Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 361 đến 391 trong 475.520 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07-8:2016/BXD Ngày ban hành: 01/02/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2016/BQP Ngày ban hành: 01/01/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN60-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10:2015/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN11-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 31/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN09:2015/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN11:2015/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN11:2015/BKHCN Ngày ban hành: 30/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN90:2015/BGTVT Ngày ban hành: 30/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN91:2015/BGTVT Ngày ban hành: 30/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN100:2015/BTTTT Ngày ban hành: 25/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN36:2015/BTTTT Ngày ban hành: 25/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN98:2015/BTTTT Ngày ban hành: 23/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 21/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 21/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 21/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN09-MT:2015/BTNMT Ngày ban hành: 21/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN40:2015/BGTVT Ngày ban hành: 10/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2015/BLĐTBXH Ngày ban hành: 08/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2015/BLĐTBXH Ngày ban hành: 08/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18-1:2015/BYT Ngày ban hành: 01/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN19-1:2015/BYT Ngày ban hành: 01/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2015/BGTVT Ngày ban hành: 24/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra