Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 21/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2017/BTC Ngày ban hành: 21/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 11/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 112:2017/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN112:2017/BTTTT Ngày ban hành: 11/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng
Ngày 26/07/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2017/BLĐTBXH Ngày ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ 2:2016 về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa
Ngày 22/05/2017, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ 2:2016 về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2011/BGTVT/SĐ2:2016 Ngày ban hành: 22/05/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Ngày 22/05/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN1:2015/BKHCN/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 22/05/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 97: 2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các công trình biển
Ngày 04/04/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 97: 2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các công trình biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN97:2016/BGTVT Ngày ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 04/04/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2017/BTTTT Ngày ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT về Các sản phẩm sữa dạng lỏng
Ngày 22/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT về Các sản phẩm sữa dạng lỏng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN5-1:2017/BYT Ngày ban hành: 22/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT về Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh
Ngày 21/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 27: 2017/BNNPTNT về Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-27:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 21/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa
Ngày 20/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN96:2016/BGTVT Ngày ban hành: 20/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2016/BGTVT về Giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ
Ngày 14/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2016/BGTVT về Giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ1: 2016 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép
Ngày 14/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ1: 2016 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ1:2016 Ngày ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên tàu biển
Ngày 14/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT về Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
Ngày 14/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT về Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT về Báo động và chỉ báo trên tàu biển
Ngày 14/03/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT về Báo động và chỉ báo trên tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN94:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-23:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
Ngày 13/02/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-23:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-23:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 13/02/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-24:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
Ngày 13/02/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-24:2017/BNNPTNT về Cơ sở sản xuất dầu cá, mỡ cá - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-24:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 13/02/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia
Ngày 06/02/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10:2017/BTC Ngày ban hành: 06/02/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT về Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Ngày 20/01/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT về Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN98:2017/BGTVT Ngày ban hành: 20/01/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia
Ngày 10/01/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2017/BTC Ngày ban hành: 10/01/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
Ngày 28/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN27:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH
Ngày 28/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN28:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với Cần trục
Ngày 28/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với Cần trục được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN29:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục
Ngày 28/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN30:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy
Ngày 28/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2016/BTTTT về
Ngày 26/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2016/BTTTT về được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2016/BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT về Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn
Ngày 26/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT về Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2016/BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme
Ngày 20/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN95:2016/BGTVT Ngày ban hành: 20/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị
Ngày 19/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN93:2016/BGTVT Ngày ban hành: 19/12/2016 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016
Ngày 15/12/2016, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử - Sửa đổi lần 1:2016 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 Ngày ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực: