Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 440.854 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế
Ngày 15/11/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế
Ngày 15/11/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu
Ngày 28/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN100:2018/BGTVT Ngày ban hành: 28/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình
Ngày 12/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với thang máy gia đình được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BLĐTBXH Ngày ban hành: 12/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT về Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
Ngày 05/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-188:2018/BNNPTNT về Chất lượng thuốc bảo vệ thực vật được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-188:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm
Ngày 01/10/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-30:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/10/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT về môi trường với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT về môi trường với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 65:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN65:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN67:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/09/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN66:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/09/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 14/08/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN33:2018/BTNMT Ngày ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT về Thuốc thú y - Yêu cầu chung
Ngày 14/08/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT về Thuốc thú y - Yêu cầu chung được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-187:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 về Dầu nhờn động cơ đốt trong
Ngày 01/07/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 về Dầu nhờn động cơ đốt trong được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 01/07/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 về Quy phạm phân cấp và đóng phuơng tiện thủy nội địa
Ngày 21/06/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 về Quy phạm phân cấp và đóng phuơng tiện thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ2:2018 Ngày ban hành: 21/06/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự
Ngày 06/06/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Ngày ban hành: 06/06/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
Ngày 20/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2018/BXD Ngày ban hành: 20/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN về Dầu nhờn động cơ đốt trong được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN14:2018/BKHCN Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT về Tín hiệu giao thông đường sắt
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT về Tín hiệu giao thông đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt
Ngày 15/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT về Khai thác đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BGTVT Ngày ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
Ngày 14/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2018/BGTVT Ngày ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ
Ngày 14/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN15:2018/BGTVT Ngày ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD
Ngày 09/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD
Ngày 09/05/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT về Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN66:2018/BTTTT Ngày ban hành: 09/05/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN99:2017/BGTVT Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017
Ngày 04/04/2018, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Ngày ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN43:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN43:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích
Ngày 29/12/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN43:2017/BTNMT Ngày ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: