Hệ thống pháp luật

QCVN 75:2023/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA

TỶ LỆ 1:500.000, 1:1.000.000

National technical regulation on national topographic maps at scales 1:500 000, 1:1 000 000

 

Mục lục

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

2. Đối tượng áp dụng

3. Tài liệu viện dẫn

4. Giải thích từ ngữ

5. Độ chính xác của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

6. Định dạng sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1 Cơ sở toán học

2. Nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

2.1 Tổ chức các nhóm lớp dữ liệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

2.2 Yêu cầu kỹ thuật thể hiện nội dung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

2.3 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính

2.4 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu cơ sở toán học

2.5 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu dân cư

2.6 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu địa hình

2.7 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu giao thông

2.8 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật

2.9 Quy định nội dung nhóm lớp dữ liệu thủy văn

3. Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

4. Siêu dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1. Phương thức đánh giá sự phù hợp

2. Quy định về công bố hợp quy

3. Phương pháp thử

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ lục A (Quy định) Bảng màu ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Phụ lục B (Quy định) Ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Phụ lục C (Quy định) Bảng quy định chữ viết tắt danh từ chung trên bản đồ

Phụ lục D (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000

Phụ lục E (Quy định) Mẫu khung bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000

Phụ lục F (Quy định) Sơ đồ phân mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000

 

Lời nói  đầu

QCVN 75:2023/BTNMT do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông  tư số       /2023/TT- BTNMT ngày        tháng      năm  2023

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:500.00

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 75:2023/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

  • Số hiệu: QCVN75:2023/BTNMT
  • Loại văn bản: Quy chuẩn
  • Ngày ban hành: 31/10/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Tải văn bản