Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 481 đến 511 trong 489.091 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2014/BXD Ngày ban hành: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN76:2014/BGTVT Ngày ban hành: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2014/BXD Ngày ban hành: 05/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN83:2014/BTTTT Ngày ban hành: 05/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN79:2014/BGTVT Ngày ban hành: 11/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN84:2014/BTTTT Ngày ban hành: 30/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN82:2014/BTTTT Ngày ban hành: 25/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN78:2014/BGTVT Ngày ban hành: 03/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2014/BGTVT Ngày ban hành: 30/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN73:2014/BGTVT Ngày ban hành: 30/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2014/BGTVT Ngày ban hành: 30/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN26:2014/BGTVT Ngày ban hành: 30/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2014/BCT Ngày ban hành: 17/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN57:2014/BTNMT Ngày ban hành: 10/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN59:2014/BTNMT Ngày ban hành: 10/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN58:2014/BTNMT Ngày ban hành: 10/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-166:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-168:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-167:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-169:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 05/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra