Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 946 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT về Tín hiệu giao thông đường sắt
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT về Tín hiệu giao thông đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
Ngày 14/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2018/BGTVT Ngày ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ
Ngày 14/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN15:2018/BGTVT Ngày ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
Ngày 09/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
Ngày 09/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN66:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN99:2017/BGTVT Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN43:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT về Khí thải công nghiệp sản xuất thép
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 51:2017/BTNMT về Khí thải công nghiệp sản xuất thép được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN51:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT về Nước thải công nghiệp sản xuất thép được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Ngày 28/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN09:2017/BXD Ngày ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò
Ngày 28/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2017/BCT Ngày ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BCT về An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò
Ngày 26/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BCT về An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2017/BCT Ngày ban hành: 26/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT về An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
Ngày 20/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT về An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2017/BCT Ngày ban hành: 20/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm
Ngày 22/11/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN53:2017/BTTTT Ngày ban hành: 22/11/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114:2017/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyên cố định và thiết bị phụ trợ
Ngày 07/11/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114:2017/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyên cố định và thiết bị phụ trợ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN114:2017/BTTTT Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 116:2017/BTTTT về Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần ku
Ngày 07/11/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 116:2017/BTTTT về Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần ku được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN116:2017/BTTTT Ngày ban hành: 07/11/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BQP về Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ
Ngày 27/10/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2017/BQP về Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2017/BQP Ngày ban hành: 27/10/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Ngày 23/10/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2017/BCT Ngày ban hành: 23/10/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2017/BTTT về Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 17/10/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 111:2017/BTTT về Thiết bị trạm lập thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2017/BTTT Ngày ban hành: 17/10/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị DECT
Ngày 17/10/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị DECT được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN113:2017/BTTTT Ngày ban hành: 17/10/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số
Ngày 29/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2017/BXD Ngày ban hành: 29/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
Ngày 26/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN67:2017/BGTVT Ngày ban hành: 26/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô
Ngày 22/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT về Kính an toàn của xe ô tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2017/BGTVT Ngày ban hành: 22/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô
Ngày 22/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2017/BGTVT Ngày ban hành: 22/09/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT về Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày 22/09/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT về Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN35:2017/BGTVT Ngày ban hành: 22/09/2017 Hiệu lực: