Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
*********

Số: 121/1999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121/1999/QĐ-BTC NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà sát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà sát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998;
Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ban Tài chính  ban hành đến ngày 30 tháng 4 năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành gồm 759 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Sinh Hùng 

(Đã ký)

BỘ TÀI CHÍNH                                                                                  Mẫu số 2

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, ĐÃ BỊ BÃI BỎ HOẶC ĐÃ ĐƯỢC THAY THẾ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1998
   (Kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC ngày 1 tháng 10 năm 1999)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban          hành

Trích yếu nội dung

1

2

3

5

I. LĨNH VỰC THUẾ

1

Thông tư

46/TC/TNN

12-02-1997

Về việc thi hành chính sách thuế nông nghiệp đối với đất trồng cây công ngiệp dài ngày và cây ăn trái

2

Thông tư

12TC/TNN

07-11-1977

Hướng dẫn thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh thành phố phía bắc.

3

Thông tư

226CT/TNN

22-07-1978

Hướng dẫn biện pháp tính thuế, nộp thuế và miễn giảm thuế nông nghiệp đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp miền Nam.

4

Thông tư

21CT/TNN

04-11-1978

Thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp vùng mất mùa do bão lụt

5

Thông tư

24TC/TNN

26-12-1978

Về việc kiện toàn Ban thuế nông nghiệp ở các xã thuộc tỉnh, thành phố miền Nam.

6

Thông tư

10TC/TNN

04-09-1979

Thu thuế đối với các tổ chức, tập thể lương y nuôi trồng, chế biến dược liệu theo Nghị quyết số 266/CP của Hội đồng  Bộ trưởng

7

Quyết định của Bộ trưởng BTC

270 TC/QĐ/TCCB

08-12-1980

Về tổ chức bộ máy Cục thuế công thương nghiệp.

8

Thông tư

28/TC/TNN

27-10-1981

Hướng dẫn việc xác định sản lượng tính thuế ruộng 1 vụ chuyển thành hai vụ

9

Thông tư

11TC/TNN

31-03-1993

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế nông nghiệp

10

Quyết định của Bộ trưởng BTC

66/TC/TNN

05-07-1983

Quy định tạm thời diện tích đất ở được miễn thuế nông nghiệp

11

Quyết định của Bộ trưởng BTC

258
TC/QĐ/TCCB

06-10-1983

Về việc tổ chức bộ máy Cục thu Quốc doanh thuộc Bộ Tài chính

12

Thông tư

31-TC/TQD

06-10-1983

Hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và quản lý tài chính

13

Thông tư

49-TC/TNN

31-12-1983

Quy định về tổ chức bộ máy thuế nông nghiệp ở cơ quan tài chính các cấp

14

Thông tư

50/TNN

31-12-1983

Chế độ thưởng lập, sử dụng khen thưởng thuế nông nghiệp.

15

Thông tư

14/TNN

21-03-1984

Quy định số lượng cán bộ Ban thuế nông nghiệp xã và Chế độ trợ cấp cán bộ thuế xã

16

Thông tư

2TC/TNN

01-02-1985

Hướng dẫn việc giảm miễn thuế nông nghiệp đối với hộ thương binh liệt sỹ đời sống có nhiều khó khăn

17

Thông tư

35/TC/TNN

28-10-1986

Hướng dẫn tổ chức thu nộp thuế nông nghiệp bằng hiện vật nông sản

18

Quyết định của Bộ trưởng BTC

442-TC/TCCB

31-12-1986

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục thuế công thương nghiệp

19

Thông tư

31/TC/CTN

15-05-1987

Quy định xử lý đối với trường hợp mất chứng từ Thuế Công thương nghiệp

20

Quyết định của Bộ trưởng BTC

275 TC/TCT

31-08-1987

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thống nhát phát hành quản lý và sử dụng vé phạt tiền, biên lai thu tiền phạt trong việc xử phạt bằng biện pháp hành chính các hành vi vi phạm pháp luật

21

Thông tư

75/TC/CTN

29-12-1987

Thi hành Nghị định số 222/HĐBT ngày 5/12/87 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư.

22

Thông tư

05TC/TCT

03-02-1988

Hướng dẫn Nghị định số 09/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về thuế sát sinh

23

Thông tư

04-TC/TCCB

03-03-1989

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 156-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy thu Quốc doanh và thuế ở cơ quan tài chính các cấp

24

Thông tư

06 TC/CTN

16-03-1989

Hướng dẫn việc thu nộp thuế đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

25

Thông tư

09 TC/TNN

20-04-1989

Hướng dẫn tổ chức thu nộp, thanh toán quản lý và sử dụng thóc thuế nông nghiệp

26

Thông tư

10-TC/CTN

20-04-1989

Chế độ thu khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực tập thể, cá thể

27

Thông tư

17 TC/TCĐN

23-05-1989

Thu nộp lệ phí xét đơn và lệ phí kinh doanh của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư.

28

Thông tư

19 TC/CTN

05-06-1989

Quản lý thu thuế cơ sở kinh tế của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

29

Thông tư

20 TC/CTN

06-06-1989

Thi hành Pháp lệnh và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh và thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá

30

Thông tư

21 TC/TNN

14-06-1989

Hướng dẫn về thanh toán nợ thuế nông nghiệp và nợ thóc hợp đồng kinh tế hai chiều.

31

Thông tư

23 TC/TNN

17-06-1989

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 52 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nông nghiệp.

32

Thông tư

61 TC/TNN

22-12-1989

Hướng dẫn thu thuế nông nghiệp bằng tiền

33

Thông tư

61 TC/TCT

01-03-1990

Quy định về điều chỉnh hạng đất tính thuế nông nghiệp các năm 1990 đến 1994

34

Thông tư

16TC/TCT

13-03-1990

Hướng dẫn thi hành Nghị định 61/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

35

Thông tư

18 TC/TCT

17-03-1990

Hướng dẫn thi hành... về việc miễn thuế nông nghiệp 1 năm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

36

Thông tư

23 TC/TCT

26-05-1990

Hướng dẫn tính thuế, lập bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đối với các Công ty cao su

37

Thông tư

43TC/TCT

26-09-1990

Hướng dẫn cụ thể chính sách thuế nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế xã hội miền núi

38

Thông tư

45TC/TCT

04-10-1990

Hướng dẫn thi hành Luật thuế doanh thu

39

Thông tư

47TC/TCT

04-10-1990

Hướng dẫn thi hành Luật thuế lợi tức

40

Thông tư

46TC/TCT

04-10-1990

Hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

41

Thông tư

52TC/TCT

08-11-1990

Hướng dẫn thi hành thuế suất thuế lợi tức bổ sung.

42

Thông tư

56/TC/TCT

23-11-1990

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp đối với nông trường, lâm trường và trạm trại quốc doanh

43

Thông tư

60TC/TCT

05-12-1990

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 390/HĐBT ngày 10/11/1990

44

Thông tư

13TC/TCT

28-02-1991

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng  Bộ trưởng

45

Thông tư

13TC/TCT

28-02-1991

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/HĐBT ngày 24/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thu sử dụng vốn

46

Thông tư

22TC/TCT

22-04-1991

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

47

Thông tư

23TC/TCT

23-04-1991

Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản.

48

Thông tư

24/TC/TCT

24-04-1991

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 79/CT về việc thực hiện nghiêm túc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

49

Thông tư

43TC/TCT

13-08-1991

Hướng dẫn thi hành Quyết định 203HĐBT ngày 29/6/91 thuế doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt.

50

Thông tư

54TC/TCT

01-10-1991

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại Liên doanh dầu khí Việt - Xô

51

Thông tư

55/TC/TCT/TT

01-10-1991

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

52

Thông tư

59TC/TCT

02-11-1991

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 325/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

53

Thông tư

60TC/TCT

02-11-1991

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ công nhân viên Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam do Cục phục vụ ngoại giao đoàn quản lý

54

Thông tư

61/TC/TCT

08-11-1991

Hướng dẫn thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân và công ty

55

Thông tư

64/TC/TCT

12-11-1991

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 473/NQ-HĐNN8 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 326/HĐBT ngày 19/10/91 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế môn bài

56

Thông tư

70/TC/TCT

29-11-1991

Hướng dẫn bổ sung việc thu lệ phí cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

57

Thông tư

73TC/TCT

10-12-1991

Hướng dẫn thi hành... về công tác thuế nông nghiệp cuối năm 1991 và năm 1992

58

Thông tư

06 TC/TCT

26-03-1992

Hướng dẫn thu khoản điều tiết thu nhập bổ sung của cán bộ Việt Nam làm việc tại các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam

59

Thông tư

07 TC/TCT

30-03-1992

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí tại Việt Nam

60

Thông tư

10 TC/TCT

14-04-1992

Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh các mức bằng tiền trong biểu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

61

Thông tư

21 TC/TCT

18-06-1992

Hướng dẫn Thi thành Nghị định số 29/HĐBT về lập sổ bộ thuế và thu thuế nông nghiệp đến hộ nông dân.

62

Thông tư

30 TC/TCT

18-07-1992

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài

63

Thông tư

35/TC/TCT

31-07-1992

Hướng dẫn chi thiết thi hành Nghị định số 52/HĐBT và Nghị định số 19/HĐBT về giảm thuế miễn thuế nông nghiệp.

64

Thông tư

51 TC/TCT

01-10-1992

Hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuế mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định số 210a TC/VP ngày 01/4/1990 của Bộ Tài chính

65

Thông tư

53TC/TCT

06-10-1992

Hướng dẫn về giá thu thuế nông nghiệp bằng tiền thay thóc và các nông sản khác

66

Thông tư

58TC/TCT

14-10-1992

Hướng dẫn thi hành chính sách thuế đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nông công nghiệp Nhà nước

67

Thông tư

59TC/TCT

15-10-1992

Chứng từ hợp lệ kèm theo hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa

68

Thông tư

89TC/TCT

31-12-1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 110 TTg của Thủ tướng Chính phủ

69

Thông tư

07 TC/TCT

19-01-1993

Hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

70

Thông tư

11TC/TCT

24-02-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

71

Thông tư

29 TC/TCT

01-04-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 32 NQ/UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 16/CP ngày 23/3/1993 của Chính phủ

72

Thông tư

35TC/TCT

04-05-1993

Hướng dẫn xử lý nợ thuế nông nghiệp 2 năm 1989-1990

73

Quyết định của Bộ trưởng BTC

326 TC/QĐ/TCT

02-06-1993

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

74

Thông tư

48 TC/TCT

30-06-1993

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và về miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài

75

Thông tư

51 TC/TCT

03-07-1993

Hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế áp dụng với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài.

76

Thông tư

71TC/TCT

25-08-1993

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 29 TC/TCT ngày 1/4/1993 của Bộ Tài chính

77

Thông tư

73A-TC/TCT

30-08-1993

Quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế doanh thu.

78

Thông tư

74A TC/TCT

31-08-1993

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 56/CP của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt

79

Quyết định của Bộ trưởng BTC

718 CT/TCT/QĐ

21-10-1993

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

80

Thông tư

88 TC/TCT

08-11-1993

Bổ sung xử lý hàng hoá lưu thông trên thị trường không có đủ hồ sơ chứng minh được cơ quan thuế quản lý.

81

Thông tư

90 TC/TCT

10-11-1993

Hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

82

Thông tư

11 TC/TCT

22-02-1994

Bổ sung quy định tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển của các dự án tìm kiếm thăm dò khoáng sản Thông tư số 102TC/TCT ngày 10/11/1993 về chính sách thuế các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng Nhà nước tại Việt Nam

83

Quyết định của Bộ trưởng BTC

353 TC/TCT/QĐ

22-04-1994

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

84

Thông tư

47TC/TCT

01-06-1994

Xét miễn thuế nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

85

Thông tư

52TC/TCT

15-06-1994

Phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu

86

Quyết định của Bộ trưởng BTC

623 TC/TCT/QĐ

23-07-1994

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

87

Quyết định của Bộ trưởng BTC

624 TC/TCT/QĐ

26-07-1994

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

88

Thông tư

73TC/TCT

01-09-1994

Hướng dẫn thực hiện Điều 4 Quyết định số 280 TTg về Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

89

Thông tư

79TC/TCT

01-10-1994

Chế độ chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên đường

90

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1104
TC/TCT-QĐ

04-11-1994

Bãi bỏ mục d, điểm 1 Phần III Thông Thông tư 11/TC/TCT ngày 22-2-1994 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính thuế

91

Thông tư

99TC/TCT

21-11-1994

Thi hành Nghị định 180/CP ngày 7/11/1994 của Chính phủ về thuế môn bài

92

Thông tư

102 TC/TCT

30-11-1994

Hướng dẫn việc xử lý xe hai bánh gắn máy nhập khẩu trái phép vào Việt Nam

93

Thông tư

114 TC/TCT

16-12-1994

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 182/CP ngày 10/11/1994 của Chính phủ về thuế doanh thu

94

Thông tư

09 TC/TCT

24-01-1995

Xử lý nợ đọng thuế, nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

95

Quyết định của Bộ trưởng BTC

143 TC/TCT/QĐ

23-02-1995

Sửa Bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

96

Thông tư

20 TC/TCT

16-03-1995

Xét miễn thuế  nhập khẩu đối với hình thức đầu tư nước ngoài

97

Thông tư

23TC/TCT

21-03-1995

Xử lý xe ô tô, xe hai bánh nhập khẩu trái phép trong quân đội

98

Quyết định của Bộ trưởng BTC

234 TC/TCT/QĐ

29-03-1995

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu

99

Thông tư

27/TC/TCT

30-03-1995

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ về thuế thu nhập cao

100

Quyết định của Bộ trưởng BTC

317
TC/ TCT/QĐ

15-04-1995

Sửa bảng giá tối thiểu tính thuế  nhập khẩu

101

Thông tư

40 TC/TCT

25-05-1995

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư 73A TC/TCT của Bộ Tài chính

102

Quyết định của Bộ trưởng BTC

904 TC/TCT/QĐ

15-08-1995

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

103

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1036 TC/TCT/QĐ

23-09-1995

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

104

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1081
TC/TCT/QĐ

11-10-1995

Sửa Biểu  biểu thuế xuất nhập khẩu

105

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1187
TC/TCT/QĐ

20-11-1995

Sửa bảng giá tối thiểu tại cửa khẩu tính thuế nhập khẩu

106

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1324
TC/TCT/QĐ

21-12-1995

Sửa Biểu  biểu thuế xuất nhập khẩu

107

Thông tư

94/TC/TCT

22-12-1995

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

108

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1400 TC/TCT/QĐ

29-12-1995

Sửa Bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

109

Quyết định của Bộ trưởng BTC

397
TC/TCT/QĐ

19-04-1996

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

110

Quyết định của Bộ trưởng BTC

659A
TC/TCT/QĐ

25-07-1996

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

111

Thông tư

45/TC-TCT

01-08-1996

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/ 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

112

Quyết định của Bộ trưởng BTC

684
TC/TCT/QĐ

08-09-1996

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

113

Quyết định của Bộ trưởng BTC

856 TC/TCT/QĐ

11-09-1996

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

114

Quyết định của Bộ trưởng BTC

975 TC/TCT/QĐ

29-10-1996

Sửa bảng giá tối thiểu ở cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

115

Quyết định của Bộ trưởng BTC

542
TC/TCT/QĐ

06-12-1996

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

116

Quyết định của Bộ trưởng BTC

320 TC/TCT/QĐ

05-07-1997

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

117

Quyết định của Bộ trưởng BTC

590 TC/TCT/QĐ

15-08-1997

Sửa Biểu biểu thuế xuất nhập khẩu

118

Thông tư

88/1997/
TT-BTC

17-12-1997

Thuế suất xuất khẩu gạo ở các tỉnh phía bắc

119

Thông tư

92/1997/
TT/BTC

25-12-1997

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

120

Thông tư

13/1998/
TT-BTC

05-02-1998

Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước

121

Thông tư

37/1998/
TT-BTC

28-03-1998

Hướng dẫn phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước

II. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

122

Thông tư

14-TC/HCVX

10-08-1976

Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

123

Thông tư

13-TC/HCVX

18-11-1997

Về việc giải quyết kinh phí cho công tác cải tạo Xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam

124

Thông tư

2-TC/HCVX

04-03-1978

Về việc quản lý chi tiêu trong công tác phân giới và cắm mốc đường biên giới

125

Thông tư

21 TC/HCVX

18-12-1979

Hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Chính phủ  về việc thanh toán các khoản vay mượn hộ dân trong kháng chiến

126

Thông tư

5-TC/HCVX

28-01-1980

Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

127

Thông tư

24-TC/HCVX

16-12-1980

Về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với lao động sản xuất có thu nhập trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

128

Thông tư

28-TC/HCVX

29-12-1980

Bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên chức đi công tác trong nước

129

Thông tư

5-TC/HCVX

23-03-1981

Hướng dẫn thực hiện chế độ thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước

130

Thông tư

37-TC/GTBĐ

22-12-1981

Hướng dẫn việc bán và thanh toán vé tháng cho cán bộ công nhân viên đi làm, học sinh đi học hàng ngày bằng ô tô buýt

131

Thông tư

5- TC/HCVX

06-03-1982

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

132

Thông tư

11- TC/HCVX

06-04-1982

Chế độ phụ cấp hỗ trợ nông dân

133

Thông tư

12- TC/HCVX

08-04-1982

Bổ sung và sửa đổi một số điểm về chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác nước ngoài

134

Thông tư

15- TC/HCVX

19-07-1982

Sửa đổi mức kinh phí tuyển lao động

135

Thông tư

26- TC/HCVX

27-10-1982

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ năm 1982

136

Thông tư

30- TC/HCVX

11-11-1982

Chế độ phụ cấp chi tiêu thể dục thể thao

137

Thông tư

2- TC/HCVX

31-01-1983

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công nhân viên chức nhà nước đI công tác trong nước (công tác phí)

138

Thông tư

3- TC/HCVX

08-02-1983

Hướng dẫn thực hiện hạch toán chi khoản phụ cấp tạm thời đối với cán bộ công nhân viên theo Quyết định 8/HĐBT và Quyết định số 09/HĐBT ngày 19/1/1983

139

Thông tư

12 TC/HCVX

14-04-1983

Chế độ phân phối lợi nhuận theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982 đối với các nhà sản xuất sách báo, ấn phẩm, tập san, tạp chí

140

Thông tư

13- TC/HCVX

10-04-1983

Quy định trang phục và chế độ cho thuê trang phục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài

141

Thông tư

17- TC/HCVX

29-06-1983

Hướng dẫn thanh toán khoản phụ cấp 30% lương theo Quyết định số 59/HĐBT và Quyết định số 60/HĐBT

142

Thông tư

18- TC/HCVX

16-07-1983

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm, thành viên ban Chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trọng điểm của nhà nước

143

Thông tư

19-TC/HCVX

23-07-1983

Quy định mức chi bình quân cho một học sinh các cấp

144

Thông tư

21- TC/HCVX

17-08-1983

Quy định bổ sung tiêu chuẩn vào chế độ cho thuê trang phục đối với cán bộ đi công tác, học tập ngắn hạn ở nước ngoài đã được Bạn cấp trang phục

145

Thông tư

29- TC/HCVX

30-09-1983

Hướng dẫn chế độ trợ cấp nghỉ hè, dưỡng sức năm 1983 cho cán bộ công nhân viên hành chính sự nghiệp

146

Thông tư

30- TC/HCVX

06-10-1983

Quy định mức trợ cấp cho các cháu gửi nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

147

Thông tư

32- TC/HCVX

10-10-1983

Chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được tổ chức quốc tế đài  thọ

148

Thông tư

40- TC/HCVX

21-11-1983

Quy định chế độ nước uống

149

Thông tư

43- TC/HCVX

09-12-1983

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trang phục đối với cán bộ tự túc trang phục đi công tác hoặc học tập ngắn hạn ở nước ngoài

150

Thông tư

25-TC/HCVX

21-06-1984

Quy định chế độ chi về đón tiếp chuyên gia nước ngoài công tác tại nước ta

151

Thông tư

31-TC/HCVX

22-08-1984

Sửa đổi mức phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đi công tác trong nước

152

Thông tư

34-TC/HCVX

27-08-1984

Hướng dẫn thực hiện khoản chi trợ cấp khó khăn 50%, 70% mức lương chính, mức trợ cấp theo Điều 3 Quyết định 109/HĐBT ngày 23/8/1984

153

Thông tư

40 TC/HCVX

15-10-1985

Chế độ tiếp khách

154

Thông tư

37-TC/HCVX

19-10-1985

Quy định chế độ, tiêu chuẩn chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

155

Thông tư

38-TC/HCVX

19-10-1985

Chế độ nước uống cho cán bộ công nhân viên chức

156

Thông tư

46-TC/HCVX

26-12-1985

Chế độ công tác phí cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước đi công tác trong nước

157

Thông tư

20-TC/HCVX

10-05-1985

Quy định chế độ chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

158

Thông tư

1-TC/HCVX

08-01-1986

Quy định tiền tàu xe đi phép năm cho công nhân viên chức

159

Thông tư

9-TC/HCVX

12-07-1986

Sửa đổi mức chi về tiếp khách ở trong nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

160

Thông tư

13-TC/HCVX

01-08-1986

Bổ sung chế độ phụ cấp tiền tàu xe đi nghỉ phép năm cho cán bộ, công nhân, viên chức.

161

Thông tư

14-TC/HCVX

02-08-1986

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

162

Thông tư

15-TC/HCVX

02-08-1986

Sửa đổi chế độ trợ cấp đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước được cử đi học các trường, lớp huấn luyện, bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn, có thời hạn tập trung học tập từ 4 tháng trở xuống

163

Thông tư

19-TC/HCVX

19-08-1986

Sửa đổi định mức chi bình quân cho một đầu trẻ/tháng áp dụng đối với các nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước

164

Thông tư

20-TC/HCVX

20-08-1986

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam

165

Thông tư

22-TC/HCVX

27-08-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các bưu điện tỉnh, thành phố

166

Thông tư

24-TC/HCVX

04-09-1986

sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

167

Thông tư

37- TC/HCVX

07-11-1986

Hướng dẫn việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với chuyên gia nước ngoài do ta đài thọ

168

Thông tư

40- TC/HCVX

24-11-1986

Hướng dẫn thực hiện thu chi và quản lý tiền nhà, điện nước đối với cán bộ, công nhân viên thuê nhà ở, dùng điện nước của nhà nước

169

Thông tư

44- TC/HCVX

03-12-1986

Hướng dẫn về chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong ngành xuất bản

170

Thông tư

5- TC/TĐTC

10-01-1987

Hướng dẫn thực hiện tiền thưởng cuối năm đối với công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

171

Thông tư

14- TC/HCVX

03-03-1987

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác trong nước

172

Thông tư

15- TC/HCVX

07-03-1987

Quy định mức chi nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, xí nghiệp nhà nước

173

Thông tư

16- TC/HCVX

07-03-1987

Sửa đổi mức chi tiêu trong hội nghị ở mỗi cấp trong cả nước

174

Thông tư

21- TC/HCVX

12-03-1987

Quy định chế độ trực cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn dưới 4 tháng

175

Thông tư

36- TC/GTBĐ

28-06-1987

Hướng dẫn chế độ trợ cấp tiền tầu xe

176

Thông tư

 37- TC/HCVX

06-07-1987

Hướng dẫn bù giá sữa hộp nhãn “Thống nhất”

177

Thông tư

49- TC/HCVX

19-10-1987

Sửa đổi mức chi tiêu cho các hội nghị ngành ở mỗi cấp trong cả nước

178

Thông tư

51-TC/VX

22-10-1987

Sửa đổi mức trợ cấp đối với công nhân, viên chức nhà nước được cử đi học các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

179

Thông tư

52- TC/HCVX

22-10-1987

Sửa đổi mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước

180

Thông tư

53-TC/VX

23-10-1987

Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân,viên chức nhà nước đi  công tác trong nước

181

Thông tư

58-TC/HCVX

06-11-1987

Bổ sung, sửa đổi chế độ đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

182

Thông tư

67-TC/HCVX

28-11-1987

Hướng dẫn kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản 0h ngày 1/1/1988 ở khu vực hành chính sự nghiệp

183

Thông tư

1-TC/CĐTC

02-01-1988

Hướng dẫn việc thực hiện tiền thưởng cuối năm 1987 đối với công nhân, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang

184

Thông tư

2-TC/TNVT

21-01-1988

Hướng dẫn bù giá 6 mặt hàng bán định lượng cho công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang

185

Thông tư

3-TC/TNVT

29-01-1988

Bù giá dầu thắp sáng theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng.

186

Thông tư

4-TC/HCVX

29-01-1988

Bù giá sữa hộp

187

Thông tư

15-TC/HCVX

05-05-1988

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 66/CT ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về kết thúc việc thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

188

Thông tư

25-TC/HCVX

06-01-1988

Sửa đổi chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi công tác trong nước

189

Thông tư

186-TC/HCVX

01-10-1988

Hướng dẫn việc thanh toán nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

190

Thông tư

43-TC/NLTL

22-10-1988

Hướng dẫn bù giá lương thực theo Quyết định số 150/HĐBT ngày 29/9/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giá bán gạo tẻ tại các tỉnh thành

191

Thông tư

44-TC/HCVX

24-10-1988

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

192

Thông tư

48-TC/HCVX

04-11-1988

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước

193

Thông tư

51-TC/VP

19-12-1988

Hướng dẫn bổ sung việc bù giá các mặt hàng định lượng đối với người ăn theo cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

194

Thông tư

52-TC/HCVX

20-12-1988

Quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với các đoàn thể, hội quần chúng

195

Thông tư

14 TC/HCVX

02-08-1989

Sửa đổi mức chi về công tác phí cho cán bộ công nhân viên nhà nước đi công tác ở trong nước.

196

Thông tư

14-TC/HCVX

06-03-1990

Quy định tạm thời chế độ quản lý chi tiêu tài chính đối với hệ thống Kho bạc nhà nước

197

Thông tư

10-TC/HCVX

26-02-1991

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong phạm vi cả nước

198

Thông tư

9- TC/HCVX

26-02-1991

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân viên chức đi công tác ở trong nước

199

Thông tư

20-TC/HCVX

11-04-1991

Quy định mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan xí nghiệp nhà nước

200

Thông tư

21-TC/HCVX

20-04-1991

Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước được cử đi  dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn từ 4 tháng trở xuống

201

Thông tư

32-TC/HCVX

29-05-1991

Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

202

Thông tư

15-TC/HCVX

19-05-1992

Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

203

Thông tư

82-TC/HCVX

15-12-1992

Hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích, nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng

204

Thông tư

26/TC/HCVX

29-03-1993

Hướng dẫn bổ sung về chế độ thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu các loại giấy tờ chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam xuất cảnh nhập cảnh cư trú

205

Thông tư

55-TC/HCVX

08-07-1993

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 6/TTg ngày 5/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành triệt để tiết kiệm, khắc phục tệ sử dụng lãng phí công quỹ

206

Thông tư

5-TC/HCVX

13-01-1994

Hướng dẫn tạm thời về thu quỹ 5% bảo hiểm xã hội do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quản lý

207

Thông tư

9-TC/HCVX

17-02-1994

Quy định chế độ công tác phí cho công nhân, viên chức nhà nước đi công tác trong nước

208

Thông tư

14-TC/HCVX

28-02-1994

Hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

209

Thông tư

29-TC/HCVX

02-04-1994

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước

210

Thông tư

56-TC/HCVX

30-06-1994

Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài

211

Thông tư

58-TC/HCVX

04-07-1994

Hướng dẫn quản lý kinh phí chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm

212

Thông tư

62-TC/HCVX

27-07-1994

Hướng dẫn quản lý ngân sách của ngành khoa học công nghệ và môi trường

213

Chi thị của Bộ trưởng BTC

112 TC/HCSN

10-12-1994

Quy định chế độ tài chính đối với Tổng cục Đầu tư phát triển

214

Thông tư

63-TC/HCSN

07-08-1995

Quy định chế độ chi tiêu hội nghị

215

Thông tư

69-TC/HCSN

20-09-1995

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm A, điểm B Mục lục II phần II Thông tư số 63- TC/HCSN ngày 7/8/1995 của Bộ Tài chính

216

Thông tư

79-TC/HCSN

04-11-1995

Hướng dẫn việc trợ cấp, quản lý và quyết toán kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 1995

217

Thông tư

86-TC/HCSN

22-11-1995

Hướng dẫn việc bàn giao tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và ngành lao động thương binh xã hội quản lý sang bảo hiểm xã hội Việt Nam.

218

Thông tư

46-TC/HCVX

26-12-1995

Chế độ công tác phí cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đI công tác trong nước.

219

Thông tư

20-TC/HCSN

01-04-1996

Quy định chế độ thu chi quản lý tài chính đối với hội nghị các môn thể thao dân tộc năm 1996

220

Thông tư

41-TC/HCSN

30-07-1996

Quy định chế độ quản lý thu chi tài chính đối với hội khoẻ Phù đổng toàn quốc năm 1996 .

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

221

Quyết định của Bộ trưởng BTC

210a/TC-VP

01/04/1990

Về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt  nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

222

Thông tư

70-TC/TCT

05-12-1992

Hướng dẫn xử lý hàng tịch thu

223

Thông tư

103-TC/TCT

22-12-1993

Hướng dẫn xử lý hàng hoá tang vật vi phạm hành chính về thuế mà chủ hàng bỏ hoặc không rõ của ai.

224

Thông tư

11-TC/TCT

22-02-1994

Hướng dẫn bổ sung việc thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển đối với các dự án tìm kiếm thăm dó khoáng sản 

225

Thông tư

702/TC/TCT

28-03-1994

Hướng dẫn xử lý ô tô tịch thu

226

Thông tư

64-TC/QLCS

09-08-1995

Hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê ô tô con theo Chỉ thị 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ

227

Thông tư

80/1997/TT-BTC

07-11-1997

Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu


IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

228

Thông tư

16 TC/QLNS

13-11-1976

Hướng dẫn việc khoá sổ thu chi Ngân sách Nhà nước năm 1976

229

Thông tư

17 TC/QLNS

13-11-1976

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1976

230

Thông tư

14 TC/QLNS

25-11-1977

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước cuối  năm 1977

231

Thông tư

16 TC/QLNS

15-12-1977

Hướng dẫn thi hành điều lệ xử phạt vi cảnh về mặt tài chính

232

Thông tư

1 TC/QLNS

01-01-1978

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách năm 1977

233

Thông tư

19 TC/QLNS

03-10-1978

Hướng dẫn lập dự toán ngân sách năm 1979

234

Thông tư

23 TC/QLNS

18-12-1978

Hướng dẫn lập tổng quyết toán ngân sách năm 1979

235

Thông tư

3 TC/QLNS

06-01-1979

Hướng dẫn bổ sung chế độ thu ngân sách thi hành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

236

Thông tư

8 TC/QLNS

31-05-1979

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 108/CP đối với cấp huyện

237

Thông tư

4 TC/QLNS

26-01-1980

Hướng dẫn lập quyết toán ngân sách năm 1979

238

Thông tư

19 TC/QLNS

11-12-1980

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1979

239

Thông tư

2 TC/QLNS

12-02-1981

Về việc quy định và Hướng dẫn thu nộp khuyến khích cho Ngân sách địa phương về thuốc lá giao nộp cho Trung ương

240

Thông tư

6 TC/QLNS

31-03-1981

Hướng dẫn việc lập tổng quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán Trung ương năm 1980

241

Thông tư

7 TC/QLNS

25-04-1981

Hướng dẫn việc thu nộp và hạch toán các khoản thu bằng ngoại tệ của Nhà nước và các sứ quán, các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài

242

Thông tư

15 TC/NSNN

29-06-1981

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1981

243

Thông tư

20 TC/QLNS

19-09-1981

Hướng dẫn thi hành quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc kiểm kê vật tư, hàng hoá tồn kho ngày 1/10/1981

244

Thông tư

26 TC/NSNN

21-10-1981

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

245

Thông tư

32 TC/QLNS

19-11-1981

Hướng dẫn việc lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1981

246

Thông tư

34 TC/NSNN

05-12-1981

Hướng dẫn việc khoá sổ NSNN năm 1981

247

Thông tư

4 TC/NSNN

08-02-1982

Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách năm 1982

248

Thông tư

18 CT/NSNN

04-08-1982

Hướng dẫn  kế hoạch lập ngân sách năm 1983

249

Thông tư

19 TC/NSNN

06-08-1982

Hướng dẫn việc điều tiết muối cho ngân sách xã

250

Thông tư

33 TT-NSNN

10-12-1982

Hướng dẫn việc khoá sổ thu, chi ngân sách cuối năm

251

Thông tư

35 TC/NSNN

21-12-1982

Hướng dẫn việc bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước năm 1983

252

Thông tư

44 TC/NSĐP

20-12-1983

Hướng dẫn bổ sung lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1984 các tỉnh, thành phố và các đặc khu trực thuộc

253

Thông tư

8 TC/NSĐP

07-03-1984

Hướng dẫn điều tiết thuế nông nghiệp, muối, công thương nghiệp cho ngân sách phường, xã

254

Thông tư

17 TC/NSĐP

02-04-1984

Hướng dẫn chế độ thu và khuyến kích giao nộp nông sản

255

Thông tư

20 TC/NSNN

27-04-1984

Hướng dẫn bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

256

Thông tư

26 TC/NSĐP

29-06-1984

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách đối với huyện

257

Thông tư

35 TC/NSNN

18-09-1984

Hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1985

258

Thông tư

39 TC/NSĐP

28-09-1984

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 138/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về ngân sách nhà nước

259

Thông tư

1 TC/NSNN

25-01-1985

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 1985 theo Nghị quyết VII Ban chấp hành TW Đảng.

260

Thông tư

3 TC/NSNN

22-02-1985

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

261

Thông tư

29 TC/NSNN

27-07-1985

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

262

Thông tư

33 TC/NSNN

27-09-1985

Hướng dẫn việc báo cáo thu, chi ngân sách 9 tháng và ước 3 tháng năm 1985

263

Thông tư

34 TC/NSNN

27-09-1985

Hướng dẫn việc giải quyết các công việc nhiệm vụ kế toán ngân sách sau ngày thu đổi tiền ngân hàng và phát tiền ngân hàng mới

264

Thông tư

39 TC/NSNN

05-11-1985

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

265

Thông tư

02 TC/NSNN

10-03-1986

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

266

Thông tư

30 TC/NSNN

13-10-1986

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách năm 1987

267

Thông tư

41 TC/NSNN

25-11-1986

Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước

268

Thông tư

4 TC/NSNN

10-01-1987

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

269

Thông tư

11 TC/NSNN

13-02-1987

Hướng dẫn bổ sung việc lập Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước

270

Thông tư

32 TC/NSNN

25-05-1987

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

271

Thông tư

47 TC/NSNN

30-09-1987

Hướng dẫn tính toán lại  Ngân sách  Nhà nước năm 1987 và lập dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1988

272

Thông tư

55 TC/NSNN

31-10-1987

Hướng dẫn kiểm tra và xử lý các quỹ trái phép

273

Thông tư

61 TC/NSNN

18-11-1987

Hướng dẫn thực hiện Mục lục Ngân sách Nhà nước.  

274

Thông tư

76 TC/NSNN

30-12-1987

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

275

Thông tư

07 TC/NSNN

09-02-1988

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

276

Thông tư

08 TC/NSNN

09-02-1988

Hướng dẫn bổ sung Tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1987

277

Thông tư

40 TC/NSNN

06-10-1988

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1989

278

Thông tư

46 TC/NSNN

10-01-1988

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 141/HĐBT ngày 6/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tỷ lệ một số khoản thu về thuế cho ngân sách địa phương

279

Thông tư

50 TC/NSNN

17-12-1988

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước.

280

Thông tư

1425 TC/NSNN

04-10-1989

Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1990

281

Thông tư

41 TC/NSNN

14-10-1989

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử Hội đồng nhân dân

281

Thông tư

56 TC/NSNN

12-12-1989

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

283

Thông tư

57 TC/NSNN

12-12-1989

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 186/ của Hội đồng Bộ trưởng

284

Quyết định

85 TC/NSNN

18-12-1989

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

285

Thông tư

11 TC/NSNN

03-03-1990

Hướng dẫn việc quy định tam thời các khoản thu, chi của Ngân sách Nhà nước băng tiền mặt và chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

286

Thông tư

15 TC/NSNN

06-03-1990

Hướng dẫn quy định tạm thời công tác quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

287

Thông tư

21 TC/NSNN

12-04-1990

Hướng dẫn việc Tổng kết công tác tài chính 5 năm (1986-1990) và phương hướng, mục tiêu tài chính 5 năm (1991-1995)

288

Thông tư

 

22 TC/NSNN

19-04-1990

Hướng dẫn bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

289

Thông tư

1365 TC/NSNN

06-09-1990

Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1991

290

Thông tư

49 TC/NSNN

17-10-1990

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước.

291

Thông tư

57 TC/NSNN

26-11-1990

Hướng dẫn quyết toán ngân sách hàng năm

292

Thông tư

806 TC/NSNN

17-06-1991

Hướng dẫn điều chỉnh tỷ lệ điều tiết

293

Thông tư

48- TC/NSNN

31-08-1991

Hướng dẫn giải quyết các vấn đề tài chính đối với các tỉnh, thành phố

294

Thông tư

49 TC/NSNN

31-08-1991

Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán tài chính - ngân sách năm 1992

295

Thông tư

57 TC/NSNN

23-10-1991

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

296

Thông tư

01 TC/NSNN

17-01-1992

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

297

Thông tư

02 TC/NSNN

12-02-1992

Hướng dẫn bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước

298

Thông tư

13 TC/NSNN

14-05-1992

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

299

Thông tư

15a TC/NSNN

28-05-1992

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 168/HĐBT ngày 16/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số điểm trong Nghị quyết số 186/HĐBT về phân cấp quản lý ngân sách địa phương

300

Thông tư

947 a TC/NSNN

 28-05-1992

Hướng dẫn điều chỉnh nguồn thu cho các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết chính thức năm 1992

301

Thông tư

1239
TC/NSNN

10-07-1992

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 15a TC/NSNN

302

Thông tư

27 TC/NSNN

14-07-1992

Hướng dẫn việc giải quyết kinh phí tiếp nhận dân di  cư sang nước bạn Lào về nước

303

Thông tư

41 TC/NSNN

22-08-1992

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1993

304

Thông tư

1630 TC/NSNN

31-08-1992

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi lập kế hoạch ngân sách năm 1993

305

Thông tư

85 TC/NSNN

18-12-1992

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước 

307

Thông tư

10 TC/NSNN

12-02-1993

 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi  Mục lục Ngân sách Nhà nước

308

Quyết định

06 TC/NSNN

05-03-1993

Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1993

309

Quyết định

07 TC/NSNN

05-03-1993

Về việc giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân sách năm 1993

310

Chỉ thị của Bộ trưởng  BTC

08 TC/NSNN

05-03-1993

Về giao tỷ lệ (%) để lại các khoản thu cho ngân sách địa phương

311

Thông tư

49 TC/NSNN

01-07-1993

Về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 132/TTg ngày 27/3/1993

312

Thông tư

56 TC/NSNN

08-07-1993

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước.

313

Thông tư

57 TC/NSNN

09-07-1993

Hướng dẫn thưởng thu ngân sách vượt kế hoạch năm 1993 cho các địa phương

314

Thông tư

64 TC/NSNN

28-07-1993

Hướng dẫn cấp phát, chi trả tiền lương mới cho công chức, viên chức khu vực Hành chính sự nghiệp và các lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách xã hội

315

Thông tư

75 TC/NSNN

06-09-1993

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách năm 1994

316

Thông tư

80 TC/NSNN

24-09-1993

Hướng dẫn quyết toán Ngân sách Nhà nước hàng năm

317

Quyết định

148 TC/NSNN

26-02-1994

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

318

Quyết định

149 TC/NSNN

26-02-1994

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1994

319

Thông tư

30 TC/NSNN

05-04-1994

Hướng dẫn một số điều về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 60/TTg ngày 8/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

320

Quyết định của Bộ trưởng BTC

   1022 TC/NSNN

29-04-1994

Về việc tiết kiệm chi Ngân sách Nhà nước.

321

Thông tư

398 TC/NSNN

04-08-1994

Về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

322

Thông tư

64 TC/NSNN

12-08-1994

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 1995

323

Quyết định của Bộ trưởng BTC

65 TC/NSNN

12-08-1994

Về việc xây dựng thực hiện Quyết định  398/TTg ngày 4/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ

324

Thông tư

421 TC/NSNN

13-08 1994

Về xây dựng tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1995

325

Thông tư

68 TC/NSNN

15-08-1994

Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

326

Quyết định

161 TC/NSNN

03-12-1994

Hướng dẫn khoá sổ và lập quyết toán ngân sách năm 1994

327

Thông tư

06 TC/NSNN

06-01-1995

Hướng dẫn một số điểm về tài chính và ngân sách trong Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ

328

Thông tư

 20 TC/NSNN

15-02-1995

Hướng dẫn việc chuyển số dư Tài khoản 936 năm 1994

329

Thông tư

16 TC/NSNN

07-03-1995

Hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước.

330

Thông tư

24 TC/NSNN

25-03-1995

Hướng dẫn sửa đổi mục III Thông tư số 30 TC/NSNN ngày 5/4/1994

331

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

1360 TC/NSNN

29-05-1995

Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm 1996

332

Thông tư

57 TC/NSNN

22-07-1995

Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

333

Quyết định của Bộ trưởng BTC

59 TC/NSNN

25-07-1995

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

324

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1355 TC/NSNN

30-12-1995

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 1996 cho các Bộ, tỉnh, thành phố

325

Thông tư

1356 TC/NSNN

30-12-1995

Về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 1996

336

Thông tư

2019 TC/NSNN

02-01-1996

Hướng dẫn việc điều hành ngân sách năm 1996 của các địa phương

337

Thông tư

01 TC/NSNN

30-01-1996

Hướng dẫn một số điểm về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996

338

Quyết định của Bộ trưởng BTC

906 TC/NSNN

23-03-1996

Về việc huỷ bỏ việc thi hành Thông tư số 70 TC/NLTL

339

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

27/
QĐ/NSNN

11-05-1996

Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

340

Thông tư

442 TC/NSNN

03-07-1996

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

341

Quyết định của Bộ trưởng BTC

36-TC/NSNN

17-07-1996

Về việc bổ sung, sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước.

342

Thông tư

669 TC/QĐ/NSNN

30-07-1996

Hướng dẫn việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 1996 cho các tỉnh, thành phố

343

Quyết định của Bộ trưởng BTC

217
TC/QĐ-NSNN

28-11-1996

Về việc khoá sổ và lập quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 1996

344

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1207
TC/QĐ-NSNN

25-12-1996

Về việc ban hành hệ thống mục Ngân sách Nhà nước.

345

Quyết định của Bộ trưởng BTC

984/
TC-QĐ-NSNN

30-12-1996

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997

346

Quyết định của Bộ trưởng BTC

75/
TC-QĐ-NSNN

31-12-1996

Hướng dẫn giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

347

Thông tư

76/ TC-NSNN

31-12-1996

Hướng dẫn viiệc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997

348

Thông tư

09/TC-NSNN

16-03-1997

Hướng dẫn thi hành việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

349

Thông tư

13 -TC/CNXD

30-07-1976

Quản lý tài chính đối với sản xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm và sử dụng lao động dôi thừa ở các cơ sở kinh tế quốc doanh

350

Thông tư

20 TC/CNXD

24-12-1976

Trích lập quỹ xí nghiệp năm 1976 của các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh trong cả nước

351

Thông tư

17-TC/CNXD

15-12-1977

Hạch toán giá thành cho các xí nghiệp phía Nam

352

Thông tư

3- TC/QLXD

28-03-1978

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp để áp dụng trong cả nước từ 1977 trở đi

353

Thông tư

18 TC/CNN

26-11-1979

Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, phân phối sản phẩm và nộp ngân sách nhà nước số hải sản do các đội tàu đánh cá của Liên Xô đánh bắt tại Việt Nam giao nộp

354

Thông tư

8-/TC/GTTL

01-02-1980

Thu thuỷ lợi phí bằng hiện vật

355

Thông tư

27-TC/GTTL

23-12-1980

Quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính của Tổng cục hàng không dân dụng

356

Thông tư

04-TC/CNA

18-03-1981

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp theo quy định số 25/CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21/1/1981

357

Thông tư

1- TC/CNA

13-01-1982

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi xí nghiệp 1981

358

Thông tư

17- TC/GTBĐ

04-08-1982

Cấp chênh lệch giá bán xăng dầu cho máy bay và tầu biển đến Việt Nam

359

Thông tư

21 TC/CNA

01-09-1982

Sửa đổi bổ sung chế độ thu quốc doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 25/8/1982

360

Thông tư

34-TC/GTBBĐ

15-12-1982

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh bưu điện theo Quyết định số 146/HĐBT ngày 28/5/1982

361

Thông tư

37-TC/NLTL

30-12-1982

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp quốc doanh

362

Thông tư

69-TC/GTBĐ

26-12-1983

Hướng dẫn xử lý hàng hoá, vật tư, thiết bị không có chủ nhận hoặc chủ không nhận hàng tại cảng Hải Phòng

363

Thông tư

48-TC/GTBĐ

30-12-1983

Thủ tục mua bán sắt thép tại cảng Hải phòng

364

Thông tư

9- TC/GTBD

07-03-1984

Sửa đổi Thông tư số 45-TC/GTBĐ ngày 26/12/1983

365

Thông tư

53- TC/CNA

31-12-1984

Chế độ lập quỹ Bộ trưởng năm 1984

366

Thông tư

16-TC/CNA

27-03-1985

Định mức lợi nhuận các ngành sản xuất công nghiệp

367

Thông tư

18/TC/ĐTXD

20-04-1985

Hướng dẫn định mức lợi nhuận, phân phối lợi nhuận xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

368

Thông tư

19-TT/GTBĐ

22-04-1985

Thu cước phí bưu chính

369

Thông tư

32/TC/GTBĐ

25-09-1985

Hướng dẫn thi hành công văn 986 ngày 4/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cân đối thu chi ngoại tệ của ngành hàng không

370

Thông tư

35-TC/GTBĐ

08-10-1985

Thi hành Quyết định 985/TTg về tự cân đối thu chi ngân sách của Tổng cục Bưu điện

371

Thông tư

11-TC/CNA

22-07-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

372

Thông tư

20 TC/GTBĐ

20-08-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.

373

Thông tư

22-TC/GTBĐ

27-08-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các Bưu điện tỉnh, thành phố

374

Thông tư

26-TC/ĐTXD

13-09-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản

375

Thông tư

29-TC/GTBĐ

26-09-1986

Hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với xí nghiệp vận tải, bốc xếp và đại lý vận tải

376

Thông tư

31-TC/TT

14-10-1986

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong các xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh

377

Thông tư

35-TC/NLTL

12-11-1986

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/TC/QĐ/BH bảo hiểm tàu thuyền đánh cá

378

Thông tư

78-TC/CN

31-12-1987

Hướng dẫn quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở theo Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987

379

Thông tư

12-TC/CN

25-03-1988

Hướng dẫn trích lập lợi nhuận vào ngân sách nhà nước

380

Thông tư

13-TC/CN

19-04-1988

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các đơn vị kinh tế trung ương và địa phương tiến hành tổ chức và khai thác vàng và đá quý theo QĐ 76/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng

381

Thông tư

33- TC/CN

01-08-1988

Chế độ thu bù chênh lệch tỷ giá đối với các đơn vị kinh tế Việt Nam nhận thầu trực tiếp công tác dịch vụ với Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - xô

382

Thông tư

43-TC/NLTL

22-10-1988

Hướng dẫn bù giá lương thực theo Quyết định số 150/HĐBT ngày 29/8/1988 về giá bán gạo tẻ tại các tỉnh thành

383

Thông tư

55-TC/NLTL

24-12-1988

Hướng dẫn quản lý tài chính theo Quyết định số 220/CT ngày 6/7/1987 cuả Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đối với nhà nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

384

Thông tư

25-TC/NLTL

08-07-1989

Hướng dẫn quản lý vốn mua gạo xuất khẩu lấy ngoại tệ dự trữ nhà nước

385

Thông tư

59-TC/CN

05-12-1990

Quy định tỷ lệ khấu hao cơ bản của một số tài sản cố định ngành điện

386

Thông tư

81-TC/CN

31-12-1991

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 330/HĐBT về giải thể doanh nghiệp nhà nước

387

Thông tư

5-TC/CN

24-03-1992

Hướng dẫn xác định bảo toàn vốn đến 01-01-1992

388

Thông tư

80-TC/GTBĐ

15-12-1992

Hướng dẫn bổ sung một số việc về thực hiện chế độ thu phí qua cầu đường bộ

389

Thông tư

81-TC/GTBĐ

15-12-1992

Bổ sung một số điểm về công tác quản lý thu phí qua cầu

390

Thông tư

1-TC/GTBĐ

07-01-1993

Một số cơ chế tài chính đối với hoạt động của các cảng vụ

391

Thông tư

2-TC/GTBĐ

07-01-1993

Hướng dẫn về thu và sử dụng tiền thu lệ phí phục vụ khách hàng tại các cảng hàng không

392

Thông tư

67-TC/GTBĐ

07-08-1993

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

393

Thông tư

70 TC/NLTL

21-08-1993

Hướng dẫn trợ cấp tiền điện bơm nước tiêu úng chống thiên tai

394

Thông tư

784/TC

09-11-1993

Thu nộp toàn bộ vốn dự trữ lưu thông lương thực

395

Thông tư

105/TC/GTBĐ

25-12-1993

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Cục đăng kiểm

396

Thông tư

  10/TC/CN

22-02-1994

Hướng dẫn quy trình và thủ tục xét duyệt quyết toán năm cho các doanh nghiệp nhà nước

397

Thông tư

15-TC/GTBĐ

28-02-1994

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không sân bay

398

Thông tư

119TC/GTBĐ

31-12-1994

Quy định chế độ quản lý nguồn thu cước phí bảo đảm hàng hải và hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

399

Thông tư

  50-TC/CN

30-08-1996

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ về tài chính, bán cổ phần phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

VI. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN

400

Thông tư

24 TC/ĐT

07-09-1983

Hướng dẫn lập phòng Đầu tư xây dựng cơ bản.

401

Thông tư

22 TC/ĐT

14-05-1984

Hướng dẫn việc chuyển vốn, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản giữa tài chính và ngân hàng

402

Thông tư

42 TC/ĐT

17-10-1984

Hướng dẫn việc lập dự toán và hạch toán tiền lãi ngân hàng và vay vốn liên doanh đối với đơn vị nhận thầu thi công xây lắp.

403

Thông tư

12 TC/ĐT

21-03-1985

Trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản của sản xuất kinh doanh quốc doanh.

404

Thông tư

52 TC/ĐT

26-12-1986

Hướng dẫn việc lập dự toán và hạch toán tiền lãi trả ngân hàng về vay vốn lưu động đối với đơn vị nhận thầu xây lắp.

405

Thông tư

1 TC/ĐTXD

03-01-1989

Hướng dẫn tạm thời việc xác định tiêu chuẩn khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành được cấp vốn thanh toán.

406

Thông tư

13 TC/ĐT

06-03-1990

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình thuộc ngân sách địa phương đầu tư.

407

Thông tư

16 TC/ĐT

19-03-1991

Hướng dẫn việc xác định khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện được thanh toán.

408

Thông tư

17 TC/ĐT

19-03-1991

Hướng dẫn việc chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách sang hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển để cấp phát vốn cho các công trình do ngân sách đầu tư ghi trong kế hoạch Nhà nước.

409

Thông tư

41 TC/ĐT

17-07-1991

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn khấu hao cơ bản để lại xí nghiệp cho đầu tư xây dựng cơ bản.

410

Thông tư

12 TC/ĐT

27-04-1992

Hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn trong công tác quy hoạch xây dựng.

411

Thông tư

14 TC/ĐT

19-05-1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 135/CT 25/4/1992 của Chủ tịch HĐBT về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào Ngân sách Nhà nước năm 1992.

412

Thông tư

17 TC/ĐT

28-05-1992

Hướng dẫn chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam.

413

Thông tư

46 TC/ĐT

23-09-1992

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 314/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản.

314

Thông tư

5- TC/ĐT

18-01-1993

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản.

415

Thông tư

13 TC/ĐT

02-03-1993

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về đền bù thiệt hại nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

416

Thông tư

21 TC/ĐT

19-03-1993

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật.

417

Thông tư

53 TC/ĐTXD

22-06-1994

Hướng dẫn bổ sung về đền bù tài sản, đất đai để cải tạo mặt bằng, nâng cấp quốc lộ 5 (đoạn từ km 47 đến km 62).

418

Thông tư

92 TC/ĐTXD

07-11-1994

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kết quả đấu thầu dự án đầu tư của Hội đồng xét thầu Quốc gia.

419

Thông tư

105 TC/ĐTXD

08-12-1994

Hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng.

420

Thông tư

106 TC/ĐTXD

08-12-1994

Hướng dẫn cho vay vốn tín dụng ưu đãi thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

421

Thông tư

107 TC/ĐT

08-12-1994

Hướng dẫn cấp phát vốn đầu tư.

422

Thông tư

108 TC/ĐT

08-12-1994

Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

423

Thông tư

48-TC/ĐTPT

30-06-1995

Hướng dẫn quản lý sử dụng chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

424

Thông tư

111-TC/TCCB

10-12-1994

Hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát và tín dụng ưu đãi vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong hệ thống tài chính.

425

Thông tư

110-TC/ĐTPT

10-12-1994

Hướng dẫn hạch toán các nhiệm vụ tiếp nhận bàn giao vốn và nguồn vốn từ Ngân hàng đầu tư và phát triển nông nghiệp.

VII. LĨNH VỰC THANH TRA, KHIẾU NẠI, KHIẾU TỐ

426

Quyết định của Bộ trưởng BTC

173 TC/QĐ/TCCB

21-05-1991

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tài chính

427

Quyết định của Bộ trưởng BTC

381
TC/QĐ/TCCB

28-05-1993

Ban hành tạm thời tiêu chuẩn nghiệp vụ của các cấp Thanh tra viên Tài chính.

428

Quyết định của Bộ trưởng BTC

374
TC/QĐ/TTR

21-06-1993

Ban hành bản quy chế Hướng dẫn của các Đoàn thanh tra Tài chính thuộc Thanh tra Bộ Tài chính.

429

Quyết định của Bộ trưởng BTC

575
TC/QĐ/TCCB

12-07-1994

Thành lập tổ thường trực tại Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và chống buôn lậu.

430

Quyết định của Bộ trưởng BTC

666/TC/TTR

13-08-1994

Về việc ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và chống buôn lậu trong ngành tài chính thành lập theo Quyết định số 576 TC/TCCB ngày 13/08/1994.

431

Quyết định của Bộ trưởng BTC

882 TC/QĐ/TCCB

10-08-1995

Thay thế thành viên tổ thường trực về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống  buôn lậu theo Quyết định số 575TC/QĐ/TCCB ngày 12/07/1994

432

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1337 TC/QĐ/TCCB

27-12-1995

Thay thế thành viên tổ thường trực về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu theo Quyết định số 576/TC/QĐ/TCCB ngày 12/07/1994.

VIII. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

433

Quyết định của Bộ trưởng BTC

04/TC-BHVN

07-05-1986

Về việc xử lý tài sản, hàng hoá bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Việt Nam sau khi đã được bồi thường toàn bộ giá trị bảo hiểm

434

Thông tư

69/TC-BHVN

28-02-1987

Về việc bảo hiểm khách du lịch trong nước

435

Thông tư

31/TC-NTNT

22-07-1988

Hướng dẫn thực hiện văn bản số 575-V7 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lý hàng hoá do bảo hiểm nước ngoài từ bỏ hoặc uỷ thác cho công ty Bảo hiểm Việt Nam giải quyết

436

Thông tư

26 TC/TCDN-89

14-07-1989

Quy định chế độ tài chính đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

437

Thông tư

504-TC/HB

20-11-1991

Về việc ban hành Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới

438

Thông tư

06/TT/BH

09-03-1992

Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách

439

Thông tư

73-TT/BH

27-11-1992

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

440

Thông tư

46/TC/CĐTC

30-05-1994

Hướng dẫn  thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

441

Thông tư

105-TC/ĐT

08-12-1994

Hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

442

Quyết định của Bộ trưởng BTC

  1314 TC/QĐ/TCNH

21-12-1994

Về việc tái bảo hiểm bắt buộc

443

Quyết định của Bộ trưởng BTC

1235-TC/QĐ/TCNH

09-12-1995

Quy định về tái bảo hiểm bắt buộc

444

Quyết định của Bộ trưởng BTC

60-TC/QĐ/TCNH

11-01-1997

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tái bảo hiểm bắt buộc

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀNG

445

Thông tư

30/TC/CĐKT

13-01-1984

Ban hành hệ thống kế toán áp dụng thống nhất trong ngành Xổ số kiến thiết.

446

Thông tư

32 TC/XS

22-08-1984

Quy định việc thống nhất in vé xổ số kiến thiết.

447

Thông tư

06 TC/XS

14-03-1995

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các ban quản lý xổ số kiết thiết trong cả nước.

448

Thông tư

02 TC/XS

06-01-1987

Hướng dẫn trích lập 3 quỹ đối với các đơn vị phát hành sổ số kiến thiết ở địa phương.

449

Thông tư

08 TC/CĐKT

16-01-1987

Quy định một số điểm sửa đổi bổ sung chế độ kế toán xổ số kiến thiết.

450

Thông tư

38 TC/XSKT

12-09-1988

Quy định về quản lý tài chính đối với các công ty phát hành xổ số kiến thiết trong cả nước.

451

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

29/TC-CĐTC

10-08-1989

Về việc Quy định chế độ thu nộp Ngân sách Nhà nước và phân phối lợi nhuận ngành Ngân hàng

452

Thông tư

258-TC/XS

22-02-1990

Chấn chỉnh việc thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết trong cả nước.

453

Thông tư

27 TC/CĐKT

17-07-1990

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 212/TC/CĐKT ngày 5/12/89 về công tác hạch toán ngành Xổ số kiến thiết.

454

Thông tư

15/TC-CĐTC

16-03-1991

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các Ngân hàng thương mại Quốc doanh và Ngân hàng Đầu tư phát triển

455

Quyết định của Bộ trưởng BTC

504 TC/BH

20-11-1991

Về việc ban hành quy tắc biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

456

Thông tư

30/ TC-CĐTC

05-04-1993

Hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các Ngân hàng thương mại Quốc doanh và Ngân hàng đầu tư phát triển

457

Thông tư

38 TC/CĐTC

11-05-1993

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết.

458

Quyết định của Bộ trưởng BTC

715 TC/BH

19-10-1993

Về việc Sửa đổi quy tắc, biểu phí mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

459

Quyết định của Bộ trưởng BTC

97 TC/CĐTC

26-11-1993

Hướng dẫn thực hiện thanh huỷ vé xổ số kiến thiết đã trả thưởng hết thời hạn lưu trữ.

460

Quyết định của Bộ trưởng BTC

165/
TC/QĐ/CĐTC

04-03-1994

Ban hành quy chế tạm thời về phát hành thí điểm xổ số lôtô.

461

Quyết định của Bộ trưởng BTC

570/
TC/CĐ/CĐTC

04-03-1994

Ban hành quy chế tạm thời về phát hành thí điểm xổ số lôtô.

462

Quyết định của Bộ trưởng BTC

572/
TC/QĐ/TCT

12-07-1994

Ban hành mẫu hoá đơn thu tiền bán vé sổ số kiến thiết.

463

Quyết định Bộ trưởng BTC

658/
TC/QĐ/CĐTC

01-08-1994

Bổ sung sửa đổi quy chế tạm thời về tổ chức phát hành thí điểm sổ số lôtô (ban hành theo Quyết định 570/TC/QĐ/CĐTC ngày 11/7/1994).

464

Thông tư

98 TC/CĐTC

21-11-1994

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 38/CĐTC ngày 11/3/93 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết.

465

Quyết định của Bộ trưởng BTC

660/
TC/QĐ/TCNH

26-07-1996

Ban hành quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc kết quả ngay đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

466

Quyết định của Bộ trưởng BTC

04
TC-QĐ/NT

19-03-1976

Quy định nhiệm vụ của các cơ sở, ty tài chính và  các sở, ty, công ty ngoại thương quản lý toàn diện các công ty ngoại thương trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố

467

Quyết định của Bộ trưởng BTC

275 TC/NT

 

21-06-1976

Điều chỉnh mức sinh hoạt phí tối thiểu cho các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài

468

Quyết định của Bộ trưởng BTC

276
TC/QĐ-NT

23-06-1976

Điều chỉnh sinh hoạt phí tối thiểu cho đoàn đại diện các Tổng công ty xuất nhập khẩu Việt Nam tại Singapore và Hongkong

469

Quyết định của Bộ trưởng BTC

277
TC/QĐ-NT

23-06-1976

Điều chỉnh sinh hoạt phí tối thiểu cho đoàn đại diện ta tại nước ngoài

470

Thông tư

05/TC-NT

23-03-1977

Bổ sung chế độ đãi ngộ đoàn cán bộ đi công tác ở Viên Chăn

471

Thông tư

10 TC/NT

09-05-1978

Sửa đổi chế độ phụ cấp cho cán bộ nhân viên đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

472

Thông tư

15 TC/NT

16-08-1978

Quy định chế độ phụ cấp bồi dưỡng đồng loạt đối với người lái máy bay, vận động viên thể dục thể thao và diễn viên văn nghệ ở nước ngoài

473

Thông tư

15 TC/NT

15-08-1978

Quy định chế độ phụ cấp đi đường cho học sinh được cử đi đào tạo ở nước ngoài

474

Thông tư

1 TC/NT

05-01-1979

Thông tư bổ sung Thông tư 10 (9/5/78) và Thông tư 16 (15/8/78)

475

Thông tư

9 TC/NT

15-08-1979

Quy định chế độ chi tiêu ngoại tệ đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn tại các nước được nước ngoài đài thọ

476

Thông tư

17 TC/NT

20-11-1979

Quy địnhvà hướng dẫn chế độ hàng viện trợ của các tổ chức thuộc liên hiệp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức Quốc tế và của tư nhân gọi tắt là hàng viện trợ

477

Thông tư

21
TC/QLNT/NTNT

08-12-1980

Quy định và hướng dẫn chế độ thanh toán hàng viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ, Chính phủ, các tổ chức quần chúng và tư nhân nước ngoài (gọi tắt là hàng viện trợ).

478

Thông tư

19 TC/NT

08-08-1981

Hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với chuyên gia ta được cử đi công tác ở các nước Châu phi

479

Thông tư

22 TC/NT

29-09-1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 12-TC ngày 18/7/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh tỷ giá kết toán nội bộ

480

Thông tư

13 TC-NT

18-05-1982

Hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với chuyên gia y tế nước ta được cử đi công tác tại An-gê-ri

481

Thông tư

23 TC-NT

01-10-1982

Chế độ đãi ngộ đối với cán bộ đi học theo đường Đảng, đoàn thể quần chúng và cán bộ đi học các lớp quản lý kinh tế theo đường Nhà nước

482

Thông tư

28 TC-NT

01-11-1982

Về việc lập kế hoạch thu chi phí mậu dịch năm 1983

483

Thông tư

29 TC-NT

10-11-1982

Hướng dẫn việc thanh toán tiền hàng và thặng số ngoại thương đối với hàng nhập khẩu thiết bị và kỹ thuật dầu khí

484

Thông tư

36 TC/NTNT

23-12-1982

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 217/CT  ngày 14-10-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thanh toán hàng nhập khẩu thiết bị toàn bộ và khối lượng xây dựng cơ bản

485

Thông tư

01TC/NTNT/K

12-01-1983

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 251/CT ngày 21-9-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung một số điểm và chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân, viên chức công tác ở Cămpuchia

486

Thông tư

15 TC/NT

01-06-1983

Quy định chế độ đối với cán bộ công tác dài hạn tại các nước hưởng lương do tổ chức nước ngoài đài thọ

487

Thông tư

26 TC/NT

08-09-1983

Chế độ phụ cấp cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

488

Thông tư

32 TC/NT

10-10-1983

Sửa đổi chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được nước ngoài đài thọ mọi chi phí

489

Thông tư

34 TC/NT

04-11-1983

Quy định hướng dẫn về việc lập kế hoạch thu chi ngoại tệ của các ngành kinh doanh dịch vụ đối ngoại

490

Thông tư

42TC/NTNT/K

08-12-1983

Hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị số 251/CT ngày 21-9-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung một số điểm và chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân, viên chức công tác ở Cămpuchia

491

Thông tư

2 TC/NT

24-01-1984

Quy định chế độ chi tiêu của cán bộ công nhân viên đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

492

Thông tư

19 TC/NT

03-04-1984

Hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ thống nhất đối với chuyên gia được cử đi công tác ở các nước Châu Phi (thay thế Thông tư số 19/TC- NT ngày 26/8/1981)

493

Thông tư

28 TC/NT

26-07-1984

Sửa đổi Thông tư số 25 về tỷ tệ 10% phí phục vụ (du lịch)

494

Thông tư

37 TC/NT

24-09-1984

Quy định và hướng dẫn chế độ quản lý và thanh toán tiền hàng viện trợ

495

Thông tư

40 TC/NT

06-10-1984

Sửa đổi chế độ chi tiêu đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn được nước ngoài đài thọ mọi chi phí

496

Thông tư

41 TC/NT

10-10-1984

Chế độ đãi ngộ đối với chuyên gia đi công tác ở nước ngoài các nước Xã hội chủ nghĩa.

497

Thông tư

52 TC/NT

29-12-1984

Quy định chế độ chi tiêu đối với cán bộ được cử đi học, thực tập, khảo sát, dự các lớp huấn luyện được các nước và các tổ chức nước ngoài đài thọ mọi chi phí

498

Thông tư

10 TC/NT

22-03-1985

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 419-CT ngày 14-12-84 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác quản lý các đoàn nước ta ra nước ngoài

499

Chỉ thị của Bộ trưởng BTC

14 TC/NT

22-03-1985

Quy định về việc khoán hạn mức chi ngoại tệ mua vé máy bay, cước hành lý quá tải và cước gửi hàng cả năm cho Bộ, các ngành

500

Quyết định của Bộ trưởng BTC

138
TC-QĐ/NTNT

27-05-1986

Duyệt mức trích lập các quỹ xí nghiệp 1985 của Ban Tiếp nhận viện trợ

501

Thông tư

400 TC/NTNT

17-06-1986

Về tỷ lệ thu phí theo các mặt hàng và nhóm mặt hàng

502

Quyết định của Bộ trưởng BTC

08 TC/NT

19-07-1986

Bổ sung về chế độ đãi ngộ đối với chuyên gia đi công tác ở các nước ngoài các nước Xã hội chủ nghĩa.

503

Thông tư

39 TC/NTNT

22-11-1986

Hướng dẫn về chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp đối với các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương.

504

Thông tư

93 TC/QL/NTNT

26-03-1987

Quyết định về việc phân phối lợi nhuận của Ban Quản lý và Tiếp nhận viện trợ năm 1986

505

Thông tư

24 TC/NTNT

01-07-1987

Giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban Quản lý và Tiếp nhận viện trợ năm 1987

506

Thông tư

43 TC/NT

26-08-1987

Hướng dẫn trợ cấp tỷ giá đối với  hoạt động thu ngoại tệ của các Công ty cung ứng tàu biển

507

Thông tư

54 TC/NTNT

27-10-1987

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 290/CT ngày 10/10/87 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh tỷ giá kết toán nội bộ giữa đồng Việt Nam với đồng Rúp mậu dịch và đồng Đô la Mỹ

508

Thông tư

63 TC/NTNT

24-11-1987

Quy định về việc khoán tỷ giá nhóm hàng, mặt hàng xuất khẩu đối với các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương

509

Thông tư

64 TC/NTNT

24-11-1987

Hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng bồi thường hàng xuất nhập khẩu bằng tiền Việt Nam ở các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu Trung ương

510

Thông tư

77 TC/NTNT

31-12-1987

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

511

Quyết định của Bộ trưởng BTC

10 TC/TCĐN

24-03-1988

Chế độ tài chính đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn, học tập, tham quan, khảo sát, dự các lớp huấn luyện được các nước và các tổ chức nước ngoài đài thọ

512

Thông tư

97 TC/NTNT

12-05-1988

Công nhận Công ty Bảo hiểm Việt Nam hoàn thành hai chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 1987

513

Thông tư

115 TC/NTNT

28-05-1988

Công nhận hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1987 của Ban tiếp nhận viện trợ

514

Thông tư

19 TC/NT

30-05-1988

Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ của các tổ chức quốc tế đài thọ cho hội nghị, hội thảo, lớp học và các dịch vụ do Việt Nam đăng cai.

515

Thông tư

30 TC/NTNT

20-07-1988

 

Hướng dẫn việc thanh toán nợ cho các địa phương theo công văn số 1249/V7 ngày 21/5/88 của Hội đồng Bộ trưởng

516

Thông tư

31 TC/NTNT

22-07-1988

Hướng dẫn thực hiện văn bản số 575/V7 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xử lý hàng do bảo hiểm nước ngoài  từ bỏ hoặc uỷ thác cho Công ty Bảo hiểm Việt Nam giải quyết 

517

Thông tư

189 TC/TCĐN

23-09-1988

Giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban Quản lý và tiếp nhận viện trợ năm 1988

518

Thông tư

39 TC/NTNT

26-09-1988

Hướng dẫn thanh toán số vật tư bán thu đô la theo Chỉ thị số 41-CT ngày 9/2/88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

519

Thông tư

41 TC/NTNT

15-10-1988

Bổ sung Thông tư số 15 TC/NT ngày 1/6/83

520

Thông tư

42 TC/NTNT

15-10-1988

Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá kết toán nội bộ

521

Thông tư

02 TC/NTNT

28-01-1989

Bổ sung Sửa đổi một số điểm của Thông tư 10 TC/NTNT ngày 24/3/1988 của Bộ Tài chính

522

Thông tư

14 TC/NT

22-03-1989

Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc khoán hạn mức chi ngoại tệ mua vé máy bay, cước hành lý quá tải và cước gửi hàng cả năm cho Bộ, các ngành

523

Thông tư

07 TC/NTNT

28-03-1989

Thông tư của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý và điều hành quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước.

524

Thông tư

08 TC/NTNT

18-04-1989

Hướng dẫn việc thanh toán và thu nộp ngân sách Nhà nước hàng nhập khẩu theo Quyết định số 43/CT ngày 3/3/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

525

Thông tư

74 TC/TCĐN

03-05-1989

Công nhận hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1988 của Ban Tiếp nhận viện trợ

526

Thông tư

13 TC/ NTNT

11-05-1989

Hướng dẫn về thanh toán nợ theo Chỉ thị số 90/CT ngày 20/4/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

527

Thông tư

17 TC/TCĐN

23-05-1989

Hướng dẫn việc thu nộp lệ phí xét đơn và lệ phí kinh doanh của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư

528

Thông tư

21 TC/TCĐN

14-07-1989

Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính Đối với Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

529

Thông tư

31 TC/TCĐN

15-08-1989

Hướng dẫn chế độ phân phối và quản lý thu nhập của cán bộ, công nhân Bộ quốc phòng làm việc ở các xí nghiệp quốc phòng Lybi

530

Thông tư

50 TC/TCĐN

08-11-1989

Thông tư Hướng dẫn quản lý tạm giữ của ngân sách nhà nước ở các sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao ta ở nước ngoài

531

Thông tư

51 TC/TCĐN

10-11-1989

Sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

532

Thông tư

53 TC/TCĐN

11-11-1989

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 288/CT ngày 16/10/89 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán cho vay xuất nhập khẩu theo Nghị định thư đối với khu vực xã hội chủ nghĩa

533

Thông tư

54 TC/TCĐN

22-11-1989

Hướng dẫn chế độ bán ngoại tệ nghĩa vụ cho quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước 

534

Thông tư

55 TC/TCĐN

30-11-1989

Hướng dẫn lập kế hoạch và báo cáo thực hiện thu chi ngoại tệ của các đơn vị kinh doanh đối ngoại thuộc các Bộ, ngành, các địa phương

535

Thông tư

211 TC/TCĐN

09-12-1989

Thành lập đoàn kiểm tra tài chính các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

536

Thông tư

62 TC/TCĐN

25-12-1989

Hướng dẫn thưởng về kết quả hoàn thành Nghị định thư với các nước xã hội chủ nghĩa

537

Quyết định của Bộ trưởng BTC

41
TC/QĐ-TCĐN

12-02-1990

Quyết định về điều chuyển xe ô tô

538

Thông tư

42 TC/TCĐN

12-02-1990

Quyết định về điều chuyển xe ô tô

539

Thông tư

68 TC/TCĐN

24-02-1990

Phân phối và sử dụng số ngoại tệ và tiền Việt Nam về tiếp nhận 2 tàu bột mỳ PAM và Chính phủ Pháp viện trợ

540

Thông tư

06 TC/NTNT

26-02-1990

Hướng dẫn việc thực hiện quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trong ngành du lịch theo Quyết định số 01-CT ngày 3/1/90 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

541

Quyết định

297 TC/TCĐN

27-07-1990

Giao nhiệm vụ kinh doanh năm 1990 cho Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam

542

Thông tư

18 TC/TCĐN

05-04-1991

Quy định cơ chế quản lý, sử dụng ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu dầu thô do Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro khai thác năm 1991

543

Thông tư

37 TC/TCĐN

18-06-1991

Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

544

Thông tư

65 TC/TCĐN

13-11-1991

Hướng dẫn việc thanh toán cho các tổ chức kinh tế trong nước có hàng xuất khẩu hoặc doanh thu dịch vụ trừ nợ nước ngoài của Nhà nước

545

Thông tư

19 TC/TCĐN

09-06-1992

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng, hợp tác kinh doanh với nước ngoài

546

Thông tư

31 TC/TCĐN

18-07-1992

Quy định chế độ khấu hao tài sản cố định đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

547

Thông tư

82 TC/TCĐN

10-01-1993

Hướng dẫn việc thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu và cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp để trừ nợ nước ngoài cho Nhà nước

548

Quyết định của Bộ trưởng Tài chính

334TC/TCĐN

05-06-1993

 

Thành lập đoàn kiểm tra các khoản xoá nợ ngoại tệ của các đơn vị theo lệnh Chính phủ từ 1984-1989 tại Ngân hàng ngoại thương

549

Thông tư

50TC/TCĐN

 

03-07-1993

Hướng dẫn thi hành các qui định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài

550

Thông tư

74TC/TCĐN

 

 

31-08-1993

Về chế độ tài chính đối với chuyên gia Việt Nam được Nhà nước cử đi làm việc cho tổ chức "Người tình nguyện liên hợp quốc" (UNV)

551

 

 

Quyết định

495 TC/TCĐN

09-07-1993

Quy định tạm thời về mức sinh hoạt phí tính bằng USD cho cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

552

Hiệp định với Hung ga ri

 

18-05-1994

Nghị định thư về việc giao hàng hoá để trả 1 phần nợ đến hạn năm 1993 bằng Rúp chuyển nhượng (RCN)

553

Quyết định của Bộ trưởng Tài chính

1417TC/TCĐN

 

31-12-1994

Quyết định về tiền thuê mặt nước mặt biển đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ

554

Thông tư

45/TC-GTBĐ

26-11-1983

Hướng dẫn xử lý hàng viện trợ không có người nhận và chủ không nhận tại Hải phòng

555

Thông tư

157/TC-NT

20-07-1988

Quy định thu tỷ lệ phí % giá trị hàng viện trợ

556

Quyết định của Bộ trưởng BTC

186/TC-TCCB

17-02-1989

Về việc tổ chức Ban tiếp nhận viện trợ

557

Thông tư

343-KTĐN

05-02-1991

Hướng dẫn thu phí viện trợ của các ngành

558

Quyết định của Bộ trưởng BTC

248
TC/QĐ-TTCB

21-05-1990

Về tổ chức và bộ máy của Ban tiếp nhận viện trợ trực thuộc Bộ Tài chính.

559

Thông tư

674/TC-TCCB

23-05-1991

Về điều lệ tạm thời về tổ chức hoạt động của Ban Quản lý tiếp nhận viện trợ quốc tế trực thuộc Bộ Tài chính

560

Thông tư

42/TC-VT

23-07-1991

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với Ban quản lý tiếp nhận viện trợ quốc tế

561

Thông tư

45/TC-VT

15-08-1991

Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với các nguồn tiền, hàng viện trợ quốc tế

562

Thông tư

46/TC-VT

15-08-1991

Quy định chế độ hạch toán kế toán các nguồn tiền hàng viện trợ

563

Thông tư

254/TC-VT

18-10-1991

Về thủ tục nhận ngoại tệ hàng viện trợ quốc tế

564

Thông tư

87/TC-VT

27-10-1994

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ của các tổ chức Chính phủ.

565

Thông tư

22/TC-VT

20-03-1995

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ phát ttriển chính thức

XII. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

566

Thông tư

89-TC/CĐKT

16-09-1976

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 4/LB-NH-YC ngày 15/6/1975 thanh toán công nợ dây dưa

567

Thông tư

8-TC/CĐKT

02-06-1977

Hướng dẫn đặt chức vụ kế toán trưởng ở các cơ quan ngân hàng nhà nước Việt Nam.

568

Thông tư

11 TC/CĐKT

08-11-1977

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 260/TTg ngày 20/06/77 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý và hạch toán tài sản cố định trong xí nghiệp quốc doanh.

569

Thông tư

2892
TC/QĐ/CĐKT

14-11-1977

Chế độ kế toán áp dụng trong các hợp tác xã vận tải bốc xếp

570

Thông tư

07-TC/CĐKT

07-04-1978

Về công tác kế toán và tài vụ trong các xí nghiệp công tư hợp doanh.

571

Thông tư

20-TC/CĐKT

31-10-1978

Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/11/1978

572

Quyết định của Bộ trưởng BTC

425/
TC-QĐ-CĐKT

31-10-1978

Về công tác kiểm kê tài sản 0h ngày 1/1/1979.

573

Thông tư

14-TC/CĐKT

16-11-1979

Hướng dẫn kế toán nguồn và kế toán chi cho bữa ăn giữa ca.

574

Thông tư

222/QĐ/CĐKT

11-10-1980

Chế độ kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp quốc doanh.

575

Thông tư

16-TC/CĐKT

20-10-1980

Hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá tài sản cố định 0h ngày 1/9/1980

576

Quyết định của Bộ trưởng BTC

278/
TC/QĐ-CĐKT

10-03-1981

Chế độ kế toán kinh doanh công thương nghiệp kinh doanh

577

Thông tư

06-TC/CĐKT

10-03-1982

Hướng dẫn kế toán các khoản tiền vay, tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ và quyền sử dụng ngoại tệ của các xí nghiệp quốc doanh.

578

Quyết định của Bộ trưởng BTC

217/
TC/QĐ-CĐKT

18-05-1982

Chế độ kế toán lao động và tiền lương

579

Thông tư

25-TC/CĐKT

23-10-1982

Hướng dẫn một số điểm về kế toán theo Quyết định số 1465/HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

580

Thông tư

35-TC/CĐKT

06-11-1983

Hướng dẫn phương pháp kế toán ở các đơn vị chủ đầu tư theo chế độ cấp phát cho vay và thanh toán trong đầu tư xây dựng cơ bản.

581

Thông tư

36-TC/CĐKT

10-11-1983

Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

582

Thông tư

01-TC/CĐKT

25-11-1984

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 46/HĐBT ngày 10/5/1983.

583

Thông tư

24-TC/CĐKT

21-05-1985

Quy định những sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Nghị định số 156/HĐBT ngày 10/11/1984.

584

Thông tư

27-TC/CĐKT

29-05-1985

Hướng dẫn kế toán kết quả tổng kiểm kê và đánh giá tài sản cố định 0h ngày 1/10/1985.

585

Thông tư

31-TC/CĐKT

23-09-1985

Hướng dẫn kế toán ở các đơn vị sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp sau khi thực hiện thu đổi tiền.

586

Thông tư

24 TC/CĐKT

21-05-1986

Bổ sung kế toán thi hành Nghị quyết số 156 ngày 30/11/1984.

587

Quyết định của Bộ trưởng BTC

189/
TC/QĐ-CĐKT

11-07-1986

Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và hệ thống sổ sách kế toán áp dụng cho Hợp tác xã nông nghiệp

588

Thông tư

17-TC/CĐKT

11-08-1986

Hướng dẫn quản lý khấu hoa tài sản cố định trong Hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

589

Thông tư

36-TC/CĐKT

04-11-1986

Hướng dẫn hạch toán số tiền bù giá vào giá thành sản phẩm và phí lưu thông.

590

Thông tư

43-TC/CĐKT

29-11-1986

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 150/HĐBT ngày 27/11/1986 về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định vào 0h ngày 01/10/1985 và tăng cường quản lý tài sản cố định trong các đơn vị sản xuất kinh doanh.

591

Thông tư

08-TC/CĐKT

16-01-1987

Quy định một số điểm bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán xổ số kiến thiết.

592

Thông tư

10-TC/CĐKT

07-02-1987

Quy định những điểm sửa đổi, bổ sung về kế toán để thi hành Quyết định số 76/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

593

Thông tư

26/TC/CĐKT

01-04-1987

Về việc sửa đổi, một số điểm trong hệ thống kế toán thống nhất.

594

Thông tư

06-TC/CĐKT

04-02-1988

Hướng dẫn kế toán theo Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987.

595

Thông tư

57/TC/CĐKT

26-12-1988

Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn thi hành chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp trong điều kiện thực hiện cơ chế khoán theo Nghị quyết Trung ương 10.

596

Quyết định của Bộ trưởng BTC

229/QĐ/CĐKT

29-12-1988

Chế độ kế toán đơn vị kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh

597

Thông tư

27-TC/CĐKT

15-07-1989

Hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ kinh doanh lương thực theo cơ chế mới.

598

Quyết định của Bộ trưởng BTC

159/
TC/QĐ-CĐKT

15-09-1989

Quy chế tổ chức bồi dưỡng và chương trình nội dung bồi dưỡng kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh

599

Thông tư

37 TC/CĐKT

07-10-1989

Hướng dẫn xử lý tài sản thừa thiếu trong kiểm kê và kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại vốn sử dụng kinh doanh theo Quyết định số 101/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

600

Thông tư

46-TC/CĐKT

21-10-1989

Thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

601

Quyết định của Bộ trưởng BTC

212/
TC/QĐ/CĐKT

15-12-1990

Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất

602

Quyết định của Bộ trưởng BTC

145/
TC/QĐ-CĐKT 

12-03-1990

Quy định ban hành hệ thống tài khoản kế toán đơn vị Hợp tác xã thương nghiệp áp dụng cho các Hợp tác xã mua bán và đơn vị kinh tế tập thể

603

Thông tư

19-TC/CĐKT

31-03-1990

Sửa đổi, bổ sung hình thức kế toán Nhật ký chứng từ áp dụng trong các ngành kinh kế quốc dân.

604

Quyết định của Bộ trưởng BTC

224/
TC/QĐ-CĐKT

18-04-1990

Chế độ báo cáo kế toán định kỳ áp dụng thống nhất cho xí nghiệp công nghiệp quốc doanh

605

Quyết định của Bộ trưởng BTC

  90/
TC-QĐ/CĐKT

29-05-1990

Ban hành hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp từ 1/1/1990

606

Quyết định của Bộ trưởng BTC

257/QĐ/CĐKT

01-06-1990

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

607

Thông tư

27-TC/CĐKT

17-07-1990

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 212 TC/CĐKT

608

Thông tư

31-TC/CĐKT

27-07-1990

Hướng dẫn xử lý tài sản thừa thiếu trong kiểm kê, kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản khu vực hành chính sự nghiệp 0h ngày 1/7/1990.

609

Quyết định của Bộ trưởng BTC

68/QĐ/CĐKT

10-10-1990

Kiểm tra nắm tình hình thực hiện chế độ kế toán mới

610

Thông tư

50-TC/CĐKT

20-10-1990

Hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác các đơn vị kinh doanh.

611

Thông tư

1841-TC/CĐKT

26-11-1990

Gửi báo cáo kế toán cho cơ quan thuế.

612