Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 271 đến 301 trong 475.696 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2017/BCT Ngày ban hành: 20/12/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN53:2017/BTTTT Ngày ban hành: 22/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN116:2017/BTTTT Ngày ban hành: 07/11/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2017/BQP Ngày ban hành: 27/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2017/BTTT Ngày ban hành: 17/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN113:2017/BTTTT Ngày ban hành: 17/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2017/BXD Ngày ban hành: 29/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN32:2017/BGTVT Ngày ban hành: 22/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2017/BGTVT Ngày ban hành: 22/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02:2017/BTC Ngày ban hành: 21/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-184:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2017/BLĐTBXH Ngày ban hành: 26/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN151:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN150:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 20/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN1:2015/BKHCN/SĐ1:2017 Ngày ban hành: 22/05/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN17:2011/BGTVT/SĐ2:2016 Ngày ban hành: 22/05/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN97:2016/BGTVT Ngày ban hành: 04/04/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN5-1:2017/BYT Ngày ban hành: 22/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN02-27:2017/BNNPTNT Ngày ban hành: 21/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN96:2016/BGTVT Ngày ban hành: 20/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN94:2016/BGTVT Ngày ban hành: 14/03/2017 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra