Dich vu doanh nghiep so

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 902 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét
Ngày 26/07/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-35:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2021/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 21/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN125:2021/BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN117:2020/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Ngày 25/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-192:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 23/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Ngày ban hành: 23/12/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz
Ngày 16/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 122:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN122:2020/BTTTT Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz
Ngày 06/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz
Ngày 06/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia
Ngày 30/10/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2020/BTC Ngày ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: Còn hiệu lực