Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 468.268 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2019/BXD Ngày ban hành: 31/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN3:2019/BKHCN Ngày ban hành: 30/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2019/BTNMT Ngày ban hành: 25/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2019/BKHCN Ngày ban hành: 20/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2019/BKHCN Ngày ban hành: 20/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2019/BCT Ngày ban hành: 29/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BCT Ngày ban hành: 29/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN8:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN7:2019/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2019/BTC Ngày ban hành: 12/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN76:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN90:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN75:2019/BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN19:2019/BKHCN Ngày ban hành: 25/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN37:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 16/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN36:2019/BLĐTBXH Ngày ban hành: 16/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN103:2019/BGTVT Ngày ban hành: 28/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-189:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 27/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN81:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN35:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2019/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra