Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 36 /2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ vào yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các đề tài, dự án do Bộ quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thế Quyết định số 41/2003/QĐ-BNN, ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Bộ

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Bộ KH và CN,

- Bộ Tư pháp,

- Bộ Tài chính,

- Cục kiểm tra VB,

- Công báo

- Vụ Pháp chế,

- Lưu VP Bộ. KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

-


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

QUY CHẾ QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN, ngày 15 tháng 5 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định thủ tục, trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, và nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi chung là đề tài)

- Đề tài nghiên cứu khoa học là một nghiên cứu cụ thể có mục tiêu, nội dung, phương pháp rõ ràng nhằm tạo ra các kết quả mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất hoặc làm luận cứ xây dựng chính sách hay cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

- Dự án sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

2. Tư vấn lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ là quá trình xác định tên, mục tiêu và kết quả dự kiến đạt được của đề tài.

3. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài là quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện một nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được phê duyệt, nhằm tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài.

4. Phê duyệt Thuyết minh đề tài là việc phê duyệt nội dung, phương pháp, kết quả đạt được và dự toán của đề tài.

5. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là văn bản pháp lý được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài.

6. Nghiệm thu đề tài là quá trình đánh giá kết quả thực hiện của đề tài so với đề cương đã được phê duyệt và hợp đồng.

Điều 3. Các loại nhiệm vụ khoa học công nghệ

1. Nhiệm vụ cấp Nhà nước:

a. Đề tài thuộc chương trình Nhà nước;

b. Đề tài độc lập cấp Nhà nước;

c. Đề tài hợp tác quốc tế theo Nghị định thư;

d. Đề tài nghiên cứu cơ bản do Hội đồng khoa học tự nhiên xác định;

e. Dự án sản xuất thử nghiệm.

2. Nhiệm vụ Bộ:

a. Đề tài trọng điểm;

b. Đề tài thuộc Chương trình mục tiêu của Nhà nước giao cho Bộ thực hiện;

c. Bảo tồn quĩ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật;

d. Đề tài, dự án hợp tác quốc tế do Bộ phê duyệt;

e. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

f. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

g. Bảo vệ môi trường;

h. Vệ sinh an toàn thực phẩm;

i. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ khác do Bộ giao.

3. Nhiệm vụ cấp cơ sở (đề tài do đơn vị đề xuất và được Bộ cho phép thực hiện)

Điều 4. Cơ sở hình thành đề tài

1. Chiến lược, Chương trình mục tiêu, Chương trình hành động và kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn;

2. Yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan;

3. Đề xuất của Cục chuyên ngành, doanh nghiệp, địa phương, đơn vị nghiên cứu, đào tạo, tổ chức và cá nhân, Hiệp hội và các Hội khoa học;

4. Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bộ, ngành khác;

5. Đề xuất của Hội đồng khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Từ các nội dung hợp tác quốc tế.

Điều 5. Yêu cầu đối với đề tài

1. Mục tiêu, nội dung rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, không trùng lắp với bất cứ đề tài nào đã và đang thực hiện (Nếu là đề tài kế thừa, cần nêu rõ kết quả đã thực hiện, những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết tiếp);

2. Phương pháp nghiên cứu phù hợp và tiên tiến;

3. Kết quả nghiên cứu phải rõ ràng, định lượng được; có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Kết quả có thể là: i) luận cứ khoa học, ii) sáng chế, phát minh, iii) giải pháp hữu ích, iv) cơ sở để xây dựng chính sách, pháp luật, v) các sản phẩm như: giống mới, công nghệ, thiết bị, quy trình, mô hình v.v.;

4. Kinh phí tính đúng, tính đủ và hợp lý, khuyến khích những đề tài phối hợp, huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách;

5. Giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Điều 6. Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm

1. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu đã được công nhận hoặc công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài;

2. Có khả năng triển khai rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao;

3. Có tính khả thi và khả năng hoàn vốn.

Điều 7. Điều kiện để tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

1. Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện đề tài có hiệu quả;

2. Cá nhân chủ trì đề tài phải có chuyên môn và ít nhất 5 năm nghiên cứu trong cùng lĩnh vực khoa học công nghệ với đề tài đó, đối với chủ trì đề tài cấp Bộ và 3 năm đối với đề tài cấp cơ sở. Mỗi cá nhân chỉ được phép đồng thời chủ trì tối đa 2 đề tài;

3. Không vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 30 của Quy chế này.

4. Đối với cá nhân là người nước ngoài đăng ký chủ trì đề tài, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn sẽ quyết định tuỳ trường hợp cụ thể.

Điều 8. Phân cấp quản lý đề tài

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn uỷ quyền cho Vụ Khoa học công nghệ thống nhất quản lý đề tài thuộc Bộ.

2. Vụ Khoa học công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý đề tài thuộc Bộ, Ngành khác do các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

3. Cục chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ quản lý đề tài nghiên cứu thuộc chương trình mục tiêu.

4. Tổ chức chủ trì quản lý các đề tài do đơn vị thực hiện.

5. Vụ Khoa học công nghệ và Vụ Tài chính quản lý trực tiếp các đề tài do đối tượng khác chủ trì.

Chương II

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ,

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Điều 9. Thẩm quyền xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ

1. Đối với đề tài cấp Bộ: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ hoặc mời chuyên gia độc lập tư vấn xác định đề tài. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp xác định nhiệm vụ nghiên cứu. Căn cứ kết quả tư vấn của hội đồng hoặc chuyên gia độc lập, Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp danh mục đề tài trình Bộ phê duyệt.

2. Đối với đề tài cấp cơ sở: Các tổ chức nghiên cứu thuộc Bộ đề xuất các đề tài (thông qua tư vấn hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở). Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp và phê duyệt danh mục đề tài.

Điều 10. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài

1. Thông báo tuyển chọn: Một tháng trước thời điểm tuyển chọn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Nông nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang Web của Bộ, Báo Khoa học và Phát triển) để tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký.

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn

Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế này đều có quyền tham gia tuyển chọn.

3. Hồ sơ tuyển chọn

a. Tài liệu tham gia tuyển chọn:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (biểu B8-ĐONTC-BNN);

- Thuyết minh đề tài (theo mẫu B1-TMTTĐT-BNN, B3-DTTTKPĐT-BNN đối với đề tài nghiên cứu và mẫu B5-TMDA-BNN đối với dự án sản xuất thử nghiệm);

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (biếu B6-LLTC-BNN);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (biểu B7-LLCN-BNN);

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (biểu B9-PHNC-BNN);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

b. Niêm phong hồ sơ: Bộ hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

- Tên đề tài

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

c. Số lượng bộ hồ sơ: 1 bản gốc và 10 bản sao.

d. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thông báo tuyển chọn, ngày nhận hồ sơ là ngày ghi của dấu Bưu điện Hà nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Bộ hoặc Vụ Khoa học công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

4. Đánh giá hồ sơ tuyển chọn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng khoa học công nghệ hoặc mời chuyên gia độc lập đánh giá hồ sơ. Phương thức hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Phê duyệt tuyển chọn: Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp kết quả tuyển chọn trình Bộ trưởng phê duyệt tổ chức, cá nhân thực hiện.

Điều 11. Thẩm định và phê duyệt Thuyết minh đề tài

1. Đối với đề tài cấp Bộ: Sau khi có quyết định kết quả tuyển chọn, Chủ trì đề tài hoàn thiện lại Thuyết minh đề tài, Vụ Khoa học công nghệ chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan thẩm định Thuyết minh tổng thể và dự toán tổng thể kinh phí của đề tài (biểu B1- TMTTĐT-BNN; B3 DTTTKPDT-BNN) trên cơ sở kết luận của hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn và trình Bộ phê duyệt, ký hợp đồng.

Hàng năm Vụ Khoa học công nghệ và Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt thuyết minh và dự toán năm của đề tài (B2-TMHNĐT-BNN, B4-DTHNKPĐT-BNN).

2. Đối với đề tài cấp cơ sở: Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài thành lập hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài, phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.

3. Cục trưởng Cục chuyên ngành phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính phê duyệt đề cương, dự toán và ký hợp đồng thực hiện đề tài thuộc Chương trình mục tiêu.

Điều 12. Thời gian tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt Thuyết minh đề tài

1. Đề tài cấp Bộ:

a. Đối với đề tài mới

- Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ về Vụ Khoa học công nghệ cho năm tiếp theo trước ngày 30 tháng 6.

- Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức, cá nhân chủ trì hoàn thành trước ngày 30 tháng 10.

- Thẩm định và phê duyệt hoàn thành trước ngày 30 tháng 11

b. Đối với đề tài tiếp tục: thẩm định, phê duyệt kế hoạch năm tới hoàn thành trước ngày 30 tháng 11.

2. Đề tài cấp cơ sở:

- Thủ trưởng đơn vị đề xuất danh mục đề tài trước ngày 30 tháng 10

- Vụ Khoa học công nghệ hoàn thành phê duyệt danh mục đề tài trước ngày 30 tháng 11

- Thủ trưởng đơn vị phê duyệt Thuyết minh đề tài, ký hợp đồng và báo cáo Bộ trước ngày 31 tháng 12

Chương III

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ

THANH LÝ HỢP ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Điều 13. Kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện đề tài

1. Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ, chủ động kiểm tra đề tài cấp cơ sở khi cần thiết.

2. Cục trưởng Cục chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện các đề tài thuộc chương trình mục tiêu.

3. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp cơ sở.

4. Nội dung kiểm tra: Tiến độ, kết quả và sử dụng kinh phí theo Thuyết minh đề tài và Hợp đồng đã ký.

5. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả, đề xuất điều chỉnh nội dung nghiên cứu và phương án xử lý khi cần thiết, lập báo cáo trình Bộ.

6. Nếu có kết quả đủ điều kiện công nhận là tiến bộ kỹ thuật, đơn vị chủ trì báo cáo Bộ để tổ chức Hội đồng đánh giá và công nhận.

7. Vụ Khoa học công nghệ hàng năm thuê chuyên gia độc lập giám sát và đánh giá một số đề tài trọng điểm.

8. Kinh phí kiểm tra, giám sát và đánh giá lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học.

Điều 14. Nghiệm thu đề tài

Đề tài cấp Bộ được nghiệm thu 2 cấp: cấp cơ sở và cấp Bộ, Đề tài cấp cơ sở chỉ nghiệm thu cấp cơ sở.

1. Nghiệm thu cấp cơ sở

a. Sau khi kết thúc đề tài (tối đa là 30 ngày), Chủ trì đề tài hoàn chỉnh 12 bộ Hồ sơ nghiệm thu. Hồ sơ gồm:

- Hợp đồng khoa học công nghệ;

- Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt;

- Báo cáo khoa học;

- Các báo cáo định kỳ;

- Các sản phẩm khoa học của đề tài;

- Các tài liệu có liên quan: số liệu gốc, nhật ký thí nghiệm, báo cáo khảo sát nước ngoài (nếu có), các biên bản kiểm tra hàng năm và đột xuất, nhận xét của doanh nghiệp và địa phương (nếu có);

- Báo cáo sử dụng kinh phí của đề tài.

b. Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở. Hội đồng gồm 7-9 thành viên, có Chủ tịch, Phó chủ tịch và các uỷ viên, trong đó có 2 phản biện. Hội đồng bao gồm các chuyên gia cùng lĩnh vực với đề tài song số thành viên ngoài đơn vị không ít hơn 30%. Cá nhân tham gia đề tài không được là thành viên Hội đồng. Nghiệm thu cấp cơ sở phải hoàn thành không chậm hơn 30 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.

c. Các đề tài nhánh do đơn vị thực hiện, thủ tục nghiệm thu như đề tài cấp cơ sở.

d. Phương thức và quy trình làm việc của hội đồng khuyến khích áp dụng theo hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Sau khi nghiệm thu cấp cơ sở, chủ trì đề tài hoàn chỉnh hồ sơ và gửi 15 bộ hồ sơ về Bộ (Vụ Khoa học công nghệ) trong đó có 3 bản chính (dấu đỏ). Ngoài các văn bản đã nêu tại điểm a, khoản 1, Điều 14 của Quy chế này, hồ sơ còn bao gồm: Biên bản Hội đồng cơ sở, Quyết định và danh sách Hội đồng cơ sở, công văn của đơn vị đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

2. Nghiệm thu cấp Bộ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị nghiệm thu, chậm nhất là 15 ngày, Vụ Khoa học công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định hình thức nghiệm thu.

Nghiệm thu cấp Bộ được thực hiện theo 2 hình thức: Nghiệm thu bởi hội đồng nghiệm thu cấp Bô và nghiệm thu bởi chuyên gia tư vấn độc lập.

a. Nghiệm thu cấp Bộ bởi Hội đồng nghiệm thu được tiến hành theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng có 7-11 thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên, trong đó có 2 phản biện. Số thành viên đại diện cho doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý không ít hơn 30%. Cá nhân tham gia đề tài không được là thành viên Hội đồng. Tổ chức chủ trì đề tài không quá 1 người tham gia vào hội đồng và không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phản biện hoặc thư ký Hội đồng.

- Nếu cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Bộ (Vụ Khoa học công nghệ) tổ chức để hội đồng hoặc một số thành viên hội đồng đi kiểm tra, đánh giá kết quả ngoài thực tế. Trên cơ sở hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng quyết định tiến hành phiên họp, thời gian hoàn thành nghiệm thu không chậm hơn 20 ngày sau khi có Quyết định của Bộ trưởng.

- Trước phiên họp đánh giá ít nhất là 1 tuần, các thành viên Hội đồng được cung cấp toàn bộ Hồ sơ của đề tài. Mỗi thành viên viết Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả đề tài theo biểu B14-PĐGKQĐT-BNN và biểu B15-PĐGKQDA-BNN đối với dự án sản xuất thử nghiệm.

- Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự. Tham dự phiên họp có đại diện cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp (nếu cần) do cơ quan quản lý mời. Cá nhân và đơn vị chủ trì, cá nhân tham gia thực hiện đề tài không được tham dự phiên họp hội đồng nghiệm thu đề tài.

- Hội đồng cử Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm 3 uỷ viên là thành viên Hội đồng để tiến hành thủ tục bỏ phiếu đánh giá và ghi biên bản kiểm phiếu.

- Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp kết quả trình Bộ phê duyệt.

b. Nghiệm thu cấp Bộ bởi chuyên gia tư vấn độc lập

- Trưởng Ban chuyên môn của Hội đồng khoa học công nghệ Bộ đề xuất danh sách chuyên gia độc lập đánh giá kết quả đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn của Ban, Vụ khoa học công nghệ tổng hợp trình Bộ quyết định danh sách chuyên gia độc lập đánh giá kết quả đề tài

- Các chuyên gia đánh giá làm việc độc lập trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở ghi tại Điều 14 của Quy chế này.

- Nếu cần thiết, chuyên gia đánh giá có thể đề nghị đi kiểm tra, đánh giá kết quả ngoài thực tế

- Nội dung đánh giá và phiếu đánh giá theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chuyên gia đánh giá độc lập phải hoàn thành theo thời gian quy định không quá 30 ngày kể từ ngày được giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.

- Vụ khoa học công nghệ tổng hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia, trường hợp kết quả đánh giá của các chuyên gia không thống nhất, Vụ Khoa học công nghệ tổ chức họp với các chuyên gia để thống nhất kết quả cuối cùng trình Bộ phê duyệt.

3. Mức nghiệm thu (dùng cho cả cấp Bộ và cấp cơ sở)

a. Đánh giá nghiệm thu đề tài theo 4 mức: Xuất sắc, Khá, Đạt và Không đạt.

b. Thành viên hội đồng hoặc chuyên gia độc lập đánh giá kết quả theo hình thức phiếu kín theo biểu B14-PĐGKQ(ĐT)-BNN. Tiêu chí xếp loại đề tài được cụ thể hoá trong "Phiếu nhận xét đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học", Với đề tài nộp hồ sơ nghiệm thu chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng từ 03 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý thì mức nghiệm thu cao nhất là Đạt.

c. Kinh phí hoạt động nghiệm thu lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học đối với nghiệm thu cấp Bộ, chế độ thù lao cho thành viên hội đồng và chuyên gia tư vấn độc lập sẽ có quy định sau, từ kinh phí đề tài đối với nghiệm thu cấp cơ sở.

Điều 15. Xử lý kết quả nghiệm thu

1. Đề tài được đánh giá loại Đạt trở lên sẽ được nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

2. Đề tài được đánh giá loại Không đạt do chưa hoàn thành khối lượng công việc, chủ trì đề tài phải tự bỏ kinh phí để hoàn thiện các nội dung ghi trong hợp đồng trong thời hạn 6 tháng. Nếu không đạt do vi phạm về cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu không trung thực, tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện, quản lý tài chính sai quy định sẽ xử lý theo pháp luật hiện hành.

3. Toàn bộ chi phí cho đánh giá lại và tổ chức xử lý vi phạm do cá nhân và tổ chức chủ trì đề tài phải chịu trách nhiệm.

Điều 16. Thanh lý Hợp đồng

1. Đối với đề tàì cấp cơ sở: Thủ trưởng đơn vị tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng với cá nhân chủ trì đề tài và báo cáo Bộ

2. Đối với đề tài cấp Bộ: căn cứ biên bản nghiệm thu cấp Bộ và báo cáo quyết toán tài chính của Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Vụ Tài chính trình Bộ thanh lý hợp đồng.

Điều 17. Đánh giá sau nghiệm thu

Để đánh giá hiệu quả của kết quả nghiên cứu, hàng năm Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nhóm chuyên gia đánh giá kết quả ứng dụng đề tài đã nghiệm thu và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Địa bàn, nội dung và đối tượng đánh giá, thành phần đoàn đánh giá do Vụ Khoa học công nghệ trình Bộ quyết định.

Chương IV

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ,

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý

1. Vụ Khoa học công nghệ:

a. Tổ chức xây dựng chiến lược, định hướng, kế hoạch dài hạn và hàng năm về khoa học công nghệ của ngành;

b. Tổ chức tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì đề tài; thẩm định nội dung nghiên cứu trình Bộ phê duyệt và ký hợp đồng

c. Tổ chức kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả đề tài trình Bộ thanh lý hợp đồng.

d. Khi cần thiết, kiến nghị Bộ:

- Điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian, tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài;

- Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hình thức xử lý vi phạm.

2. Vụ Tài chính:

a. Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ thẩm định dự toán kinh phí đề tài;

b. Tổ chức kiểm tra, giám sát chế độ chi tiêu và thanh quyết toán hàng năm và kết thúc đề tài;

c. Khi cần thiết, kiến nghị Bộ xuất toán hoặc xử lý vi phạm.

Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của hội đồng tư vấn khoa học công nghệ hoặc chuyên gia tư vấn độc lập

1. Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ;

2. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài;

3. Thẩm định thuyết minh đề tài;

4. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

1. Tổ chức chủ trì đề tài

- Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ tổ chức thẩm định Thuyết minh đề tài, kiểm tra, giám sát thực hiện và nghiệm thu cấp cơ sở đối với các nhiệm vụ cấp Nhà nước và cấp Bộ.

- Chủ trì tổ chức thẩm định Thuyết minh đề tài, kiểm tra, giám sát thực hiện, nghiệm thu đối với đề tài cấp cơ sở và báo cáo về Bộ.

- Đối với đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ, khi cần thiết, kiến nghị Bộ điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian và người chủ trì.

- Đối với đề tài cấp cơ sở, khi cần thiết, điều chỉnh nội dung, kinh phí, thời gian và cá nhân chủ trì hoặc chấm dứt hợp đồng.

2. Cá nhân chủ trì đề tài:

- Tổ chức thực hiện những nội dung theo đề cương đã được phê duyệt, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Báo cáo đầy đủ, đúng yêu cầu, đúng thời hạn kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân với cơ quan chủ trì và cơ quan quản lý;

- Đề xuất thay đổi nội dung, địa điểm, kinh phí, thời gian thực hiện đề tài với cơ quan chủ trì và cơ quan quản lý và chỉ được thực hiện những thay đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý;

- Ký kết hợp đồng với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài đơn vị để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng quy định hiện hành; được hưởng quyền lợi về bản quyền tác giả đối với công trình khoa học do mình tạo ra theo quy định của pháp luật; được hưởng chế độ phụ cấp theo chế độ hiện hành; được ưu tiên trong tuyển chọn hoặc giao nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn tiếp theo nếu kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

3. Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Nhà nước về hiệu quả sử dụng kinh phí và kết quả nghiên cứu và phải hoàn trả một phần kinh phí nếu hợp đồng thực hiện đề tài không được thanh lý.

Chương V

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CẤP PHÁT KINH PHÍ

Điều 21. Thẩm định và phê duyệt dự toán tổng thể và hàng năm

1. Đối với các đề tài cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ phối hợp với Vụ Tài chính tổ chức thẩm định, trình Bộ phê duyệt dự toán tổng thể và hàng năm.

2. Đối với các đề tài cấp cơ sở, Thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng thẩm định và phê duyệt dự toán tổng thể và hàng năm.

Điều 25. Cấp phát kinh phí

1. Đối với các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị dự toán của Bộ, việc cấp phát kinh phí được thực hiện theo Luật Ngân sách hiện hành.

2. Đối với các tổ chức và cá nhân không thuộc đơn vị dự toán của Bộ, phải ký hợp đồng với Văn phòng Bộ. Văn phòng Bộ quản lý kinh phí theo chế độ hiện hành.

3. Trường hợp không sử dụng hết kinh phí trong năm tài chính, cơ quan chủ trì đề tài phải có văn bản báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 12 (gửi Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ). Vụ Tài chính phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ tổng hợp, trình Bộ đề nghị Bộ Tài chính cho chuyển sang năm sau.

Điều 26. Quyết toán tài chính

- Cá nhân chủ trì đề tài lập báo cáo quyết toán năm trước ngày 31 tháng 12 nộp phòng tài vụ của đơn vị để quyết toán hàng năm. Kết quả đánh giá, nghiệm thu hàng năm là căn cứ để quyết toán năm.

- Căn cứ Biên bản đánh giá kết đề tài (biểu B16-BBHĐĐGKQ(ĐT)-BNN, của Hội đồng khoa học, nếu kết quả từ đạt trở lên, Vụ Tài chính tiến hành thủ tục quyết toán tài chính và kiểm kê, bàn giao tài sản được mua sắm (nếu có) trong khuôn khổ đề tài.

- Báo cáo quyết toán tài chính là cơ sở để thanh lý hợp đồng với tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIAO NỘP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 27. Báo cáo

Chủ trì đề tài có trách nhiệm báo cáo tiến độ định kỳ cho cơ quan chủ trì đề tài trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm theo biểu mẫu B19-BCĐK-BNN. Đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ trước 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp đột xuất, tổ chức và cá nhân chủ trì có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Điều 28. Giao nộp sản phẩm và công bố kết quả

1. Đối với các đề tài kết thúc được nghiệm thu từ mức Đạt trở lên, trong thời gian 30 ngày, chủ trì đề tài phải hoàn chỉnh Hồ sơ đề tài theo ý kiến đóng góp của Hội đồng, nộp Bộ (Vụ Khoa học công nghệ) 3 bản in. Riêng báo cáo khoa học, nộp bổ sung đĩa CD (kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13).

2. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ và báo cáo kết thúc đề tài, Vụ Khoa học công nghệ có trách nhiệm kiểm tra và có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thấy cần thiết.

3. Hồ sơ đề tài được lưu trữ tại Vụ Khoa học công nghệ và công bố kết quả trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trên trang Web về Khoa học công nghệ của Bộ.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 29. Khen thưởng

1. Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Đề tài được nghiệm thu Xuất sắc, cá nhân chủ trì được đề nghị tăng lương trước thời hạn và được ưu tiên khi tham gia tuyển chọn các đề tài mới.

Điều 30. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân chủ trì đề tài vi phạm quy chế này, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý theo những hình thức sau đây:

a. Khiển trách: đối với các Chủ trì đề tài nộp báo cáo chậm 1 tháng hoặc nội dung báo cáo không đáp ứng yêu cầu so với quy định.

b. Cảnh cáo: đối với các Chủ trì đề tài nộp báo cáo chậm 3 tháng hoặc báo cáo chậm 2 kỳ liên tục so với quy định.

c. Đình chỉ chủ trì thực hiện: đối với các đề tài vi phạm về quản lý tài chính hoặc tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung, thời gian và địa bàn thực hiện.

d. Không được chủ trì đề tài trong thời gian 3-5 năm nếu đề tài nghiên cứu mà nghiệm thu ở mức không đạt hoặc chưa hoàn trả đủ kinh phí thu hồi đối với dự án sản xuất thử nghiệm.

e. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

2. Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: Thủ trưởng đơn vị chịu hình thức khiển trách nếu đơn vị có cá nhân chủ trì đề tài bị đình chỉ thực hiện; chịu hình thức cảnh cáo nếu đơn vị có cá nhân chủ trì đề tài vi phạm pháp luật.

2. Vụ Khoa học công nghệ chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính và Thanh tra Bộ đề nghị hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31: Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học công nghệ: hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế này và tổng hợp báo cáo Bộ.

2. Vụ Tài chính: hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, các đơn vị có liên quan và cá nhân tham gia hoạt động khoa học công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học công nghệ) để tổng hợp trình Bộ bổ sung và sửa đổi./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

DANH MỤC BIỂU BẢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên biểu bảng

Ký hiệu biểu bảng

1

Thuyết minh tổng thể đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

B1-TMTTĐT-BNN

2

Thuyết minh hàng năm đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

B2-TMHNĐT-BNN

3

Dự toán tổng thể kinh phí đề tài

B3-DTTTKPĐT-BNN

4

Dự toán hàng năm kinh phí đề tài

B4-DTHNKPĐT-BNN

5

Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm

B5-TMDA-BNN

6

Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án

B6-LLTC-BNN

7

Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài, dự án SXTN

B7-LLCN-BNN

8

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN

B8-ĐONTC-BNN

9

Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN

B9-PHNC-BNN

10

Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì đề tài

B10-PTCĐT-BNN

11

Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì dự án SXTN

B11-PTCDA-BNN

12

Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN

B12-BBHĐTC-BNN

13

Biên bản kiểm phiếu hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN

B13a-BBKPĐGTC-BNN

B13b-BBKPĐGTC-BNN

14

Phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ

B14-PĐGKQĐT-BNN

15

Phiếu đánh giá kết quả đề tài dự án SXTN

B15-PĐGKQDA-BNN

16

Biên bản đánh giá kết quả đề tài KHCN

B16-BBHĐĐGKQ(ĐT)-BNN

17

Kiểm phiếu chấm điểm đánh giá kết quả đề tài KHCN

B17-KPĐGKQ-BNN

18

Hợp đồng nghiên cứu

B18-HĐNCKH-BNN

19

Báo cáo định kỳ

B19-BCĐK-BNN

20

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu

B20-BCTK-BNN


B1-TMTTĐT-BNN

THUYẾT MINH TỔNG THỂ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ[1]

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài

2

Mã số

3

Thời gian thực hiện: .......... tháng

4

Cấp quản lý

(Từ tháng ....../200.... đến tháng ....../200....)

Nhà nước Bộ Cơ sở

Tỉnh

5

Kinh phí ........................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

- Từ nguồn tự có của cơ quan

- Từ nguồn khác

6

Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)

Thuộc Dự án KH&CN (ghi rõ tên dự án KH&CN, nếu có)

Đề tài độc lập

7

Lĩnh vực khoa học

Tự nhiên; Nông, lâm, ngư nghiệp;

Kỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT, ...); Y dược.

8

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ....... ............

Nam/Nữ: .....................................................................


Học hàm: .................................................................... Năm được phong học hàm: ................

Học vị: ........................................................................ Năm đạt học vị: ..................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ: .........................................

Điện thoại:

Cơ quan: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên cơ quan đang công tác: ....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9

Cơ quan chủ trì đề tài

Tên cơ quan chủ trì đề tài: ......................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Website: .................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................................................

II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI

10

Mục tiêu của đề tài (bám sát và cụ thể hoá mục tiêu đặt hàng - nếu có đặt hàng)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11

Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài

(Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, nêu được những gì đã giải quyết rồi, những gì còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết - luận giải, cụ thể hoá được tính cấp thiết của đề tài và những vấn đề mới về KH&CN mà đề tài đặt ra nghiên cứu)

11.1. Tình trạng đề tài

Mới Kế tiếp (tiếp tục hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả)

11.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước (phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu được những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đề tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi cụ thể Tên đề tài, tên Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì đề tài đó)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11.3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã nêu trong phần tổng quan (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố - chỉ ghi những công trình tác giả thật tâm đắc và đã trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11.4. Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên cứu, giải quyết ở đề tài này (nêu rõ, nếu thành công thì đạt được những vần đề gì)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

12

Cách tiếp cận

(Luận cứ rõ việc lựa chọn cách tiếp cận phù hợp đối tượng nghiên cứu để đạt mục tiêu đặt ra) ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

13

Nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm

(Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm cần tiến hành để đạt được mục tiêu đặt ra, trong đó, chỉ rõ những nội dung mới, nội dung quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm, công nghệ chủ yếu; những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng; dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục - nếu có)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ................. .

14

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

(Luận cứ rõ việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với từng nội dung của đề tài; làm rõ tính mới, sáng tạo, độc đáo của các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... .... .

............................................................................................................................................... .......

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

15

Hợp tác quốc tế

Đã
hợp tác

Tên đối tác
(Người và tổ chức
khoa học và công nghệ)

Nội dung hợp tác
(Ghi rõ nội dung, lý do, hình thức hợp tác,

kết quả thực hiện hỗ trợ cho đề tài này)

Dự kiến hợp tác

Tên đối tác
(Người và tổ chức
khoa học và công nghệ)

Nội dung hợp tác
(Ghi rõ nội dung cần hợp tác; lý do hợp tác; hình thức thực hiện; dự kiến kết quả hợp tác đáp ứng yêu cầu của đề tài)

16

Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 13)

Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện
(các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm
phải đạt

Thời gian (bắt đầu,
kết thúc)

Người,
cơ quan
thực hiện

1

2

3

4

5

III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

17

Dạng kết quả dự kiến của đề tài

Dạng kết quả I

Dạng kết quả II

Dạng kết quả III

Dạng kết quả IV

Mẫu (model, maket)

Nguyên lý ứng dụng

Sơ đồ, bản đồ

Bài báo

Sản phẩm (có thể trở thành hàng hoá, để thương mại hoá)

Phương pháp

Số liệu, Cơ sở dữ liệu

Sách chuyên khảo

Vật liệu

Tiêu chuẩn

Báo cáo phân tích

Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Thiết bị, máy móc

Quy phạm

Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)

Sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Dây chuyền công nghệ

Phần mềm máy tính

Đề án, qui hoạch

Giống cây trồng

Bản vẽ thiết kế

Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi

Giống vật nuôi

Quy trình công nghệ

Khác

Khác

Khác

Khác

18

Yêu cầu chất lượng và số lượng về kết quả, sản phẩm KH&CN dự kiến tạo ra

(Kê khai đầy đủ, phù hợp với những dạng kết quả đã nêu tại mục 17)

18.1

Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả I)

Tên sản phẩm cụ thể và
chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến
số lượng,
quy mô
sản phẩm
tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự

(theo các
tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nước

Thế giới

1

2

3

4

5

6

7

18.2

Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả II, III)

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được

Ghi chú

1

2

3

4

18.3

Dự kiến công bố kết quả tạo ra (dạng kết quả IV)

Tên sản phẩm

Tạp chí, Nhà xuất bản

Ghi chú

1

2

3

4

8.4. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ nghiên cứu, đặc biệt là của sản phẩm, công nghệ chủ yếu dự kiến tạo ra của đề tài so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của đề tài (trình độ KH&CN, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, ...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19

Khả năng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

19.1. Khả năng về thị trường (nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu của khách hàng cụ thể nếu có; khi nào có thể đưa sản phẩm của đề tài ra thị trường?);

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.2. Khả năng về kinh tế (khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng của sản phẩm)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên cứu

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.4. Mô tả phương thức chuyển giao

(chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn (với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu) theo tỷ lệ đã thoả thuận để cùng triển khai sản xuất, tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...) ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20

Các lợi ích mang lại và các tác động của kết quả nghiên cứu

20.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

(Ghi những dự kiến đóng góp vào các thành tựu nổi bật trong khoa học quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế; triển vọng phát triển theo hướng nghiên cứu của đề tài; ảnh hưởng về lý luận đến phát triển ngành khoa học, đến sáng tạo trường phái khoa học mới; ...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: những luận cứ khoa học của đề tài có khả năng ảnh hưởng đến chủ trương chính sách, cơ chế quản lý cụ thể của Đảng và Nhà nước; khả năng nâng cao tiêu chuẩn văn hoá của xã hội; ảnh hưởng đến môi trường; khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hoặc tạo ra sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, v.v...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

IV. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

21

Hoạt động của các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài

(Ghi các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nhiệm vụ được giao thực hiện trong đề tài, kể cả các đơn vị sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu - Những dự kiến phân công này sẽ được thể hiện bằng các hợp đồng thực hiện giữa chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài với các đơn vị, tổ chức nói trên - khi được giao nhiệm vụ chính thức hoặc sau khi trúng tuyển)

Tên tổ chức,
thủ trưởng của tổ chức

Địa chỉ

Nhiệm vụ được giao
thực hiện trong đề tài

Dự kiến
kinh phí

1

2

3

4

5

22

Cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

Họ và tên

Cơ quan công tác

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết xem phụ lục kèm theo)

Đơn vị: triệu đồng

23

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên,vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng kinh phí

Trong đó:

1

Ngân sách SNKH:

- Năm thứ nhất:

- Năm thứ hai:

- Năm thứ ba:

2

Các nguồn vốn khác

- Vốn tự có của cơ sở

- Khác (vốn huy động, ...)

......................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì đề tài

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

B2-TMHNĐT-BNN

THUYẾT MINH HÀNG NĂM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ[2]

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1

Tên đề tài

2

Mã số

3

Thời gian thực hiện:

- Của cả đề tài (từ năm.......... đến năm............)

- Của năm kế hoạch thứ:

(Từ tháng ......./20.. ...... đến tháng ......./20....... )

4

Cấp quản lý

Nhà nước Bộ

Cơ sở Tỉnh

5

Kinh phí:

Tổng số:

Đã cấp qua từng năm:

Năm 1:........, Năm 2:......, Năm 3:........., Năm 4:........., Cộng:………......

Cấp năm kế hoạch:

Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

- Từ nguồn tự có của cơ quan

- Từ nguồn khác

6

Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)

Thuộc Dự án KH&CN (ghi rõ tên dự án KH&CN, nếu có)

Đề tài độc lập

7

Lĩnh vực khoa học

Tự nhiên; Nông, lâm, ngư nghiệp;

Kỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT, ...); Y dược.

8

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ....... ............

Nam/Nữ: .....................................................................


Học hàm: .................................................................... Năm được phong học hàm: ................

Học vị: ........................................................................ Năm đạt học vị: ..................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ: .........................................

Điện thoại:

Cơ quan: ............................... Nhà riêng: ............................... Mobile: .................................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên cơ quan đang công tác: ....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9

Cơ quan chủ trì đề tài

Tên cơ quan chủ trì đề tài: ......................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

Website: .................................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ................................................................................................

Số tài khoản: ..........................................................................................................................

Ngân hàng: ............................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................................................

II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI

10

Mục tiêu của đề tài (bám sát và cụ thể hoá mục tiêu đặt hàng - nếu có đặt hàng)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11

Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài

(Chỉ ghi những nội dung cơ bản trong Thuyết minh tổng thể – Biểu B1-TMTTĐT-BNN)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đề tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi cụ thể Tên đề tài, tên Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì đề tài đó)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

11.3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã nêu trong phần tổng quan (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố - chỉ ghi những công trình tác giả thật tâm đắc và đã trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


11.4. Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên cứu, giải quyết ở đề tài này (nêu rõ, nếu thành công thì đạt được những vần đề gì)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

12

Cách tiếp cận

(Chỉ nêu cách tiếp cận nghiên cứu đối với các nội dung trong năm) ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

13

Nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm

(Liệt kê và mô tả những nội dung nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm cần tiến hành để đạt được mục tiêu đặt ra, trong đó, chỉ rõ những nội dung mới, nội dung quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm, công nghệ chủ yếu; những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng; dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục - nếu có)

A. Tóm tắt những nội dung chính của đề tài

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

B. Những nội dung đã thực hiện và kết quả chính đạt được đên năm kế hoạch

(Ngắn gọn, cụ thể và lượng hóa kết quả)

.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

C. Nội dung nghiên cứu trong năm kế hoạch

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


14

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

(Luận cứ rõ việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với từng nội dung của đề tài; làm rõ tính mới, sáng tạo, độc đáo của các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... .... .

............................................................................................................................................... .......

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

15

Hợp tác quốc tế

Đã
hợp tác

Tên đối tác
(Người và tổ chức
khoa học và công nghệ)

Nội dung hợp tác
(Ghi rõ nội dung, lý do, hình thức hợp tác,

kết quả thực hiện hỗ trợ cho đề tài này)

Dự kiến hợp tác

Tên đối tác
(Người và tổ chức
khoa học và công nghệ)

Nội dung hợp tác
(Ghi rõ nội dung cần hợp tác; lý do hợp tác; hình thức thực hiện; dự kiến kết quả hợp tác đáp ứng yêu cầu của đề tài)

16

Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 13)

Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực hiện
(các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm
phải đạt

Thời gian (bắt đầu,
kết thúc)

Người,
cơ quan
thực hiện

1

2

3

4

5

III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

17

Dạng kết quả dự kiến của đề tài

Dạng kết quả I

Dạng kết quả II

Dạng kết quả III

Dạng kết quả IV

Mẫu (model, maket)

Nguyên lý ứng dụng

Sơ đồ, bản đồ

Bài báo

Sản phẩm (có thể trở thành hàng hoá, để thương mại hoá)

Phương pháp

Số liệu, Cơ sở dữ liệu

Sách chuyên khảo

Vật liệu

Tiêu chuẩn

Báo cáo phân tích

Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

Thiết bị, máy móc

Quy phạm

Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)

Sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Dây chuyền công nghệ

Phần mềm máy tính

Đề án, qui hoạch

Giống cây trồng

Bản vẽ thiết kế

Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi

Giống vật nuôi

Quy trình công nghệ

Khác

Khác

Khác

Khác

18

Yêu cầu chất lượng và số lượng về kết quả, sản phẩm KH&CN dự kiến tạo ra

(Kê khai đầy đủ, phù hợp với những dạng kết quả đã nêu tại mục 17)

18.1

Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả I)

Tên sản phẩm cụ thể và
chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến
số lượng,
quy mô
sản phẩm
tạo ra

Cần đạt

Mẫu tương tự

(theo các
tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nước

Thế giới

1

2

3

4

5

6

7

18.2

Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả II, III)

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được

Ghi chú

1

2

3

4

18.3

Dự kiến công bố kết quả tạo ra (dạng kết quả IV)

Tên sản phẩm

Tạp chí, Nhà xuất bản

Ghi chú

1

2

3

4

18.4. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ nghiên cứu, đặc biệt là của sản phẩm, công nghệ chủ yếu dự kiến tạo ra của đề tài so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của đề tài (trình độ KH&CN, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, ...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19

Khả năng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

19.1. Khả năng về thị trường (nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu của khách hàng cụ thể nếu có; khi nào có thể đưa sản phẩm của đề tài ra thị trường?);

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.2. Khả năng về kinh tế (khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng của sản phẩm)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên cứu

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

19.4. Mô tả phương thức chuyển giao

(chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn (với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu) theo tỷ lệ đã thoả thuận để cùng triển khai sản xuất, tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra, ...) ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20

Các lợi ích mang lại và các tác động của kết quả nghiên cứu

20.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

(Ghi những dự kiến đóng góp vào các thành tựu nổi bật trong khoa học quốc tế, đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế; triển vọng phát triển theo hướng nghiên cứu của đề tài; ảnh hưởng về lý luận đến phát triển ngành khoa học, đến sáng tạo trường phái khoa học mới; ...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

20.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: những luận cứ khoa học của đề tài có khả năng ảnh hưởng đến chủ trương chính sách, cơ chế quản lý cụ thể của Đảng và Nhà nước; khả năng nâng cao tiêu chuẩn văn hoá của xã hội; ảnh hưởng đến môi trường; khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hoặc tạo ra sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, v.v...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

IV. CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

21

Hoạt động của các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài

(Ghi các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nhiệm vụ được giao thực hiện trong đề tài, kể cả các đơn vị sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu - Những dự kiến phân công này sẽ được thể hiện bằng các hợp đồng thực hiện giữa chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài với các đơn vị, tổ chức nói trên - khi được giao nhiệm vụ chính thức hoặc sau khi trúng tuyển)

Tên tổ chức,
thủ trưởng của tổ chức

Địa chỉ

Nhiệm vụ được giao
thực hiện trong đề tài

Dự kiến
kinh phí

1

2

3

4

5

22

Cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

Họ và tên

Cơ quan công tác

Thời gian làm việc cho đề tài
(Số tháng quy đổi3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(Giải trình chi tiết xem phụ lục kèm theo)

Đơn vị: triệu đồng

23

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

Công lao động (khoa học, phổ thông)

Nguyên,vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng kinh phí

Trong đó:

1

Ngân sách SNKH:

2

Các nguồn vốn khác

- Vốn tự có
- Khác (huy động, ...)

......................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì đề tài

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Vụ Tài chính

Vụ Khoa học công nghệ

***

B3-DTTTKPĐT-BNN

DỰ TOÁN TỔNG THỂ KINH PHÍ ĐỀ TÀI

(Theo nội dung chi)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ....... *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Công lao động (khoa học, phổ thông)

2

Nguyên, vật liệu, năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5

Chi khác

Tổng cộng:

Ghi chú:

* Căn cứ theo số năm của đề tài bổ xung đủ số cột cho các năm
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

(Theo nhóm mục chi)*

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nhóm mục chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

SNKH**

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ .....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Nhóm 1: Thanh toán cá nhân

(bao gồm các mục chi: 100, 101, 102,106)

II

Nhóm 2: Nghiệp vụ chuyên môn

(bao gồm các mục chi: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119)

III

Nhóm 3: Mua sắm sửa chữa

(bao gồm các mục chi: 118, 144, 145, 157)

IV

Nhóm 4: Các khoản chi khác

(bao gồm các mục chi: 134, ….)

Tổng cộng:

* Ghi chú: Các mục chi của Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Tổng kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ .....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Thuê khoán lao động khoa học

2

Thuê khoán lao động phổ thông

Cộng


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ .....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Nguyên, vật liệu

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

3

Năng lượng, nhiên liệu

- Than

- Điện

kW/h

- Xăng, dầu

- Nhiên liệu khác

4

Nước

m3

5

Mua sách, tài liệu, số liệu

Cộng:

Khoản 3. Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)

II

Thiết bị mua mới

1

Mua thiết bị, công nghệ

2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

3

Mua bằng sáng chế, bản quyền

4

Mua phần mềm máy tính

III

Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt

Cộng:


Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ......

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN

2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN

3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước

4

Chi phí khác

Cộng:


Khoản 5. Chi khác Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

Tổng số

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ .......

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)

2

Hợp tác quốc tế

a

Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)

b

Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)

3

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)

4

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp

- Chi phí kiểm tra trung gian

- Chi phí nghiệm thu trung gian

- Chi phí nghiệm thu nội bộ

- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài

5

Chi khác

- Hội thảo

- Hội nghị

- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm

- Dịch tài liệu

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

- Khác

6

Phụ cấp chủ nhiệm đề tài

Cộng:

......................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì đề tài

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Vụ Tài chính

Vụ Khoa học công nghệ

***


B4-DTHNKPĐT-BNN

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NĂM 200...

A. Theo nội dung chi

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

5

6

7

1

Công lao động (khoa học, phổ thông)

2

Nguyên, vật liệu, năng lượng

3

Thiết bị, máy móc

4

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

5

Chi khác

Tổng cộng:

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NĂM 200...

B. Theo nhóm mục chi

Đơn vị: triệu đồng

TT

Nhóm mục chi

Tổng số

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

5

6

7

I

Nhóm 1: Thanh toán cá nhân

(bao gồm các mục chi: 100, 101, 102,106)

II

Nhóm 2: Nghiệp vụ chuyên môn

(bao gồm các mục chi: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119)

III

Nhóm 3: Mua sắm sửa chữa

(bao gồm các mục chi: 118, 144, 145, 157)

IV

Nhóm 4: Các khoản chi khác

(bao gồm các mục chi: 134, ….)

Tổng cộng:

* Ghi chú: Các mục chi của Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NĂM 200...

C. Giải trình các khoản chi

Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Tổng kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

4

5

6

1

Thuê khoán lao động khoa học

2

Thuê khoán lao động phổ thông

Cộng

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Nguyên, vật liệu

2

Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng

3

Năng lượng, nhiên liệu

- Than

- Điện

kW/h

- Xăng, dầu

- Nhiên liệu khác

4

Nước

m3

5

Mua sách, tài liệu, số liệu

Cộng:

Khoản 3. Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)

II

Thiết bị mua mới

1

Mua thiết bị, công nghệ

2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

3

Mua bằng sáng chế, bản quyền

4

Mua phần mềm máy tính

III

Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt

Cộng:

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

1

Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN

2

Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN

3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước

4

Chi phí khác

Cộng:

Khoản 5. Chi khác Đơn vị: triệu đồng

TT

Mục chi

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

SNKH

Tự có

Khác

1

2

3

4

5

6

7

1

Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người)

2

Hợp tác quốc tế

a

Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)

b

Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...)

3

Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)

4

Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp

- Chi phí kiểm tra trung gian

- Chi nghiệm thu trung gian

- Chi phí nghiệm thu nội bộ

- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài

5

Chi khác

- Hội thảo

- Hội nghị

- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm

- Dịch tài liệu

- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

- Khác

6

Phụ cấp chủ nhiệm đề tài

Cộng:

......................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì đề tài

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Vụ Tài chính

Vụ Khoa học công nghệ

***


B5-TMDA-BNN

THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM[3]

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1

Tên dự án

2

Mã số

3

Thời gian thực hiện: .......... tháng

4

Cấp quản lý

(Từ tháng ....../200.... đến tháng ....../200....)

Nhà nước Bộ Cơ sở

Tỉnh

5

Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)

Dự án độc lập

6

Tổng vốn thực hiện dự án ........................... triệu đồng, trong đó:

Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

- Vốn tự có của cơ quan chủ trì

- Khác (liên doanh...)

7

Kinh phí thu hồi ........................... triệu đồng

(............... % kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH)

Thời gian thu hồi kinh phí (sau khi Dự án kết thúc):

Đợt 1: ........ tháng,

Đợt 2: ........ tháng

8

Chủ nhiệm dự án

Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........ Nam/Nữ: ..........................................

Học hàm: ................................................... .... .... .... Học vị: .............................................

Chức danh khoa học: ...................................................

Chức vụ: ......................................................................

Điện thoại: Cơ quan: ......................... Nhà riêng: ......................... Mobile: ...........................

Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................

Tên cơ quan đang công tác: ....................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .....................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ...................................................................................................................

9

Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án

Tên tổ chức chủ trì Dự án: ..................................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ...................................................................................................

Số tài khoản: ..............................................................................................................................

Ngân hàng: ................................................................................................................................

Tên cơ quan chủ quản dự án: ......................................................................................................

....................................................................................................................................................

10

Tổ chức tham gia chính

10.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: ............................................................................

...................................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ....................................................................................................

Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của Dự án: ............................................................

...................................................................................................................................................

10.2. Tổ chức khác

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................

Website: .....................................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: ....................................................................................................


11

Cán bộ thực hiện Dự án

(Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo Biểu B7-LLCN-BNN)

Họ và tên

Cơ quan công tác

Thời gian làm việc cho dự án
(Số tháng quy đổi[4])

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Xuất xứ

[Ghi rõ xuất xứ của Dự án từ một trong các nguồn sau:

- Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đã được Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp đánh giá nghiệm thu, kiến nghị (tên đề tài, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (nếu có), mã số, ngày tháng năm đánh giá nghiệm thu; kèm theo Biên bản đánh giá nghiệm thu/ Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền)

- Từ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ (tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp)

- Kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài (hợp đồng chuyển giao công nghệ; tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp nếu có; nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ liên quan)]

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


13

Luận cứ về tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả của Dự án

13.1. Luận cứ về công nghệ là xuất xứ của Dự án đã nêu tại mục 12 và công nghệ dự kiến đạt được của Dự án (tính mới, ưu việt, tiên tiến của công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, khả năng triển khai công nghệ trong nước, tính phù hợp của công nghệ đối với phương án sản xuất và yêu cầu của thị trường,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

13.2. Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm Dự án (hiệu quả kinh tế mang lại khi áp dụng kết quả của Dự án; khả năng mở rộng thị trường ở trong nước và xuất khẩu: nêu rõ các yếu tố chủ yếu làm tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá thành của sản phẩm dự án so với các sản phẩm cùng loại, chẳng hạn: sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thấp, tính ưu việt của công nghệ...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

13.3. Tác động của kết quả Dự án đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng (tác động của sản phẩm Dự án đến phát triển KT-XH, môi trường, khả năng tạo thêm việc làm, ngành nghề mới ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đảm bảo an ninh, quốc phòng...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

13.4. Năng lực thực hiện Dự án (mức độ cam kết và năng lực thực hiện của các tổ chức tham gia chính trong Dự án: năng lực khoa học, công nghệ của người thực hiện và cơ sở vật chất-kỹ thuật, các cam kết bằng hợp đồng về mức đóng góp vốn, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, bao tiêu sản phẩm, phân chia lợi ích về khai thác quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ rủi ro)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

13.5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của Dự án (nêu rõ phương án về tổ chức sản xuất; nhân rộng, chuyển giao công nghệ; thành lập doanh nghiệp mới để sản xuất-kinh doanh,...).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

14

Mục tiêu

14.1 Mục tiêu của Dự án sản xuất[5] hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

14.2 Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


15

Nội dung

15.1 Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của Dự án) để triển khai trong Dự án

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15.2 Phân tích những vấn đề mà Dự án cần giải quyết về công nghệ (hiện trạng của công nghệ và việc hoàn thiện, thử nghiệm tạo ra công nghệ mới; nắm vững, làm chủ quy trình công nghệ và các thông số kỹ thuật; ổn định chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm; nâng cao khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm để khẳng định công nghệ và quy mô của Dự án sản xuất thử nghiệm);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15.3 Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

16

Phương án triển khai

16.1. Phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm:

a) Phương thức tổ chức và kế hoạch thực hiện:

(- Đối với đơn vị chủ trì là doanh nghiệp: cần làm rõ năng lực thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong Dự án; phương án liên doanh, phối hợp với các tổ chức KH&CN trong việc phát triển, hoàn thiện công nghệ;

- Đối với đơn vị chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ: cần khẳng định rõ về năng lực thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu của Dự án; việc liên doanh với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất thử nghiệm (kế hoạch/phương án của doanh nghiệp về bố trí địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất, đóng góp về vốn, về nhân lực, về khả năng tiêu thụ sản phẩm của Dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức phân chia lợi nhuận;...

- Kế hoạch thực hiện nêu cụ thể tại Phụ lục 8.)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai Dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án (nêu địa chỉ cụ thể, nêu thuận lợi và hạn chế về cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, điện nước.... của địa bàn triển khai Dự án); nhà xưởng, mặt bằng hiện có (m2), dự kiến cải tạo, mở rộng,.....;

- Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm (làm rõ những trang thiết bị đã có, bao gồm cả liên doanh với các đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua hoặc tự thiết kế chế tạo; khả năng cung ứng trang thiết bị của thị trường cho Dự án;......);

- Nguyên vật liệu (khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ những nguyên vật liệu cần nhập của nước ngoài;.....);

- Nhân lực cần cho triển khai Dự án: số cán bộ KHCN và công nhân lành nghề tham gia thực hiện Dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia Dự án; nhu cầu đào tạo phục vụ Dự án (số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân).

- Môi trường (đánh giá tác động môi trường do việc triển khai Dự án và giải pháp khắc phục);

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

16.2. Phương án tài chính (phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện Dự án) trên cơ sở:

- Tổng vốn đầu tư để triển khai Dự án, trong đó nêu rõ vốn cố định, vốn lưu động cho một khối lượng sản phẩm cần thiết trong một chu kỳ sản xuất thử nghiệm để có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo (trong trường hợp cần thiết);

- Phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tham gia Dự án (kèm theo các văn bản pháp lý minh chứng cho việc huy động các nguồn vốn: báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 2-3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của ngân hàng; cam kết pháp lý về việc đóng góp vốn của các tổ chức tham gia Dự án,...);

- Phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (các nội dung chi bằng nguồn vốn này).

- Tính toán, phân tích giá thành sản phẩm của Dự án (theo từng loại sản phẩm của Dự án nếu có); thời gian thu hồi vốn.

Các số liệu cụ thể của phương án tài chính được trình bày tại các bảng 1-5 và các phụ lục 1-7)

16.3. Dự báo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án (giải trình và làm rõ thêm các bảng tính toán và phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9);

- Dự báo nhu cầu thị trường (dự báo nhu cầu chung và thống kê danh mục các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua sản phẩm Dự án);

- Phương án tiếp thị sản phẩm của Dự án (tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng trang web, tham gia hội chợ triển lãm, trình diễn công nghệ, tờ rơi,...);

- Phân tích giá thành, giá bán dự kiến của sản phẩm trong thời gian sản xuất thử nghiệm; giá bán khi ổn định sản xuất (so sánh với giá sản phẩm nhập khẩu, giá thị trường trong nước hiện tại; dự báo xu thế giá sản phẩm cho những năm tới); các phương thức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Dự án;

- Phương án tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm khi phát triển sản xuất quy mô công nghiệp.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

17

Sản phẩm của Dự án

[Phân tích, làm rõ các thông số và so sánh với các sản phẩm cùng loại trong nước và của nước ngoài: (i)Dây chuyền công nghệ, các thiết bị, quy trình công nghệ đã được ổn định (quy mô, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật); (ii)Sản phẩm đăng ký sở hữu công nghiệp; (iii)Ấn phẩm; (iv)Đào tạo cán bộ; (v)Sản phẩm sản xuất thử nghiệm (chủng loại, khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng)].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18

Phương án phát triển của Dự án sau khi kết thúc

18.1. Phương thức triển khai [Mô tả rõ phương án triển khai lựa chọn trong các loại hình sau đây: (i)Đưa vào sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp; (ii)Nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án; (iii)Liên doanh, liên kết; (iv)Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới để tiến hành sản xuất- kinh doanh; (v)Hình thức khác: Nêu rõ].

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18.2. Quy mô sản xuất (công nghệ, nhân lực, sản phẩm,...)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

18.3. Tổng số vốn của Dự án sản xuất.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................


III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Tổng kinh phí cần thiết để triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm = Vốn cố định của Dự án sản xuất - Giá trị còn lại của thiết bị và nhà xưởng đã có Kinh phí hỗ trợ công nghệ Vốn lưu động.

* Vốn cố định của Dự án sản xuất gồm: (i)Thiết bị, máy móc đã có (giá trị còn lại); (ii)Thiết bị, máy móc mua mới; (iii)Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại); (iv)Nhà xưởng xây mới hoặc cải tạo.

* Vốn lưu động: chỉ tính chi phí để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo.

* Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, ổn định các thông số kinh tế-kỹ thuật.

Bảng 1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án*

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn vốn

Tổng cộng

Trong đó

Vốn cố định

Kinh phí hỗ trợ công nghệ

Vốn lưu động

Thiết bị, máy móc mua mới

Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

Chi phí lao động

Nguyên
vật liệu,
năng lượng

Thuê thiết bị, nhà xưởng

Khác

1

2

3

4

5