Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 468.122 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2016/BCT/SĐ1:2019 Ngày ban hành: 14/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN101:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-3:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN22:2018/BGTVT Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-2:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-31-1:2019/BNNPTNT Ngày ban hành: 07/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN47:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN82:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN91:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN52:2019/BGTVT Ngày ban hành: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN104:2019/BGTVT Ngày ban hành: 05/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2019/BYT Ngày ban hành: 21/03/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2018/BGTVT Ngày ban hành: 01/03/2019 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BTC Ngày ban hành: 28/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN37:2018/BTTTT Ngày ban hành: 28/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03-01:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 27/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN13:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BXD Ngày ban hành: 26/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 25/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra