Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 468.268 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-1:2018/BYT Ngày ban hành: 14/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2018/BCT Ngày ban hành: 05/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN15:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN100:2018/BGTVT Ngày ban hành: 28/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 12/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-188:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN65:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-187:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 14/08/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/08/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 01/07/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 Ngày ban hành: 21/06/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN118:2018/BTTTT Ngày ban hành: 25/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BXD Ngày ban hành: 20/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2018/BGTVT Ngày ban hành: 14/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN66:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN99:2017/BGTVT Ngày ban hành: 04/04/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra