Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 483.824 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-9:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-11:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-12:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-7:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN46:2022/BTNMT Ngày ban hành: 27/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2018/BTC/SĐ2:2022 Ngày ban hành: 25/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03-01:2022/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2022/BXD Ngày ban hành: 26/09/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2022/BQP Ngày ban hành: 30/08/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN71:2022/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN70:2022/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN89:2015/BGTVT/SĐ1:2022 Ngày ban hành: 30/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: TCVN12466-5:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2021/BCA Ngày ban hành: 28/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2021/BXD Ngày ban hành: 20/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2021/BXD Ngày ban hành: 20/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-34-2:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-36:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-34-1:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/12/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra