Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 469/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này:

1. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ, Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018 theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản của Bộ hoặc cơ quan cấp trên khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[2] THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1

Luật

31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

2

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh giống cây trồng

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

3

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

01/10/2010

 

4

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[3] ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

5

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

 

6

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[4] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

7

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[5] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

8

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[6] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

9

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[7] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

10

Thông tư

21/2009/TT-BNN ngày 24/4/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

08/6/2009

 

11

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

09/7/2009

 

12

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/7/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

23/8/2009

 

13

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

24/8/2009

Hết hiệu lực một phần

14

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

09/11/2009

 

15

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

01/01/2010

 

16

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

12/02/2010

 

17

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

24/4/2010

 

18

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

21/5/2010

 

19

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/5/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 

25/6/2010

 

20

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

21

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

22

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

23

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

24

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

25

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

26

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/4/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

04/6/2011

 

27

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

 

28

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

29

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[8] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

30

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

31

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/9/2011

 

32

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

 

33

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/4/2012

 

34

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/3/2012

 

35

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/4/2012

 

36

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/4/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/6/2012

 

37

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012

Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

10/6/2012

 

38

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/7/2012

 

39

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

40

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

 

41

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[9] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

42

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[10] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

43

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

44

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[11] ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

45

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/4/2013

 

46

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

47

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng

21/12/2013

 

48

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

01/02/2014

 

49

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

50

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[12] ngày 05/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

51

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

52

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[13] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

53

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

09/3/2015

 

54

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

55

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/01/2016

 

56

Thông tư

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Hướng dẫn chi tiết điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

10/8/2016

 

57

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2016

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

10/9/2016

 

58

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[14] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

59

Thông tư

19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/ NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

25/12/2017

 

60

Thông tư

06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018

Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

06/8/2018

 

61

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

62

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[15] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

63

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng chính

13/12/2004

 

64

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

65

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/01/2005

Hết hiệu lực một phần

66

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

67

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/01/2006

 

68

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn

15/01/2006

 

69

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

70

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/5/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

08/7/2007

 

71

Quyết định

95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

22/12/2007

Hết hiệu lực một phần

72

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ

06/3/2008

 

73

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/4/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

24/4/2008

 

74

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

75

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

29/01/2009

 

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

1. L ĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

76

Luật

41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

77

Nghị định

116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

78

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[16] ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

 

79

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[17] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

80

Nghị định

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

20/9/2017

 

81

Nghị định

55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

82

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[18] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

83

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

Về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

30/6/2016

 

84

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

24/02/2010

 

85

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

86

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/6/2011

 

87

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

06/7/2012

 

88

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/6/2013

 

89

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/8/2013

 

90

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

05/11/2014

 

91

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

Về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

92

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

 

93

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

 

94

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

 

95

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/3/2015

 

96

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019 theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT.

97

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

 

98

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

30/11/2015

 

99

Thông tư

24/2017/TT-BNNPTNT[19] ngày 15/11/2017

Ban hành bản mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của BNN&PTNT

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

100

Thông tư

30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

12/02/2018

 

101

Thông tư

03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

28/3/2018

Hết hiệu lực một phần

102

Thông tư

12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/4/2019

Có hiệu lực từ ngày 02/4/2019

103

Thông tư

13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

22/11/2018

 

104

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[20] ngày 29/10/2017

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

105

Thông tư

34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

2. Lĩnh vực phân bón

106

Thông tư

17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

14/5/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

107

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

28/8/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

108

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

09/11/2009

Đang đề xuất xử lý theo quy định

109

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

13/02/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

110

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

13/8/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

111

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Đang đề xuất xử lý theo quy định

112

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTN[21] ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần; Đang đề xuất xử lý theo quy định

113

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTN[22] ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần; Đang đề xuất xử lý theo quy định

114

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/05/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

115

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

21/7/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

116

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

14/10/2011

Đang đề xuất xử lý theo quy định

117

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

30/01/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

118

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

03/5/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

119

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

02/9/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

120

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

27/10/2012

Đang đề xuất xử lý theo quy định

121

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/02/2013

Đang đề xuất xử lý theo quy định

122

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

23/9/2013

Đang đề xuất xử lý theo quy định

123

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

07/8/2014

Đang đề xuất xử lý theo quy định

124

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

20/11/2008

Đang đề xuất xử lý theo quy định

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

125

Luật

30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

126

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

Pháp lệnh Giống vật nuôi

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

127

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[23] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

