Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 451 đến 481 trong 483.608 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN85:2015/BGTVT Ngày ban hành: 23/03/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN81:2014/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN24:2014/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2014/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN19:2014/BLĐTBXH Ngày ban hành: 30/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN21:2010/BGTVT/SĐ2:2014 Ngày ban hành: 30/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12:2014/BXD Ngày ban hành: 29/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10:2014/BXD Ngày ban hành: 29/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN84:2014/BGTVT Ngày ban hành: 27/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2014/BTTTT Ngày ban hành: 16/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN04:2014/BCT Ngày ban hành: 15/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN31:2014/BGTVT Ngày ban hành: 15/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-149:2014/BNNPTNT Ngày ban hành: 11/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN53:2014/BTNMT Ngày ban hành: 09/12/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN85:2014/BTTTT Ngày ban hành: 14/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN80:2014/BGTVT Ngày ban hành: 13/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN82:2014/BGTVT Ngày ban hành: 07/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN1:2009/BKHCN/SĐ1:2014 Ngày ban hành: 15/10/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2014/BTTTT Ngày ban hành: 02/10/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN75:2014/BGTVT Ngày ban hành: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN76:2014/BGTVT Ngày ban hành: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2014/BXD Ngày ban hành: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2014/BXD Ngày ban hành: 05/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN83:2014/BTTTT Ngày ban hành: 05/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN79:2014/BGTVT Ngày ban hành: 11/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra