Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 440.854 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN117:2020/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-25:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-24:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-33:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Alitam
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Alitam được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-30:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Kali saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Kali saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-27:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-26:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-28:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Sucralose
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Sucralose được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-29:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT về Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
Ngày 30/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT về Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN68:2020/BTNMT Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe
Ngày 28/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN105:2020/BGTVT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Cabin học lái xe ô tô
Ngày 28/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Cabin học lái xe ô tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN106:2020/BGTVT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Ngày 25/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-192:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 23/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Ngày ban hành: 23/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về Giới hạn hàm lượng chì trong sơn
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về Giới hạn hàm lượng chì trong sơn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về Chất lượng amôniắc công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05A:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT về An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2020/BCT về An toàn điện được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
Ngày 30/11/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2020/BCT Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực: