Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 913 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2021/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz
Ngày 28/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2021/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40 GHz đến 246 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN123:2021/BTTTT Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz
Ngày 28/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2021/BTTTT về Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN65:2021/BTTTT Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ TNP1
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ TNP1 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-1:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN13:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói
Ngày 27/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2021/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-2:2021/BCT Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 124:2021/BTTTT về Thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất
Ngày 20/10/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 124:2021/BTTTT về Thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN124:2021/BTTTT Ngày ban hành: 20/10/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 127:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN127:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G
Ngày 31/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN126:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 16/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN128:2021/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-194:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-193:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét
Ngày 26/07/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-35:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2021/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 21/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN125:2021/BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN117:2020/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Ngày 25/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-192:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 23/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Ngày ban hành: 23/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05A:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: Chưa xác định