128

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[24] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

129

Nghị định

39/2017/NĐ-CP[25] ngày 04/4/2017

Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

130

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[26] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

131

Nghị định

100/2017/NĐ-CP[27] ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2047

 

132

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[28] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

133

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[29] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

134

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020

11/02/2008

 

135

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[30] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

136

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

01/01/2015

 

137

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[31] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/ QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

138

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

12/12/2007

Hết hiệu lực một phần

139

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

140

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

07/3/2011

Hết hiệu lực một phần

141

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

142

Thông tư

43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

07/12/2011

 

143

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[32] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

144

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

 

145

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

146

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành "Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

17/3/2012

 

147

Thông tư

26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012

Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

09/8/2012

 

148

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

149

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[33] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

150

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[34] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

151

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[35] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

22/11/2012

 

152

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[36] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

153

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

154

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống

12/12/2013

 

155

Thông tư

35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

06/9/2013

Hết hiệu lực một phần

156

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

05/6/2014

 

157

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

20/10/2014

 

158

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[37] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

159

Thông tư

09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

20/4/2015

 

160

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

16/11/2015

 

161

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

 

162

Thông tư

06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

15/7/2016

Hết hiệu lực một phần

163

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

164

Thông tư

36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

08/02/2017

 

165

Thông tư

01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

01/3/2017

 

166

Thông tư

16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

24/02/2018

 

167

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT[38] ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019

168

Thông tư

01/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

03/3/2018

 

169

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005

 

170

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

05/3/2005

Hết hiệu lực một phần

171

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

25/11/2005

Hết hiệu lực một phần

172

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006

 

173

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

25/6/2006

 

174

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

08/3/2007

Hết hiệu lực một phần

175

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

25/01/2008

Hết hiệu lực một phần

176

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

177

Luật

79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật quy hoạch

178

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Về phòng chống bệnh dại động vật

02/02/2007

 

179

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

 

180

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[39] ngày 09/01/2017

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

181

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

182

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[40] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 

183

Quyết định

16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

184

Thông tư

23/2009/TT-BNN ngày 24/9/2009

Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

08/11/2009

 

185

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước lào và Cămpuchia vào Việt Nam

13/7/2009

 

186

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng

13/3/2010

 

187

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/12/2015

 

188

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

 

189

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

 

190

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

191

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

192

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

18/7/2016

 

193

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

19/7/2016

 

194

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/02/2019

195

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

 

196

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2019

197

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/02/2019

198

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

199

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

200

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT[41] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

17/3/2018

 

201

Thông tư

10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

14/02/2019

 

202

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[42] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

203

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

14/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 14/02/2019

204

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 10/02/2019

205

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

10/02/2019

Có hiệu lực từ ngày 10/02/2019

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

206

Luật

29/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

01/4/2005

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

207

Luật

16/2017/QH14, ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

208

Nghị định

09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

Về phòng cháy và chữa cháy rừng

13/02/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

209

Nghị định

23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006

Về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

25/3/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

210

Nghị định

32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006

Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/4/2006

 

211

Nghị định

82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

03/9/2006

 

212

Nghị định

119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

15/11/2006

 

213

Nghị định

48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007

Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

04/5/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

214

Nghị định

05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008

Về quỹ bảo vệ và phát triển rừng

14/02/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

215

Nghị định

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

216

Nghị định

117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

01/3/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

217

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[43] ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

 

218

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

Hết hiệu lực một phần

219

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[44] ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

220

Nghị định

75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

221

Nghị định

133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

15/02/2016

 

222

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[45] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

223

Nghị định

119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biển đổi khí hậu

10/10/2016

 

224

Nghị định

147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

225

Nghị định

168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

226

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[46] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

227

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[47] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

228

Nghị định

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

229

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999

Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

22/8/1999

 

230

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001

Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

09/10/2001

 

231

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

27/11/2001

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

232

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

233

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

234

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[48] ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

235

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006

Ban hành Quy chế quản lý rừng

07/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

236

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

03/3/2007

 

237

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

24/11/2007

Hết hiệu lực một phần

238

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

19/8/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

239

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[49] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

240

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/3/2012

 

241

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

242

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012

Ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

01/12/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

243

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/3/2013

 

244

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015

Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

30/7/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

245

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cầu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

246

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016

Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

05/12/2016

 

247

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016

Ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất

15/12/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

248

Thông tư liên tịch

80/2003/TTLT-BNN-BTC ngày 03/9/2003

Hướng dẫn Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

24/9/2003

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

249

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/5/2007

 

250

Thông tư liên tịch

61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

28/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

251

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/5/2008

 

252

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

16/6/2008

Hết hiệu lực một phần

253

Thông tư liên tịch

65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/ NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

26/06/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

254

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

25/3/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

255

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

20/3/2013

 

256

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng

15/5/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

257

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[50] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/ QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

258

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC[51] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2019

259

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

260

Thông tư

99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/12/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

261

Thông tư

16/2007/TT-BNN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

13/3/2007

 

262

Thông tư

38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

30/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

263

Thông tư

57/2007/TT-BNN ngày 13/6/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

264

Thông tư

70/2007/TT-BNN ngày 01/8/2007

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong công đồng dân cư

05/9/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

265

Thông tư

05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008

Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng

11/02/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

266

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tịch thu

02/10/2008

 

267

Thông tư

24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dụng sau rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

19/6/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

268

Thông tư

25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009

Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng

19/6/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

269

Thông tư

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009

Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng

25/7/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

270

Thông tư

58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009

Hướng dẫn về trồng cao su trên đất lâm nghiệp

24/10/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

271

Thông tư

87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009

Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

272

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

06/5/2010

 

273

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

274

Thông tư

78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng

26/12/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

275

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

18/02/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

276

Thông tư

47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012

Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

09/11/2012

 

277

Thông tư

60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

25/12/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

278

Thông tư

23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013

Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

01/7/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

279

Thông tư

10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014

Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển

12/5/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

280

Thông tư

38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014

Hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững

20/12/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

281

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[52] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

282

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[53] ngày 27/01/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

283

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT[54] ngày 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

23/9/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

284

Thông tư

40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

285

Thông tư

44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015

Ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

10/01/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

286

Thông tư

20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

15/8/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

287

Thông tư

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016

Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

15/8/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

288

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

01/01/2017

 

289

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[55] ngày 24/02/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

290

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

16/5/2017

 

291

Thông tư

17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

25/10/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

292

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2018

 

293

Thông tư

22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

294

Thông tư

23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/01/2018

 

295

Thông tư

24/2017/TT-BNNPTNT[56] ngày 15/11/2017

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

296

Thông tư

26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng

01/01/2018

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

297

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[57] ngày 29/10/2018

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

298

Thông tư

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

299

Thông tư

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý rừng bền vững

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

300

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về các biện pháp lâm sinh

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

301

Thông tư

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

302

Thông tư

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về phân định ranh giới rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

303

Thông tư

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

304

Thông tư

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

305

Quyết định

3031/1997/QĐ-BNNPTNT ngày 20/11/1997

Về việc Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng

05/12/1997

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

306

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/4/2005

 

307

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

07/4/2005

 

308

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng

08/8/2005

 

309

Quyết định

62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005

Ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

23/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

310

Quyết định

89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

26/4/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

311

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/7/2006

 

312

Quyết định

44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

23/9/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

313

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/8/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

23/9/2006

 

314

Quyết định

106/2006/QĐ-BNN ngày 27/11/2006

Ban hành bản hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn

26/12/2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

315

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

28/5/2007

 

316

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/7/2007

 

317

Quyết định

46/2007/QĐ-BNN ngày 28/5/2007

Ban hành Quy định về việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng

20/8/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

318

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã

31/10/2007

 

319

Quyết định

104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

20/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

320

Quyết định

107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

25/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

321

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/8/2008

 

322

Quyết định

95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi

03/11/2008

Hết hiệu lực một phần

323

Quyết định

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

21/12/2008

 

324

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

325

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

 

326

Quyết định

128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

31/01/2009

 

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

327

Luật

17/2003/QH11 Ngày 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/7/2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

328

Luật

18/2017/QH14 Ngày 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2017

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

329

Nghị định

27/2005/NĐ-CP Ngày 08/3/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản

23/3/2005

Hết hiệu lực một phần

330

Nghị định

59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005

Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

20/5/2005

Hết hiệu lực một phần

331

Nghị định

66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005

Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

05/6/2005

 

332

Nghị định

57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008

Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

20/8/2008

 

333

Nghị định

14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

334

Nghị định

32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010

Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

335

Nghị định

33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010

Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

01/6/2010

Hết hiệu lực một phần

336

Nghị định

52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010

Về nhập khẩu tàu cá

01/8/2010

Hết hiệu lực một phần

337

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[58] ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

11/12/2011

 

338

Nghị định

53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

10/8/2012

 

339

Nghị định

80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

01/12/2012

 

340

Nghị định

102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012

Về tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm ngư

25/01/2013

 

341

Nghị định

103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

Hết hiệu lực một phần

342

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

343

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

344

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[59] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

345

Nghị định

172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

15/02/2017

 

346

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[60] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

347

Nghị định

39/2017/NĐ-CP[61] ngày 04/4/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

348

Nghị định

41/2017/NĐ-CP[62] ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

Hết hiệu lực một phần

349

Nghị định

55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

01/7/2017

 

350

Nghị định

100/2017/NĐ-CP[63] ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

18/8/2017

 

351

Nghị định

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

 

352

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[64] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 

353

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[65] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh nông nghiệp

17/9/2018

 

354

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

09/8/2000

 

355

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

06/02/2006

 

356

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/02/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

357

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[66] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

358

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

359

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[67] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

360

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15/02/2015

 

361

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

 

362

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 30/01/2019

363

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển đặc biệt là đánh bắt xa bờ

16/7/2006

 

364

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[68] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

365

Thông tư liên tịch

31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 06/9/2014

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền

21/10/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

366

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[69] ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

05/12/2015

 

367

Thông tư

02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

05/4/2006

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

368

Thông tư

03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/5/2006

 

369

Thông tư

02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/ NĐ-CP ngày 19/5/2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

29/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

370

Thông tư

62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

05/6/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

371

Thông tư

57/2009/TT-BNNPTNT Ngày 08/9/2009

Danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/10/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

372

Thông tư

67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

08/12/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

373

Thông tư

71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

25/12/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

374

Thông tư

74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

05/01/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

375

Thông tư

82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thủy sản

25/5/2010

 

376

Thông tư

12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam”

26/4/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

377

Thông tư

13/2010/TT-BNNPTNT ngày 12/3/2010

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp được phép lưu hành tại Việt Nam

27/4/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

378

Thông tư

64/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/11/2010

Về việc đưa các sản phẩm có chứa trifluralin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

19/12/2010

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

379

Thông tư

01/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2011

Quy định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

20/02/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

380

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

14/4/2011

 

381

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT Ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

382

Thông tư

47/2011/TT-BNNPTNT[70] ngày 29/6/2011

Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

01/7/2011

Hết hiệu lực một phần

383

Thông tư

62/2011/TT-BNNPTNT Ngày 14/9/2011

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

29/10/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

384

Thông tư

65/2011/TT-BNNPTNT Ngày 05/10/2011

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

20/11/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

385

Thông tư

89/2011/TT-BNN ngày 29/12/2011

Ban hành danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

15/02/2011

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

386

Thông tư

04/2012/TT-BNNPTNT Ngày 16/01/2012

Đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

01/3/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

387

Thông tư

36/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

388

Thông tư

37/2012/TT-BNNPTNT ngày 30/7/2012

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

13/9/2012

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

389

Thông tư

43/2012/TT-BNNPTNT[71] ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/8/2012

 

390

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[72] ngày 26/9/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

391

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[73] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

22/11/2012

 

392

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[74] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

393

Thông tư

08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

394

Thông tư

09/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2013

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

16/3/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

395

Thông tư

13/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013

Quy định về đăng kiểm viên tàu cá

01/4/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

396

Thông tư

25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

25/6/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

397

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT Ngày 22/5/2013

Về quản lý giống thủy sản

05/7/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

398

Thông tư

29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013

Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

22/7/2013

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

399

Thông tư

39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2013

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

27/10/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

400

Thông tư

44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013

Bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

12/12/2013

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

401

Thông tư

52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

01/02/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

402

Thông tư

11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản

14/5/2014

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

403

Thông tư

12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014

Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

23/5/2014

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

404

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

01/02/2015

 

405

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

406

Thông tư

26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

25/8/2014

 

407

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

 

408

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[75] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/02/2015

 

409

Thông tư

11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015

Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm

11/5/2015

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

410

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

411

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá

01/12/2015

 

412

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[76] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

413

Thông tư

50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

15/02/2016

- Hết hiệu lực một phần;

- Hết hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2019

414

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá

15/02/2016

 

415

Thông tư

16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

29/7/2016

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

416

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[77] ngày 24/02/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

417

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

418

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT[78] ngày 10/11/2017

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017

 

419

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT[79] ngày 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/ TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/ TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT)

17/3/2018

Hết hiệu lực một phần

420

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

421

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

422

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

423

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

424

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

425

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

426

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

427

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

01/01/2019

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

428

Quyết định

16/2002/QĐ-BTS ngày 17/5/2002

Ban hành tiêu chuẩn chức danh viên chức tàu thủy sản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

429

Quyết định

13/2004/QĐ-BTS ngày 31/5/2004

Ban hành tiêu chuẩn chức danh thuyền viên tàu Kiểm ngư

01/01/2005

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

430

Quyết định

27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005

Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

 

431

Quyết định

04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

 

432

Quyết định

10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006

Ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên

28/7/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

433

Quyết định

20/2006/QĐ-BTS ngày 29/12/2006

Ban hành quy chế quản lý cảng cá, bến cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

04/01/2007

 

434

Quyết định

10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007

Ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

10/9/2007

- Hết hiệu lực một phần; - Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

435

Quyết định

96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007

Về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá

15/12/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

436

Quyết định

105/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

21/01/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

437

Quyết định

06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008

Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

03/03/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2019

438

Quyết định

57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008

Ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh

02/5/2008

 

439

Quyết định

77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008

Ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

31/7/2008

Hết hiệu lực một phần; Hết hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2019

440

Quyết định

82/2008/QĐ-BNN ngày 07/7/2008

Công bố Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển

22/8/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

441

Quyết định

108/2008/QĐ-BNN ngày 06/11/2008

Ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

21/12/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

442

Quyết định

122/2008/QĐ-BNN ngày 18/12/2008

Ban hành quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con dấu nghiệp vụ trong công tác đăng kiểm tàu cá

18/01/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

443

Quyết định

123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008

Ban hành Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

14/01/2009

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

444

Chỉ thị

08/2005/CT-BTS ngày 25/8/2005

Về việc triển khai hoạt động thu mẫu thống kê các số liệu nghề cá cơ bản

Sau 15 ngày từ ngày đăng Công báo

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

445

Chỉ thị

10/2005/CT-BTS ngày 08/12/2005

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng

08/12/2005

 

446

Chỉ thị

03/2006/CT-BTS ngày 27/3/2006

Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển Việt Nam

27/3/2006

 

447

Chị thị

02/2007/CT-BTS ngày 15/6/2007

Về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa

30/6/2007

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

448

Chỉ thị

05/2007/CT-BTS ngày 31/7/2007

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

06/9/2007

 

449

Chỉ thị

54/2008/CT-BNN ngày 21/4/2008

V/v tăng cường công tác quản lý tàu cá, khắc phục tình trạng tàu cá không đăng ký hoạt động trên các vùng nước

19/5/2008

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2019

VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

450

Luật

08/2017/QH14, ngày 19/6/2017

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

451

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[80] ngày 14/9/2017

Quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

452

Nghị định

67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

453

Nghị định

77/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018

Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 

454

Nghị định

114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 

455

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

Hết hiệu lực một phần

456

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

457

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

458

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg[81] ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

459

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT, ngày 16/01/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

02/3/2013

 

460

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT- BNNPTNT-BYT-BGDĐT, ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015

15/7/2013

 

461

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/ QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

462

Thông tư

42/2010/TT- BNNPTNT, 06/7/2010<