Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 29 trong 475.526 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2023/BTTTT Ngày ban hành: 24/11/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2023/BCT Ngày ban hành: 15/11/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN75:2023/BTNMT Ngày ban hành: 31/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2023/BCA Ngày ban hành: 30/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2022/BXD/SĐ1:2023 Ngày ban hành: 16/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2022/BXD/SD1:2023 Ngày ban hành: 16/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2023/BTNMT Ngày ban hành: 29/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN73:2023/BTNMT Ngày ban hành: 31/07/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2023/BXD Ngày ban hành: 30/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2023/BTNMT Ngày ban hành: 27/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2023/BKHCN Ngày ban hành: 25/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN24:2023/BKHCN Ngày ban hành: 25/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN112:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN110:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN09:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: TCVN13781:2023 Ngày ban hành: 01/01/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra