Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 468.268 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2020/BTTTT Ngày ban hành: 06/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2020/BTC Ngày ban hành: 30/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN54:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN60:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN73:2019/BGTVT Ngày ban hành: 14/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN121:2020/BTTTT Ngày ban hành: 01/10/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN87:2020/BTTTT Ngày ban hành: 30/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2020/BTTTT Ngày ban hành: 15/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN50:2020/BTTTT Ngày ban hành: 03/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN42:2020/BTNMT Ngày ban hành: 31/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN63:2020/BTTTT Ngày ban hành: 20/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2020/BTTTT Ngày ban hành: 17/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN101:2020/BTTTT Ngày ban hành: 09/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2020/BCT Ngày ban hành: 30/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BTC/SĐ1:2020 Ngày ban hành: 29/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCA Ngày ban hành: 26/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN39:2020/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BXD Ngày ban hành: 06/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-33-1:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 16/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2019/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN41:2019/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra