Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 301 đến 331 trong 475.520 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-24:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 13/02/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2017/BTC Ngày ban hành: 10/01/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN27:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN28:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN29:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN30:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2016/BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN107:2016/BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN108:2016/BTTTT Ngày ban hành: 26/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN93:2016/BGTVT Ngày ban hành: 19/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2016/BCT Ngày ban hành: 15/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2016/BCT Ngày ban hành: 15/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2009/BKHCN/SĐ01:2016 Ngày ban hành: 15/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2016/BTC Ngày ban hành: 14/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2016/BTC Ngày ban hành: 14/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN41:2016/BTTTT Ngày ban hành: 08/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN104:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN9:2016/BTTTT Ngày ban hành: 07/12/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN25:2015/BGTVT Ngày ban hành: 24/11/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2013/BGTVT/SĐ1:2015 Ngày ban hành: 24/11/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN5:2016/BQP Ngày ban hành: 21/10/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra