lưu động

4,00

12

Phóng sự chính luận 15' có TQ nhỏ

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,69

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

4,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

2,00

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến tính

1,00

KT máy lưu động

4,00

KT T quay nhỏ

1,31

13

Phóng sự điều tra 15'

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,20

Biên tập máy lẻ

7,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Quay phim máy lẻ

7,00

Tổ chức sản xuất

2,50

Kỹ thuật

KT đọc

0,14

KT dựng phi tuyến tính

1,00

KT hòa âm

0,14

KT máy lưu động

7,00

14

Phóng sự điều tra 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

8,29

Biên tập máy lẻ

8,00

Đạo diễn chương trình

8,00

Quay phim máy lẻ

8,00

Tổ chức sản xuất

7,00

Kỹ thuật

KT đọc

0,29

KT dựng phi tuyến

1,00

KT dựng tuyến tính

2,00

KT máy lưu động

8,00

15

Phóng sự tài liệu loại 1 (15P)

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

6,02

Biên tập máy lẻ

5,50

Đạo diễn chương trình

5,50

Quay phim máy lẻ

5,50

Tổ chức sản xuất

5,50

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,15

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật hòa âm

0,15

Kỹ thuật máy lưu động

5,50

16

Phóng sự tài liệu loại 2 (15P)

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,42

Biên tập máy lẻ

5,00

Đạo diễn chương trình

5,24

Quay phim máy lẻ

5,00

Tổ chức sản xuất

4,12

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,15

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

1,50

Kỹ thuật hòa âm

0,15

Kỹ thuật máy lưu động

5,00

17

Phóng sự tài liệu loại 1 (20P)

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

8,30

Biên tập máy lẻ

6,00

Đạo diễn chương trình

6,00

Quay phim máy lẻ

6,00

Tổ chức sản xuất

4,52

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,21

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

2,50

Kỹ thuật hòa âm

0,21

Kỹ thuật máy lưu động

6,00

18

Phóng sự tài liệu loại 2 (20P)

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,24

Biên tập máy lẻ

5,50

Đạo diễn chương trình

5,50

Quay phim máy lẻ

5,50

Tổ chức sản xuất

4,50

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,15

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

1,50

Kỹ thuật hòa âm

0,15

Kỹ thuật máy lưu động

5,50

19

Phóng sự tài liệu loại 1 (30P)

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

12,36

Biên tập máy lẻ

7,00

Đạo diễn chương trình

7,50

Quay phim máy lẻ

7,00

Tổ chức sản xuất

7,48

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,21

Kỹ thuật dựng tuyến tính

3,50

Kỹ thuật hòa âm

0,21

Kỹ thuật máy lưu động

7,00

20

Phóng sự tài liệu loại 2 (30P)

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

11,03

Biên tập máy lẻ

6,00

Đạo diễn chương trình

6,75

Quay phim máy lẻ

6,00

Tổ chức sản xuất

6,42

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,21

Kỹ thuật dựng tuyến tính

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,21

Kỹ thuật máy lưu động

6,00

21

Phim tài liệu chính luận 20' loại 1

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

11,58

Biên tập máy lẻ

8,00

Chủ nhiệm

3,00

Đạo diễn chương trình

8,00

Quay phim máy lẻ

8,00

Tổ chức sản xuất

8,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

8,00

22

Phim tài liệu chính luận 20' loại 2

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

10,08

Biên tập máy lẻ

6,50

Chủ nhiệm

3,00

Đạo diễn chương trình

6,50

Quay phim máy lẻ

6,50

Tổ chức sản xuất

6,50

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

2,50

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

6,50

23

Phim tài liệu chính luận 30' loại 1

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

13,08

Biên tập máy lẻ

14,00

Chủ nhiệm

6,00

Đạo diễn chương trình

14,00

Quay phim máy lẻ

14,00

Tổ chức sản xuất

16,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

6,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

14,00

24

Phim tài liệu chính luận 30' loại 2

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

12,64

Biên tập máy lẻ

12,00

Chủ nhiệm

5,00

Đạo diễn chương trình

12,76

Quay phim máy lẻ

12,00

Tổ chức sản xuất

13,10

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

5,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

12,00

25

Phim tài liệu chính luận 50' loại 1

50'

Nội dung

Biên tập chương trình

22,76

Biên tập máy lẻ

20,00

Chủ nhiệm

9,08

Đạo diễn chương trình

25,00

Quay phim máy lẻ

20,00

Tổ chức sản xuất

22,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,38

Kỹ thuật dựng phi tuyến

8,00

Kỹ thuật hòa âm

0,38

Kỹ thuật máy lưu động

20,00

26

Phim tài liệu chính luận 50' loại 2

50'

Nội dung

Biên tập chương trình

17,81

Biên tập máy lẻ

17,00

Chủ nhiệm

6,00

Đạo diễn chương trình

17,00

Quay phim máy lẻ

17,00

Tổ chức sản xuất

17,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,30

Kỹ thuật dựng phi tuyến

6,00

Kỹ thuật hòa âm

0,30

Kỹ thuật máy lưu động

17,00

27

Phim tài liệu khoa học 45'

45'

Nội dung

Biên tập chương trình

13,08

Biên tập máy lẻ

13,00

Chủ nhiệm

4,00

Đạo diễn chương trình

14,00

Quay phim máy lẻ

13,00

Tổ chức sản xuất

7,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

3,00

Kỹ thuật dựng tuyến tính

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

13,00

28

Phim tài liệu khoa học loại 1 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

9,72

Biên tập máy lẻ

8,00

Chủ nhiệm

3,00

Đạo diễn chương trình

8,00

Quay phim máy lẻ

8,00

Tổ chức sản xuất

5,55

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,43

Kỹ thuật dựng phi tuyến

4,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

8,00

29

Phim tài liệu khoa học loại 2 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

8,72

Biên tập máy lẻ

6,00

Chủ nhiệm

2,00

Đạo diễn chương trình

6,00

Quay phim máy lẻ

6,00

Tổ chức sản xuất

5,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,43

Kỹ thuật dựng phi tuyến

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

6,00

30

Phim tài liệu nghệ thuật 20' loại 1

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

6,79

Biên tập máy lẻ

6,00

Đạo diễn chương trình

6,00

Quay phim máy lẻ

6,00

Tổ chức sản xuất

5,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,50

Kỹ thuật dựng phi tuyến

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

6,00

31

Phim tài liệu nghệ thuật 20' loại 2

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

6,79

Biên tập máy lẻ

5,50

Đạo diễn chương trình

4,00

Quay phim máy lẻ

5,50

Tổ chức sản xuất

3,80

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,50

Kỹ thuật dựng phi tuyến

2,50

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

5,50

32

Phim tài liệu nghệ thuật 30' loại 1

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

10,05

Biên tập máy lẻ

8,00

Chủ nhiệm

4,00

Đạo diễn chương trình

6,00

Quay phim máy lẻ

8,00

Tổ chức sản xuất

6,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

4,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

8,00

33

Phim tài liệu nghệ thuật 30' loại 2

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

7,58

Biên tập máy lẻ

6,50

Chủ nhiệm

3,00

Đạo diễn chương trình

5,00

Quay phim máy lẻ

6,50

Tổ chức sản xuất

5,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến

3,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

6,50

34

Tạp chí CĐ trực tiếp 15' loại 1

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

3,97

Biên dịch

0,50

Biên tập máy lẻ

2,50

Đạo diễn chương trình

3,00

Đạo diễn hình

0,40

Quay phim máy lẻ

2,50

Quay phim trường quay

0,34

Tổ chức sản xuất

3,00

Trợ lý biên tập

2,00

Trợ lý đạo diễn

0,40

Trợ lý trường quay

0,40

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,17

Kỹ thuật dựng tuyến tính

1,00

Kỹ thuật máy lưu động

2,50

Kỹ thuật trường quay

1,11

35

Tạp chí CĐ trực tiếp 30' loại 1

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

11,84

Biên tập máy lẻ

5,00

Chủ nhiệm

2,00

Đạo diễn chương trình

5,00

Đạo diễn hình

0,50

Quay phim máy lẻ

5,00

Quay phim trường quay

0,34

Tổ chức sản xuất

4,00

Trợ lý trường quay

0,34

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật máy lưu động

5,00

Kỹ thuật trường quay

0,94

36

Tạp chí CĐ trực tiếp 30' loại 2

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

9,25

Chủ nhiệm

1,00

Đạo diễn chương trình

4,17

Đạo diễn hình

0,50

Quay phim trường quay

0,66

Tổ chức sản xuất

5,00

Trợ lý biên tập

5,00

Trợ lý đạo diễn

2,00

Trợ lý trường quay

0,66

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

2,00

Kỹ thuật dựng Newsroom

0,25

Kỹ thuật trường quay

1,98

37

Tạp chí thể thao (15P)

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

5,14

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

2,00

Đạo diễn hình

0,08

Quay phim máy lẻ

2,00

Quay phim trường quay

0,16

Tổ chức sản xuất

4,00

Trợ lý biên tập

0,16

Trợ lý đạo diễn

0,15

Trợ lý trường quay

0,08

Kỹ thuật

Kỹ thuật Máy lưu động

2,00

Kỹ thuật trường quay (trực tiếp)

0,44

38

Tạp chí thể thao (30P)

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,72

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Quay phim máy lẻ

4,00

Tổ chức sản xuất

1,07

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,42

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

2,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

4,00

39

Trả lời khán giả truyền hình 15'

15'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,14

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

2,00

Quay phim máy lẻ

2,00

Tổ chức sản xuất

2,69

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng phi tuyến

1,00

Kỹ thuật máy lưu động

2,00

Kỹ thuật TQ

40

Trả lời thư khán giả theo từng khu vực

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

3,14

Biên tập máy lẻ

0,50

Đạo diễn chương trình

1,00

Đạo diễn hình

0,14

Quay phim máy lẻ

0,50

Quay phim trường quay

0,14

Tổ chức sản xuất

1,00

Trợ lý trường quay

0,14

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

1,00

Kỹ thuật máy lưu động

0,40

Kỹ thuật trường quay (trực tiếp)

0,77

41

Tạp chí thiếu nhi trường quay 20'

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

7,14

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

2,50

Đạo diễn hình

0,50

Quay phim máy lẻ

2,00

Quay phim trường quay

0,50

Tổ chức sản xuất

2,00

Trợ lý biên tập

0,50

Trợ lý đạo diễn

0,50

Trợ lý trường quay

0,50

Kỹ thuật

Kỹ thuật cẩu

1,00

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

1,00

Kỹ thuật dựng tuyến tính

1,00

Kỹ thuật máy lưu động

2,00

Kỹ thuật trường quay

3,00

42

Tạp chí TTN máy lẻ 20' loại 1

20'

Nội dung

Biên tập chương trình

7,14

Biên tập máy lẻ

2,00

Đạo diễn chương trình

2,50

Quay phim máy lẻ

2,00

Tổ chức sản xuất

2,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật cẩu

1,00

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng phi tuyến

1,00

Kỹ thuật dựng tuyến tính

1,00

Kỹ thuật máy lưu động

2,00

43

Khách mời trường quay

8'

Nội dung

Biên tập chương trình

0,50

Đạo diễn chương trình

0,30

Đạo diễn hình

0,30

Quay phim trường quay

0,40

Tổ chức sản xuất

0,50

Trợ lý biên tập

0,50

Trợ lý trường quay

0,20

Kỹ thuật

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

0,30

Kỹ thuật trường quay trực tiếp

1,10

44

Tạp chí ca nhạc 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

3,00

Biên tập máy lẻ

1,00

Chủ nhiệm

1,00

Đạo diễn chương trình

2,50

Đạo diễn hình

1,00

Quay phim máy lẻ

1,00

Quay phim trường quay

1,00

Tổ chức sản xuất

1,00

Trợ lý trường quay

1,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật máy lưu động

1,00

Kỹ thuật trường quay ảo (T.tiếp)

3,25

45

Tạp chí tổng hợp 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

6,78

Biên tập máy lẻ

3,00

Đạo diễn chương trình

3,00

Quay phim máy lẻ

3,00

Tổ chức sản xuất

3,25

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,14

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

1,14

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật máy lưu động

3,00

46

Tạp chí thời trang 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,72

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Quay phim máy lẻ

4,00

Tổ chức sản xuất

1,07

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,42

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

2,00

Kỹ thuật hòa âm

0,29

Kỹ thuật máy lưu động

4,00

47

Tạp chí khoa giáo loại 1 máy lẻ 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

6,29

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

4,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

3,00

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật máy lưu động

4,00

Kỹ thuật trường quay

1,31

48

Tạp chí khoa giáo loại 2 máy lẻ 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

4,29

Biên tập máy lẻ

4,00

Đạo diễn chương trình

4,29

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

4,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

2,00

Trợ lý trường quay

0,29

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng tuyến tính

2,00

Kỹ thuật máy lưu động

4,00

Kỹ thuật trường quay

1,31

49

Tạp chí nghệ thuật loại 1 - 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

8,01

Biên tập máy lẻ

4,50

Chủ nhiệm

3,00

Đạo diễn chương trình

5,50

Quay phim máy lẻ

4,50

Tổ chức sản xuất

5,00

Kỹ thuật

Kỹ thuật đọc

0,29

Kỹ thuật dựng phi tuyến tính

3,00

Kỹ thuật máy lưu động

9,00

50

Tạp chí nghệ thuật loại 2 - 30'

30'

Nội dung

Biên tập chương trình

8,08

Biên tập máy lẻ

3,00

Chủ nhiệm

3,44

Đạo diễn chương trình

3,00

Đạo diễn hình

0,29

Quay phim máy lẻ

3,00

Quay phim trường quay

0,29

Tổ chức sản xuất

4,00

Trợ lý trường quay