Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong 947 văn bản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 16/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN128:2021/BTTTT Ngày ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-194: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) tinh được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-194:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm
Ngày 03/08/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-193: 2021/BNNPTNT về Muối (Natri clorua) thực phẩm được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-193:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 03/08/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét
Ngày 26/07/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT về Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-35:2021/BNNPTNT Ngày ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản - Sửa đổi 1:2021 được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
Ngày 30/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN69:2021/BTNMT Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày 21/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 125:2021/BTTTT về Cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN125:2021/BTTTT Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Ngày 15/06/2021, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN2:2021/BKHCN Ngày ban hành: 15/06/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày 19/05/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2021/BXD Ngày ban hành: 19/05/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN108:2021/BGTVT về Cảng cạn được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển
Ngày 19/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT về Cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2021/BGTVT Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 06/04/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT về Khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN109:2021/BGTVT Ngày ban hành: 06/04/2021 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-33:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Siro sorbitol được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-33:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Alitam
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Alitam được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-30:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Sucralose
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Sucralose được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-29:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-28:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Kali saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-27:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Kali saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-27:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci saccharin
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-26:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci saccharin được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-26:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-25:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Natri cyclamat được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-25:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN4-24:2020/BYT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến
Ngày 31/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN117:2020/BTTTT Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT về Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
Ngày 30/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT về Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN68:2020/BTNMT Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Cabin học lái xe ô tô
Ngày 28/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe - Cabin học lái xe ô tô được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN106:2020/BGTVT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe
Ngày 28/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN105:2020/BGTVT Ngày ban hành: 28/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu
Ngày 25/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT về Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-192:2020/BNNPTNT Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày 23/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 về Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Ngày ban hành: 23/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT về Chất lượng natri hydroxit công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
Ngày 21/12/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT về Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2020/BCT Ngày ban hành: 21/12/2020 Hiệu lực: