Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.839 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN18:2022/BCT về An toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN18:2022/BCT về An toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2022/BCT về An toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BCT về An toàn chai LPG composite
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BCT về An toàn chai LPG composite được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-11:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mồi nổ tăng cường
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-11:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mồi nổ tăng cường được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-11:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-12:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-12:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-12:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-7:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-7:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-7:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-5:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-5:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-5:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-6:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-6:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-6:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-8:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-8:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-8:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-9:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ ANFO chịu nước
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-9:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ ANFO chịu nước được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-9:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-10:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-10:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-10:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-13:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Hexogen
Ngày 31/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-13:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Hexogen được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-13:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46:2022/BTNMT về Quan trắc khí tượng
Ngày 27/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 46:2022/BTNMT về Quan trắc khí tượng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN46:2022/BTNMT Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC/SĐ2:2022 về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
Ngày 25/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC/SĐ2:2022 về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BTC/SĐ2:2022 Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2022/BNNPTNT về Keo dán gỗ
Ngày 25/10/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2022/BNNPTNT về Keo dán gỗ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03-01:2022/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/10/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 235/UBND-KH năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Ngày 29/09/2022, Kế hoạch 235/UBND-KH năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Quảng Ninh ban hành và...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: 235/UBND-KH Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Ngày 26/09/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2022/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2022/BXD Ngày ban hành: 26/09/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP về Rà phá bom mìn vật nổ
Ngày 30/08/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP về Rà phá bom mìn vật nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2022/BQP Ngày ban hành: 30/08/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 89:2015/BGTVT/SĐ1:2022 về Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
Ngày 30/06/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 89:2015/BGTVT/SĐ1:2022 về Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022 Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Ngày 30/06/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN70:2022/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Ngày 30/06/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN71:2022/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2022/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS
Ngày 04/04/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2022/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12:2022/BQP Ngày ban hành: 04/04/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Ngày 17/02/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN102:2016/BTTTT/SĐ1:2022 Ngày ban hành: 17/02/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN129:2021/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ
Ngày 30/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2021/BCA Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy
Ngày 28/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2021/BCA Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng
Ngày 20/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2021/BXD Ngày ban hành: 20/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-37:2021/BNNPTNT về Giống động vật thân mềm: Tu hài; nghêu/ngao; hàu; ốc hương; ngao dầu; ngao giá/ngao lụa
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-37:2021/BNNPTNT về Giống động vật thân mềm: Tu hài; nghêu/ngao; hàu; ốc hương; ngao dầu; ngao giá/ngao lụa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-37:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-36:2021/BNNPTNT về Giống cá mặn, lợ
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-36:2021/BNNPTNT về Giống cá mặn, lợ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-36:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra
Ngày 01/12/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33 -2:2021/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 2: Cá tra được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Hiệu lực: